Terdzo-PHI-050
Terdzo-PHI-050.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

དྲེགས་པ་འདུལ་བའི་རྫས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སྦྱོར་བ་

dregs pa 'dul ba'i rdzas chen bco brgyad sbyor ba

Volume 44 (ཕི) / Pages 523 / Folios 1a1 to 1a5

[edit]

དྲེགས་པ་འདུལ་བའི་རྫས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སྦྱོར་བ་ལ། ཕྱག་རྡོར་ནས་བཤད་པ་དང་། བསྡེབས་ནས་བཤད་པ་གཉིས་ཀྱི། དང་པོ་ནི། གུ་གུལ་བོང་ང་ཤིང་ཀུན་གསུམ། །ཤུ་དག་གླ་རྩི་བ་བླ་གསུམ། །ལྡོང་རོས་མུ་ཟི་ཚུར་དཀར་གསུམ། །ཚུར་ནག་ཡུང་བ་མི་ལུད་གསུམ། །སྤྱང་བྲུན་ཉ་ཤ་ཕག་ཤ་གསུམ། ཁྱི་ལུད་སྤྲུ་ནག་དོར་རྟའི་གཞོབ། །ཅེས་སོ། །གཉིས་པ་བསྡེབས་ནས་བཤད་པ་ནི། བཙན་དུག་གུ་གུལ་སྦྲུལ་ནག་ཤ །མུ་ཟི་རྔ་མ་རྭ་རུའི་གཞོབ། །ར་དུག་རེ་ལྕག་སྤྱང་དུག་པ། །མི་ཚིལ་རྟ་ཚིལ་ཕག་ཚིལ་དང་། །རྟ་བོན་སྤྲུ་ནག་གྲི་ཁྲག་པ། ཁྱི་ནག་སྤྱང་ཀི་ར་རོག་ཁྲག །དེ་རྣམས་གང་འཛོམ་སྦྱར་བའི་རྫས། །མེ་ལ་བསྲེགས་ཏེ་བདུག་གྱུར་ན། །སྡེ་བརྒྱད་ཇི་ལྟར་ནུས་ཆེ་ཡང་། །སྐད་ངན་འབྱིན་ཅིང་འབྲོས་པར་འགྱུར། །འདྲེ་ཕྲན་ཕལ་པ་སྨྲོས་ཅི་དགོས། །རྫས་དུད་སྦྱོར་བ་ཁྱད་འཕགས་ལ། །ལུགས་ནི་གང་ཡིན་བྱས་པས་འགྲུབ། །ཐམས་ཅད་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རང་སྲུང་རྫས་དུད་སྦྱོར་བ་འདི། །ཉམ་ཆུང་རྡོ་རྗེའི་ཉམ་ལེན་ནོ། །ྀཨཚ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).