RTZ Volume 6
Property "Publisher" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


Click the picture above to view the original manuscript.
Rinchen Terdzö, Volume 6 ()
The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 6
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་པོད་དྲུག་པ།

Texts in this Volume[edit]

 1. གསང་འདུས་བླ་མའི་ལས་བྱང་སྙིང་པོ་རབ་གསལ་
  Pages 1-32 (32 pages total)
  Link to text
 2. བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་
  Pages 33-39 (7 pages total)
  Link to text
 3. གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ཟབ་གཏེར་ལས་བྱོན་པའི་མ་ནིང་གི་རྒྱུན་གཏོར་སོགས་
  Pages 41-45 (5 pages total)
  Link to text
 4. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྨིན་བྱེད་དབང་བསྐུར་གྱི་ཡི་གེ་རྣམ་དག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་
  Pages 47-80 (34 pages total)
  Link to text
 5. ལམ་ཁྱེར་གསུམ་གྱི་ཟིན་ཏིག་
  Pages 81-82 (2 pages total)
  Link to text
 6. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡི་གེ་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཡིད་ཀྱི་འདོད་འཇོ་
  Pages 83-106 (24 pages total)
  Link to text
 7. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་པ་སྙན་བརྒྱུད་ཞག་བདུན་མའི་ཞལ་ཤེས་གསལ་བྱེད་རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་ཐུགས་ཁྲག་
  Pages 107-123 (17 pages total)
  Link to text
 8. གུར་སྒྲོམ་དཔེའུ་རིས་
  Pages 125-128 (4 pages total)
  Link to text
 9. བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཟབ་རྒྱ་བརྒྱད་ཀྱི་དང་པོ་བསྒོམ་པའི་གནད་ཟིན་བྲིས་སུ་བགྱིས་པ་
  Pages 129-132 (4 pages total)
  Link to text
 10. ཆོས་དབང་གཏེར་བྱོན་བླ་སྒྲུབ་ཆ་རྐྱེན་རིམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ་
  Pages 133-154 (22 pages total)
  Link to text
 11. བླ་མ་སྐུ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་བཞུགས་སོ༔ བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་
  Pages 155-234 (80 pages total)
  Link to text
 12. བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་སྤྲོས་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་
  Pages 235-246 (12 pages total)
  Link to text
 13. བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོའི་དོན་དབང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་
  Pages 247-263 (17 pages total)
  Link to text
 14. བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་ཟབ་ཏིག་སྤྲོས་མེད་བསྙེན་པའི་ཉམས་ལེན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་
  Pages 265-280 (16 pages total)
  Link to text
 15. དྲི་མེད་ཀུན་དགའི་ཡང་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བརྒྱུད་འདེབས་
  Pages 281 (1 pages total)
  Link to text
 16. རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞིའི་མཆོད་ཐབས་
  Pages 283-284 (2 pages total)
  Link to text
 17. ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་
  Pages 285-323 (39 pages total)
  Link to text
 18. ཟབ་ལམ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མཆོད་ཕྲེང་རྒྱས་པར་
  Pages 325-327 (3 pages total)
  Link to text
 19. ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྣམ་གྲོལ་རིག་པའི་སྙིང་པོ་
  Pages 329-352 (24 pages total)
  Link to text
 20. འཆི་མེད་ཚེ་སྒྲུབ་བུ་སྟོན་གོང་ཁུག་མའི་སྐོར་རྣམས་
  Pages 353-390 (38 pages total)
  Link to text
 21. བྱང་གཏེར་འཆི་མེད་འོད་སྣང་གི་ཕྲིན་ལས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད་
  Pages 391-412 (22 pages total)
  Link to text
 22. བྱང་གཏེར་ཚེ་དཔག་མེད་ལོངས་སྐུར་སྒྲུབ་པ་འཆི་མེད་འོད་སྣང་གི་དབང་ཆོག་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་བཅུད་ཐིག་
  Pages 413-434 (22 pages total)
  Link to text
