Mahayoga/content

MahayogaMahayoga/content
 1. དེ་ལས་བྱུང་བའི་གདམས་སྐོར་དངོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་  ·  de las byung ba'i gdams skor dngos kyi rnam grangs
  1. རྩ་བའི་ས་བཅད་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་སྐོར་  ·  rtsa ba'i sa bcad dang po bskyed pa ma hA yo ga'i skor
   1. རྒྱ་ཆེ་བ་རྩ་བར་གྱུར་པ་རྒྱུད་སྡེའི་སྐོར་  ·  rgya che ba rtsa bar gyur pa rgyud sde'i skor  ·  Volume 3 text 1 to Volume 4 text 16  · 
    [see text list]
   2. སྒྲུབ་སྡེའི་སྐོར་  ·  sgrub sde'i skor
    1. རྩ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་  ·  rtsa ba sgrub thabs
     1. རྩ་གསུམ་སྤྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་  ·  rtsa gsum spyi sgrub kyi skor  ·  Volume 4 text 17 - Volume 5 text 31  · 
      [see text list]
     2. རྩ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་  ·  rtsa ba sgrub thabs
      1. བྱིན་རླབས་རྩ་བ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་  ·  byin rlabs rtsa ba bla ma sgrub pa'i skor
       1. ཕྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་  ·  phyi gsol 'debs kyi sgrub pa  ·  Volume 5 text 32-54  · 
        [see text list]
       2. ནང་ཞི་སྒྲུབ་  ·  nang zhi sgrub
        1. བླ་མ་ཆོས་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་  ·  bla ma chos skur sgrub pa'i skor  ·  Volume 6 text 1-19  · 
         [see text list]
        2. བླ་མ་ལོངས་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་  ·  bla ma longs skur sgrub pa'i skor  ·  Volume 6 text 20-29  · 
         [see text list]
        3. བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་  ·  bla ma sprul skur sgrub pa'i skor
         1. བླ་སྒྲུབ་པ་དངོས་  ·  bla sgrub pa dngos  ·  Volume 6 text 30 - Volume 11 text 31  · 
          [see text list]
         2. ཞར་བྱུང་གཏེར་བྱོན་བླ་སྒྲུབ་སྣ་ཚོགས་སྐོར་  ·  zhar byung gter byon bla sgrub sna tshogs skor  ·  Volume 11 texts 32-66  · 
          [see text list]
       3. གསང་བ་བླ་མ་དྲག་པོ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་  ·  gsang ba bla ma drag po sgrub pa'i skor  ·  Volume 11 text 67 to Volume 14 text 11  · 
        [see text list]
      2. དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་  ·  dngos grub kyi rtsa ba yi dam zhi khro sgrub pa'i skor
       1. ཡི་དམ་སྤྱིར་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་སྐོར་  ·  yi dam spyir sgrub pa bka' brgyad spyi dril gyi skor  ·  Volume 14 text 12 to Volume 16 text 37  · 
        [see text list]
       2. ཡི་དམ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་  ·  yi dam bye brag tu sgrub pa'i skor
        1. སྐུ་ཡི་རིགས་མཆོག་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྒྲུབ་པ་  ·  sku yi rigs mchog 'jam dpal gyi sgrub pa
         1. འཇམ་དཔལ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་  ·  'jam dpal zhi ba'i sgrub pa  ·  Volume 16 text 38 to Volume 17 text 3  · 
          [see text list]
         2. ཁྲོ་བོ་འཇམ་དཔལ་དྲག་པོ་གཤིན་རྗེ་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་  ·  khro bo 'jam dpal drag po gshin rje rol pa'i sgrub kyi skor  ·  Volume 17 text 4 to Volume 18 text 45  · 
          [see text list]
         3. འཇམ་དཔལ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པ་ཁྱབ་བདག་ནཱ་ག་རཀྴའི་སྐོར་  ·  'jam dpal shin tu khros pa khyab bdag nA ga rak+sha'i skor  ·  Volume 19 text 1-10  · 
          [see text list]
        2. པདྨ་གསུང་གི་སྒྲུབ་པ་  ·  pad+ma gsung gi sgrub pa
         1. པདྨ་གསུང་ཞི་སྒྲུབ་  ·  pad+ma gsung zhi sgrub
          1. རིགས་བདག་ཚེ་དཔག་མེད་  ·  rigs bdag tshe dpag med  ·  Volume 19 text 11 to Volume 21 text 4  · 
           [see text list]
          2. འོད་དཔག་མེད་པའི་སྐོར་  ·  'od dpag med pa'i skor  ·  Volume 21 texts 5-29  · 
           [see text list]
          3. ཞི་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐོར་  ·  zhi ba thugs rje chen po'i skor  ·  Volume 21 text 30 to Volume 25 text 17  · 
           [see text list]
         2. དྲག་པོ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐོར་  ·  drag po rta mgrin gyi skor
          1. པདྨ་རིགས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་  ·  pad+ma rigs kyi rta mgrin dmar po  ·  Volume 25 text 18 to Volume 26 text 38  · 
           [see text list]
          2. ཤིན་ཏུ་དྲག་པོར་ཁྲོས་པ་ལས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་སྐོར་  ·  shin tu drag por khros pa las kyi rta mgrin nag po'i skor  ·  Volume 26 texts 39-51  · 
           [see text list]
        3. ཐུགས་ཀྱི་རིགས་མཆོག་ཡང་དག་གི་སྒྲུབ་པ་  ·  thugs kyi rigs mchog yang dag gi sgrub pa
         1. ཤི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་  ·  shi ba rdo rje sems dpa'  ·  Volume 27 texts 1-13  · 
          [see text list]
         2. ཁྲོ་བོ་རྡོར་སེམས་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་  ·  khro bo rdor sems yang dag he ru ka  ·  Volume 27 text 14 to Volume 28 text 8  · 
          [see text list]
         3. དེ་དང་རྗེས་འབྲེལ་ཐུགས་རིགས་ཕྱག་རྡོར་སྐོར་  ·  de dang rjes 'brel thugs rigs phyag rdor skor  ·  Volume 28 texts 9-39  · 
          [see text list]
        4. ཡོན་ཏན་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྐོར་  ·  yon tan bdud rtsi sman gyi skor
         1.  ·  dngos sman sgrub  ·  Volume 29 text 1 to Volume 30 text 33  · 
          [see text list]