Terdzo-YI-040
[[|thumb]]
Click the picture above to view the Shechen manuscript.

རླུང་འཁྲུག་འབུམ་གྱི་ཡང་སྙིང་། གཤིན་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་མེའི་སྤུ་གྲི་གློག་ཞགས་དུག་གི་འཁོར་ལོའི་དཔེ་བྲིས་བཅའ་གཞིའི་ཤོག་ཁྲ་

rlung 'khrug 'bum gyi yang snying /_gshin rje'i srog sgrub me'i spu gri glog zhags dug gi 'khor lo'i dpe bris bca' gzhi'i shog khra

revealed by  རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་རྡོ་རྗེ་འབར་ (Gya Zhangtrom Dorje Bar)
Volume 54 (ཡི) / Pages 579 / Folios to

Last Text in Volume

Tibetan Text

སྙུག་མའི་བར་ འཁོར་ལོ། ལྕགས་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་སྟེང་དུ་སྙུག་ལྕགས་སྟེགས་བུ་བཞི་སྒྲོམ། ༈ སྤོག་ཆོག་གཡས་སུ་བསྐོར་བའི་རླུང་སྒོ། རྣལ་མ་གཡོན་དུ་བསྐོར་ བའི་རླུང་སྒོ། རླུང་ཁང་གི་བཞི་ཆ་ཡར་བཅད་ནས་གསུམ་ཆ་མར་བཅད་ མཚམས་སུ་ཤིང་གི་གདུང་མ་བཏང་བའི་རྐེད་པར་ཕུག་པར་ སྲོང་ཤིང་བཙུགས། སྲོག་ཤིང་གདུང་མའི་སྟེང་དུ་ནན་ མཚམས་སུ་ལྕགས་ཀྱི་རྒྱ་གྲམ་སྟེང་དུ་འཁོར་ལོ་ལས་རྒྱ་ཆེ་ ཙམ་གྱིས་སྙུག་མ་བཞི་སྒྲོ་བསྡམ་སྟེ། དེ་སྟེང་འཁོར་ལོ་ བཞག །དེ་སྟེང་སྙུག་མ་རྒྱ་གྲམ་འོག་མ་དང་། རྒྱ་གྲམ་ ཆེ་ཆུང་འདྲ་བ་བཏང་ནས་སྙུག་མའི་སྣེ་མོ་གོང་འོག་དར་སྐུད་ ཀྱིས་བསྡམས་ནས་འཁོར་ལོ་ལྟེ་བ་མ་ཕུག་པར་བསྐོར་རོ།།

༈ སྒྲོ་འདབ་བཞི་ལ་མ་མོ་བཞི་བྲིས་པའི་སྤྱན་མའི་སྙིང་ གར་ལཾ་ལཾ་བུདྡྷ་ལོ་ཙ་ནི་དགྲ་བོ་མཱ་ར་ཡ་རྦད་ཕྱེ་དཀྲུགས་གཏོར་ སོད། དེ་བཞིན་མཱ་མ་ཀཱིའི་སྙིང་གར་བཾ་བཾ་མཱ་མ་ཀཱི་དགྲ༴ གོས་དཀར་མོའི་སྙིང་གར་རཾ་རཾ་བཛྲ་པཎྜ་རི་དེ་ཧི་དེ་ཧི་སིརྣ་བོ་ དྷི་ལོ་ཀོཏྟ་རཾ་དགྲ༴ སྒྲོལ་མའི་སྙིང་གར་ཡཾ་ཡཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ ཏུ་རེ་དགྲ༴ ཞེས་སྦྱར་བ་སྒྲོ་འདབ་བཞི་ལ་བྲིའོ། །སྤྱན་ མའི་སྙིང་གར་ཧ།་་ས་བོན། མཱ་མ་ཀཱིའི་སྙིང་གར་རི། གོས་དཀར་མོའི་སྙིང་གར་ནི། སྒྲོལ་མའི་སྙིང་གར་ས།

བཞི་སྒྲོམ། གདུང་མ།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).