 23. ཚེ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་གསོལ་འདེབས་
  Pages 435-437 (3 pages total)
  Link to text
 24. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་པདྨའི་ཕྲེང་བ་ཁ་སྐོང་བཅས་ཕྱི་སྒྲུབ་རང་ལུགས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་གོ་ཆ་
  Pages 439-482 (44 pages total)
  Link to text
 25. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེན་མོའི་སྐབས་བྱར་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟུར་འདེབས་བདུད་རྩིའི་ལྗོན་ཤིང་
  Pages 483-494 (12 pages total)
  Link to text
 26. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྐོང་བ་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་
  Pages 495-504 (10 pages total)
  Link to text
 27. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་ནང་སྒྲུབ་འདོན་སྒོམ་ཕྱག་ལེན་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་དངོས་གྲུབ་ལྗོན་ཤིང་
  Pages 505-528 (24 pages total)
  Link to text
 28. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྨིན་བྱེད་དབང་བཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཁྲིགས་བཀོད་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ་
  Pages 529-565 (37 pages total)
  Link to text
 29. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་དོན་དབང་ནོར་བུ་ལུགས་བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་འགྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་བུམ་བཟང་
  Pages 567-583 (17 pages total)
  Link to text
 30. ཕྲིན་སྒྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་
  Pages 585-663 (79 pages total)
  Link to text
 31. ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་
  Pages 665 (1 pages total)
  Link to text
 32. གུ་རུ་ཞི་དྲག་ཐུན་མོང་གི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ་
  Pages 667-694 (28 pages total)
  Link to text
 33. གུ་རུ་ཞི་དྲག་ཐུན་མོང་གི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར་
  Pages 695-718 (24 pages total)
  Link to text
 34. གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ལས་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
  Pages 719-758 (40 pages total)
  Link to text
 35. ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གྱི་གཏེར་སྲུང་སྤུ་གྲི་རྣམ་གསུམ་གིང་ཆེན་བཅས་པའི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས་
  Pages 759-764 (6 pages total)
  Link to text
 36. ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་ཕྲ་ཚོམ་
  Pages 765-820 (56 pages total)
  Link to text
 37. ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གྱི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྒྲོན་མ་ལས་འབྱུང་བའི་དོན་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མེ་
  Pages 821-830 (10 pages total)
  Link to text
 38. བྱང་གཏེར་ནང་སྒྲུབ་བླ་མ་རིག་འཛིན་གདུང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བསྒྲིགས་པ་
  Pages 831-865 (35 pages total)
  Link to text
 39. བྱང་གཏེར་རིག་འཛིན་གདུང་སྒྲུབ་དབང་བསྐུར་འབྲིང་པོ་རིག་འཛིན་རྩ་བའི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་གི་ལག་ལེན་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་
  Pages 867-890 (24 pages total)
  Link to text
 40. བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་
  Pages 891-892 (2 pages total)
  Link to text
 41. ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་གཉིས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ་
  Pages 893-937 (45 pages total)
  Link to text
 42. ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་གཟུང་འཛིན་རང་གྲོལ་
  Pages 939-968 (30 pages total)
  Link to text
 43. ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་དག་ཅིང་གསལ་བ་ཟུང་འཇུག་མྱུར་ལམ
  Pages 969-1025 (57 pages total)
  Link to text

