Terdzo-YI-011Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-YI-011.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ལྟས་ངན་ཟློག་པའི་མན་ངག་ཕྱག་ལེན་མ་

ltas ngan zlog pa'i man ngag phyag len ma

by  གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ (Guru Chökyi Wangchuk)
revealed by  གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ (Guru Chökyi Wangchuk)
Volume 54 (ཡི) / Pages 109 / Folios 1a1 to 1a6

[edit]

ཨོཾ་སྭསྟི། ལྟས་ངན་ཟློག་པའི་མན་ངག་ཕྱག་ལེན་མ་ནི། ལྟས་ངན་གང་བྱུང་བའི་གཟུགས་དུག་ཤོག་ལ་དུག་ཁྲག་གིས་བྲིས་པའི་མགོ་ནས་བརྩམ་སྟེ་ཡིག་མགོ་ནང་བསྟན་གྱིས། ཨོཾ་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་ནན༔ ས་ག་པ་ཤ་ནན༔ ནཱ་ག་དུ་དུ་ནན༔ མ་མཾ་མ་མཾ༔ ཙིར་ཙར་ཙིར་ཙར༔ བཾ་རུ་ལུ་བཾ་རུ་ལུ༔ རྦད་ཏྲ་ཀོ་ཤ་ཡ་རྦད་ཏྲ་ཀོ་ཤ་ཡ༔ ཧོ་ར་ཧོ་ར་ནན༔ ཙི་དུ་སོད༔ ཙི་དུ་སོད༔ ཤིག་ལྷུར་རུ་གཏུབས༔ ཧ་ལ་པ་ཏི་ནན༔ འཁོར་བ་ཐུལ༔ གནོད་བྱེད་ལྟས་ངན་འབྱུང་པོའི་ཀ་ཝཱ་ཙི་བརླག་བརླག༔ གང་ཡིན་པའི་ལྟས་ངན་ལྟས་ངན་གཏོང་མཁན་ཁོ་རང་ལ་སྡིགས༔ རང་གཤེད་རང་ལ་ཕོབ༔ རང་བྱས་རང་ལ་ཟློགས༔ ཡ་ཟློག༔ མ་ཟློག༔ བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་ཨུཙྪ་ཊ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་བྲིས་པ་ཤི་ལྟེབ་བྱས་པ་སྐྱེར་ཕུར་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་བསྡམས། ཚོན་སྐུད་སྔོ་དམར་རྒྱ་གྲམ་གྱིས་བཅིང་། ཡང་ན་འབྲུ་ནག་ལས་ལྟས་ངན་གང་ཡིན་པའི་གཟུགས་བྱས་པའི་ཁོང་དུ་གོང་གི་སྔགས་བྲིས་ལ་བཅུག །ཁ་ལ་སྐྱེར་ཕུར་གདབ། ཚོན་སྐུད་ཀྱིས་བཅིང་། གང་ལྟར་ཡང་རང་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བརྗོད་ལ་དྲག་པོའི་ཟློག་པ་དང་སྦྲགས་ནས་ལྟས་ངན་གང་བྱུང་བའི་ཕྱོགས་དེར་འཕང་། གཞན་ཡང་དམོད་མོ་གང་ཤེས་བྱ། དེས་ལྟས་ངན་གཏོང་མཁན་རང་ལ་སྡིགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཐན་མཐོང་ས་ཐག་ཉེ་ན་དེར་དངོས་སུ་འཕེན་ནོ། །རིང་ན་འུར་རྡོ་ལ་བསྐྱོན་ནས་འཕང་། ཕྱོགས་མེད་ན་ཕྱོགས་གཙང་ལོ་བདུད་ཕྱོགས་སུ་འཕང་ངོ་། །ལྟས་ངན་ཟློག་པ་གུ་རུ་ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་བཞེས་མ་ཟབ་བོ། །ྀཨཚ།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).