Pad+ma tshe dbang rgyal po

From Rinchen Terdzö
Pema Tsewang Gyalpo
པདྨ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་


Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: བསྟན་གཉིས་གླིང་པ་པདྨ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ (bstan gnyis gling pa pad+ma tshe dbang rgyal po)

Page #s for bio of this person: 484 to 486

Folio #s for bio of this person: 72b4 to 73b5

[edit]

ཡར་འབྲོག་མཚོ་གླིང་དགུ་ལ་དམག་སྒར་འབྱུང༔ སྟག་ཐབ་ནང་དུ་གཙང་པ་སུམ་གཉིས་འཆི༔ རྩིས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ་པདྨ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ནི། གཙང་རོང་གི་བྱ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་སུ། ཡབ་དཔོན་ནོར་བུ་དང་ཡུམ་རྒྱལ་མོ་སྐྱིད་ཅེས་འབྱོར་ལྡན་ཞིག་གི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་བྱིན་རླབས་ལས་ལྷ་ལྕམ་ནུས་འབྱིན་ས་ལེའི་སྤྲུལ་པར་གྲགས། ཆོས་ལུང་མཁན་པོ་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། འབྲས་ཡུལ་སྐྱེད་ཚལ་གོང་མར་མདོ་ཕྱོགས་སྤྱི་དང་གསེར་མདོག་ཅན་དུ་ཕར་ཚད་ལ་སྦྱངས་པས་མཁས་པར་མཁྱེན། ར་ལུང་སྤོས་སྐྱར་ཆོས་རྗེ་མཆོག་ལྡན་པ་ལས་ཕྱག་ཆེན་སོགས་འབྲུག་པའི་ཆོས་མང་དུ་གསན་པའི་སྐབས་མནལ་ལམ་དུ་ལུང་བསྟན་བྱུང་བ་ལྟར་འོ་ཡུག་གོས་སྔོན་ལྷ་ཁང་དང་ཉེ་བའི་ཆུ་འགྲམ་ཞིག་ནས་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་བཞེས་ཏེ། ཐོག་མར་ཤངས་ཟབ་བུ་ལུང་དུ་བྱོན། གཏེར་ལུང་བདུན་པ་ནས་ཚེའི་བུམ་ཆུ་ཁོལ་བཞིན་པ་གདན་དྲངས། དེ་ནས་རིམ་པར་བསམ་བཟང་ཕུག་ནས་མཁའ་འགྲོ་ཀློང་གསལ་དང་སྐྱེ་བདུན་དམ་རྫས། ཕུང་པོ་རི་བོ་ཆེ་ནས་གཤིན་རྗེ་དྲག་སྔགས་ཀུན་འདུས། ལྷག་པར་ཚེ་སྤུངས་གསང་བའི་གཏེར་གནས་ནས་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་གཙོ་བོ་ལྟ་བ་སངས་རྒྱས་དགོངས་འདུས་སུ་གྲགས་པ་ནང་གསེས་དགོངས་འདུས་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པའི་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོ་བརྙེས། གཞན་ཡང་ཟུར་མཁར་རྡོའི་མཆོད་རྟེན། ཨརྻཔ་ལོ། རི་བོ་བཀྲ་བཟང་རྣམས་ནས་ཟབ་གཏེར་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས། སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་ནས་གཏེར་སྟོན་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཡང་གཏེར་སྦས་པ་འགའ་ཞིག་ཀྱང་བཞེས། དབུས་གཙང་དུ་འགྲོ་དོན་མང་དུ་མཛད། ཁྱད་པར་མངའ་རིས་གུང་ཐང་རྒྱལ་པོས་བླ་མར་བཀུར་ཞིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས། །དེ་སྐབས་མང་ཡུལ་རི་བོ་དཔལ་འབར་ནས་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་གྱིས་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་ཕག་མོ་ཟབ་རྒྱའི་སྐོར་རྣམས་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་མཛད་པས་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཆེས་ཤིང་རྩོད་བྲལ་དུ་གྲུབ་པའི་གཏེར་སྟོན་གྱི་གྲགས་པས་ཁྱབ། མངའ་རིས་དབུས་གཙང་ཡན་དུ་ཕྲིན་ལས་ལྷག་པར་རྒྱས། ཆོས་བདག་གི་གཙོ་བོ་གཙང་པ་ཚེ་བདག་པ་དང་རོང་པ་ཚེ་བདག་པ་གཉིས་བྱུང་བ་ལས་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པ་ཡན་ཆད་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་རྒྱས་པར་བྱུང་ནའང་། དེང་སང་ཕག་མོ་ཟབ་རྒྱའི་སྐོར་ཙམ་ལས་མི་བཞུགས་པར་སྣང་། ཟབ་རྒྱའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་བདག་ཅག་གིས་ཀྱང་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་དུ་གྱུར། གཞན་དགོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་བོན་གཡུང་དྲུང་དགོངས་འདུས་སྨིན་གྲོལ་བོན་ཕྱོགས་སུ་ད་ལྟའང་ཡོད་པར་ཐོས། དགུངས་གྲངས་ལྔ་བཅུ་རྩ་བགྲང་ཙམ་ནས་གཤེགས་པར་གསལ་ཞིང་གཤེགས་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ཆོས་བདག་གཙང་པ་ཚེ་བདག་པས་མཛད། གཏེར་སྟོན་ཉིད་སྔོན་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་སྲས་མོར་གྱུར་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་ཁམས་གསུམ་ཟངས་ཁང་གླིང་དུ་ཕྱི་རྟེན་རིང་བསྲེལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཅན་ཡང་བཞེངས་སོ།

