Terdzo-NI-011Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-NI-011.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གཤིན་པོ་འདྲེར་འོང་བ་མི་འོང་བའི་ཤོག་དྲིལ་

gshin po 'drer 'ong ba mi 'ong ba'i shog dril

by  ཀརྨ་ཆགས་མེད་ (Karma Chakme)
Volume 42 (ནི) / Pages 93 / Folios 1a1 to 1a5

Tibetan Text

གཤིན་པོ་འདྲེར་འོང་བ་མི་འོང་བའི་ཤོག་དྲིལ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ། གཤིན་པོ་འདྲེ་རུ་ཡོང་བ་མི་འོང་བའི་ཐབས་ནི། སཱཙྪ་དཀར་པོ་གཅིག་བཏབ་སྟེ། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་བྱས་ལ། མདུན་དུ་ཏྲཱཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་སྡོང་གཅིག་བསམ། དེའི་རྩེར་སྐད་ཅིག་གིས་གུ་རུ་པདྨ་ཆུ་དར་སྔོན་པོ་དང་ཤ་ཡི་ཡིབ་ཞུ་མནབས་པ། ཕྱག་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཐོད་པ་ལྕང་ལོ་གཉིས་ཁ་སྤྲད་པའི་བར་དུ་སྡིག་ཅན་འཐག་པར་བསམ། དེ་ལ་མཆོད་པ་ལྔ་དབུལ། གཏོར་མ་དམར་པོ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་བསྔོས་ལ། བསྟོད་པ་བྱ། དེ་ནས་སྔགས་བཟླ་བ་ནི། ཨོཾ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བཟླ། དེ་ནས་གཤིན་པོའི་ལིང་ག་ལ་མིང་རུས་བྲིས་ལ། དགུག་གཞུག་བྱས་ལ་སཱཙྪའི་ནང་དུ་གཞུག །དེ་ནས་བདག་བྱིན་རླབས་ལ་སཱཙྪ་གདབ་པ་ནི། སྔགས་བཟླས་ཤིང་གུ་རུ་ཀྲོང་ཀྲོང་བསམ། རབ་གནས་བྱ། སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྲུང་མ་ལ་གཏོར་མ་དབུལ། བཀྲ་ཤིས་བྱ། སྨོན་ལམ་གདབ། བསོད་ནམས་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །རྟ་པོད་ལས་སོ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).