Terdzo-BI-039Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-BI-039.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

སྤྲིང་ཡིག་

spring yig

by  ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ (Longsal Nyingpo)
revealed by  ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ (Longsal Nyingpo)
Volume 45 (བི) / Pages 437 / Folios 1a1 to 1a5

Tibetan Text

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་བཀའ༔ དམར་ནག་མེ་ཕྲེང་ཅན་གྱི་ལུང༔ ཧཱུྃ་ནག་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་ཡི༔ ཚིག་ གི་གསང་ཆེན་ངེས་པ་འདི༔ གར་བཞུགས་ཀྱི་གནས་སུ༔ ཧོན་གྱི་ནད་བདག་གིས་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག༔ འདིར་མ་འདུག་པར་གཞན་དུ་སོང་ ཞིག༔ གལ་ཏེ་དྲི་ཙམ་ཉེ་ན་ལྕགས་སྡིག་འབར་བས་སྙིང་ཁྲག་འཐུང་བས་ངེས་པར་གྱིས༔ བཛྲ་ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བྲི་མཁན་ལྷ་ཡི་བསྐྱེད་རིམ་ བརྟན་པ་གནད་ཆེ་འོ། །ཞེས་བདེ་ཆེན་གནམ་ཆེན་བྲག་དཀར་ཟླ་གམ་དབང་གི་ད་ལ་ནས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ཨེ་ཀ་ཙཱ་ཏིས་སྤྲད་པ་སྟེ། རྒྱ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་བསྡུ་བ་ཡིད་ཀྱི་གྲོགས་པོས་བསྐུལ་ཕྱིར། ཧཱུྃ་ནག་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས། རྫོགས་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོས་རང་བཞིན་ལྷའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ནས་དག་པར་ཕབ་པ་འོ། །འདིར་ཧོན་ཞེས་པའི་མལ་དུ་བསྲུང་གང་དགོས་སྒྱུར་ཆོག། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).