Terdzo-YI-005
Terdzo-YI-005.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གནུབས་ཀྱི་མན་ངག་ཐོར་བུ་ལས། གཏད་སྲུང་གི་དཔེའུ་རིས་

gnubs kyi man ngag thor bu las/_gtad srung gi dpe'u ris

Volume 54 (ཡི) / Pages 53-54 / Folios 1a1 to 1b4

Tibetan Text

༄༅། །གནུབས་ཀྱི་མན་ངག་ཐོར་བུ་ལས། གཏད་སྲུང་གི་དཔེའུ་རིས་སོ། ། གཏད་སྲུང་འཁོར་ལོ་སྦལ་པ་ གཏད་ཀྱི་སྲུང་བའི་རེ་མིག་དབུས་ནམ་མཁའ་གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག །ཤར་ས་གྲུ་བཞི་སེར་པོ། སེར་པོ་མུ་ཁྱུད་མཛེས་མཚོན། ལིངྒ་དམར་པོ། ལིངྒའི་ ལྷོར་ཆུ་ཟླུམ་པོ་དཀར་པོ། ནུབ་ཏུ་མེ་གྲུ་གསུམ་དམར་པོ། བྱང་དུ་རླུང་ཟླ་གམ་ལྗང་གུ། ཤར་ གནས་ཡིག་རྣམས་མུརྡྷ་སྤྱིའི་གནས་ཡིག་ལྟར་དང་། ཁོང་ ལྷོར་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་འཁོར་ལོ་ལྗང་གུ། ནུབ་བྱང་དུ་པདྨ་དམར་པོ། བྱང་ཤར་དུ་རིན་ པར་མིང་རུས་དམོད་མོ་བྲིའོ། །གཏད་སྲུང་རུ་སྦལ་མའི་ཙཀྲའོ།་་་་་་་ པོ་ཆེ་སེར་པོ། ཕྱི་རོལ་ཆུ་རིས་སྔོན་པོ་མུ་ཁྱུད་མཛེས་མཚོན་བྱའོ། །གཏད་སྲུང་ལིང་ཚེ་མའི་འཁོར་ལོ།་་་་་་་་


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).