Biographies/Full List

BiographiesBiographies/Full List
Tertön Gyatsa Biographies
Full List (189 Tertöns)
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Dre Sherab Bar
འབྲེ་ཤེས་རབ་འབར་   •   'bre shes rab 'bar
Name in the Tertön Gyatsa: འབྲེ་ཤེས་རབ་བླ་མ་
Volume 1 Text 6, Pages 534-536
Buddhist Digital Resource Center

༈ གཏེར་སྟོན་སུམ་ཚོགས་ནི། རྐྱང་པོ་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག །སུམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཚུལ་ཁྲིམས། འབྲེ་ཤེས་རབ་བླ་མ་གསུམ་གྱིས་ཡེར་པ་སེ་བ་ལུང་ནས་རྟ་མགྲིན་པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ནས་འབྲུ་ཚང་གི་གཉགས་སྟོན་ལྷ་འབར་ལ་ཤོག་སེར་སྟེང་ནས་ཆོས་རྒྱུན་ལན་གཅིག་ཙམ་ལས་སྤེལ་བ་མ་བྱུང་བར་གཏེར་རྔུར་གྱིས་རྐྱང་པོ་ལ་་་་་་མཛེ་བྱུང་། སུམ་པ་འདས། འབྲེ་སྨྱོ་བས་ཤོག་སེར་རྣམས་རྟ་མགྲིན་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཞུ་སྟོན་བྱ་བའི་ལག་ཏུ་བྱུང་ཡང་དེས་ཞུ་ས་རྩད་མ་ཆོད་པས་ལས་འཕྲོ་གཏེར་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བཀའ་མ་ཉམས་པ་ཡོངས་གྲགས་ལ་མེད་པར་ཡུན་རིང་འབྱམས། རིང་ཞིག་ན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་འདར་ཕྱར་རུ་པ་གཙང་ཇོ་མོ་ནགས་རྒྱལ་ན་བཞུགས་དུས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞང་ཚེས་ཟླ་གྲགས་བྱ་བའི་སྔགས་པ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་དབང་ལུང་རྣམས་རྫོགས་པར་གནང་སྟེ་སྔགས་ཀྱི་ཨོཾ་དེ་ཧྲཱིཿརུ་བསྒྱུར་ལ་སྒྲུབས་ཤིག་གསུངས། དེ་ཡང་གཏེར་སྟོན་དེ་དག་གིས་གཏེར་ཐོན་ཀྱང་རྔུར་གྱིས་བར་ཆད་བྱུང་བའང་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་གཏེར་སྐལ་མ་ཡིན་ལ། དོན་གྱི་ཆོས་བདག་གྲུབ་ཆེན་འདི་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཕྱིར་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་དངོས་སུ་ཆོས་གནང་ཡང་། བསྟན་རྒྱུན་ལ་དགོངས་ནས་རྟ་ནག་གི་བླ་མ་རྒྱ་ལ་གཏེར་བརྒྱུད་བཞུགས་པའང་རྩད་ཆོད་ནས་གསན་པར་མཛད་པས་ཉེ་རིང་གཉིས་ཀའི་བདག་པོར་གྱུར་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་དབང་ལུང་གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བ་ཁོ་བོས་ཀྱང་རྫོགས་པར་ནོས། འདར་འཕྱར་ཆེན་པོ་འདིས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ལས་ཀྱང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མུ་སྟེགས་འཕྲོག་བྱེད་དགའ་བོའི་རྫུ་འཕྲུལ་རྨིང་མེད་དུ་བཅོམ་པའི་ཕུར་པ་ཉིད་ད་ལྟ་སེ་ར་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་ནང་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོར་བཞུགས་ཤིང་གྲགས་ཆེ། དྲང་སྲོང་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་ཕུལ་བའི་རཱ་ཧུ་ལ་སྲུང་གསོའི་གདམས་པ་བཞུགས་པ་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས། གོང་གི་གཉག་སྟོན་ལྷ་འབར་གྱིས་ཀྱང་གཏེར་ཁ་འགའ་ཞིག་ཕྱུང་བར་གྲགས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མི་གསལ་ཞིང་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ་ཡང་མི་སྣང་། བོན་གཏེར་ལུང་སྡེ་ལྔ་བཏོན་པར་བཤད་ཅིང་གོང་གི་གཏེར་སྟོན་སུམ་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་འབུམ་དང་ཚད་མ་དང་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་དགུ་སྐོར་སོགས་བོན་གཏེར་མང་ཞིག་བཏོན་པའི་དཔེ་ཕལ་ཆེར་དེང་སང་ཡོད་པར་སྣང་ངོ་།
gter ston sum tshogs ni/_rkyang po grags pa dbang phyug_/sum pa byang chub tshul khrims/_'bre shes rab bla ma gsum gyis yer pa se ba lung nas rta mgrin pad+ma dbang chen yang gsang khros pa'i chos skor rnams spyan drangs nas 'bru tshang gi gnyags ston lha 'bar la shog ser steng nas chos rgyun lan gcig tsam las spel ba ma byung bar gter rngur gyis rkyang po la mdze byung /_sum pa 'das/_'bre smyo bas shog ser rnams rta mgrin gyi grub thob zhu ston bya ba'i lag tu byung yang des zhu sa rtsad ma chod pas las 'phro gter brgyud kyi byin rlabs bka' ma nyams pa yongs grags la med par yun ring 'byams/_ring zhig na grub pa'i dbang phyug chen po 'dar phyar ru pa gtsang jo mo nags rgyal na bzhugs dus slob dpon chen po pad+ma 'byung gnas zhang tshes zla grags bya ba'i sngags pa zhig tu sprul nas dbang lung rnams rdzogs par gnang ste sngags kyi oM de hrIHru bsgyur la sgrubs shig gsungs/_de yang gter ston de dag gis gter thon kyang rngur gyis bar chad byung ba'ang khong rnams kyi gter skal ma yin la/_don gyi chos bdag grub chen 'di yin zhing /_de'i phyir slob dpon rin po ches dngos su chos gnang yang /_bstan rgyun la dgongs nas rta nag gi bla ma rgya la gter brgyud bzhugs pa'ang rtsad chod nas gsan par mdzad pas nye ring gnyis ka'i bdag por gyur pa nas bzung da lta'i bar dbang lung gdams ngag gi rgyun rgya cher 'phel ba kho bos kyang rdzogs par nos/_'dar 'phyar chen po 'dis rdo rje phur pa las kyang dngos grub brnyes/_mtshan ma rdzas kyi phur pa la brten nas mu stegs 'phrog byed dga' bo'i rdzu 'phrul rming med du bcom pa'i phur pa nyid da lta se ra byes pa grwa tshang gi nang rten gyi gtso bor bzhugs shing grags che/_drang srong chen pos dngos su phul ba'i rA hu la srung gso'i gdams pa bzhugs pa bdag gis kyang nos/_gong gi gnyag ston lha 'bar gyis kyang gter kha 'ga' zhig phyung bar grags kyang chos kyi rnam grangs mi gsal zhing rgyun byung tshul yang mi snang /_bon gter lung sde lnga bton par bshad cing gong gi gter ston sum tshogs kyis kyang 'bum dang tshad ma dang 'phrul gyi me long dgu skor sogs bon gter mang zhig bton pa'i dpe phal cher deng sang yod par snang ngo /
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Drokmi Palgyi Yeshe.jpg

Drokmi Palgyi Yeshe
འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་   •   'brog mi dpal gyi ye shes
Name in the Tertön Gyatsa: འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་
Volume 1 Text 6, Pages 381-382
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ནི། གདུང་རུས་འབྲོག་མི་ཡིན། ཡར་འབྲོག་སྒང་དུ་འཁྲུངས། ལོ་ཙཱ་མཁས་པར་མཁྱེན་པས་མ་མོའི་རྒྱུད་སོགས་མདོ་སྔགས་མང་དུ་བསྒྱུར། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་དབང་བསྐུར་གནང་དུས་མེ་ཏོག་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕོག་སྟེ་སྲིད་པ་མ་མོའི་བཀའ་བབས། སྲིད་པ་བདེ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཤིང་སྣང་སྲིད་མ་མོ་ཐམས་ཅད་བྲན་ཏུ་འཁོལ། ཡར་སྟོད་ཤམ་པོ་གངས་རི་ལ་སྒྲུབ་གནས་མཛད་པས། ལྷ་ཆེན་ཤམ་པོའི་སྲོག་གི་བླ་རྡོ་ལྷ་ཀླུ་མིའི་རིན་པོ་ཆེ་བཅོ་ལྔའི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པ་དྲོད་རྟ་རྔ་ཙམ་རྒྱུན་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་གཏེར་དུ་བཅོལ་བ་ཕྱིས་སོ་སྐལ་ལྡན་རྡོ་རྗེས་བཏོན་པར་གྲགས། སྐུའི་རྟེན་རིག་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་ཡིན་པས་གདུང་དང་དབོན་རྒྱུད་ཀྱང་སྔགས་འཆང་གྲུབ་བརྙེས་དང་ལོ་ཙཱ་བ་སོགས་མང་དུ་བྱོན་ཅིང་གདུང་རིགས་ད་ལྟའང་ཡོད། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ར་ཤག་ཆོས་འབར་དུ་གྲགས་པའང་འདི་ཉིད་དང་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྤྲུལ་པ་དང་། ཁ་རག་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱིས་མཚོན་རྣམ་འཕྲུལ་ཅི་རིགས་བྱོན་པར་མངོན།
'brog mi dpal gyi ye shes ni/_gdung rus 'brog mi yin/_yar 'brog sgang du 'khrungs/_lo tsA mkhas par mkhyen pas ma mo'i rgyud sogs mdo sngags mang du bsgyur/_slob dpon chen pos dbang bskur gnang dus me tog bla med he ru ka'i dkyil 'khor la phog ste srid pa ma mo'i bka' babs/_srid pa bde 'gro'i dkyil 'khor mngon sum du gzigs shing snang srid ma mo thams cad bran tu 'khol/_yar stod sham po gangs ri la sgrub gnas mdzad pas/_lha chen sham po'i srog gi bla rdo lha klu mi'i rin po che bco lnga'i rgyu las grub pa drod rta rnga tsam rgyun du yod pa zhig gter du bcol ba phyis so skal ldan rdo rjes bton par grags/_sku'i rten rig sngags 'chang chen po'i tshul du bzhugs pa yin pas gdung dang dbon rgyud kyang sngags 'chang grub brnyes dang lo tsA ba sogs mang du byon cing gdung rigs da lta'ang yod/_sprul pa'i gter ston chen po ra shag chos 'bar du grags pa'ang 'di nyid dang lo chen bai ro zung du 'jug pa'i sprul pa dang /_kha rag bde chen gling pa snga phyi bar gsum gyis mtshon rnam 'phrul ci rigs byon par mngon
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Darcharwa Rinchen Zangpo
འདར་འཕྱར་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་   •   'dar 'phyar ba rin chen bzang po
Name in the Tertön Gyatsa: འདར་ཕྱར་རུ་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 534-536
Buddhist Digital Resource Center

༈ གཏེར་སྟོན་སུམ་ཚོགས་ནི། རྐྱང་པོ་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག །སུམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཚུལ་ཁྲིམས། འབྲེ་ཤེས་རབ་བླ་མ་གསུམ་གྱིས་ཡེར་པ་སེ་བ་ལུང་ནས་རྟ་མགྲིན་པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ནས་འབྲུ་ཚང་གི་གཉགས་སྟོན་ལྷ་འབར་ལ་ཤོག་སེར་སྟེང་ནས་ཆོས་རྒྱུན་ལན་གཅིག་ཙམ་ལས་སྤེལ་བ་མ་བྱུང་བར་གཏེར་རྔུར་གྱིས་རྐྱང་པོ་ལ་་་་་་མཛེ་བྱུང་། སུམ་པ་འདས། འབྲེ་སྨྱོ་བས་ཤོག་སེར་རྣམས་རྟ་མགྲིན་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཞུ་སྟོན་བྱ་བའི་ལག་ཏུ་བྱུང་ཡང་དེས་ཞུ་ས་རྩད་མ་ཆོད་པས་ལས་འཕྲོ་གཏེར་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བཀའ་མ་ཉམས་པ་ཡོངས་གྲགས་ལ་མེད་པར་ཡུན་རིང་འབྱམས། རིང་ཞིག་ན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་འདར་ཕྱར་རུ་པ་གཙང་ཇོ་མོ་ནགས་རྒྱལ་ན་བཞུགས་དུས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞང་ཚེས་ཟླ་གྲགས་བྱ་བའི་སྔགས་པ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་དབང་ལུང་རྣམས་རྫོགས་པར་གནང་སྟེ་སྔགས་ཀྱི་ཨོཾ་དེ་ཧྲཱིཿརུ་བསྒྱུར་ལ་སྒྲུབས་ཤིག་གསུངས། དེ་ཡང་གཏེར་སྟོན་དེ་དག་གིས་གཏེར་ཐོན་ཀྱང་རྔུར་གྱིས་བར་ཆད་བྱུང་བའང་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་གཏེར་སྐལ་མ་ཡིན་ལ། དོན་གྱི་ཆོས་བདག་གྲུབ་ཆེན་འདི་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཕྱིར་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་དངོས་སུ་ཆོས་གནང་ཡང་། བསྟན་རྒྱུན་ལ་དགོངས་ནས་རྟ་ནག་གི་བླ་མ་རྒྱ་ལ་གཏེར་བརྒྱུད་བཞུགས་པའང་རྩད་ཆོད་ནས་གསན་པར་མཛད་པས་ཉེ་རིང་གཉིས་ཀའི་བདག་པོར་གྱུར་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་དབང་ལུང་གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བ་ཁོ་བོས་ཀྱང་རྫོགས་པར་ནོས། འདར་འཕྱར་ཆེན་པོ་འདིས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ལས་ཀྱང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མུ་སྟེགས་འཕྲོག་བྱེད་དགའ་བོའི་རྫུ་འཕྲུལ་རྨིང་མེད་དུ་བཅོམ་པའི་ཕུར་པ་ཉིད་ད་ལྟ་སེ་ར་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་ནང་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོར་བཞུགས་ཤིང་གྲགས་ཆེ། དྲང་སྲོང་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་ཕུལ་བའི་རཱ་ཧུ་ལ་སྲུང་གསོའི་གདམས་པ་བཞུགས་པ་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས། གོང་གི་གཉག་སྟོན་ལྷ་འབར་གྱིས་ཀྱང་གཏེར་ཁ་འགའ་ཞིག་ཕྱུང་བར་གྲགས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མི་གསལ་ཞིང་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ་ཡང་མི་སྣང་། བོན་གཏེར་ལུང་སྡེ་ལྔ་བཏོན་པར་བཤད་ཅིང་གོང་གི་གཏེར་སྟོན་སུམ་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་འབུམ་དང་ཚད་མ་དང་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་དགུ་སྐོར་སོགས་བོན་གཏེར་མང་ཞིག་བཏོན་པའི་དཔེ་ཕལ་ཆེར་དེང་སང་ཡོད་པར་སྣང་ངོ་།
gter ston sum tshogs ni/_rkyang po grags pa dbang phyug_/sum pa byang chub tshul khrims/_'bre shes rab bla ma gsum gyis yer pa se ba lung nas rta mgrin pad+ma dbang chen yang gsang khros pa'i chos skor rnams spyan drangs nas 'bru tshang gi gnyags ston lha 'bar la shog ser steng nas chos rgyun lan gcig tsam las spel ba ma byung bar gter rngur gyis rkyang po la mdze byung /_sum pa 'das/_'bre smyo bas shog ser rnams rta mgrin gyi grub thob zhu ston bya ba'i lag tu byung yang des zhu sa rtsad ma chod pas las 'phro gter brgyud kyi byin rlabs bka' ma nyams pa yongs grags la med par yun ring 'byams/_ring zhig na grub pa'i dbang phyug chen po 'dar phyar ru pa gtsang jo mo nags rgyal na bzhugs dus slob dpon chen po pad+ma 'byung gnas zhang tshes zla grags bya ba'i sngags pa zhig tu sprul nas dbang lung rnams rdzogs par gnang ste sngags kyi oM de hrIHru bsgyur la sgrubs shig gsungs/_de yang gter ston de dag gis gter thon kyang rngur gyis bar chad byung ba'ang khong rnams kyi gter skal ma yin la/_don gyi chos bdag grub chen 'di yin zhing /_de'i phyir slob dpon rin po ches dngos su chos gnang yang /_bstan rgyun la dgongs nas rta nag gi bla ma rgya la gter brgyud bzhugs pa'ang rtsad chod nas gsan par mdzad pas nye ring gnyis ka'i bdag por gyur pa nas bzung da lta'i bar dbang lung gdams ngag gi rgyun rgya cher 'phel ba kho bos kyang rdzogs par nos/_'dar 'phyar chen po 'dis rdo rje phur pa las kyang dngos grub brnyes/_mtshan ma rdzas kyi phur pa la brten nas mu stegs 'phrog byed dga' bo'i rdzu 'phrul rming med du bcom pa'i phur pa nyid da lta se ra byes pa grwa tshang gi nang rten gyi gtso bor bzhugs shing grags che/_drang srong chen pos dngos su phul ba'i rA hu la srung gso'i gdams pa bzhugs pa bdag gis kyang nos/_gong gi gnyag ston lha 'bar gyis kyang gter kha 'ga' zhig phyung bar grags kyang chos kyi rnam grangs mi gsal zhing rgyun byung tshul yang mi snang /_bon gter lung sde lnga bton par bshad cing gong gi gter ston sum tshogs kyis kyang 'bum dang tshad ma dang 'phrul gyi me long dgu skor sogs bon gter mang zhig bton pa'i dpe phal cher deng sang yod par snang ngo /
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Drodul Ledro Lingpa
འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་   •   'gro 'dul las 'phro gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: གྲོ་ཤུལ་འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 577-579
Buddhist Digital Resource Center

