Text Title List

spar gsar brkos kha skong gi brgyud rim skor yang 'di nang gsal bar yod