Terdzo-THI-038Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-THI-038.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

དམ་ཅན་ཞིང་སྐྱོང་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྒབ་འདྲེ་མནན་པའི་མན་ངག་

dam can zhing skyong gnyis kyi sgrub pa'i sgab 'dre mnan pa'i man ngag

by  ཀརྨ་ཆགས་མེད་ (Karma Chakme)
Volume 40 (ཐི) / Pages 843-844 / Folios 1a1 to 1b4

Tibetan Text

དམ་ཅན་ཞིང་སྐྱོང་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྒབ་འདྲེ་མནན་པའི་མན་ངག་བཞུགས་སོ། །ན་མཿཤྲཱི་པྲ་བྷ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ། འདིར་ནི་ཡང་དག་བཤད་བྱ་བ། །སློབ་དཔོན་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཡིས། །སྒབ་འདྲེ་ལེགས་པར་མནན་པ་ན། །སློབ་བརྒྱུད་མི་རབས་བཅུ་གསུམ་མམ། །བདུན་ནམ་ཐ་མའང་གསུམ་གྱི་བར། །མ་མནན་ན་ཡང་སྐྱོན་མེད་ཟེར། ཁོ་བོས་ལན་གསུམ་མནན་ན་ཡང་། །མནན་པ་གྲུབ་ན་བཀྲ་ཤིས་དགེ། མནན་ཚུལ་རྒྱས་བསྡུས་མང་ན་ཡང་། །སྒྲུབ་པ་རྟགས་ཐོན་དགོས་ཕྱིར་དཀའ། །སྒྲུབ་མི་དགོས་པར་མནན་ཆོག་པ། །མ་ཧཱ་བ་ལ་འདི་ཉིད་ཟབ། །དེ་ལས་གསར་རྙིང་རིགས་མང་ཡང་། །གནམ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཟབ་ཅིང་རྣོ། །ཞིང་སྐྱོང་དམ་ཅན་གཉིས་ཀ་ཡི། །སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་སྒབ་འདྲེ་ནི། །ཤོག་བུར་སྣག་ཚ་གཙང་མ་ཡིས། །ལིངྒ་གཅིག་ལ་མགོ་གསུམ་པ། །དབུས་མི་གཡས་བྱ་གཡོན་སྤྲེའུ། །ལག་པ་མི་ལ་རྐང་པ་བྱ། །སྤྲེའུའི་མཇུག་མ་ཡོད་པ་བྲི། །སྙིང་ག་ཛཿགཉིས་ཁ་སྤྲོད་བར། །ཏྲི་ཡིག་གསུམ་ནི་བརྩེགས་མར་བྲི། །དེ་མཐར་ཡིག་མགོ་ཕྱིར་བསྟན་ལ། །སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་པ་སྒབ་འདྲེ་ལག་རིང་། བཙན་ཡམ་ཤུད་དམར་པོ། འབྱུང་པོ་ཐེའུ་རང་སྟོང་འཁྲུག་གསུམ་ཁུག་ཅིག །མཱ་ར་ཡ་ཛཿཛཿརྦད་ནན། ཅེས་བྲི། སྤྱི་བོར་ནན་དང་རྐང་ཞབས་ཡཾ། །ཡན་ལག་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿབྲི། །ཐ་མར་ཛཿདང་ཁྲམ་གྱིས་བསྐོར། །དེ་ལ་འགུགས་གཞུག་བརྒྱ་རྩ་བྱ། །མ་ཧཱ་བ་ལའི་སྐུ་གཟུགས་ནི། །གནམ་ཆོས་བཞིན་དུ་བྲིས་པ་ལ། །བསྐྱེད་བསྟིམ་རང་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བཟླ། །རོ་གཡམ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་དང་། །རི་རབ་གླིང་བཞི་བཅས་པ་བྲི། །མཆོད་རྟེན་འོག་གམ་ལམ་རྒྱ་གྲམ། །ལྷ་ཁང་ངམ་ནི་སྒྲུབ་ཁང་གི །ཐེམ་འོག་གྲུ་གསུམ་དོང་བྲུས་ལ། །དམ་སྲི་ལིངྒ་མགོ་ཕྱིར་བསྟན། །གན་རྐྱལ་མནན་ནས་འགུགས་གཞུག་བྱ། །དེ་སྟེང་མ་ཧཱ་བ་ལ་བཞག །ས་ཁོད་རེ་ལ་རྒྱ་གྲམ་རེ། །དགུ་བྲི་རོ་གཡམ་རྒྱ་གྲམ་མནན། །དེ་སྟེང་མེ་ཁྲོལ་ཆུ་ཐིགས་བླུག །ལེགས་པར་བཅགས་ལ་མི་མངོན་བྱ། །དེ་སྟེང་རྟ་བྲོ་གང་རུང་བརྡུང་། །རྐང་པ་གཡོན་པས་རྒྱ་གྲམ་མནན། །དེ་ལྟར་བྱ་བ་གལ་ཆེ་ཞིང་། །ལོ་འགའ་སོང་ནས་བསྐྱར་ཡང་ལེགས། །དེ་སྐད་རཱ་ག་ཨ་སྱས་སྨྲས།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).