སྔ་འགྱུར་ལོ་ཙཱ་བ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཞལ་སློབ་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང་ཤེལ་དཀར་བཟའ་ཟུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་ནི། གཉལ་སྟོད་དུ་སྙི་བའི་རིགས་ལས་ཡབ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱལ་པོ་དང་ཡུམ་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས། དག་སྣང་དཔག་མེད་ཤར། ཁྱད་པར་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པར་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཐོག་མར་བབས། བཅོ་བརྒྱད་པར་ཆོས་ལུང་རི་བོ་ཆེར་མཚུངས་མེད་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བས་མཚན་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེར་གྲགས། འབའ་ར་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད་གསན་ཅིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས། ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་ཐོས་བསམ་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་བཅད། གདམས་ཁྲིད་ཟབ་མོས་ཐུགས་རྒྱུད་སྨིན། རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་སྙིང་གི་བུ་གསུམ་ལས། གཉལ་ལོར་རྡོ་རྗེའི་མཚན་ཅན་དུ་ངོས་བཟུང་ཞིང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་དུ་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ལོན་པའི་ཚེ་སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིས་རྗེས་སུ་བསྐུལ་བ་བཞིན་མོན་དོམ་ཚང་རོང་ལ་བྱོན། མཚོ་རྒྱལ་ཕུག་པར་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཚོགས་མཆོད་མཛད་པས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་ཁ་བྱང་དངོས་སུ་བསྩལ་པ་ལྟར་ཟླ་བ་ཕུག་ཏུ་བྱོན་ནས་ངོ་མཚར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་བཅས་ཏེ་ཟབ་གཏེར་ཐོག་མར་སྤྱན་དྲངས་པ་ནས་བརྩམ། སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་། མཁར་ཆུ་དཔལ་གྱི་ཕུག་རིང། ལྷོ་སྐྱེར་ཆུའི་ལྷ་ཁང་། མཁའ་འགྲོ་གསང་ཕུག །སྦྲགས་ཡང་རྫོང་། དཔལ་ཕུག་ཉི་ཟླ་འབར་བའི་གསང་མཛོད། མཁའ་འགྲོ་བྲག་གི་བྱ་སྐྱིབས། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ། མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ། ཤམ་པོ་གངས། ཕྲ་མོ་བྲག་སོགས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ། བཀའ་བརྒྱད་ཡང་གསང་བླ་མེད། ཟབ་ཆོས་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཏིག་སོགས་ཆོས་དང་དྲག་སྔགས་དམ་རྫས་རྟེན་གྱི་སྐོར་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་སྤྱན་དྲངས། སྒྲུབ་གནས་རྣམས་སུ་བླ་མ་ཞི་དྲག །བཀའ་བརྒྱད། ཕུར་པ་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན། སྨན་སྒྲུབ། སྐྱེ་བདུན་རིལ་སྒྲུབ། གཏོར་སྒྲུབ་སོགས་མང་དུ་མཛད་ཅིང་གདུལ་བྱ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་ཅིང་སྐུ་ཚེ་དང་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན། དབོན་པོ་ལྷའི་ཟླ་བ་ཞེས་མཁྱེན་རྟོགས་རྨད་དུ་བྱུང་བས་ཀྱང་འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་མཛད། སྐུའི་སྐྱེ་བའང་འགའ་ཞིག་བྱོན་པར་གྲགས་ཤིང་ཁྱད་པར་གདུང་རྒྱུད་ཕྱིས་ཀྱི་བར་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་རིམ་པར་བྱོན་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གྱུར་ནའང་དེང་སང་རྒྱུན་ཡོད་པར་མ་མངོན་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐོར་རྣམས་རྗེ་བླ་མར་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བཀའ་བབས་པ་ལྟར་བདག་གིས་ཀྱང་སྨིན་གྲོལ་རྫོགས་པར་ནོས་སོ།
snga 'gyur lo tsA ba brgya rtsa brgyad kyi ya gyal o rgyan chen po'i zhal slob lo tsA ba rin chen bzang po dang shel dkar bza' zung gi rnam 'phrul 'gro 'dul las 'phro gling pa ni/_gnyal stod du snyi ba'i rigs las yab dpal 'byor rgyal po dang yum bkra shis lha mo gnyis kyi sras su ngo mtshar ba'i ltas dang bcas sku bltams/_dag snang dpag med shar/_khyad par dgung lo bcu drug par zab gter gyi kha byang thog mar babs/_bco brgyad par chos lung ri bo cher mtshungs med nam mkha' rgyal po la gtsug phud phul bas mtshan nam mkha' rdo rjer grags/_'ba' ra bka' brgyud kyi zab khrid gsan cing thugs nyams su bzhes/_khyad par rig 'dzin pad+ma gling pa'i zhabs la gtugs nas thos bsam gyi sgro 'dogs bcad/_gdams khrid zab mos thugs rgyud smin/_rje de nyid kyi thugs sras snying gi bu gsum las/_gnyal lor rdo rje'i mtshan can du ngos bzung zhing sprul pa'i gter ston du lung bstan pa ltar/_dgung lo nyer gcig lon pa'i tshe sngags srung e ka dzA Tis rjes su bskul ba bzhin mon dom tshang rong la byon/_mtsho rgyal phug par rta mgrin gyi tshogs mchod mdzad pas ye shes mkha' 'gros kha byang dngos su bstsal pa ltar zla ba phug tu byon nas ngo mtshar ba'i cho 'phrul dang bcas te zab gter thog mar spyan drangs pa nas brtsam/_spa gro stag tshang /_mkhar chu dpal gyi phug ring/_lho skyer chu'i lha khang /_mkha' 'gro gsang phug_/sbrags yang rdzong /_dpal phug nyi zla 'bar ba'i gsang mdzod/_mkha' 'gro brag gi bya skyibs/_bsam yas mchims phu/_mchod rten dkar po/_sham po gangs/_phra mo brag sogs nas thugs rje chen po don gsal sgron me/_bka' brgyad yang gsang bla med/_zab chos kun bzang thugs tig sogs chos dang drag sngags dam rdzas rten gyi skor sogs mtha' yas pa spyan drangs/_sgrub gnas rnams su bla ma zhi drag_/bka' brgyad/_phur pa sogs kyi sgrub chen/_sman sgrub/_skye bdun ril sgrub/_gtor sgrub sogs mang du mdzad cing gdul bya bsam gyis mi khyab pa smin grol la bkod cing sku tshe dang phrin las mthar phyin/_dbon po lha'i zla ba zhes mkhyen rtogs rmad du byung bas kyang 'gro don dpag med mdzad/_sku'i skye ba'ang 'ga' zhig byon par grags shing khyad par gdung rgyud phyis kyi bar sngags 'chang rdo rje 'dzin pa rim par byon nas chos brgyud 'phel rgyas su gyur na'ang deng sang rgyun yod par ma mngon kyang /_thugs rje chen po'i skor rnams rje bla mar nye brgyud du bka' babs pa ltar bdag gis kyang smin grol rdzogs par nos so/
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
རྒྱ་གར་གྷ་ན་རུ་དང་བི་ན་སའི༔ པཎྜི་ཏ་ནི་གཉིས་གསུམ་བོད་དུ་འབྱུང༔ ལྷ་སའི་ཇོ་ཤཱཀ་འདི་ལ་མཆོད་པ་བྱེད༔ ལྷོ་ཀོང་བྱང་ཀོང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཨོ་རྒྱན་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའམ་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ་དང་སྔགས་འཆང་ཧཱུྃ་ནག་མེ་འབར་ཞེས་སྐུ་གཅིག་ལ་མཚན་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་དགེ་སློང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་འདི་ནི། སྔོན་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཞལ་སློབ་ཟག་མེད་འོད་ལུས་གྲུབ་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་ཉང་བན་ཏིང་འཛིན་བཟང་པོ་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཡས་སྤྲུལ་དུ་བྱོན་པ་སྟེ། ཀོང་ཡུལ་ཝ་རུ་གནམ་ཚལ་དུ། ཡབ་ཆོས་སྐྱོང་མགོན་པོ་དང་། ཡུམ་ནམ་ལངས་བུ་ཁྲིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཤིང་མོ་བྱ་ལོར་སྐར་མ་རྒྱལ་ལ་བབས་པའི་ཉིན་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཆོས་ཀྱི་བག་ཆགས་དང་ལྡན་ཞིང་། དགུང་ལོ་གསུམ་པའི་དུས་ནས་ཡི་གེ་བརྡའ་སྟོན་ཙམ་གྱིས་མཁྱེན། རྡོ་ལ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་ཀྱང་མང་དུ་བྱོན། བཅུ་གཉིས་ནས་ཉི་ཤུར་མ་ཕེབ་བར་དུ་སློབ་གཉེར་དང་། ཁྱད་པར་གསོ་རིག་ལ་སྦྱངས་པས་མཁས་པར་མཁྱེན། དེ་དག་གི་དུས་སྐབས་རྣམས་སུ་དངོས་ཉམས་དང་རྨི་ལམ་དུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ཡང་མཇལ་བར་བྱུང་། ཐུགས་ངེས་འབྱུང་དང་སྐྱོ་ཤས་དྲག་པོས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཐུགས་འདུན་གཏད་ཅིང་འཁོར་བའི་གནས་གྲོགས་ཐམས་ཅད་མེ་འོབས་ལྟ་བུར་གཟིགས་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་མི་ཕམ་བཀྲ་ཤིས་བློ་གྲོས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཆོས་་ལ་བྲོས་ནས་བྱོན་པས། རྗེ་དེའི་མཚན་ལམ་དུ། སློབ་དཔོན་པདྨས་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་རྙིང་པ་ཞིག་བུད་མེད་འགས་གདན་དྲངས་ནས་རབ་གནས་བསྐྱར་དགོས་ཟེར་བ་ལ་རབ་གནས་མཛད་པས་འོད་དུ་འབར་བར་གཟིགས་པས་སྐལ་ལྡན་དུ་མཁྱེན། དེར་རབ་ཏུ་བྱུང་། ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་དབང་པོར་མཚན་གསོལ། གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་ལུང་སོགས་གདམས་པ་མཐའ་ཡས་པར་གསན་ཅིང་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ནས་དུས་འདའ་བར་མཛད། གཞན་ཡང་ཞབས་དྲུང་ནོར་བུ་བརྒྱན་པ། འབྲུག་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། མཉམ་མེད་ལྷ་རྩེ་བ་སོགས་ལས་མདོ་སྔགས་བཀའ་གཏེར་གསར་རྙིང་ཐམས་ཅད་མ་གསན་པ་མེད་པ་ལྟ་བུར་མཛད། ཁྱད་པར་ལྷ་རྩེ་བ་ལས་བསྙེན་རྫོགས་ཞུས། རྟེན་དགེ་སློང་གི་དངོས་པོ་ཅན་དུ་བསྒྲུབས། མི་ལོ་བཅུ་བདུན་དུ་འདག་སྦྱར་ཁོ་ན་མཛད་ནས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛུག་པར་མཛད་པའི་དུས་སུ། གཏེར་གྱི་ལུང་བསྟན་མང་དུ་བྱུང་ཡང་ཇི་མི་སྙམ་པར་བཞག་ཀྱང་ཕྱག་རྡོར་གྱི་བསྙེན་པ་དུང་སོང་བའི་ཚེ་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཕམ་བཀྲ་ཤིས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྐུལ་ནས། ལྕགས་ཕོ་སྤྲེལ་ལོ་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་བཅུ་ལ་གཏེར་བཞེས་པའི་ཐོག་མར་ལྕགས་ཁྲོའི་བྱ་ཆུང་བྱེའུ་ཕྲུག་ཙམ་ཞིག་གི་ནང་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཕྱག་བྲིས་མ་ཕྱག་ཏུ་འབྱོར་པ་ལྟར། བྲག་ལུང་ཧོམ་འཕྲང་ལྕགས་ཀྱི་སྒོ་མོ་ནས་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་སོགས་གསང་གཏེར་དུ་བཞེས་ནས་གཏེར་སྒྲུབ་དང་གསང་རྒྱ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། གཞན་ཡང་ཀོང་པོ་བུ་ཆུ་དང་། བྱང་འཕྲེང་མཛེས་ཞེས་ལྗོན་པ་ལུང་གི་གནས་སྒོ་དང་། སྙེ་མོ་ལྷ་རི། ཀོང་འཕྲང་དགེ་འདུན་གནས། དབུ་རུ་ཞྭ་ཡི་ལྷ་ཁང་སོགས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་། རྟ་ཕག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། ཞི་ཁྲོ་ངེས་དོན་སྙིང་པོ། ཚེ་སྒྲུབ་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ། རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད། དཔལ་མགོན་མ་ནིང་སྐོར། གནས་ཀྱི་ལམ་ཡིག་མང་པོ་སོགས་ཟབ་གཏེར་མང་པོ་སྤྱན་དྲངས། དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་སོགས་འགའ་ཞིག་གསང་གཏེར་ལས་ཕལ་ཆེར་ཁྲོམ་གཏེར་མཛད། མངོན་ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཤར་ནས་ལྐོག་གྱུར་སྒྲིབ་མེད་དུ་གཟིགས་པ་དང་། ཆུ་དང་གཡང་ས་སོགས་ལའང་ཐོགས་མེད་དུ་གཤེགས་ཏེ། ཁྱད་པར་སྙེ་མོ་ལྷ་རིའི་གཏེར་བཏོན་པའི་དུས། ཀོང་པོ་པྲ་ཏི་བ་སོགས་ལོག་པའི་བློ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ས་བཅུད་ཉམས་ཀྱིས་དོགས་ནས་དམག་གིས་གཏེར་གནས་བསྲུངས་བར་བྱས་པས། གཏེར་སྟོན་ཐུགས་ཉམས་འུར་ཏེ་རྟ་ལ་ཆིབས་ནས་བྲག་གཡང་ཆེན་པོ་བྱ་མིན་པ་མི་ཐར་བ་མེ་ལོང་གི་ངོས་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་ཆིབས་རྒྱུག་གནང་བས་ཕེབས་ཤིང་བྲག་གི་ངོས་ལ་ཆིབས་པའི་ཞབས་རྗེས་བཞག །གཏེར་དེ་ཉིད་སྐད་ཅིག་ལ་སྤྱན་དྲངས་ནས་གཤེགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན་ནས་དམག་མི་རྣམ་སྤ་བཀོང་བས་ཐམས་ཅད་རྟབ་རྟབ་པོར་གྱུར་ཞིང་སླར་དད་པའི་ས་ལ་བཀོད། སྟོབས་དང་ནུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་དམ་སྲི་མནན་པ་དང་མཐའ་དམག་ཟློག་པ་སོགས་བོད་སྤྱི་བྱེ་བྲག་གི་ཕན་བདེ་སྤེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མང་དུ་མཛད། སྐལ་ལྡན་མང་པོ་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་བཀའ་གཏེར་གསར་རྙིང་གི་ཆོས་ཚུལ་མང་པོའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བདུད་རྩི་སྩོལ་བར་མཛད། རྗེ་ཉིད་སྐུ་བཙུན་ཞིང་དགེ་སློང་གི་དངོས་པོ་ལས་མི་འདའ་བར་ཀུན་སྤང་གི་མཛད་པ་སྐྱོང་བཞིན་དུ་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱང་ཚུལ་དེར་བཀྲི་ཞིང་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་གཞོལ་ཞིང་འབབས་པར་མཛད་དོ། །བང་རི་འཇོག་པོ་ཞེས་ཉིད་ཀྱིས་གནས་སྒོ་ཕྱེས་པའི་གནས་ཁྱད་འཕགས་ཞིག་ཡོད་པའི་དབེན་ཞིང་མཐོ་བའི་སར་སྒྲུབ་སྡེ་བཏབ་པ་དེང་སང་ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡོད་ལ་དབོན་བརྒྱུད་དང་སྤྲུལ་བརྒྱུད་སོགས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་། ཆོས་བདག་གི་ཐོག་མ་སྒམ་པོ་ཞབས་དྲུང་ནོར་བུ་བརྒྱན་པས་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་སྒོ་ཕྱེ་བ་ནས་བཟུང་། རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཞྭ་དམར་ནག །རྒྱལ་ཚབ་གྲགས་པ་དོན་གྲུབ། འབྲི་གུང་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། འབྲུག་པ་དཔག་བསམ་དབང་པོ། རྡོར་བྲག་རིག་འཛིན་ངག་གི་དབང་པོ། རྩེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ། ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད། རིག་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ། བཀའ་འགྱུར་བ་མགོན་པོ་བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན། སྤུ་བོ་རྦ་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། སྡེ་དགེ་གྲུབ་ཐོབ་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚོ། གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ། ཏ་བླ་པདྨ་མ་ཏི་སོགས་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་རྒྱ་ཆེར་འདུས་ཤིང་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་ཤར་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ཚུན་ཆད་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་འཕེལ་བ་དེང་སང་ཡང་མ་ཉམས་པར་གནས་ལ། ཁོ་བོས་ཀྱང་ཟབ་གཏེར་པོད་དྲུག་བཀའ་འབུམ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ནོས་ཤིང་། དེ་དག་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོར་བཟུང་བས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་མའང་ཐོབ། ཁྲིད་ཡིག་དང་བསྙེན་ཡིག་ཆེན་མོ་སོགས་ཡིག་ཆ། དེ་དག་དང་ཞི་ཁྲོ་ངེས་དོན་སྙིང་པོ་ཆ་ལག་བཅས་པར་དུ་བཀོད་ཅིང་སྐྱབས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་པདྨའི་ཞབས་ཀྱི་གསེར་གདུང་ཆེན་མོའི་མདུན་ཚེས་བཅུའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་རྒྱུན་འཛུག་པར་བསྐུལ་བ་སོགས་ཕྲིན་ལས་སྤེལ་བ་ཡིན་་་་་་་་་་ནོ། །མདོར་ན་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་འདི་ཉིད་གྲུབ་དོན་ལྟར་ན། རྟེན་འབྲེལ་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་ཡང་མཐའ་བཞིར་གསུངས་པའི་ཕྱི་མའི་དབང་དུ་གྱུར་མོད། ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྦྱངས་སྟོབས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཤིང་། རང་གིས་ཟབ་གཏེར་རྣམས་ཉམས་བཞེས་མཐར་ཕྱིན་པ་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་གཏེར་ཆོས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ཡང་ཟབ་བླ་སྒྲུབ་གསར་རྙིང་རིས་མེད་དུ་དར་བ་འདི་ལྟར་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་ལས་མི་དབང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ཁོ་ནའི་དུས་ཀྱང་དྭགས་པོར་འོད་ལུས་གྲུབ་པ་གཉིས་སོགས་སྔ་ཕྱི་མང་དུ་བྱུང་བར་སྣང་། དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་གཉིས་པར་བང་རི་འཇོག་པོར་རྟགས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་ལྐོག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་བསྟན་ཅིང་མངོན་པར་མཁྱེན་བཞིན་དུ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །སྤྱིར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པན་འཛིན་པ་སྔ་ཕྱི་ལྔ་ཙམ་བྱོན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཏེར་སྟོན་ཚད་ཐུབ་ཁོ་ནར་ངེས་ཀྱང་། པདྨ་བཀའ་ཐང་དུ་གཏེར་གནས་ཀྱི་ངེས་པ་དང་བཅས་པར་ལུང་བསྟན་པ་ནི་འདི་གཅིག་པུར་ཡོངས་སུ་གྲགས་སོ།