Karchag[edit]

གཏེར་མཛོད། ༼ཆ༽པ་ལ། ༈ ནང་ཞི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐོག་མར་བླ་མ་ཆོས་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་ལ། ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་བྱོན་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གསང་བ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་སྨིན་གཏེར་གསུང་ལྡེབ། ༡༦ 1-32 རྒྱུན་ཁྱེར་ལྡེབ། ༤ 33-39 གཏེར་སྲུང་གསོལ་མཆོད་ལྡེབ། ༣ 41-45 རྩ་དབང་རྒྱས་པ་ལྡེབ། ༡༦ 47-80 ལམ་ཁྱེར་གསུམ་གྱི་ཟིན་ཏིག་ལྡེབ། ༡ 81-82 བསྙེན་ཡིག་ལྡེབ། ༡༢ 83-106 སྙན་བརྒྱུད་ཞག་བདུན་མ་ལྡེབ། ༩ 107-123 གུར་སྒྲོམ་དཔེའུ་རིས་ལྡེབ། ༢ 125-128 ཟབ་རྒྱ་དང་པོ་ལྡེབ། ༢ 129-132 པད་ཕྲིན་གསུང་རིམ་ལྔའི་ཁྲིད་ལྡེབ། ༡༡ 133-154 རྒྱ་ལོ་ཙཱའི་ཡང་གཏེར་བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༤༠ 155-234 སྤྲོས་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ལྡེབ། ༦ 235-246 དོན་དབང་ལྡེབ། ༩ 247-263 སྤྲོས་མེད་བསྙེན་པའི་ཉམས་ལེན་གསལ་བྱེད་ལྡེབ། ༩ 265-280 དྲི་མེད་ཀུན་དགའི་ཡང་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 281 རྒྱལ་ཆེན་མཆོད་ཐབས་ལྡེབ། ༡ 283-284 གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༢༠ 285-323 མཆོད་ཕྲིན་ལྡེབ། ༢ 325-327 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༢ 329-352 ༈ བླ་མ་ལོངས་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་ལ། ཚེ་དཔག་མེད་རྫོགས་ཆེན་ཐེམས་མེད་ཚེ་སྒྲུབ་བུ་སྟོན་གོང་ཁུག་མའི་གཞུང་ཉམས་ལེན་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ལ་ལྡེབ། ༢༩ 353-390 བྱང་གཏེར་ལོངས་སྐུ་འཆི་མེད་འོད་སྣང་ཕྲིན་ལས་ལྡེབ། ༡༡ 391-412 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༡ 413-434 རད་གླིང་ཚེ་གསང་གསོལ་འདེབས་ལྡེབ། ༢ 435-437 ཕྱི་སྒྲུབ་ལས་བྱང་པདྨའི་ཕྲེང་བ་ལྡེབ། ༢༢ 439-482 སྒྲུབ་མཆོད་ཟུར་འདེབས་ལྡེབ། ༦ 483-494 སྐོང་བ་འཆི་བདག་འདུད་འཇོམས་ལྡེབ། ༥ 495-504 ནང་སྒྲུབ་འདོན་སྒོམ་ཕྱག་ལེན་ལྡེབ། ༡༢ 505-528 རྩ་བའི་དབང་ཆེན་ལྡེབ། ༡༨ 529-565 དོན་དབང་ལྡེབ། ༩ 567-583 ༈ བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་ལ། ཉང་གཏེར་བླ་མ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཕྲིན་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་ལྡེབ། ༣༩ 585-663 སྟག་ལུང་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 665 ཕྱི་སྒྲུབ་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༤ 667-694 ཟུར་འདེབས་ལྡེབ། སྐོང་བ་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་ལྡིབ། དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༢ 695-718 བྱང་གླིང་གཏེར་བྱོན་བླ་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༢༠ 719-758 གཏེར་སྲུང་སྤུ་གྲི་རྣམ་གསུམ་གཏོར་ཆོག་ལྡེབ། ༤ 759-764 དེའི་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༢༨ 765-820 དོན་དབང་ལྡེབ། ༥ 821-830 བྱང་གཏེར་རིག་འཛིན་གདུང་སྒྲུབ་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༨ 831-865 རྩ་དབང་དང་གཏོར་དབང་ལ་ལྡེབ། ༡༢ 867-890 རྒྱ་སྟོན་པད་དབང་ཡང་གཏེར་བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 891-892 གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༢༣ 893-937 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༥ 939-968 རིམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ། ༢༩ 969-1025 བཅས་བཞུགས།།