Byang chub gling pa


བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་
Byang chub gling pa

Jangchub Lingpa

Other names
 • དཔལ་གྱི་རྒྱལ་མཚན་
 • མང་པོ་བ་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་མཚན་
 • ལང་པོ་བ་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་
 • dpal gyi rgyal mtshan
 • mang po ba dpal gyi rgyal mtshan
 • lang po ba dpal rgyal mtshan
Dates
Birth:   14th Century
Place of birth:   mnga' ris
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Namkhai Nyingpo
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P7259
Catalog Pages
Notes
Date is based on Kongtrul's statement that Sangs rgyas gling pa discovered a terma destined for byang chub gling pa, which lead to their meeting in person.
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: མང་པོ་བ་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་ (mang po ba dpal rgyal mtshan)

Page #s for bio of this person: 564 to 566

Folio #s for bio of this person: 112b6 to 113b2

།མང་པོ་བ་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་ནི། དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་སྤྲུལ་པར་ལུང་གིས་ཟིན། མངའ་རིས་སྟོད་དུ་ཀླུང་སྟོན་འཇམ་དབྱངས་མགོན་པོ་ཞེས་པའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་མཚན། བཞུགས་གནས་ལས་བྱང་ཆུབ་གླིང་པར་གྲགས། དབུས་གཙང་རྣམས་སུ་ཕེབས་ཤིང་ཐོས་བསམ་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པར་མཛད། གུ་རུ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གཏེར་མའི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་འབྱོར་པ་ལ་བརྟེན། དཔལ་མོ་དཔལ་ཐང་གི་ནུབ་ལྷ་མཚོ་སྲིན་མཚོའི་བྲག་ནས་གུ་རུའི་ཕྱག་མཚན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དང་། དམ་ཆོས་ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་སྤྱན་དྲངས། འདིའི་ཤོག་སེར་རྣམས་རྡོ་རྗེའི་གནས་སོ་སོར་བཞུགས་པས། སྤྱི་ཚོམ་ནང་གཏེར། རྭ་སྐོར། ལྟེ་སྐོར། ལྟེ་སྐོར་ཆིངས། རྭ་སྦྲག་གི་སྐོར་ལྔ་རུ་གྲགས། སྐུ་རྟེན་བསོད་ནམས་དཔལ་འབར་དུ་གྲགས་པ་བོད་ཁམས་སྤྱིའི་ཕན་བདེ་སྤེལ་བའི་ཆེད་དུ་བཞེངས་དགོས་པའི་ལུང་བསྟན་ནང་གཞུག་འབུལ་རྒྱུའི་གཏེར་རྫས་དང་བཅས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཤིང་རབ་ཏུ་གནས་པར་མཛད་པས་དགེ་་་མཚན་དང་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་། འདིའི་དབང་སྐལ་རིལ་བུ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་དཀར་ཆག་དང་བཅས་པ། ཀོང་ཡུལ་བྱ་རྒོད་གཤོང་གི་བྲག་རི་རྟ་མགོ་ལྗོན་པའི་རྩེ་ནས་སངས་རྒྱས་གླིང་པས་གདན་དྲངས། ལ་སྟོད་དུ་གཏེར་སྟོན་བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་འབྱུང་བའི་ལུང་བསྟན་གཟིགས་ནས། དཀོན་མཆོག་དབང་པོ་ཞེས་པ་བལྟ་བར་བཏང་བས། གཏེར་སྟོན་བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་དང་གཉའ་ནམ་དབེན་གནས་སུ་མཇལ་བས་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མཚར་བའང་སྣང་། སྔར་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཆེ་རུང་ཕྱིས་སུ་རྒྱུན་མི་བཞུགས་པ་ལ། རྗེ་བླ་མ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཉིད་སྐུ་སྲས་བསམ་འགྲུབ་རྡོ་རྗེའི་བག་ཆགས་སད་ཅིང་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པས་ཆོས་བཀའ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་བཀའ་དྲིན་དུ་བསྩལ་པ་དང་ཡིག་ཆའི་ཞབས་འདེགས་འགའ་ཞིག་ཀྱང་ཞུས་པའོ།