rgya gar g+ha na ru dang bi na sa'i:_paN+Di ta ni gnyis gsum bod du 'byung:_lha sa'i jo shAka 'di la mchod pa byed:_lho kong byang kong sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_o rgyan las 'phro gling pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston las 'phro gling pa'am rig 'dzin 'ja' tshon snying po dang sngags 'chang hU~M nag me 'bar zhes sku gcig la mtshan gsum du grags pa'i dge slong rdo rje 'dzin pa chen po 'di ni/_sngon dpal o rgyan chen po'i zhal slob zag med 'od lus grub pa brgya rtsa brgyad kyi mchog gyur nyang ban ting 'dzin bzang po 'bras bu mthar phyin pa'i thugs rje yas sprul du byon pa ste/_kong yul wa ru gnam tshal du/_yab chos skyong mgon po dang /_yum nam langs bu khrid gnyis kyi sras su shing mo bya lor skar ma rgyal la babs pa'i nyin sku 'khrungs/_sku chung ngu'i dus nas chos kyi bag chags dang ldan zhing /_dgung lo gsum pa'i dus nas yi ge brda' ston tsam gyis mkhyen/_rdo la phyag zhabs kyi rjes kyang mang du byon/_bcu gnyis nas nyi shur ma pheb bar du slob gnyer dang /_khyad par gso rig la sbyangs pas mkhas par mkhyen/_de dag gi dus skabs rnams su dngos nyams dang rmi lam du o rgyan rin po che yang yang mjal bar byung /_thugs nges 'byung dang skyo shas drag pos rgyud bskul nas chos kho na la rtse gcig tu thugs 'dun gtad cing 'khor ba'i gnas grogs thams cad me 'obs lta bur gzigs nas chos kyi rje mi pham bkra shis blo gros kyi drung du chos la bros nas byon pas/_rje de'i mtshan lam du/_slob dpon pad+mas bzhengs pa'i mchod rten rnying pa zhig bud med 'gas gdan drangs nas rab gnas bskyar dgos zer ba la rab gnas mdzad pas 'od du 'bar bar gzigs pas skal ldan du mkhyen/_der rab tu byung /_ngag dbang chos rgyal dbang por mtshan gsol/_gsang sngags kyi dbang khrid lung sogs gdams pa mtha' yas par gsan cing rtse gcig tu sgrub pa kho nas dus 'da' bar mdzad/_gzhan yang zhabs drung nor bu brgyan pa/_'brug pa thams cad mkhyen pa/_mnyam med lha rtse ba sogs las mdo sngags bka' gter gsar rnying thams cad ma gsan pa med pa lta bur mdzad/_khyad par lha rtse ba las bsnyen rdzogs zhus/_rten dge slong gi dngos po can du bsgrubs/_mi lo bcu bdun du 'dag sbyar kho na mdzad nas sgrub pa'i rgyal mtshan 'dzug par mdzad pa'i dus su/_gter gyi lung bstan mang du byung yang ji mi snyam par bzhag kyang phyag rdor gyi bsnyen pa dung song ba'i tshe chos rje rin po che mi pham bkra shis blo gros kyis bskul nas/_lcags pho sprel lo zla ba dang po'i tshes bcu la gter bzhes pa'i thog mar lcags khro'i bya chung bye'u phrug tsam zhig gi nang nas gter gyi kha byang mtsho rgyal gyi phyag bris ma phyag tu 'byor pa ltar/_brag lung hom 'phrang lcags kyi sgo mo nas yang zab dkon mchog spyi 'dus sogs gsang gter du bzhes nas gter sgrub dang gsang rgya mthar phyin par mdzad/_gzhan yang kong po bu chu dang /_byang 'phreng mdzes zhes ljon pa lung gi gnas sgo dang /_snye mo lha ri/_kong 'phrang dge 'dun gnas/_dbu ru zhwa yi lha khang sogs nas thugs rje chen po dang /_rta phag yid bzhin nor bu/_zhi khro nges don snying po/_tshe sgrub gnam lcags rdo rje/_rdo rje gro lod/_dpal mgon ma ning skor/_gnas kyi lam yig mang po sogs zab gter mang po spyan drangs/_dkon mchog spyi 'dus sogs 'ga' zhig gsang gter las phal cher khrom gter mdzad/_mngon shes dang rdzu 'phrul phyogs med du shar nas lkog gyur sgrib med du gzigs pa dang /_chu dang g.yang sa sogs la'ang thogs med du gshegs te/_khyad par snye mo lha ri'i gter bton pa'i dus/_kong po pra ti ba sogs log pa'i blo can rnams kyis sa bcud nyams kyis dogs nas dmag gis gter gnas bsrungs bar byas pas/_gter ston thugs nyams 'ur te rta la chibs nas brag g.yang chen po bya min pa mi thar ba me long gi ngos 'dra ba zhig la chibs rgyug gnang bas phebs shing brag gi ngos la chibs pa'i zhabs rjes bzhag_/gter de nyid skad cig la spyan drangs nas gshegs pa'i brtul zhugs dang rdzu 'phrul chen po bstan nas dmag mi rnam spa bkong bas thams cad rtab rtab por gyur zhing slar dad pa'i sa la bkod/_stobs dang nus pa bsam gyis mi khyab pas dam sri mnan pa dang mtha' dmag zlog pa sogs bod spyi bye brag gi phan bde spel ba'i phrin las mang du mdzad/_skal ldan mang po rjes su bzung nas bka' gter gsar rnying gi chos tshul mang po'i smin grol gyi bdud rtsi stsol bar mdzad/_rje nyid sku btsun zhing dge slong gi dngos po las mi 'da' bar kun spang gi mdzad pa skyong bzhin du gdul bya rnams kyang tshul der bkri zhing yang dag pa'i lam la gzhol zhing 'babs par mdzad do/_/bang ri 'jog po zhes nyid kyis gnas sgo phyes pa'i gnas khyad 'phags zhig yod pa'i dben zhing mtho ba'i sar sgrub sde btab pa deng sang yang ma nyams par yod la dbon brgyud dang sprul brgyud sogs kyis 'dzin skyong gnang /_chos bdag gi thog ma sgam po zhabs drung nor bu brgyan pas phrin las kyis sgo phye ba nas bzung /_rgyal ba'i dbang po zhwa dmar nag_/rgyal tshab grags pa don grub/_'bri gung pa chos kyi grags pa/_'brug pa dpag bsam dbang po/_rdor brag rig 'dzin ngag gi dbang po/_rtse le sna tshogs rang grol/_lha btsun nam mkha' 'jigs med/_rig 'dzin phrin las lhun grub/_bka' 'gyur ba mgon po bsod nams mchog ldan/_spu bo rba kha sprul sku rig 'dzin chos kyi rgya mtsho/_sde dge grub thob kun dga' rgya mtsho/_gter chen bdud 'dul rdo rje/_ta bla pad+ma ma ti sogs dbus gtsang khams gsum rgya cher 'dus shing dngos dang brgyud nas shar phyogs rgya mtsho'i mtha' tshun chad phrin las rgyas par 'phel ba deng sang yang ma nyams par gnas la/_kho bos kyang zab gter pod drug bka' 'bum dang bcas pa yongs su rdzogs par nos shing /_de dag spyi dang khyad par yang zab dkon mchog spyi 'dus bskyed rdzogs nyams len rgyun gyi rnal 'byor snying por bzung bas byin rlabs kyi mtshan ma'ang thob/_khrid yig dang bsnyen yig chen mo sogs yig cha/_de dag dang zhi khro nges don snying po cha lag bcas par du bkod cing skyabs mgon rdo rje 'chang pad+ma'i zhabs kyi gser gdung chen mo'i mdun tshes bcu'i sgrub mchod kyi rgyun 'dzug par bskul ba sogs phrin las spel ba yin no/_/mdor na sprul pa'i gter ston 'di nyid grub don ltar na/_rten 'brel rab 'bring tha ma yang mtha' bzhir gsungs pa'i phyi ma'i dbang du gyur mod/_thugs bskyed dang sbyangs stobs khyad par 'phags shing /_rang gis zab gter rnams nyams bzhes mthar phyin pa mdzad pa la brten gter chos spyi dang khyad par yang zab bla sgrub gsar rnying ris med du dar ba 'di ltar dang /_chos brgyud las mi dbang bsod nams stobs rgyal kho na'i dus kyang dwags por 'od lus grub pa gnyis sogs snga phyi mang du byung bar snang /_de lta bu'i mdzad pa mthar phyin nas dgung lo bdun cu don gnyis par bang ri 'jog por rtags dang cho 'phrul lkog tu ma gyur pa bstan cing mngon par mkhyen bzhin du dag pa'i zhing khams chen por gshegs pa'i tshul bstan pa yin no/_/spyir las 'phro gling pa'i mtshan gyi cod pan 'dzin pa snga phyi lnga tsam byon pa thams cad kyang gter ston tshad thub kho nar nges kyang /_pad+ma bka' thang du gter gnas kyi nges pa dang bcas par lung bstan pa ni 'di gcig pur yongs su grags so/
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Jamyang Lama
འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་   •   'jam dbyangs bla ma
Name in the Tertön Gyatsa: དཔལ་ལྡན་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་
Volume 1 Text 6, Pages 567-568
Buddhist Digital Resource Center

།རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྒོད་ལྡེམ་ཅན་གྱི་ཡང་སྲིད་དཔལ་ལྡན་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ནི། གཙང་ཉང་སྟོད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞོན་ནུ་ནས་གནས་རྙིང་ཚོགས་པའི་གྲྭ་སར་བཞུགས་པར་མཛད་ནས་མདོ་སྔགས་ཐམས་ཅད་ལ་གསན་བསམ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པར་མཛད། སྐབས་ཤིག་ཉང་སྟོད་ཁྲོ་སྒང་དུ་ཆོས་འཁོར་ལ་ཕེབས་པས། གཙུག་ལག་ཁང་གི་འགྲམ་གསེབ་ཞིག་ཏུ་སོ་ཕག་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག་པ། ཕ་གི་བཅག་རྒྱུ་བྱུང་ན་དགོངས་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། གྲྭ་པ་གཞན་མེད་པའི་ཤུལ་དུ་སོ་ཕག་བཅག་པའི་ནང་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་བྱུང་སྟེ། སྒྲོལ་བྱེད་ནག་པོའི་མཁར་མཁའ་འགྲོ་གསང་མཛོད་ཕུག་ནས་རུས་སྦལ་དམར་པོའི་ཁོག་པ་བཏོན་པའི་ནང་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་སྐོར་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཀོལ་བྱང་དང་བཅས་པ། བཀའ་སྲུང་སྒྲོལ་བྱེད་ནག་པོའི་སྐོར་དང་བཅས་སྤྱན་དྲངས། གསོལ་འདེབས་འདིའི་གྲོལ་ཚད་ཀྱང་། གང་ཟག་བྱེ་བ་དགུ་ཁྲི་དང་། འབུམ་ཕྲག་ལྔ་རྣམས་གསོལ་འདེབས་འདི་ཡིས་གྲོལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་གཙང་ཉང་སྟོད་ཤབ། ཤངས་དང་རྟ་ནག་འོ་ཡུག་སོགས་གཙང་གི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དོན་དང་ཕྲིན་ལས་ཆེ་ཞིང་ཆོས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བཞུགས་པ་ལས་ཁོ་བོས་ཀྱང་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ནོས་སོ།
rig 'dzin chen po rgod ldem can gyi yang srid dpal ldan 'jam dbyangs bla ma ni/_gtsang nyang stod du sku 'khrungs/_sku gzhon nu nas gnas rnying tshogs pa'i grwa sar bzhugs par mdzad nas mdo sngags thams cad la gsan bsam gyis sgro 'dogs chod par mdzad/_skabs shig nyang stod khro sgang du chos 'khor la phebs pas/_gtsug lag khang gi 'gram gseb zhig tu so phag chen po zhig 'dug pa/_pha gi bcag rgyu byung na dgongs pa zhig byung ste/_grwa pa gzhan med pa'i shul du so phag bcag pa'i nang nas gter gyi kha byang byung ste/_sgrol byed nag po'i mkhar mkha' 'gro gsang mdzod phug nas rus sbal dmar po'i khog pa bton pa'i nang rtsa gsum dril sgrub skor phyi nang gsang ba de kho na nyid bkol byang dang bcas pa/_bka' srung sgrol byed nag po'i skor dang bcas spyan drangs/_gsol 'debs 'di'i grol tshad kyang /_gang zag bye ba dgu khri dang /_'bum phrag lnga rnams gsol 'debs 'di yis grol/_zhes gsungs pa'i zab chos 'di nyid gtsang nyang stod shab/_shangs dang rta nag 'o yug sogs gtsang gi phyogs su 'gro don dang phrin las che zhing chos rgyun ma chad par bzhugs pa las kho bos kyang smin grol gyi gdams pa nos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Nesar Khyentse Wangchuk.jpg

Jamyang Khyentse Wangchuk
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་   •   'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang phyug
Name in the Tertön Gyatsa: གནས་གསར་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 593-596
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དང་ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་གནས་གསར་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ནི། རྩིས་གནས་གསར་བ་འ་ཞའི་གདུང་རིགས་ཡབ་སྟོང་དཔོན་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ་དང་ཡུམ་ཚེ་བརྟན་བུ་འདྲེན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཤིང་ཕོ་སྤྲེའུ་ལོར་གཙང་སྟོད་བོ་དོང་དུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས། སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་མི་འཕྲོག་པའི་མཁྱེན་རབ་དང་དད་མོས་སྙིང་རྗེའི་རྩལ་རྒྱས་ཤིང་དམ་པའི་ཀུན་སྤྱོད་ཁོ་ན་ལས་ཐ་མལ་བའི་སྤྱོད་པ་གཏན་ནས་མི་མཛད། དགུང་ལོ་གཅིག་པར་རྗེ་བཙུན་སྒོ་རུམ་པས་བླ་མ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཟླུམ་པོ་བཞི་དབང་གནང་བ་ཐུགས་ལ་གསལ་བར་དྲན་ཅིང་སཾསྐྲྀ་ཏའི་སྐད་ཐོལ་བྱུང་དུ་གསུང་བ་དང་། ལྗགས་ཀློག་མ་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བིར་ཝ་པ་ལ་བསྟོད་པའི་ཚིགས་བཅད་ཐོལ་བྱུང་དུ་གསུང་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། འབྲི་ཀློག་རིག་གནས་སོགས་ཐོགས་མེད་དུ་མཁྱེན། དགུང་ལོ་བརྒྱད་བཞེས་པའི་སྐབས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོར་གསོལ། ཚར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། སྒོ་རུམ་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཡོངས་འཛིན་རྣམས་ལས་གསན་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་གནང་། བསྙེན་སྒྲུབ་མང་པོ་དང་། རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་སོགས་ལ་ཐུགས་དམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛད། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་པ་ལ་བསྙེན་རྫོགས་བཞེས་ཏེ་བཙུན་པའི་དཔེར་འོས་པའི་ཀུན་སྤྱོད་གཙང་། སྐུ་མཚམས་བཞུགས་པའི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་ནཱ་ཀ་ཀོ་ཊིའི་རྒྱལ་པོའི་སྲས་མ་ཎི་ཀ་ནཱ་ཐ་ཞེས་བྱ་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཛོ་ཀི་ཞིག་བྱོན་པ་ལས་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་སྐུ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང། ཨ་བྷི་དྷཱ་ན་ལས་བྱུང་བའི་ཕག་མོའི་བྱིན་རླབས། བྷྲཱུ་རླུང་གི་མན་ངག་སོགས་གསན། སློབ་དཔོན་པདྨའི་སྐུ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ཞིག་ཐུགས་དམ་རྟེན་ཏུ་བཞུགས་པ་གཟིགས་པས། ཨོ་རྒྱན་སྒྲུབ་ཐབས་ནི་རཏྣ་གླིང་པའི་གཏེར་མ་དང་དོན་གཅིག་པར་འདུག་ཅིང་། གུ་རུ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་པེ་ཧར་གྱིས་བོད་དུ་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་རྫུན་ཕུག་རྡིབ། སྔར་རྙིང་མ་ལ་ལོག་རྟོག་ཡོད་པ་དེར་སངས། སྐུར་ཞུས་བྱས་པ་ལ་ཐུགས་འགྱོད་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས། རྙིང་མ་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་ཡོད་དོ་ཅོག་གསན་བསམ་དང་འཆད་སྤེལ་མཛད་ཅིང་གྲུབ་མཐའི་རྐང་བཟུང་བའི་དམ་བཅའ་མཛད། དེ་ཕྱིན་ཆད་ཛོ་ཀི་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱོད་པ་ལ་ཐུགས་དགྱེས་ཤིང་ན་ག་ར་དང་ཁ་ཆེའི་ཡི་གེ་སོགས་བརྡོལ་ཤེས་སུ་གྱུར། རྟ་ནག་ཐུབ་བསྟན་དུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གསན་སྦྱང་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། རྗེ་ཚར་ཆེན་ལས་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་བཀའ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལམ་འབྲས་སློབ་བཤད་སོགས་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པ་རྫོགས་པར་གསན་ནས་བསྟན་པའི་བདག་པོར་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ། ལུང་བསྟན་ལྟར་གྲོམ་པ་རྒྱང་དུ་གནས་གཟིགས་བྱོན། འདིར་གཏེར་གནས་དང་གཏེར་རྟགས་མཐོང་གསུངས་པ་ཙམ་ལས་གཏེར་འདོན་ཚུལ་མ་གསུངས་ཤིང་། མཚན་ཉིད་ཀྱི་གྲྭ་སར་བཞུགས་པ་དང་དམ་གྲིབ་ཀྱི་སྐྱོན་གྱིས་གཏེར་ཁ་མང་པོ་བཞེས་མ་གྲུབ་ཀྱང་། ཐོག་སེར་སོགས་གདམས་པ་ངོ་མཚར་བ་པུསྟི་གཅིག་ཙམ་བཞེས་པའང་བཤད། སེ་བཀྲ་བཟང་བ་དང་། མངའ་རིས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སོགས་ལས་རྙིང་མ་བཀའ་གཏེར་མང་དུ་གསན་ནས་གསར་རྙིང་གཉིས་ཀའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་པ་སྤེལ། གདན་ས་ཆེན་པོ་ཞ་ལུའི་ཆོས་ཁྲིར་ཞབས་བཀོད་ནས་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཉམས་པ་གསོ་བ་སོགས་བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་རླབས་ཆེན་མཛད་ནས་དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་རྩ་བཞི་པར་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས། སྐུའི་དབོན་དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་དང་མགོན་པོ་བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་ཞེས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཆེན་པོ་ཚར་ཆེན་རྣམ་འཕྲུལ་དེ་ཉིད་ནས་བརྩམ། སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་ད་ལྟའི་བར་རིམ་པར་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། འདི་ཉིད་ནས་བརྒྱུད་པའི་བྷྲཱུ་རླུང་གི་གདམས་ངག་ཙམ་ཞིག་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས་སོ།
