Terdzo-PI-001Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-PI-001.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

འཕགས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་པ་རྣམ་པར་སེལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་

'phags pa phyogs bcu'i mun pa rnam par sel ba zhes bya ba theg pa chen po'i mdo

by  པདྨ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ (Pema Tsewang Gyalpo)
revealed by  པདྨ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ (Pema Tsewang Gyalpo)
Volume 43 (པི) / Pages 1-4 / Folios 1a1 to 2b4

First Text in Volume

Tibetan Text

༄༅༔ འཕགས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་པ་རྣམ་པར་སེལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་བཞུགས་སོ༔ རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ ཨཱརྻ་ད་ཤ་དི་ཀ་ཨ་ན་དྷ་ར་ཏ་པ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ༔ བོད་སྐད་དུ༔ འཕགས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ༔ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕྱོགས་བཅུའི་འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང༔ ཕྱོགས་བཅུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས༔ ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་སེལ་བཀྲ་ཤིས་འདི་བརྗོད་དོ༔ ཤར་ཕྱོགས་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་པ་ན༔ སངས་རྒྱས་རྗེས་སྤྱོད་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བདག་ནི་ཤར་ཕྱོགས་དོན་གཉེར་འགྲོ་བ་ན༔ དོན་དེ་འགྲུབ་ནས་སླར་ཡང་ལྡོག་པར་ཤོག༔ ལྷོ་ཕྱོགས་མུན་ནག་ཚོགས་བཅོམ་ཞིང་ཁམས་ན༔ སེམས་བསྐྱེད་ཡིད་མཛད་མངོན་འཕགས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བདག་ནི་ལྷོ་ཕྱོགས་དོན་གཉེར་འགྲོ་བ་ན༔ དོན་དེ་འགྲུབ་ནས་སླར་ཡང་ལྡོག་པར་ཤོག༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཡུལ་ཕེབས་ཞེས་བྱའི་ཞིང་ཁམས་ན༔ འཁོན་དང་རྒྱགས་པ་རྣམ་གནོན་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བདག་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་དོན་གཉེར་འགྲོ་བ་ན༔ དོན་དེ་འགྲུབ་ནས་སླར་ཡང་ལྡོག་པར་ཤོག༔ བྱང་ཕྱོགས་སྤོབས་པ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ན༔ རིན་ཆེན་གཟུགས་བཀོད་འོད་གནོན་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བདག་ནི་བྱང་ཕྱོགས་དོན་གཉེར་འགྲོ་བ་ན༔ དོན་དེ་འགྲུབ་ནས་སླར་ཡང་ལྡོག་པར་ཤོག༔ བྱང་ཤར་བདུད་ཀྱི་སྡེ་བཅོམ་ཞིང་ཁམས་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཀུན་འཇོམས་རྣམ་གནོན་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བདག་ནི་བྱང་ཤར་དོན་གཉེར་འགྲོ་བ་ན༔ དོན་དེ་འགྲུབ་ནས་སླར་ཡང་ལྡོག་པར་ཤོག༔ ཤར་ལྷོ་རྟག་ཏུ་སྣང་བའི་ཞིང་ཁམས་ན༔ འཁོར་ལོ་འབྱུང་བའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བདག་ནི་ཤར་ལྷོ་དོན་གཉེར་འགྲོ་བ་ན༔ དོན་དེ་འགྲུབ་ནས་སླར་ཡང་ལྡོག་པར་ཤོག༔ ལྷོ་ནུབ་གསེར་གྱི་དྲྭ་བས་གཡོགས་པ་ན༔ རིན་ཆེན་གདུགས་འཕགས་སྣང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བདག་ནི་ལྷོ་ནུབ་དོན་གཉེར་འགྲོ་བ་ན༔ དོན་དེ་འགྲུབ་ནས་སླར་ཡང་ལྡོག་པར་ཤོག༔ ནུབ་བྱང་ཡང་དག་རབ་གནས་མངོན་འཕགས་ན༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བདག་ནི་ནུབ་བྱང་དོན་གཉེར་འགྲོ་བ་ན༔ དོན་དེ་འགྲུབ་ནས་སླར་ཡང་ལྡོག་པར་ཤོག༔ སྟེང་ཕྱོགས་དམིགས་མེད་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ན༔ སྐྲག་མེད་མུན་བྲལ་ཏིང་འཛིན་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བདག་ནི་སྟེང་ཕྱོགས་དོན་གཉེར་འགྲོ་བ་ན༔ དོན་དེ་འགྲུབ་ནས་སླར་ཡང་ལྡོག་པར་ཤོག༔ འོག་ཕྱོགས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བརྒྱན་པ་ན༔ ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བདག་ནི་འོག་ཕྱོགས་དོན་གཉེར་འགྲོ་བ་ན༔ དོན་དེ་འགྲུབ་ནས་སླར་ཡང་ལྡོག་པར་ཤོག༔ ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡིས༔ ཤཱཀྱ་གཞོན་ནུ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ལ༔ ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་སེལ་བཀྲ་ཤིས་མཛད་པ་བཞིན༔ བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ་ཤོག༔ འཕགས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་པ་རྣམ་པར་སེལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ༔ སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་གཉིས་གླིང་པས་མང་ཡུལ་བྱམས་སྤྲིན་ལྷ་ཁང་གི་ཀ་ཞུའི་འོག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).