mang po ba dpal rgyal mtshan ni/_dge slong nam mkha'i snying po'i sprul par lung gis zin/_mnga' ris stod du klung ston 'jam dbyangs mgon po zhes pa'i sras su 'khrungs/_rab tu byung ba'i mtshan dpal gyi rgyal mtshan/_bzhugs gnas las byang chub gling par grags/_dbus gtsang rnams su phebs shing thos bsam gyi sgro 'dogs chod par mdzad/_gu ru tshe brtan rgyal mtshan gyi gter ma'i kha byang phyag tu 'byor pa la brten/_dpal mo dpal thang gi nub lha mtsho srin mtsho'i brag nas gu ru'i phyag mtshan gnam lcags rdo rje dang /_dam chos kun bzang thugs gter spyan drangs/_'di'i shog ser rnams rdo rje'i gnas so sor bzhugs pas/_spyi tshom nang gter/_rwa skor/_lte skor/_lte skor chings/_rwa sbrag gi skor lnga ru grags/_sku rten bsod nams dpal 'bar du grags pa bod khams spyi'i phan bde spel ba'i ched du bzhengs dgos pa'i lung bstan nang gzhug 'bul rgyu'i gter rdzas dang bcas ji ltar 'byung ba bzhin legs par bsgrubs shing rab tu gnas par mdzad pas dge mtshan dang ngo mtshar ba'i ltas bsam gyis mi khyab pa byung /_'di'i dbang skal ril bu mthong ba don ldan dkar chag dang bcas pa/_kong yul bya rgod gshong gi brag ri rta mgo ljon pa'i rtse nas sangs rgyas gling pas gdan drangs/_la stod du gter ston byang chub gling pa 'byung ba'i lung bstan gzigs nas/_dkon mchog dbang po zhes pa blta bar btang bas/_gter ston byang chub gling pa dang gnya' nam dben gnas su mjal bas thugs yid ches pa'i lo rgyus ngo mtshar ba'ang snang /_sngar zab chos kyi phrin las che rung phyis su rgyun mi bzhugs pa la/_rje bla ma mdo sngags gling pa nyid sku sras bsam 'grub rdo rje'i bag chags sad cing nye brgyud kyi byin rlabs thob pas chos bka' yongs rdzogs kyi smin grol bka' drin du bstsal pa dang yig cha'i zhabs 'degs 'ga' zhig kyang zhus pa'o


List of Cycles Associated with this Person

 1. Kun bzang thugs gter (11 of 11 Texts)
 2. Phrin las yongs rdzogs thugs rje'i sgron ma (1 of 1 Texts)
 3. Phyag rdor gtum po drag po gsang sgrub (1 of 1 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ལས་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ (Vol. 6, Text 34)
 2. ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གྱི་གཏེར་སྲུང་སྤུ་གྲི་རྣམ་གསུམ་གིང་ཆེན་བཅས་པའི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས་ (Vol. 6, Text 35)
 3. ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་ཕྲ་ཚོམ་ (Vol. 6, Text 36)
 4. ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གྱི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྒྲོན་མ་ལས་འབྱུང་བའི་དོན་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མེ་ (Vol. 6, Text 37)
 5. འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ (Vol. 22, Text 14)
 6. ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལྷ་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་སྙིང་པོ་ (Vol. 22, Text 15)
 7. ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་བྱང་བུ་གྲུབ་གཉིས་ནོར་བུའི་རྒྱ་མཚོ་ (Vol. 27, Text 19)
 8. ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གྱི་བཀའ་སྲུང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས་ (Vol. 27, Text 20)
 9. ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་དབང་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབེབ་ (Vol. 27, Text 21)
 10. ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་ཡང་དག་གི་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བཅུད་ལྡན་ (Vol. 27, Text 22)
 11. གྲི་འགྲོལ་གསང་བའི་མན་ངག་ (Vol. 42, Text 8)
 12. ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་ཐུགས་རྗེའི་སྒྲོན་མ༔ ཨོ་རྒྱན་བཀའ་ནན་རབ་བརྗིད་དོན་གྲུབ་ (Vol. 43, Text 11)
 13. མཚོན་སྲུང་ཟབ་བསྡུས་ (Vol. 45, Text 34)
 14. བྱང་ཆུབ་གླིང་པའི་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དྲག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་ (Vol. 61, Text 26)