chos rgyal khri srong lde'u btsan dang lang gro lo tsA zung du 'jug pa'i rnam 'phrul gnas gsar ba mkhyen brtse'i dbang phyug mdo sngags gling pa ni/_rtsis gnas gsar ba 'a zha'i gdung rigs yab stong dpon nam mkha' rdo rje dang yum tshe brtan bu 'dren gnyis kyi sras su shing pho spre'u lor gtsang stod bo dong du ngo mtshar ba'i ltas dang bcas sku bltams/_sku chung ngu nas mi 'phrog pa'i mkhyen rab dang dad mos snying rje'i rtsal rgyas shing dam pa'i kun spyod kho na las tha mal ba'i spyod pa gtan nas mi mdzad/_dgung lo gcig par rje btsun sgo rum pas bla ma gsang 'dus kyi zlum po bzhi dbang gnang ba thugs la gsal bar dran cing saMskr-i ta'i skad thol byung du gsung ba dang /_ljags klog ma bzhes pa'i skabs su rnal 'byor dbang phyug bir wa pa la bstod pa'i tshigs bcad thol byung du gsung ba sogs ngo mtshar bsam gyis mi khyab/_'bri klog rig gnas sogs thogs med du mkhyen/_dgung lo brgyad bzhes pa'i skabs rdo rje 'chang kun dga' legs pa'i 'byung gnas las rab tu byung /_mtshan mkhyen brtse'i dbang phyug bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang por gsol/_tshar chen rdo rje 'chang /_sgo rum pa gtso bor gyur pa'i yongs 'dzin rnams las gsan pa rgya mtsho lta bu gnang /_bsnyen sgrub mang po dang /_rdo rje'i rnal 'byor sogs la thugs dam rtse gcig tu mdzad/_dgung lo nyi shu pa la bsnyen rdzogs bzhes te btsun pa'i dper 'os pa'i kun spyod gtsang /_sku mtshams bzhugs pa'i khongs su rgya gar nub phyogs nA ka ko Ti'i rgyal po'i sras ma Ni ka nA tha zhes bya ba 'chi med grub pa'i dzo ki zhig byon pa las o rgyan pad+ma sku gsum gyi sgrub thabs dang/_a b+hi d+hA na las byung ba'i phag mo'i byin rlabs/_b+h+rU rlung gi man ngag sogs gsan/_slob dpon pad+ma'i sku rgyal po lugs blta bas chog mi shes pa zhig thugs dam rten tu bzhugs pa gzigs pas/_o rgyan sgrub thabs ni rat+na gling pa'i gter ma dang don gcig par 'dug cing /_gu ru rgyal po lugs pe har gyis bod du sprul pa yin zer ba'i rdzun phug rdib/_sngar rnying ma la log rtog yod pa der sangs/_skur zhus byas pa la thugs 'gyod chen po skyes nas/_rnying ma bka' gter gyi chos yod do cog gsan bsam dang 'chad spel mdzad cing grub mtha'i rkang bzung ba'i dam bca' mdzad/_de phyin chad dzo ki dang rgya gar gyi spyod pa la thugs dgyes shing na ga ra dang kha che'i yi ge sogs brdol shes su gyur/_rta nag thub bstan du mtshan nyid kyi gsan sbyang mthar phyin par mdzad/_rje tshar chen las sa skya pa'i chos bka' spyi dang khyad par lam 'bras slob bshad sogs snyan brgyud kyi gdams pa rdzogs par gsan nas bstan pa'i bdag por dbang bskur ba thob/_lung bstan ltar grom pa rgyang du gnas gzigs byon/_'dir gter gnas dang gter rtags mthong gsungs pa tsam las gter 'don tshul ma gsungs shing /_mtshan nyid kyi grwa sar bzhugs pa dang dam grib kyi skyon gyis gter kha mang po bzhes ma grub kyang /_thog ser sogs gdams pa ngo mtshar ba pusti gcig tsam bzhes pa'ang bshad/_se bkra bzang ba dang /_mnga' ris rig 'dzin chen po sogs las rnying ma bka' gter mang du gsan nas gsar rnying gnyis ka'i chos kyi phrin las mtha' yas pa spel/_gdan sa chen po zha lu'i chos khrir zhabs bkod nas bu ston thams cad mkhyen pa'i bka' srol nyams pa gso ba sogs bstan pa'i zhabs tog rlabs chen mdzad nas dgung lo bzhi bcu rtsa bzhi par zhing khams gzhan du gshegs/_sku'i dbon dbang phyug rab brtan dang mgon po bsod nams mchog ldan zhes bstan pa'i nyi ma chen po tshar chen rnam 'phrul de nyid nas brtsam/_sprul pa'i rnam rol da lta'i bar rim par byung ba yin la/_'di nyid nas brgyud pa'i b+h+rU rlung gi gdams ngag tsam zhig bdag gis kyang nos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Jamyang Khyentse Wangpo.jpg

Jamyang Khyentse Wangpo
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་   •   'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Name in the Tertön Gyatsa: པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 676-693
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives
Himalayan Art

།ད་ནི་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་རྩོད་ལྡན་ཐ་མའི་དུས་འདིར་ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་ཐར་དུ་མས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ། མཁས་གྲུབ་གཏེར་སྟོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུངས་ཉིད་རྩ་བར་བཟུང་སྟེ་མདོ་ཙམ་བཀོད་ན། རྗེ་འདི་ཉིད་ངོ་བོ་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང་། པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲ་དབྱེར་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེའི་རང་གཟུགས་སུ་ཤར་བ་ཡིན་ཅིང་། གདུལ་བྱ་སོ་སོའི་བློ་ངོར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ། པཎྜི་ཏ་སྒོ་མཐའ་ཡས་པའི་བློ་གྲོས། པཎ་ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ལ་སོགས་པ་དང་། བོད་ཡུལ་དུ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན། གུ་རུ་ཆོས་དབང་། རས་ཆུང་རྡོར་གྲགས། ས་སྐྱ་རྗེ་བཙུན་གྲགས་རྒྱལ། གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལ། ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་སོགས་གསར་རྙིང་གི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པར་བསྟན་པ་རྗེ་ཉིད་ནས་ཀྱང་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་། ཁྱད་པར་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ཉིད་གཏེར་འབྱིན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་དུ་འབྱོན་པར་གསུངས་པའི་ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ནས་བཅུ་གཉིས་པ་ཆོས་རྗེ་གླིང་པའི་བར་བྱོན་ཟིན་ནས་བཅུ་གསུམ་པ་རྗེ་འདི་ཉིད་ཡིན་པར་རྡོ་རྗེའི་ལུང་ལས་གསལ་བར་མཚོན་པ་དང་། གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་ལ་བྲན་བརྒྱས་བསྐོར༔ ཞེས་གསུངས་པའི་ལྔ་པ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ནི་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་ཡིན་པར་གྲགས་ཀྱང་རྟེན་འབྲེལ་འཆོལ་བས་གཏེར་ཁ་གང་ཡང་ཕྱག་ཏུ་མ་འབྱོར་ཅིང་གློ་བུར་དུ་མཛད་པ་བརྟུལ་པས་ཡིན་པར་ངེས་པའི་རྒྱལ་པོ་ལྔ་པ་ནི་རྗེ་འདི་ཉིད་ཁོ་ནར་ཚད་མས་གྲུབ་ལ་ཕྱིས་དུས་བྱོན་པའི་གཏེར་སྟོན་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་འདི་ཉིད་ཀྱི་བྲན་དུ་གྲུབ་པའང་མངོན་སུམ་གྱིས་གསལ་ལོ། །དེ་ལ་ད་ལྟའི་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་བསྟན་པའི་ཡུལ་ནི། མངའ་བདག་ཉང་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ལུང་ལས། རྩེ་སྒང་ཞེས་པའི་རི་བོའི་མདུན༔ ཕ་ཝཾ་ཀླུ་དབང་འཁྱིལ་པའི་སྟེང༔ མངའ་བདག་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཞེས་འབྱུང༔ བཅུ་གསུམ་ཟབ་མོའི་གཏེར་ལ་སྤྱོད༔ ཅེས་དང་། རིན་ཆེན་གླིང་པ། རྡོར་གླིང་། མངའ་རིས་པཎ་ཆེན། བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་སོགས་གཏེར་ཁ་མང་པོ་ལས་ལུང་གིས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ལྟར། མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེའི་མངའ་རིས་གཏེར་ཀླུང་གི་བྱེ་བྲག་རྒྱབ་རི་རྩེ་སྒང་ཞེས་པའི་མདུན། བྲག་རི་སྦྲུལ་འཁྱིལ་པའི་གཟུགས་སུ་ཡོད་པའི་སྟེང་། དིལ་མགོ་ཞེས་པའི་གྲོང་དུ་ཡབ་གཉོས་ཀྱི་རིགས་ཆོས་རྒྱལ་སྡེ་དགེའི་དྲུང་ཆེན་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དཔེ་ཟླར་འོས་པ་རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་དགེ་རབ་གཉེར་ཆེན་སོག་མོ་བཟའ་བསོད་ནམས་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་ཡིད་ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོ། ཐུབ་པའི་དབང་པོས་ཆོས་འཁོར་ཐོག་མར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེན་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོགས་པ་དང་པོ་ལ། དབྱར་རུ་ཁྱུང་ཆེན་བྲག་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡོད་པའི་སྐབས། རས་དཀར་གྱི་ལྡིང་གུར་ཕུབ་པའི་ནང་དུ་དབུ་སྐྲ་ནག་པོ་སིལ་བུར་ཡོད་པའི་རྣམ་པས་སྐུ་བལྟམས་ཤིང་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་མཚན་དུ་མའང་བྱུང་། འདི་ནི་གུ་རུ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གཏེར་ལུང་ལས། མོན་བུ་སྤྱི་རིང་སྐྲ་ཡི་ལྭ་བ་ཅན༔ རི་བོ་ཁྱུང་ཆེན་ལྡིང་བའི་ཞོལ་དུ་འབྱུང༔ ཞེས་འབྱུང་བ་དང་ཡང་ཤིན་ཏུ་འབྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །ཐུགས་ཀྱིས་དྲན་ཙམ་གྱི་དུས་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་དང་སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིས་ཡང་ཡང་བརྩེ་ཞིང་སྐྱོང་བ་དང་། སྔོན་རབས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་མང་པོ་འལ་འོལ་རྗེས་སུ་དྲན། སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་སད་ཅིང་། ཁྱད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ཐུགས་ལ་འདུན། མཁྱེན་རབ་དང་རྣམ་དཔྱོད་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བས་འབྲི་ཀློག་སོགས་ཚེགས་མེད་པར་མཁྱེན་ཅིང་གླེགས་བམ་ཕལ་ཆེར་ཚར་རེ་གཟིགས་པས་ཚིག་དོན་ཐུགས་ལ་ཆུབ། དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པ་ལ་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་མཁན་རིག་འཛིན་བཟང་པོ་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས། འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་དང་། སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་འགྱུར་མེད་སངས་རྒྱས་ཀུན་དགའ་སོགས་ལས་ཤིང་རྟ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་བཞེས། ཐར་རྩེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆེད་ལས་བདེ་དགྱེས། སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་ལས་ཡང་དག་སོ་ལུགས། རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག །ཞེ་ཆེན་པ་ཀུན་གཟིགས་འགྱུར་མེད་མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་དབང་བསྐུར་གསན་པས་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པའི་རྩ་བ་བཙུགས། སྐྱེ་སྤྲུལ་གྱི་གོ་ས་དང་རིགས་རུས་སྟོབས་འབྱོར་གྱི་དྲེགས་པ་རྩད་ནས་བསྙིལ་ཏེ་དཀའ་ཆེན་དང་དུ་བཞེས། འབད་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོས་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་གྱི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན། རིག་པའི་གནས་ལ་མཁས་པ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཙམ་བསྟེན་ཏེ་བཟོ་གསོ་སྒྲ་ཚད་ཡན་ལག་རིག་པའི་གནས་བཅུར་གྲགས་པ་རྣམས་དང་། འདུལ་མཛོད་དབུ་ཕར་གྱིས་མཚོན་མཚན་ཉིད་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་གསན་སྦྱང་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། རྙིང་མ་བཀའ་གཏེར། བཀའ་གདམས་གསར་རྙིང་། ས་ངོར་ཚར་གསུམ། བཀའ་བརྒྱུད་ཀཾ་ཚང། འབྲི་སྟག་འབྲུག་པ། ཇོ་ཞལ་བོ་དོང་སོགས་སྔོན་གྱི་ལུགས་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས། སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོ། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། བདེ་དགྱེས་གསང་གསུམ་སོགས་རྒྱུད་དང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བཤད་སྲོལ་གང་ཡོད་དང་། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ། བསྟན་འགྱུར་ལས་རྒྱུན་གང་བཞུགས་ཀྱི་གཙོས་བོད་ཡུལ་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཡོངས་བསྡོམས་གླེགས་བམ་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་བཀླགས་ལུང་གསན་པ་སོགས་མདོར་ན་མི་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་དུ་ཐོས་པ་ཁོ་ན་བཙལ། བཤད་རྒྱུད་འདེགས་པའི་ཀ་ཆེན་བཅུར་གྲགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ཕལ་མོ་ཆེ་གསན། རྗེ་འདིས་ནི་གླེགས་བམ་གཟིགས་པ་ཙམ་གྱིས་དོན་མཐིལ་ཕྱིན་པ་མཁྱེན་ཅིང་ནམ་ཡང་མི་བསྙེལ་བའི་གཟུངས་མངའ་ཡང་ཆོས་ལ་གལ་ཆུང་མི་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་སྟོན་སླད་གསན་པ་ཙམ་དུ་མ་བཞག་པར་སྦྱང་གོམས་མཐར་ཕྱིན་པས་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་ལྟ་སྤྱོད་དང་ཁས་ལེན་གྱི་གནད། སོ་སོའི་སྲོལ་དང་དེའི་རིང་ལུགས་འཆུགས་མེད་ཡིན་མིན་སོགས་ཞིབ་ལ་མ་འདྲེས་པར་མཁྱེན་པའི་ཆོས་སྤྱན་རྡུལ་མེད་པར་མངའ་བ་འདི་ཙམ་ཡང་ད་ལྟའི་གང་ཟག་མཆོག་དམན་སུས་ཀྱང་བསྒྲུན་དུ་མི་སྣང་ངོ་། །མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་གང་གསན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་བརྟེན་དང་བཅས་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཞིག་ནི་ལན་གྲངས་མང་དུ་འཆད་པ་དང་། གང་ཡང་ཚར་རེ་མ་འཆད་པ་མི་མངའ་བ་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་ཆོས་སྦྱིན་ཁོ་ནས་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་མཆོག་རྣམས་ནས་མུ་ཏོ་ཕལ་པ་ཡན་ཆད་དོན་གཉེར་སོ་སོའི་རེ་བ་ཚུལ་བཞིན་སྐོང་བར་མཛད། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་གདུལ་བྱ་འགྲོ་དོན་དུ་མིང་བཏགས་པའི་གྲོང་ཆོག་ལྡོམ་བུ་སོགས་ལོག་འཚོའི་དཀོར་སྡུད་གཏན་ནས་མ་མཛད་ཀྱང་འབར་བ་གསུམ་དང་འདུ་བ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཕྱིར་ཤར་བས་ཟང་ཟིང་གི་དངོས་པོ་འབད་མེད་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་གནས་མིན་དུ་ཆུད་ཟོས་ཕྲ་་་མོ་ཙམ་ཡང་མ་བཏང་པར། སྐུ་རྟེན་གསེར་ཟངས་ཁོ་ན་ལས་གྲུབ་པ་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་དང་། གསུང་རྟེན་གླེགས་བམ་པུསྟི་བཞི་བཅུ་ལ་ཉེ་བའི་སྤར། བྲིས་མ་དང་སྤར་མ་བསྡམས་པའི་པུསྟི་ཀ་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་ཙམ། ཐུགས་རྟེན་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་མོའི་གཙོས་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ཙམ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ། དེ་དག་བཞུགས་གནས་ལྷ་ཁང་ཆེ་ཆུང་བཅུ་གསུམ་ཙམ་བཀོད་ལེགས་པར་བཞེངས་ཤིང་དུས་དང་རྒྱུན་གྱི་མཆོད་པ་བཙུགས། གནས་གཞི་གསར་བཞེངས་རིགས་དུས་དབང་གིས་ཚུལ་ལྡན་འབྱུང་དཀའ་བས་སྤྲོས་པ་མ་མཛད་ཀྱང་ཕྱིས་ཚོད་དུས་ཟིང་དབང་གིས་སྟོད་སྨད་འཁྲུགས་ལོང་སྐབས་དགོན་གནས་ཕལ་མོ་ཆེ་ཉམས་གུད་ཆེར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་རྗེ་ཉིད་ནས་ཀྱང་དགོན་པ་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་པའི་གནང་སྦྱིན་དངོས་ཇ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ལྷག་པ་དང་། རྒྱ་བོད་ཀྱི་མི་དཔོན། ཆོས་རྒྱལ་སྡེ་དགེ་དཔོན་བློན་རྣམས་ལ་མཐུན་སྦྱོར་མཛད་གལ་གནད་བཀྲོལ་གནང་བའི་སྒོ་ནས་སྔར་གནས་སོར་ཆུད་ཀྱི་ཉམས་གསོས་གསར་བཞེངས་དང་། མཆོད་ཐེབས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས། ལུགས་གནས་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཞལ་བསྒོས་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དར་རྒྱས་འཕེལ་བའི་བཀའ་དྲིན་རླབས་པོ་ཆེ་བསྩལ། ཕན་ཚུན་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེ་ཆུང་རྣམས་ལ་ལོ་རེ་བཞིན་དུ་གཟུངས་སྔགས་བསྔོ་བའི་རྟེན་ཡོན་སྦྱར་གནང་བ་སྔ་རྗེས་དངོས་ཇ་བཞི་སྟོང་གི་རྩ་བ་ཕུལ། སྤྱིར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་དང་། སྒོས་གྲུབ་མཐའ་གང་ལའང་དག་སྣང་དང་མོས་གུས་ཀྱི་རྩལ་རྒྱས་པ་མ་གཏོགས་ཕྱོགས་རིས་དང་ལོག་རྟོག་གཏན་ནས་མི་མངའ་བའི་དོན་གྱིས་ས་སྐྱ་བཀའ་བརྒྱུད་རྙིང་མ་དགེ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་མཆོག་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་རྣམས་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན། རི་ཁྲོད་སྒྲུབ་པ་པོ། ཆོས་པ་ཉམས་ཆུང་། གཡུང་དྲུང་བོན་ལུགས་འཛིན་པ་ཚུན་ཆད་ཀྱི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སློབ་མ་གྲངས་ལས་འདས་ཤིང་། རྒྱ་བོད་ཀྱི་དཔོན་ཆེན་མང་པོའི་གཙོས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཡང་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་འདུས་པ་ཚད་བཟུང་མེད་པ་ལ་མོས་པ་དང་འཚམས་པའི་ཆོས་སྦྱིན། རྐྱེན་སེལ་དབང་བཀའ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སོགས་ནི་མ་ཐོབ་པ་མེད་པ་ལྟ་བུར་སྣང། ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་བས་མཆོག་དམན་གང་ལའང་ངོ་སྲུང་དང་རེ་དོགས་ཀྱིས་མཚོན། མི་ཆོས་ཀྱི་སྤྲོས་པ་གཏིང་ནས་ཆོད་པས་ཚེ་བློས་ཐོང་བའི་བྱ་བཏང་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་བཟུང་། སྔ་ཕྱི་མི་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་དུ་རྒྱུད་སྡེ་གསར་རྙིང་གི་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་། རྗེ་བཙུན་གྲོལ་མཆོག་གི་གསུང་རབ་ཁྲིད་བརྒྱ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟབ་ཁྲིད་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་ཉམས་བཞེས་མཛད་པས་དམ་ཚིག་ཞལ་བཞེས་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་འདི་ཁོ་ནའི་རྣམ་ཐར་ཡང་སུས་ཀྱང་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་སྟེ་སྤང་ཀློག་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གསུམ་ལས་བཙམས་པའི་ཕྱིའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་པའོ། །གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་བཀའ་དྲིན་ལས་བྱུང་བ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་བ། ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་བཀའ་སྲོལ་ལྷ་ཆོས་བདུན་ལྡན་བཀའ་གདམས་པ། གྲུབ་ཆེན་བི་རུ་པའི་ཐུགས་བཅུད་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་ལས་བྱོན་པ་གདམས་ངག་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ། བཀའ་བཞི་བརྒྱུད་པའི་གདམས་ངག་མར་མི་དྭགས་གསུམ་ལས་བརྒྱུད་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོའི་གསེར་ཆོས་དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྫོགས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་རྩལ་དུ་བཏོན་པ་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པ། གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཡན་ལག་གཅོད་ཡུལ་དང་བཅས་པ། གྲུབ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པ་ལ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོས་དངོས་སུ་བསྩལ་པ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམས་བརྒྱུད་པའི་ཟམ་པ་མ་ཆད་ཅིང་སྔོན་གྱི་ལུགས་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སོ་སོ་ནས་དད་ཅིང་མོས་པ་ཚད་མེད་པས་སྐུ་ངལ་ཁྱད་དུ་བསད་དེ་འབད་བརྩོན་དྲག་པོས་སོ་སོའི་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡོངས་འཛིན་རྣམས་ལས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་རིམ་པ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་་་་་རྫོགས་པར་གསན་ཅིང་། དེ་དག་བསམ་པས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པ་དང་། སྒོམ་པས་ཐུགས་ཉམས་བཞེས་པའི་སྐབས་རྣམས་སུ་དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་ཅི་རིགས་པར། འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ། ཡི་དམ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ། གནས་གསུམ་གྱི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་གསང་བ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པ་བསྩལ་བ་སོགས་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལའང་དག་པའི་གཟིགས་སྣང་མཐའ་ཡས་ཀྱང་ཕྱོགས་མཚོན་ཙམ་ལས། ཞལ་གཟིགས་མངོན་ཤེས་སོགས་མི་ཆོས་བླ་མ་ནམ་ཡང་སྒྲོག་པར་མི་མཛད་པས་དེ་ཙམ་གྱིས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། གཙོ་བོར་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ལ་ཆགས་ཐོགས་མ་མཆིས་ཤིང་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་དང་བྲལ་བས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་མཛད་པ་ནི་ནང་གི་རྣམ་ཐར་ས་བོན་ཙམ་སྨོས་པའོ། ཁྱད་པར་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ལུང་ལས། བདག་དང་གཉིས་མིན་རྣལ་འབྱོར་པ༔ མཚན་ཉིད་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཞིག༔ འདི་ནས་བདུན་བརྒྱའི་ལོ་ཁོངས་སུ༔ མདོ་ཁམས་བར་ན་འབྲུག་གི་ལོ༔ གཉོས་ཀྱི་རིག་འཛིན་སྒ་ཡི་བུ༔ ལྕགས་ཁམས་དཔའ་བོའི་མཚན་རྟགས་ཅན༔ པདྨ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་བརླབས་པས༔ བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་མདོ་སྔགས་གླིང༔ བི་མ་མི་ཏྲས་བྱིན་བརླབས་པས༔ འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་སྟེ༔ འཇམ་དཔལ་སྤྲུལ་པ་མངའ་བདག་གིས༔ བྱིན་བརླབས་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ཞེས༔ སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྐྱེས་བུ་འབྱུང༔ ཞེས་དང་། རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་ལུང་བྱང་གོང་དུ་དྲངས་པ་སོགས་བཀའ་བབས་བདུན་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཛད་པར་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ཡང་ཡང་བསྔགས་པ་ལྟར་མངོན་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། དགུང་ལོ་བརྒྱད་བཞེས་པའི་དུས་སྐུ་ཁམས་ཤིན་ཏུ་བསྙེལ་ཞིང་ཟུག་རྔུའི་ཚོར་བས་གདུང་བའི་སྐབས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཚོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱིས་ཞལ་བསྟན་ནས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། རྗེས་སུ་གདམས་པའང་བསྩལ་པས་བར་ཆད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་གྱུར། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པར་དག་པའི་སྣང་བར་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཀེའུ་ཚང་རིམ་པ་དགུ་པའི་དྲུང་དུ་ཕེབ། རྩག་འོག་མ་ནས་རིམ་པར་སྟེང་དུ་ཕེབས་པ་ན། བརྒྱད་པའི་ནང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་པཎྜི་ཏའི་ཚུལ་ཅན་སྐུའི་གཡས་གཡོན་གླེགས་བམ་མང་པོ་བརྩིགས་པ་ཞིག་མཇལ་བ་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་བཏུད་ཅིང་གསོལ་གདབ་མཛད་པས། གཡོན་ཕྱོགས་ནས་གླེགས་བམ་ཞིག་བླངས་ཏེ་བསྟན་པ་ཤེར་ཕྱིན་སྡུད་པའི་རྒྱ་དཔེར་འདུག །དེ་ཉིད་དབུར་བཞག་ནས་དགོངས་པ་གཏད་དེ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཀའ་ལུང་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ་གསུངས། གཡས་ཕྱོགས་ནས་གླེགས་བམ་ཞིག་བླངས་ནས་བསྟན་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རྡོར་སེམས་སྙིང་གི་མེ་ལོང་གི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བར་སྣང། དེ་ཉིད་དབུར་བཞག་ནས་དགོངས་པ་གཏད་དེ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཚུལ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཚིག་དོན་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པ་ཡིན་གསུངས། ལུང་བསྟན་འགའ་ཞིག་ཀྱང་མཛད་པའི་མཐར་དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རྗེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་དར་གཅིག་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འབྱམས། དེ་ལས་སད་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་པའི་ཚེ་སྒོ་དྲུང་དུ་མེ་ཆེན་པོ་འབར་ཞིང་འདུག་པའི་ནང་དུ་དབང་མེད་དུ་ཞུགས་པས་རགས་པའི་ལུས་ཕུང་དངོས་མེད་བསྲེགས་ནས་བི་མ་མི་ཏྲ་ཡིན་སྙམ་པའི་འོད་ཀྱི་སྐུར་ལམ་མེར་གྱུར་པ་བྱུང་། གཞན་ཡང་འདི་སྐབས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་མནལ་ལམ་དུ་ཞལ་བསྟན་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། གདམས་པ་དང་རྗེས་སུ་གདམས་པ་བསྩལ་པས་བླ་སྒྲུབ་ཙམ་ཡི་གེར་བཀོད། ཕྱིས་བཀའ་རྒྱ་གྲོལ་ཏེ་རིམ་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྫོགས་རིམ་དྲུག་གི་རྩ་ཚིག །སྒྲུབ་སྐོར་ལྔ། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་སོགས་གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་སྐོར་རྣམས་བྱོན། འཆི་མེད་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་ཞལ་བསྟན་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་དེ་དག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་བྱུང་བ་ལས་ཚེ་ཡུམ་ཙཎྜ་ལཱི་རྩ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སོགས་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གཟིགས་སྣང་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་ཡང་གསང་བ་སྲུང་བ་ལ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་སྒམ་པས་གཞན་གྱིས་ཟུར་ཙམ་ཡང་རྟོགས་པར་མ་གྱུར། ཁྱད་པར་ལུང་བསྟན་སྔ་ཕྱི་མང་དུ་བཞུགས་པར་སྣང་ནའང་བཀའ་ལས། གཏེར་སྟོན་ལུང་བསྟན་གྱིས་ཕུང་། ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་པས་ལུང་བསྟན་ཟེར་བ་དེ་བྲིས་ཕྱིན་སྤང་བླང་ལག་ཏུ་ལོན་དགོས་པ་ལ་དེ་ནི་སུས་ཀྱང་མི་ལོན། དེ་མ་ལོན་པས་ཐོག་ཏུ་མི་ཁེལ། སྨྲ་བ་མང་པོ་ངག་ལ་བདུད་ཞུགས་པ་ཡིན་གསུངས་ནས་ལུང་བསྟན་མི་གནང་ཞིང་གཞན་ལའང་དགྱེས་པ་མི་མཛད་པ་འདི་ལའང་གནད་དོན་ཆེན་པོ་སྣང་། དགུང་གྲངས་བཅུ་དྲུག་པར་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཐོ་རངས་དག་པའི་སྣང་ཆ་ལ་རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་དུ་ཕེབ། དེའང་བྲག་རི་ལྷུན་ཆགས་པའི་ནང་དུ་སྤྲིན་དཀར་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་ཁྲོད་ན་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་བཀོད་པ་ཅན་མཇལ། དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་བརྡའི་དབང་བསྐུར་བ་དང་བཀའ་བབས་བདུན་འབྱུང་བའི་དབུགས་དབྱུང་རྒྱས་པར་བསྩལ་པའི་མཐར་སྤྱན་ལྟ་སྟངས་དང་བཅས་ཏེ། གཟུང་བའི་ཡུལ་གྱིས་མ་གོས་ཤིང་། །འཛིན་པའི་རྟོག་པས་མ་བསླད་པ། །རིག་སྟོང་རྗེན་པར་བསྐྱང་བ་ནི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དགོངས་བ་འོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྗེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་འདྲེས་པའི་ཉམས་ཤར་ཏེ་དེ་ཕྱིན་ཆད་ཀ་དག་གི་གནས་ལུགས་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར། དེ་ལ་ཐུགས་སྤྲོ་བ་བརྟས་ཏེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བཏབ་མཛད་པའི་རྐྱེན་ལས་མདོ་རྒྱུད་གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་བརྟེན་དང་བཅས་པ་ཡོངས་གྲགས་རྣམས་དང་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་རྣམས་ཀྱང་འབད་མེད་དུ་རྙེད་ནས་ཉམས་བཞེས་དང་འཆད་སྤེལ་གྱིས་བསྟན་པའི་མེ་རོ་བསླངས་པ་བཀའི་བཀའ་བབས་དང་པོའོ། །གཉིས་པ་ས་གཏེར་ནི། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་པར་བྲག་དམར་མགྲིན་བཟང་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་གཏེར་སྒྲོམ་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཆོས་སྐོར་དང་། བྲམ་ཟེ་ཉེར་གཅིག་གི་གདུང་བྱོན་པ་དང་། འདམ་ཤོད་སྙིང་དྲུང་ནས་བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་དང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚེམས་ལས་སྤྲུལ་པའི་རིང་བསྲེལ་རྣམས་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཕུལ་བ་དང་། སི་ངུ་གཡུ་མཚོ་ནས་རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐོར། གཏེར་ཀླུང་པདྨ་ཤེལ་རི་ནས་རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་སྐོར་མཁའ་འགྲོའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་དྲངས་ཏེ་ཕུལ་བ་སོགས་མང་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ལས་སྔར་ཕན་རྩ་བ་ཙམ་རེ་ལས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མ་གནང་ཞིང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྐོར་དང་། སྐུ་ཚབ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་བཅས་རྩི་སྐེ་ནོར་བུ་སྤུན་གསུམ་དུ་བཞུགས་པ་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ལ་བཀས་བསྐུལ་ཏེ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་རྫོགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ། སྤྱིར་བླ་སྒྲུབ་སྐོར་བཞི་ཀ་དང་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་སོགས་ཀྱང་རྗེ་འདི་ཉིད་དང་མཆོག་གླིང་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ཐུན་མོང་བར་སྣང་ངོ་། །གསུམ་པ་དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་ཡང་གཏེར་ནི། དོན་གྲུབ་ས་ལུག་ལོར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་སྐུར་སྣང་བས་གླེགས་བམ་བསྩལ་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དག་སྣང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་གོ་ཕྱེས་ཏེ་གཏེར་སྟོན་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དང་གཏེར་ཆོས་གང་བཞུགས་ཐུགས་ལ་གསལ་ཞིང་དེ་དག་བཀའ་བབས་པའི་་་་་་བཀའ་ལུང་ཐོབ་པ་ལྟར། ཕལ་ཆེར་སྔར་གྱི་གཏེར་སྟོན་སོ་སོས་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་ཤོག་སེར་རྣམས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ་ལས་བརྡའ་བསྒྱུར་པ་དང་། འགའ་ཞིག་བརྡའ་ཡིག་སྤྱན་ལམ་དུ་ཤར་བ་དང་དགོངས་པའི་ཀློང་དུ་རྩོལ་མེད་རང་གསལ་བ་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་དང་དེ་ཉིད་གཏེར་སྟོན་སོ་སོའི་སྐུའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ནས་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་བསྩལ་བའི་ཚུལ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་ཞིང་གནས་དུས་ཤིན་ཏུ་སྙིགས་ཀྱང་ཟབ་ཆོས་འདི་ལྟ་བུ་མཇལ་ཞིང་སྤྱོད་དུ་ཡོད་པ་སྐལ་པ་ཆེས་བཟང་བར་ཤེས་ནས་ཁོ་བོས་ཀྱང་གཞན་གང་ལས་ཀྱང་གཏེར་རྙིང་རྒྱུན་་་་་ཆད་པ་སྣེ་རེ་ཙམ་བྱུང་ནའང་ཡ་མཚན་ཆེ་བས་དོན་གཉེར་ཆེན་པོས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སངས་རྒྱས་བླ་མའི་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ། རྒྱ་ལོ་ཙཱའི་བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ། ཉི་མ་སེང་གེའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ། རོང་ཟོམ་ལོ་ཙཱའི་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ། ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། ཇོ་མོ་སྨན་མོའི་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས། ར་མོ་ཤེལ་སྨན་གྱི་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི། དྲི་མེད་ཀུན་དགའི་བླ་སྒྲུབ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ། རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་གི་བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ། ལྷ་བཙུན་སྔོན་མོའི་ཞི་བྱེད་སྐོར་བདུན། བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་གི་ཡཀྴ་ཛཾ་བྷ་ལ་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས། སྔགས་འཆང་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་པདྨ་ཤ་བ་རི་དམར་མོ། མངའ་བདག་མོལ་མི་འཁྱིལ་གྱི་རྟ་མགྲིན་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ། གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོའི་སྒྲོལ་ལྗང་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ། དབུ་རུ་སྟོན་ཤཱཀ་གི་ཕྱག་རྡོར་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར། བོན་པོ་བྲག་ཚལ་གྱི་ཚེ་གུར་སྦྲགས་མ། བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་འདུལ། མཆོག་ལྡན་མགོན་པོའི་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔ། མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་པདྨ་གཏུམ་པོ། གར་དབང་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་ཕག་དཀར་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་སོགས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་བཀའ་དྲིན་བསྩལ་བ་ཐོབ་ཅིང་། གཏེར་རྙིང་རྒྱུན་མི་བཞུགས་པ་ཉང་གཏེར་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ། ཐུགས་ཆེན་འགྲོ་འདུལ་དབང་རྒྱས་པ། ར་ཤག་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་དབང་། བྱང་གླིང་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར། གྲུ་གུ་ཡང་དབང་གི་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ། རྡོར་གླིང་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ། རིན་ཆེན་གླིང་པའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ། འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་བཀའ་སྲུང་བཅས། དབོན་གསས་ཁྱུང་ཐོག་གི་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག །རོག་རྗེ་གླིང་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་རྨད་བྱུང་སོགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་སྩོལ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་དགྱེས་བཞིན་དུ་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་ཐོབ། ད་རུང་ཡང་གཏེར་དང་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱུའི་རིགས་ནི་མང་པོ་ཞིག་བཞུགས་ཡོད་པར་སྣང་ངོ་། །བཞི་པ་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ནི། དགུང་གྲངས་ཉེར་དགུ་ས་སྤྲེལ་ལོར་དབུས་ཕེབ་ལམ་བྱང་འབྲོག་དགེ་རྒྱལ་ནས་ཚེས་བཅུའི་ཚོགས་འཁོར་སྐབས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་ཞལ་བསྟན་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། བསམ་ཡས་སུ་ཉང་གཏེར་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཚབ་མདུན་མཆོད་འབུལ་སྐབས་སྐུ་དེ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དངོས་སུ་གྱུར་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་གདམས་པ་གནང་བ་ལ་བརྟེན། བླ་སྒྲུབ་སྐོར་གསུམ་གྱི་གསང་སྒྲུབ་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་བྱོན་པ་དང་། དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་པ་ཤིང་སྟག་རྒྱལ་ཟླ་བར་འཆི་མེད་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་པས་འཕགས་མ་ཡི་གེ་བཅུ་པའི་སྒྲ་གདངས་ཅན་དངོས་སུ་ཞལ་གཟིགས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། སླར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམ་གསུམ་གྱིས་ཀྱང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་བྱོན་ཅིང་། གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་སྐོར་སྔར་སྨོས་པ་སོགས་ཡིན་ལ་འདི་དག་ནི་རྒྱུད་དང་དབྱེར་མེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་སོ་སྐྱེའི་བློ་ལས་འདས་པ་དགོངས་གཏེར་གྱི་མཚན་སྨོས་རིན་ཆོག་པར་སྣང་ངོ་། །ལྔ་པ་དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་རྗེས་དྲན་ནི། བོད་ཡུལ་དུ་ཕེབ་སྐབས་གཙང་འུ་ཡུག་གི་མདར་ཕེབས་པའི་ཚེ་སྔོན་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་འོད་ལུས་སུ་གཤེགས་པའི་གནས་དུས་ཇི་ལྟ་བར་རྗེས་སུ་དྲན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་དང་། ལང་གྲོ་དཀོན་འབྱུང་གི་སྔོན་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག །སེང་གདོང་དཀར་མོའི་བཅུད་ལེན་སོགས་སྣང་བར་མཛད་དོ། །དྲུག་པ་དག་སྣང་ནི། གོང་སྨོས་འཆི་མེད་ཐུགས་ཏིག་གི་ཚེ་ཡུམ་ཙཎྜ་ལཱིའི་གདམས་སྐོར་དང་། ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ། མཆོག་གླིང་བླ་སྒྲུབ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཀྱིས་མཚོན་མང་དུ་བཞུགས་པར་གདོན་མི་ཟའང་དངོས་སུ་སྤེལ་བ་ནི་དེ་ཙམ་ལས་ཆེར་མ་མཇལ། བདུན་པ་དེ་མཐུན་སྙན་བརྒྱུད་ནི། རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་གནས་ཆེན་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་དག་པའི་སྣང་བར་མཆོད་རྟེན་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པའི་དྲུང་དུ་ཕེབ། དེའི་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དབུས་དང་དགུར་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་ཀྱི་སྐུའི་བཀོད་པར་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ་སོགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་སྙིང་པོ་སྙན་བརྒྱུད་དུ་བསྩལ་པ་ལས། གཤིན་རྗེ་གཤེད། ཡང་དག །ཕུར་པ་ཙམ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་དུ་ནོས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ནི་གསང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཟུར་ཙམ་ཡིན་ལ་རྒྱས་པར་ནི་གཏེར་ཁ་རེ་རེ་ལའང་ལུང་བསྟན། བསྐུལ་བྱང་། ཁ་བྱང་སོགས་བབས་ཚུལ། དངོས་གཏེར་བཞེས་པ་དང། གཏེར་སྒྲུབ་སྐབས་ཀྱི་གཟིགས་སྣང་དག་དང་སྨིན་གྲོལ་གསན་ཚུལ། ཡུན་རིང་པོར་གསང་དམ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་ནས་དུས་ལ་བབས་ངེས་པའི་ཚེ་ལུང་དང་མཐུན་པར་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྤེལ་བའི་ཚུལ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བཞུགས་པ་རྣམས་གཏེར་འབྱུང་ཆེན་མོ་སླད་ཆར་སྩོལ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཕྱིར་འདིར་དེ་ཙམ་མོ། །ད་དུང་སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དུ་བགྲང་བྱ་བརྒྱ་ཕྲག་ལས་ལྷག་པར་རྟག་བརྟན་ཆེན་པོར་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་། བི་མའི་བླ་སྒྲུབ་མཛད་སྐབས་མ་འོངས་པར་སྐུ་དངོས་ཉིད་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་བི་མ་ལའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ། དེ་ལས་སྤྲུལ་པ་ལྔ་བྱོན་ནས་བསྟན་པ་རིས་མེད་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའི་ལུང་བསྟན་ཐོབ་ཅེས་ཞལ་ནས་དངོས་སུ་ཐོས་སོ།
da ni de dag thams cad las kyang rtsod ldan tha ma'i dus 'dir ngo mtshar ba'i rnam thar du mas khyad par 'phags pa/_mkhas grub gter ston thams cad kyi 'khor los sgyur ba chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i rnam thar zhal gsungs nyid rtsa bar bzung ste mdo tsam bkod na/_rje 'di nyid ngo bo slob dpon 'jam dpal bshes gnyen dang /_paN chen bi ma mi tra dbyer med pa'i thugs rje'i rang gzugs su shar ba yin cing /_gdul bya so so'i blo ngor 'phags pa'i yul du grub chen rdo rje dril bu pa/_paN+Di ta sgo mtha' yas pa'i blo gros/_paN chen nags kyi rin chen la sogs pa dang /_bod yul du chos rgyal khri srong lde'u btsan/_gu ru chos dbang /_ras chung rdor grags/_sa skya rje btsun grags rgyal/_grub chen thang rgyal/_lha btsun nam mkha' 'jigs med sogs gsar rnying gi skyes chen dam pa du ma'i rnam par 'phrul par bstan pa rje nyid nas kyang rjes su dran pa dang /_khyad par rgyal sras mchog grub rgyal po nyid gter 'byin rkyang pa'i skye ba bcu gsum du 'byon par gsungs pa'i thog mar sangs rgyas bla ma nas bcu gnyis pa chos rje gling pa'i bar byon zin nas bcu gsum pa rje 'di nyid yin par rdo rje'i lung las gsal bar mtshon pa dang /_gter ston rgyal po lnga la bran brgyas bskor:_zhes gsungs pa'i lnga pa mdo sngags gling pa ni mchog ldan mgon po yin par grags kyang rten 'brel 'chol bas gter kha gang yang phyag tu ma 'byor cing glo bur du mdzad pa brtul pas yin par nges pa'i rgyal po lnga pa ni rje 'di nyid kho nar tshad mas grub la phyis dus byon pa'i gter ston tshad ma thams cad 'di nyid kyi bran du grub pa'ang mngon sum gyis gsal lo/_/de la da lta'i sprul pa'i sgyu 'phrul bstan pa'i yul ni/_mnga' bdag nyang rin po che'i gter lung las/_rtse sgang zhes pa'i ri bo'i mdun:_pha waM klu dbang 'khyil pa'i steng:_mnga' bdag 'jam pa'i dbyangs zhes 'byung:_bcu gsum zab mo'i gter la spyod:_ces dang /_rin chen gling pa/_rdor gling /_mnga' ris paN chen/_bdud 'dul rdo rje sogs gter kha mang po las lung gis gsal bar bstan pa ltar/_mdo khams sde dge'i mnga' ris gter klung gi bye brag rgyab ri rtse sgang zhes pa'i mdun/_brag ri sbrul 'khyil pa'i gzugs su yod pa'i steng /_dil mgo zhes pa'i grong du yab gnyos kyi rigs chos rgyal sde dge'i drung chen lugs gnyis kyi blo gros dpe zlar 'os pa rin chen dbang rgyal dang /_yum dge rab gnyer chen sog mo bza' bsod nams mtsho gnyis kyi sras su rab yid lcags pho 'brug gi lo/_thub pa'i dbang pos chos 'khor thog mar bskor ba'i dus chen chu stod zla ba'i dkar phyogs kyi rdzogs pa dang po la/_dbyar ru khyung chen brag gi nye 'dabs su yod pa'i skabs/_ras dkar gyi lding gur phub pa'i nang du dbu skra nag po sil bur yod pa'i rnam pas sku bltams shing ngo mtshar ba'i ltas mtshan du ma'ang byung /_'di ni gu ru tshe brtan rgyal mtshan gyi gter lung las/_mon bu spyi ring skra yi l+wa ba can:_ri bo khyung chen lding ba'i zhol du 'byung:_zhes 'byung ba dang yang shin tu 'byor ba yin no/_/thugs kyis dran tsam gyi dus ye shes mgon po phyag drug pa dang sngags srung e ka dzA Tis yang yang brtse zhing skyong ba dang /_sngon rabs kyi skye ba mang po 'al 'ol rjes su dran/_sku chung ngu nas theg pa chen po'i rigs sad cing /_khyad par rab tu byung ba'i phyogs kho na thugs la 'dun/_mkhyen rab dang rnam dpyod 'gran zla bral bas 'bri klog sogs tshegs med par mkhyen cing glegs bam phal cher tshar re gzigs pas tshig don thugs la chub/_dgung lo nyer gcig pa la o rgyan smin grol gling gi mkhan rig 'dzin bzang po las bsnyen par rdzogs/_'jam mgon sa skya pa rdo rje rin chen dang /_smin gling khri chen 'gyur med sangs rgyas kun dga' sogs las shing rta gnyis kyi bka' srol dang 'brel ba'i thugs bskyed bzhes/_thar rtse mkhan rin po che mched las bde dgyes/_smin gling khri chen las yang dag so lugs/_rig 'dzin thugs thig_/zhe chen pa kun gzigs 'gyur med mthu stobs rnam rgyal las sgyu 'phrul gsang ba snying po'i dbang bskur gsan pas sngags kyi sdom pa'i rtsa ba btsugs/_skye sprul gyi go sa dang rigs rus stobs 'byor gyi dregs pa rtsad nas bsnyil te dka' chen dang du bzhes/_'bad pa dang brtson 'grus chen pos dbus gtsang khams gsum gyi bla ma rdo rje 'dzin pa/_dge ba'i bshes gnyen/_rig pa'i gnas la mkhas pa sogs yongs 'dzin brgya dang lnga bcu tsam bsten te bzo gso sgra tshad yan lag rig pa'i gnas bcur grags pa rnams dang /_'dul mdzod dbu phar gyis mtshon mtshan nyid phyogs kyi gzhung bshad gsan sbyang mthar phyin par mdzad/_rnying ma bka' gter/_bka' gdams gsar rnying /_sa ngor tshar gsum/_bka' brgyud kaM tshang/_'bri stag 'brug pa/_jo zhal bo dong sogs sngon gyi lugs srol ma nyams par bzhugs pa thams cad kyi smin grol yongs rdzogs/_sgyu 'phrul gsang ba snying po/_dus kyi 'khor lo/_bde dgyes gsang gsum sogs rgyud dang bstan bcos kyi bshad srol gang yod dang /_rgyal ba'i bka' 'gyur rin po che dang /_rnying ma rgyud 'bum/_bstan 'gyur las rgyun gang bzhugs kyi gtsos bod yul grub mtha' ris med kyi bstan bcos yongs bsdoms glegs bam bdun brgya tsam gyi bklags lung gsan pa sogs mdor na mi lo bcu gsum tsam du thos pa kho na btsal/_bshad rgyud 'degs pa'i ka chen bcur grags pa rnams kyi ring lugs phal mo che gsan/_rje 'dis ni glegs bam gzigs pa tsam gyis don mthil phyin pa mkhyen cing nam yang mi bsnyel ba'i gzungs mnga' yang chos la gal chung mi mdzad pa'i rnam thar ston slad gsan pa tsam du ma bzhag par sbyang goms mthar phyin pas grub mtha' so so'i lta spyod dang khas len gyi gnad/_so so'i srol dang de'i ring lugs 'chugs med yin min sogs zhib la ma 'dres par mkhyen pa'i chos spyan rdul med par mnga' ba 'di tsam yang da lta'i gang zag mchog dman sus kyang bsgrun du mi snang ngo /_/mdo rgyud bstan bcos gang gsan pa rnams kyi smin grol rgyab brten dang bcas pa phal mo che zhig ni lan grangs mang du 'chad pa dang /_gang yang tshar re ma 'chad pa mi mnga' ba zang zing med pa'i chos sbyin kho nas dam pa'i skyes bu mchog rnams nas mu to phal pa yan chad don gnyer so so'i re ba tshul bzhin skong bar mdzad/_sku chung ngu'i dus nas gdul bya 'gro don du ming btags pa'i grong chog ldom bu sogs log 'tsho'i dkor sdud gtan nas ma mdzad kyang 'bar ba gsum dang 'du ba gsum gyi yon tan phyir shar bas zang zing gi dngos po 'bad med byung ba thams cad gnas min du chud zos phra mo tsam yang ma btang par/_sku rten gser zangs kho na las grub pa stong phrag gnyis tsam dang /_gsung rten glegs bam pusti bzhi bcu la nye ba'i spar/_bris ma dang spar ma bsdams pa'i pusti ka stong phrag gnyis tsam/_thugs rten lhun grub steng gi mchod sdong chen mo'i gtsos brgya phrag lhag tsam gser zangs las grub pa/_de dag bzhugs gnas lha khang che chung bcu gsum tsam bkod legs par bzhengs shing dus dang rgyun gyi mchod pa btsugs/_gnas gzhi gsar bzhengs rigs dus dbang gis tshul ldan 'byung dka' bas spros pa ma mdzad kyang phyis tshod dus zing dbang gis stod smad 'khrugs long skabs dgon gnas phal mo che nyams gud cher gyur pa rnams la rje nyid nas kyang dgon pa che chung dang bstun pa'i gnang sbyin dngos ja stong phrag gsum lhag pa dang /_rgya bod kyi mi dpon/_chos rgyal sde dge dpon blon rnams la mthun sbyor mdzad gal gnad bkrol gnang ba'i sgo nas sngar gnas sor chud kyi nyams gsos gsar bzhengs dang /_mchod thebs kyi zhal 'debs/_lugs gnas tshul mthun gyi zhal bsgos rnams kyi sgo nas dar rgyas 'phel ba'i bka' drin rlabs po che bstsal/_phan tshun gyi chos sde che chung rnams la lo re bzhin du gzungs sngags bsngo ba'i rten yon sbyar gnang ba snga rjes dngos ja bzhi stong gi rtsa ba phul/_spyir byang chub kyi sems rin po che rnam pa gnyis la brtan pa thob pa dang /_sgos grub mtha' gang la'ang dag snang dang mos gus kyi rtsal rgyas pa ma gtogs phyogs ris dang log rtog gtan nas mi mnga' ba'i don gyis sa skya bka' brgyud rnying ma dge lugs kyi bstan 'dzin skyes mchog yongs su grags pa rnams dang /_dge ba'i bshes gnyen/_ri khrod sgrub pa po/_chos pa nyams chung /_g.yung drung bon lugs 'dzin pa tshun chad kyi ris su ma chad pa'i slob ma grangs las 'das shing /_rgya bod kyi dpon chen mang po'i gtsos nyin re bzhin yang rgyun mi chad pa'i 'dus pa tshad bzung med pa la mos pa dang 'tshams pa'i chos sbyin/_rkyen sel dbang bka' byin rlabs kyi 'brel ba sogs ni ma thob pa med pa lta bur snang/_chos brgyad kyi 'ching ba las grol bas mchog dman gang la'ang ngo srung dang re dogs kyis mtshon/_mi chos kyi spros pa gting nas chod pas tshe blos thong ba'i bya btang rnams kyi rgyal po'i rnam thar bzung /_snga phyi mi lo bcu gsum tsam du rgyud sde gsar rnying gi lhag pa'i lha du ma'i bsnyen sgrub dang /_rje btsun grol mchog gi gsung rab khrid brgya gtso bor gyur pa'i zab khrid rnams re re bzhin nyams bzhes mdzad pas dam tshig zhal bzhes rjes su bsgrub pa 'di kho na'i rnam thar yang sus kyang 'gran zla bral ba ste spang klog bya ba las kyi 'khor lo gsum las btsams pa'i phyi'i rnam thar mdor bsdus pa'o/_/gangs can gyi ljongs su sgrub brgyud kyi shing rta chen po brgyad du grags pa mkhan slob chos gsum gyi bka' drin las byung ba snga 'gyur