Terdzo-PHI-048
Terdzo-PHI-048.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

མུ་སྟེགས་ཀྱི་ཡིག་རྒོད་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་

mu stegs kyi yig rgod nyi shu rtsa gcig

revealed by  རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་རྡོ་རྗེ་འབར་ (Gya Zhangtrom Dorje Bar)
Volume 44 (ཕི) / Pages 517-518 / Folios 1a1 to 1b4

[edit]

དུཾ་དུཾ་རཀྵ༔ བོད་སྐད་དུ། མུ་སྟེགས་ཀྱི་ཡིག་རྒོད་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་འདི། འགོས་པའི་ནད་ཐམས་ཅད་སྲུང་བ་འདིའོ།། གཅིག་ཏུ་འབྲུམ་ནག་ཁ་ ཤོར་ཐུབ། གཉིས་སུ་རྒྱ་ནད་མིག་སེར་ཐུབ། གསུམ་དུ་ཉྭ་གས་མགོ་གས་ཐུབ། བཞི་རུ་ནག་པོ་སུམ་སྒྲིལ་ཐུབ། ཚ་རིམས་དམར་བཤལ་ མགོ་གས་ཉྭ་གས་ཐུབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། སྟག་གཟིག་མི་མཐུན་ཡམས་ནད་ཟློག །འདི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱིས་རབ་གནས་བྱ། ཡེ་དྷརྨཱ་གསུམ་བརྗོད། རྫས་ཀྱི་རིམ་པ་ནི། ག་པུར། བཟང་དྲུག །ཤུ་དག །གླ་རྩི། གུ་གུལ། མུ་ཟི། བཙན་དུག །ཨ་རུ་ར་གསེར་མདོག །ཤིང་ཀུན། སྒོག་སྐྱ། ཡུངས་དཀར་ནག །གི་ཝཾ། བ་བླའོ། །བཞི་པ་ཡིག་རྒོད་ལྷག་ཆད་མེད་པར་བྲི། མཇུག་ནས་ཡར་དྲིལ་གཡོགས་ནག་པོ་བྱ། མུ་སྟེགས་ལོ་ཐུབ་ནག་པོའི་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའོ། །ཤུ་བྷཾ། འདི་ཞང་ཁྲོམ་གཏེར་མ་ཡིན་པར་གྲགས་ཀྱང་གཉིས་ཀ་ལ་ལུང་རྒྱུན་མེད། ཐུབ་ངེས་ལག་བླངས་མར་འདུག ། ༈ ཡིག་རྒོད་ཉེར་གཅིག་བཏགས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། ཁྲག་བཤལ་མགོ་གས་ཉྭ་གས་སོགས། །དམར་བཤལ་ འབྲུམ་བུ་ལ་སོགས་མགོ་གས་རིམས། །རྒྱུག་འགྱེལ་འགོས་ནད་ཐམས་ཅད་ཐུབ་བོ། །རྫས་ནི། ཨ་རུ་ ནག་ཆུང་། རུ་རྟ། -ཤུ་དག །དོམ་མཁྲིས། གླ་རྩི། བཟང་དྲུག །བ་བླ། ཡུང་བ། ཤིང་ཀུན་འདི་རྣམས་བརྩོན་ལ། རབ་གནས་སྔགས་ནི། བསྭོ་དབང་ཆུང་བྷི་ཤ་རབ་བྷུདྡྷ་ཕཊ། བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱིས་རབ་གནས་བྱ། སྟོབས་ཆེན་མཐུ་ཆེན་རྫོགས་སོ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).