[edit]

yar 'brog mtsho gling dgu la dmag sgar 'byung:_stag thab nang du gtsang pa sum gnyis 'chi:_rtsis kyi lha khang sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_o rgyan bstan gnyis gling pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston bstan gnyis gling pa pad+ma tshe dbang rgyal po ni/_gtsang rong gi bya bzang bkra shis sdings su/_yab dpon nor bu dang yum rgyal mo skyid ces 'byor ldan zhig gi sras su 'khrungs/_lo chen bai ro'i byin rlabs las lha lcam nus 'byin sa le'i sprul par grags/_chos lung mkhan po sangs rgyas dpal bzang las rab tu byung /_'bras yul skyed tshal gong mar mdo phyogs spyi dang gser mdog can du phar tshad la sbyangs pas mkhas par mkhyen/_ra lung spos skyar chos rje mchog ldan pa las phyag chen sogs 'brug pa'i chos mang du gsan pa'i skabs mnal lam du lung bstan byung ba ltar 'o yug gos sngon lha khang dang nye ba'i chu 'gram zhig nas zab gter gyi kha byang bzhes te/_thog mar shangs zab bu lung du byon/_gter lung bdun pa nas tshe'i bum chu khol bzhin pa gdan drangs/_de nas rim par bsam bzang phug nas mkha' 'gro klong gsal dang skye bdun dam rdzas/_phung po ri bo che nas gshin rje drag sngags kun 'dus/_lhag par tshe spungs gsang ba'i gter gnas nas nyid kyi zab gter gtso bo lta ba sangs rgyas dgongs 'dus su grags pa nang gses dgongs 'dus bco lnga yod pa'i gter gyi mdzod chen po brnyes/_gzhan yang zur mkhar rdo'i mchod rten/_ar+Yapa lo/_ri bo bkra bzang rnams nas zab gter mang du spyan drangs/_spa gro stag tshang nas gter ston tshe brtan rgyal mtshan gyis yang gter sbas pa 'ga' zhig kyang bzhes/_dbus gtsang du 'gro don mang du mdzad/_khyad par mnga' ris gung thang rgyal pos bla mar bkur zhing phrin las rgyas/_/de skabs mang yul ri bo dpal 'bar nas rig 'dzin rgod ldem gyis yang gter du sbas pa'i phag mo zab rgya'i skor rnams khrom gter du mdzad pas thams cad yid ches shing rtsod bral du grub pa'i gter ston gyi grags pas khyab/_mnga' ris dbus gtsang yan du phrin las lhag par rgyas/_chos bdag gi gtso bo gtsang pa tshe bdag pa dang rong pa tshe bdag pa gnyis byung ba las brgyud rig 'dzin gter bdag gling pa yan chad dbang lung gi rgyun rgyas par byung na'ang /_deng sang phag mo zab rgya'i skor tsam las mi bzhugs par snang /_zab rgya'i dbang lung khrid gsum bdag cag gis kyang rdzogs par thob pa'i skal bzang du gyur/_gzhan dgongs 'dus kyi chos sde bon g.yung drung dgongs 'dus smin grol bon phyogs su da lta'ang yod par thos/_dgungs grangs lnga bcu rtsa bgrang tsam nas gshegs par gsal zhing gshegs rjes kyi bya ba chos bdag gtsang pa tshe bdag pas mdzad/_gter ston nyid sngon chos rgyal chen po'i sras mor gyur pa'i rten 'brel gyis khams gsum zangs khang gling du phyi rten ring bsrel gyi snying po can yang bzhengs so


1 Cycles

  1. རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་ཁྲིད་ཡང་གསང་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་
    Rdo rje phag mo'i zab khrid yang gsang kun gyi snying po (5 of 5 Texts)


Works