rnying ma ba/_jo bo rje dpal ldan a ti sha'i bka' srol lha chos bdun ldan bka' gdams pa/_grub chen bi ru pa'i thugs bcud dpal sa skya pa yab sras las byon pa gdams ngag lam 'bras bu dang bcas pa/_bka' bzhi brgyud pa'i gdams ngag mar mi dwags gsum las brgyud pa bka' brgyud che bzhi chung brgyad/_mkhas grub khyung po'i gser chos dpal ldan shangs pa bka' brgyud/_rgyud thams cad kyi rgyal po dpal dus kyi 'khor lo'i rdzogs rim rdo rje'i rnal 'byor rtsal du bton pa sbyor ba yan lag drug pa/_grub chen dam pa sangs rgyas kyi bka' srol dam chos sdug bsngal zhi byed yan lag gcod yul dang bcas pa/_grub chen o rgyan pa la rdo rje btsun mos dngos su bstsal pa rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub rnams brgyud pa'i zam pa ma chad cing sngon gyi lugs srol ma nyams par bzhugs pa rnams la so so nas dad cing mos pa tshad med pas sku ngal khyad du bsad de 'bad brtson drag pos so so'i khungs dang 'brel ba'i yongs 'dzin rnams las smin grol gyi rim pa tshang la ma nor ba rdzogs par gsan cing /_de dag bsam pas sgro 'dogs gcod pa dang /_sgom pas thugs nyams bzhes pa'i skabs rnams su dngos nyams rmi lam ci rigs par/_'phags bod mkhas grub/_yi dam rgyal ba zhi khro/_gnas gsum gyi mkha' 'gro'i tshogs rnams kyis gsang ba gsum gyis byin gyis brlabs pa dang nye brgyud kyi gdams pa bstsal ba sogs skad cig re re la'ang dag pa'i gzigs snang mtha' yas kyang phyogs mtshon tsam las/_zhal gzigs mngon shes sogs mi chos bla ma nam yang sgrog par mi mdzad pas de tsam gyis rtogs par 'gyur ba dang /_gtso bor shing rta brgyad kyi rim pa gnyis kyi tshul thugs su chud pas 'chad rtsod rtsom gsum la chags thogs ma mchis shing 'khrul pa'i dri ma dang bral bas skal ldan rnams rjes su 'dzin par mdzad pa ni nang gi rnam thar sa bon tsam smos pa'o/_khyad par grub chen thang stong rgyal po'i rdo rje'i lung las/_bdag dang gnyis min rnal 'byor pa:_mtshan nyid lnga dang ldan pa zhig:_'di nas bdun brgya'i lo khongs su:_mdo khams bar na 'brug gi lo:_gnyos kyi rig 'dzin sga yi bu:_lcags khams dpa' bo'i mtshan rtags can:_pad+ma rgyal pos byin brlabs pas:_bka' babs bdun ldan mdo sngags gling:_bi ma mi tras byin brlabs pas:_'od gsal sprul pa'i rdo rje ste:_'jam dpal sprul pa mnga' bdag gis:_byin brlabs chos kyi bshes gnyen zhes:_sgyu ma lta bu'i skyes bu 'byung:_zhes dang /_rdzogs chen sde gsum lung byang gong du drangs pa sogs bka' babs bdun la mnga' dbang bsgyur nas bstan 'gro'i don chen mdzad par rdo rje'i lung gis yang yang bsngags pa ltar mngon du gyur pa ste/_dgung lo brgyad bzhes pa'i dus sku khams shin tu bsnyel zhing zug rngu'i tshor bas gdung ba'i skabs gu ru rin po che dang mtsho rgyal yab yum gnyis kyis zhal bstan nas rdo rje phur pa'i dkyil 'khor du dbang bskur cing byin gyis brlabs/_rjes su gdams pa'ang bstsal pas bar chad kyi g.yul las rnam par rgyal bar gyur/_dgung lo bco lnga par dag pa'i snang bar rgya gar rdo rje gdan gyi ke'u tshang rim pa dgu pa'i drung du pheb/_rtsag 'og ma nas rim par steng du phebs pa na/_brgyad pa'i nang slob dpon chen po 'jam dpal bshes gnyen paN+Di ta'i tshul can sku'i g.yas g.yon glegs bam mang po brtsigs pa zhig mjal ba la gus pa chen pos btud cing gsol gdab mdzad pas/_g.yon phyogs nas glegs bam zhig blangs te bstan pa sher phyin sdud pa'i rgya dper 'dug_/de nyid dbur bzhag nas dgongs pa gtad de mtshan nyid kyi chos thams cad kyi bka' lung rdzogs pa yin no gsungs/_g.yas phyogs nas glegs bam zhig blangs nas bstan pa rdzogs pa chen po rdor sems snying gi me long gi rgyud ces bya bar snang/_de nyid dbur bzhag nas dgongs pa gtad de gsang sngags rdo rje theg pa'i tshul spyi dang khyad par rdzogs pa chen po sde gsum gyi tshig don byin rlabs thams cad rdzogs pa yin gsungs/_lung bstan 'ga' zhig kyang mdzad pa'i mthar dgyes pa'i tshul gyis 'od du zhu nas rje nyid la thim pas dar gcig rnam par mi rtog pa'i ting nge 'dzin la 'byams/_de las sad nas phyir phebs pa'i tshe sgo drung du me chen po 'bar zhing 'dug pa'i nang du dbang med du zhugs pas rags pa'i lus phung dngos med bsregs nas bi ma mi tra yin snyam pa'i 'od kyi skur lam mer gyur pa byung /_gzhan yang 'di skabs grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal pos mnal lam du zhal bstan zhing byin gyis brlabs/_gdams pa dang rjes su gdams pa bstsal pas bla sgrub tsam yi ger bkod/_phyis bka' rgya grol te rim par gtan la phab pa rdzogs rim drug gi rtsa tshig_/sgrub skor lnga/_khrag 'thung bde gshegs 'dus pa sogs grub thob thugs tig gi skor rnams byon/_'chi med mgon po yab yum gyis zhal bstan zhing byin gyis brlabs pas de dag gi sgrub thabs khyad par can byung ba las tshe yum tsaN+Da lI rtsa ba gtan la phab pa sogs rtsa gsum rab 'byams kyi gzigs snang mtha' yas pa byung yang gsang ba srung ba la thugs shin tu sgam pas gzhan gyis zur tsam yang rtogs par ma gyur/_khyad par lung bstan snga phyi mang du bzhugs par snang na'ang bka' las/_gter ston lung bstan gyis phung /_zhes bya ba yin pas lung bstan zer ba de bris phyin spang blang lag tu lon dgos pa la de ni sus kyang mi lon/_de ma lon pas thog tu mi khel/_smra ba mang po ngag la bdud zhugs pa yin gsungs nas lung bstan mi gnang zhing gzhan la'ang dgyes pa mi mdzad pa 'di la'ang gnad don chen po snang /_dgung grangs bcu drug par sa ga zla ba'i tshes bcu'i tho rangs dag pa'i snang cha la rnga yab pad+ma 'od du pheb/_de'ang brag ri lhun chags pa'i nang du sprin dkar shin tu mdzes pa'i khrod na gu ru mtsho skyes rdo rje mkha' 'gro'i tshogs kyis bskor ba'i bkod pa can mjal/_dgongs pas byin gyis brlabs shing brda'i dbang bskur ba dang bka' babs bdun 'byung ba'i dbugs dbyung rgyas par bstsal pa'i mthar spyan lta stangs dang bcas te/_gzung ba'i yul gyis ma gos shing /_/'dzin pa'i rtog pas ma bslad pa/_/rig stong rjen par bskyang ba ni/_/sangs rgyas kun gyi dgongs ba 'o/_/zhes gsungs te 'khor dang bcas pa rje nyid la thim pas thugs yid dbyer med 'dres pa'i nyams shar te de phyin chad ka dag gi gnas lugs la rang bzhin gyis brtan pa thob par gyur/_de la thugs spro ba brtas te gu ru rin po cher rtse gcig tu gsol btab mdzad pa'i rkyen las mdo rgyud gsar rnying bka' gter smin grol rgyab brten dang bcas pa yongs grags rnams dang rgyun shin tu dkon pa rnams kyang 'bad med du rnyed nas nyams bzhes dang 'chad spel gyis bstan pa'i me ro bslangs pa bka'i bka' babs dang po'o/_/gnyis pa sa gter ni/_dgung lo nyi shu par brag dmar mgrin bzang du phebs skabs ye shes mkha' 'gros gter sgrom dngos su phul ba las thugs rje chen po sems nyid ngal gso'i chos skor dang /_bram ze nyer gcig gi gdung byon pa dang /_'dam shod snying drung nas bla ma sku bzhi'i sgrub thabs kyi skor dang gu ru rin po che'i tshems las sprul pa'i ring bsrel rnams gnyan chen thang lhas spyan drangs te phul ba dang /_si ngu g.yu mtsho nas rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba'i skor/_gter klung pad+ma shel ri nas rtsa gsum spyi 'dus kyi skor mkha' 'gro'i rdzu 'phrul gyis drangs te phul ba sogs mang du bzhugs pa rnams las sngar phan rtsa ba tsam re las gtan la 'bebs par ma gnang zhing thugs sgrub yid bzhin nor bu'i skor dang /_sku tshab dngos grub dpal 'bar bcas rtsi ske nor bu spun gsum du bzhugs pa mchog gyur gling pa la bkas bskul te spyan drangs shing rdzogs par gtan la phab/_spyir bla sgrub skor bzhi ka dang bai ro'i thugs tig rdzogs chen sde gsum sogs kyang rje 'di nyid dang mchog gling lhan rgyas kyi gter kha thun mong bar snang ngo /_/gsum pa de las 'phros pa'i yang gter ni/_don grub sa lug lor gu ru rin po che nyid gter chen sangs rgyas gling pa'i skur snang bas glegs bam bstsal zhing byin gyis brlabs pa'i dag snang khyad par can gyis go phyes te gter ston rnams kyi rnam thar dang gter chos gang bzhugs thugs la gsal zhing de dag bka' babs pa'i bka' lung thob pa ltar/_phal cher sngar gyi gter ston so sos yang gter du sbas pa'i shog ser rnams ye shes mkha' 'gros spyan drangs nas phyag tu phul ba las brda' bsgyur pa dang /_'ga' zhig brda' yig spyan lam du shar ba dang dgongs pa'i klong du rtsol med rang gsal ba nyid gtan la phab cing /_de dag gi skabs su gu ru rin po che dngos dang de nyid gter ston so so'i sku'i rnam par bsgyur nas smin grol chig rdzogs su bstsal ba'i tshul ngo mtshar rmad du byung zhing gnas dus shin tu snyigs kyang zab chos 'di lta bu mjal zhing spyod du yod pa skal pa ches bzang bar shes nas kho bos kyang gzhan gang las kyang gter rnying rgyun chad pa sne re tsam byung na'ang ya mtshan che bas don gnyer chen pos yang nas yang du gsol ba btab pas/_sangs rgyas bla ma'i rtsa gsum dril sgrub/_rgya lo tsA'i bla ma bstan gnyis skor gsum/_nyi ma seng ge'i thugs rje chen po pad+ma zhi khro/_rong zom lo tsA'i mkha' 'gro ma rig byed rtsal/_o rgyan gling pa'i bka' 'dus chos kyi rgya mtsho/_jo mo sman mo'i mkha' 'gro gsang ba kun 'dus/_ra mo shel sman gyi rdo rje bdud rtsi/_dri med kun dga'i bla sgrub dang thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho/_rgya ston pad+ma dbang phyug gi bla ma bde mchog 'khor lo/_lha btsun sngon mo'i zhi byed skor bdun/_bal po a hU~M gi yak+sha dzaM b+ha la rin chen gter spungs/_sngags 'chang las 'phro gling pa'i pad+ma sha ba ri dmar mo/_mnga' bdag mol mi 'khyil gyi rta mgrin gnam lcags 'khor lo/_g.yag phyar sngon mo'i sgrol ljang 'jigs pa kun skyob/_dbu ru ston shAka gi phyag rdor rdo rje me 'bar/_bon po brag tshal gyi tshe gur sbrags ma/_bsam gtan bde chen gling pa'i bka' brgyad dregs 'dul/_mchog ldan mgon po'i gnyen po lha lnga/_mi 'gyur las 'phro gling pa'i pad+ma gtum po/_gar dbang las 'phro gling pa'i phag dkar ye shes gsal byed sogs legs par gtan la phab nas smin grol chig rdzogs su bka' drin bstsal ba thob cing /_gter rnying rgyun mi bzhugs pa nyang gter gu ru mtsho skyes rdo rje/_thugs chen 'gro 'dul dbang rgyas pa/_ra shag ma mo sgang shar gyi dbang /_byang gling dpal rgyal mtshan gyi kun bzang thugs gter/_gru gu yang dbang gi rta mgrin dregs pa kun sgrol/_rdor gling bla rdzogs thugs gsum/_rin chen gling pa'i rdzogs pa chen po chig chod kun grol/_'gro 'dul las 'phro gling pa'i thugs rje chen po don gsal sgron me bka' srung bcas/_dbon gsas khyung thog gi tshe sgrub ye shes srog tig_/rog rje gling pa'i tshe sgrub gsang ba rmad byung sogs kyi smin grol stsol bar gsol ba btab pa ltar dgyes bzhin du gnang ba'i bka' drin thob/_da rung yang gter dang nye brgyud kyi chos skor gtan la 'bebs rgyu'i rigs ni mang po zhig bzhugs yod par snang ngo /_/bzhi pa zab mo dgongs pa'i gter ni/_dgung grangs nyer dgu sa sprel lor dbus pheb lam byang 'brog dge rgyal nas tshes bcu'i tshogs 'khor skabs gu ru rin po che dngos zhal bstan nas byin gyis brlabs/_bsam yas su nyang gter mtsho skyes rdo rje'i sku tshab mdun mchod 'bul skabs sku de mtsho skyes rdo rje dngos su gyur nas byin gyis brlabs shing gdams pa gnang ba la brten/_bla sgrub skor gsum gyi gsang sgrub mtsho skyes snying thig gi chos skor byon pa dang /_dgung lo so lnga pa shing stag rgyal zla bar 'chi med yid bzhin 'khor lo'i bsnyen sgrub mdzad pas 'phags ma yi ge bcu pa'i sgra gdangs can dngos su zhal gzigs nas byin gyis brlabs/_slar 'chi med grub pa'i slob dpon rnam gsum gyis kyang byin gyis brlabs pa la brten nas 'phags ma'i snying thig gi chos skor byon cing /_grub thob thugs tig gi skor sngar smos pa sogs yin la 'di dag ni rgyud dang dbyer med pa'i rdo rje'i tshig rkang so skye'i blo las 'das pa dgongs gter gyi mtshan smos rin chog par snang ngo /_/lnga pa de las 'phros pa'i rjes dran ni/_bod yul du pheb skabs gtsang 'u yug gi mdar phebs pa'i tshe sngon lce btsun chen po 'od lus su gshegs pa'i gnas dus ji lta bar rjes su dran nas gtan la phab pa lce btsun snying thig dang /_lang gro dkon 'byung gi sngon gnas rjes su dran pa'i tshe sgrub bai ro'i thugs tig_/seng gdong dkar mo'i bcud len sogs snang bar mdzad do/_/drug pa dag snang ni/_gong smos 'chi med thugs tig gi tshe yum tsaN+Da lI'i gdams skor dang /_klong chen snying thig gi bla sgrub thig le'i rgya can gyi yig cha/_mchog gling bla sgrub sku gsum rigs 'dus kyis mtshon mang du bzhugs par gdon mi za'ang dngos su spel ba ni de tsam las cher ma mjal/_bdun pa de mthun snyan brgyud ni/_rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i gnas chen du bzhugs pa'i skabs dag pa'i snang bar mchod rten bde byed brtsegs pa'i drung du pheb/_de'i phyogs mtshams brgyad dbus dang dgur gu ru mtshan brgyad kun 'dus gu ru rin po che bcas kyi sku'i bkod par bzhugs pa rnams kyis sgrub chen bka' brgyad/_sgyu 'phrul zhi khro sogs kyi smin grol snying po snyan brgyud du bstsal pa las/_gshin rje gshed/_yang dag_/phur pa tsam gtan la phab pa kho bos kyang bka' drin du nos so/_/de ltar na de dag ni gsang ba'i rnam par thar pa zur tsam yin la rgyas par ni gter kha re re la'ang lung bstan/_bskul byang /_kha byang sogs babs tshul/_dngos gter bzhes pa dang/_gter sgrub skabs kyi gzigs snang dag dang smin grol gsan tshul/_yun ring por gsang dam mthar phyin par mdzad nas dus la babs nges pa'i tshe lung dang mthun par skal ldan rnams la spel ba'i tshul sogs rgya cher bzhugs pa rnams gter 'byung chen mo slad char stsol bar gsol ba 'debs pa'i phyir 'dir de tsam mo/_/da dung snyigs dus bstan 'gro'i mgon du bgrang bya brgya phrag las lhag par rtag brtan chen por bzhugs par gsol ba 'debs shing /_bi ma'i bla sgrub mdzad skabs ma 'ongs par sku dngos nyid ri bo rtse lngar bi ma la'i thugs kar thim/_de las sprul pa lnga byon nas bstan pa ris med la phan pa sgrub pa'i lung bstan thob ces zhal nas dngos su thos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་དང་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་རྣམས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པ་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཆེན་པོ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ནི། གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་གཏེར་ལུང་མཁའ་རིའི་ཞུས་ལན་དང་། སངས་རྒྱས་གླིང་པ། ཆོས་གླིང་དང་རྭ་སྟོན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གཏེར་ལུང་ལས་གསལ་བ་ལྟར་འཕྱོང་རྒྱས་སྲོང་བཙན་བང་སོ་དམར་པོའི་ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་རི་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་སུ། ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ཐུགས་སྲས་ཆེ་བ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་རྒྱ་བྲག་པའི་དཔོན་རིགས་སུ་ས་མོ་བྱ་ལོ་རྒྱལ་ཟླ་བའི་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་སྐུ་མཆོད་ཀྱི་ཉིན་སྔ་དྲོའི་ཆར་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུ་ནས་གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་བླ་མ་དང་ཆོས་རྗེ་གླིང་པའི་སྔོན་རབས་གསལ་བ་སོགས་དམ་པའི་རིགས་སད། དགུང་ལོ་དྲུག་པར་རྗེ་བཙུན་པྲ་ཛྙཱ་རསྨིའི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྗེས་རྨ་མེད་པའི་གནས་དཔལ་གྱི་རི་བོའི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས། མཚོ་རྒྱལ་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་བློ་བཟང་པདྨར་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བས་མཚན་པདྨ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་ཞེས་གསོལ། ཕྱིས་གནས་གསར་བ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་དྲུང་ནས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པའང་བཞེས། གནས་བརྟན་ཀུན་བཟང་འོད་ཟེར་ལས་གྲོལ་ཏིག་དང་བླ་མ་དགོངས་འདུས་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་དང་། ཁྱད་པར་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པར་རིག་འཛིན་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལ་མཇལ་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ་སོགས་གསན་པས་ཐོག་མར་རྒྱུད་སྨིན་ཏེ་རྩ་བའི་བླ་མ་མཆོག་གཅིག་ཏུ་མཛད་པ་ལྟར་ཕྱིས་ཡེ་ཤེས་སྐུས་ཀྱང་རྗེས་སུ་བཟུང་། གཞན་ཡང་སྔ་ཕྱིར་གཏེར་ཆེན་དྲི་མེད་གླིང་པ། རིགས་ཞང་སྒོམ་ཆེན་དྷརྨ་ཀཱིརྟི། སྨིན་གླིང་གྲུབ་དབང་ཤྲཱི་ནཱ་ཐ། བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ། ཐང་འབྲོག་དབོན་པདྨ་མཆོག་གྲུབ། མོན་རྫ་དཀར་བླ་མ་དར་རྒྱས་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དུ་མ་ལས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་དང་གཏེར་ཁ་གོང་འོག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གཏེར་འགང་ཆེ་བ་རྣམས་དང་། གསར་མའི་སྨིན་གྲོལ་ཡང་ཅི་རིགས་པ་གསན། ཞར་བྱུང་སྐར་རྩིས་སོགས་ཐ་སྙད་ཀྱི་རིགས་པའང་ཆ་ཤས་ཙམ་གསན་པ་ལས་ཕྱག་བྲིས་ཀྱིས་མཚོན། མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་ཆེན་མོའི་གནད་གསང་དང་སྙན་འགྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གསུང་རྩོམ་སོགས་དགོངས་པའི་ཀློང་ནས་རང་བརྡོལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་རྩལ་ལས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས། ཐ་སྙད་ལ་སྦྱང་རྩོལ་མ་མཛད་པར་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐུགས་གཞོལ་བས། དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་པ་མེ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ནས་བརྩམ། རང་དགོན་དཔལ་གྱི་རིའི་སྒོམ་ཁང་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཏུ་ལོ་གསུམ་གྱི་བཅད་རྒྱ་དམ་བཅའ་བརྟན་པོས། གཙོ་བོར་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་རིང་བརྒྱུད་དང་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས་པ་ལྟར་དེའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཁོ་ན་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་དྲོད་རྟགས་ཁྱད་པར་ཅན་བརྙེས། གཞན་ཡང་གཏེར་ཁ་གོང་འོག་གིས་མཚོན་ཟབ་གཏེར་ཚད་ཐུབ་མང་པོའི་ལྷག་པའི་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་པས་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རིག་འཛིན་གྱི་ལྡངས་ཚད་མངོན་དུ་གྱུར། རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་དབང་འབྱོར་པས་མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྩ་ཁམས་ཡི་གེའི་སྤྲིན་དུ་དེངས་ཤིང་སྣང་བ་དཔེ་ཆར་ཤར་བས་ཚིག་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་སོགས་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་ཆེན་པོ་བརྡོལ། བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྐབས་སྤྱི་གཙུག་ནས་རྟ་སྐད་ཀྱི་གདངས་འཚེར་ཅིང་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་དཔལ་པདྨ་དབང་ཆེན་ཞེས་མཚན་གྱི་ཅོད་པན་དཔྱངས། སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཐུས་མཚོན་བྱེད་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཇི་བཞིན་པ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསྟར་བས་ཧེ་རུ་ཀའི་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཆེན་པོའི་སྤྱོད་པ་བསྐྱངས། ཁྱད་པར་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་ཆར་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་རི་འདབས་སུ་ཆོས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མས་ཀློང་བྱང་མཁའ་འགྲོའི་བརྡའ་མངོན་ཏུ་བསྩལ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བཀའ་འདུས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཆོས་མཛོད་ཆེན་པོར་དབང་བསྒྱུར་པ་སོགས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས་ཀྱང་དེ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཐུགས་མ་ཚིམས་པར་འཕགས་ལམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་མཛད་པའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོས་ཕྱོགས་དེའི་ལོ་གསུམ་གྲོལ་འཕྲལ་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་བྱོན། གསང་ཆེན་མེ་ཏོག་ཕུག་ཏུ་རྗེ་བཙུན་བཞད་པ་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་ལ་འགྲན་བཟོད་པའི་དཀའ་སྤྱད་ཀྱིས་ལོ་གསུམ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བའི་སྐབས། སྤྱིར་དག་པའི་གཟིགས་སྣང་མཐའ་ཡས་པ་དང་། ལྷག་པར་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་བཟང་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ལན་གསུམ་དུ་མཇལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དངོས་སུ་འཕོས་ཤིང་གསུང་གི་གནང་བ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ལ་བརྟེན། འཕགས་ལམ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བདེན་པ་མཐོང་། ཐུགས་གཏེར་ཆེན་མོ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྐབས་སུའང་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ཞེས་མཚན་གསོལ། གནས་དེར་སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་བཅོ་ལྔ་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་སྒོ་འཕར་དང་པོར་དབྱེ་བ་ནས་བརྩམས། ཟབ་དོན་ཐང་མར་བརྡལ་པས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཤིང་རྟ་གཅིག་པུར་གྱུར། ལོ་གསུམ་གྱི་དམ་བཅའ་མཐར་ཕྱིན་ནས། ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་ཟབ་གཏེར་མཁའ་རིའི་ཞུས་ལན་ལས། འཕྱོང་རྒྱས་ནང་དུ་ང་སྤྲུལ་དོན་བྱེད་འོང༔ སུ་ཡིན་མི་ཤེས་གཅིག་ཅར་སྨྲ་བ་འབྱུང༔ འཕྱིང་བར་མདོ་འམ་བང་སོ་དམར་པོའི་ལྷོར༔ ལྷ་བབས་མཆོད་རྟེན་དགོན་སྡེ་འཆའ་ཡང་སྲིད༔ ཅེས་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གི་བདེན་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་ཅིང་། རྩེ་ལེ་རྒོད་ཚང་པ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གཏད། བརྡའ་ཐབས་བསྟན་པ་སོགས་རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་དུ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གནས་སུ་ཕེབས་ཏེ། འཕྱོང་རྒྱས་སྲོང་བཙན་བང་སོའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སྐུང་གི་རི་སུལ་དོན་མཁར་ལུང་པའི་ཕུར། དཔལ་ཚེ་རིང་ལྗོངས་པདྨ་འོད་གསལ་ཐེག་མཆོག་གླིང་གི་རི་ཁྲོད་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གསར་དུ་བཏབ་ནས་སྐུ་ཚེ་དེ་སྲིད་དུ་བྱ་བྲལ་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་སྟན་ཆགས། གངས་ཅན་མཐའ་དབུས་ཀུན་དང་ལྷོ་མོན་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་ཚུན་ནས་ལས་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་མཐའ་ཡས་པ་ལ། རྙིང་མ་བཀའ་གཏེར་ཚད་ཐུབ་སྤྱི་དང་། གཙོ་བོར་སྙིང་ཐིག་གསར་རྙིང་གི་གདམས་པ་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་གསུངས་པས་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་། ཆོས་འཁོར་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཁྲི་མཆོད་མང་པོ་དང་། འཆི་ངེས་པའི་སྲོག་བསླུ་གྲངས་ལས་འདས་པ་སོགས་ལན་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ་རེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་སྦྱིན་རླབས་པོ་ཆེ་གནང་། བསམ་ཡས་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོར་གསེར་སྦྱང་གི་འཁོར་ལོ་ཕུལ་ཅིང་རིན་ཆེན་གཉིས་པའི་རྒྱལ་བ་མ་ཕམ་པའི་སྣང་བརྙན་ཆེན་པོ་བཞེངས། རབ་གནས་བསྐྱར་བ་སོགས་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པའི་གོརྵའི་དཔུང་ཆེན་བོད་དུ་ལྷགས་པའི་སྐབས་དམག་ཟློག་རྟགས་ཐོན་མཛད་པས་མཚོན་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་བསྟན་སྲིད་བདེ་ཐབས་ཀྱི་མཛད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བས་གཞུང་ས་ཆེན་པོ་ནས་ཀྱང་མཐོང་བཀུར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་གནང་། ཁྱད་པར་ཐུགས་གཏེར་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གཞུང་རྩ་བ་གསལ་བྱེད་བཅས་པའི་གླེགས་བམ་གཉིས་དང་། རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེས་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་ཅིང་གདམས་ངག་བསྩལ་པ་ལ་བརྟེན་བཀའ་ཡི་བསྡུ་བ་གསར་དུ་མཛད་པའི་ཕུར་པ་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་གླེགས་བམ། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་དགོངས་གཏེར་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྩལ་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ལམ་རིམ་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་རྩ་འགྲེལ་གླེགས་བམ་གཉིས་སོགས་གསུང་རྩོམ་པོད་ཆེན་དྲུག་སྟེ་གླེགས་བམ་དགུ་ས་སྐྱོང་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་་་་་་པོར་སྤར་དུ་བཞུགས་ལ། གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་སློབ་མ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་སྐུ་མཆེད། རྒྱལ་བ་འབྲི་གུང་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་གཉིས། རྡོ་རྗེ་བྲག་རིག་འཛིན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ། ལྷོ་བྲག་གསུང་སྤྲུལ་དང་ཐུགས་སྲས། བོ་དོང་པའི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་སྦྱོར་ར་སྤྲུལ་སྐུ། རི་བོ་དགའ་ལྡན་པའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་དགའ་ལྡན་ཤར་བྱང་རྣམ་གཉིས་དང་། མོན་མཚོ་སྣ་དགོན་རྩེ་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་བླ་ཆེན་དང་། མི་ཆེན་དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་ནས་བཟུང་། བྱ་བྲལ་སྒྲུབ་བཙུན་གྱིས་མཐའ་བརྟེན་པ་གྲངས་ཀྱིས་མི་ལངས་པ། ཁམས་ཕྱོགས་རྙིང་མའི་བླ་སྤྲུལ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་ཀྱང་ཞབས་ལ་གཏུགས། ཁྱད་པར་ནང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་གཅིག་པུ་ལྷ་སྲས་མུ་རུབ་བཙད་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་གྲུབ་དབང་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར། འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོ་ལྟར་གཞན་ཕན་གྱི་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ། མོན་མཁས་གྲུབ་འཇིགས་མེད་ཀུན་གྲོལ་སོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ལ་བརྟེན་ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་དང་ཤར་ཕྱོགས་རྒྱ་སོག་གི་བར་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བས་ཁྱབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ནི་ཕྱི་དུས་འདིར་སུས་ཀྱང་་་་་་་་་འགྲན་ཟླར་མ་གྱུར་པ་མ་ཟད། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཁོ་བོས་དབེན་པའི་རིར་ལོ་བདུན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒོམས་པས་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སུ་འབྱུང་བར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་ལྟར། དེང་སང་ཡང་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་གྲོལ་ཉམས་ལེན་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཁྱབ་པ་མེད་པ་ལྟ་བུས་ཇེ་དར་དུ་འགྲོ་བར་སྣང་བས་ལུང་བསྟན་གྱི་བདེན་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། ཁོ་བོས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་རྗེ་བླ་མ་འགྱུར་མེད་བསྟན་འཛིན་འཕེལ་རྒྱས་དང་། ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་བཀའ་དྲིན་ལས་དགོངས་གཏེར་གྱི་སྨིན་གྲོལ་དང་བཀའ་འབུམ་བཀླགས་ལུང་རྫོགས་པར་ནོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགུང་ལོ་བདུན་བཅུར་སོན་པ་ས་རྟ་དབྱུག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་གསུམ་ལ་རང་གནས་ཚེ་རིང་ལྗོངས་ཀྱི་ཐོག་སྟེང་ཡང་དབེན་རྣམ་གྲོལ་ཡང་རྩེར་བསྙུན་བབས་ཆེར་མེད་པར་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་རྟགས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་མངོན་་་་་པར་འདུ་མཛད་དེ་གཤེགས་པ་ན། སྔ་ཚུད་ནས་ཞལ་ཆེམས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་བཅད་ལྷུག་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིབ་མོར་བརྩལ་པ་ལྟར་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་དབོན་འོད་ཟེར་ཕྲིན་ལས་སོགས་ཀྱིས་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པའི་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཐར་ཕྱིན་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །སྐུའི་སྲས་གཅིག་པུ་ཞིག་བྱུང་བ་འབྲི་གུང་གི་གདན་སར་མངའ་གསོལ་བས་རྒྱལ་སྲས་ཉིན་བྱེད་འོད་ཟེར་རམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཏེ་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་རྨད་དུ་བྱུང་བར་བཞུགས་ཀྱང་བསྟན་འགྲོའི་དོན་རྒྱ་ཆེར་མ་བྱུང་བར་སྣང་།
paN chen bi ma la dang chos rgyal khri srong rgyal sras lha rje rnams zung du 'jug pa'i rnam 'phrul rig 'dzin chos rje gling pa'i sku'i skye ba de ma thag pa zab mo dgongs pa'i gter gyi bka' babs chen po 'od gsal snying thig gi bstan pa'i shing rta kun mkhyen 'jigs med gling pa ni/_gu ru chos kyi dbang phyug gi gter lung mkha' ri'i zhus lan dang /_sangs rgyas gling pa/_chos gling dang rwa ston yab sras kyi gter lung las gsal ba ltar 'phyong rgyas srong btsan bang so dmar po'i lho phyogs dpal ri dgon pa'i nye 'dabs su/_chos rje 'brug pa'i thugs sras che ba drug gi nang tshan rgya brag pa'i dpon rigs su sa mo bya lo rgyal zla ba'i kun mkhyen chen po'i sku mchod kyi nyin snga dro'i char sku 'khrungs/_chung ngu nas gter chen sangs rgyas bla ma dang chos rje gling pa'i sngon rabs gsal ba sogs dam pa'i rigs sad/_dgung lo drug par rje btsun pra dz+nyA rasmi'i 'khor lo gsum gyi phyag rjes rma med pa'i gnas dpal gyi ri bo'i chos grwar zhugs/_mtsho rgyal sprul sku ngag dbang blo bzang pad+mar gtsug phud phul bas mtshan pad+ma mkhyen brtse'i 'od zer zhes gsol/_phyis gnas gsar ba ngag dbang kun dga' legs pa'i 'byung gnas kyi drung nas dge tshul gyi sdom pa'ang bzhes/_gnas brtan kun bzang 'od zer las grol tig dang bla ma dgongs 'dus sogs kyi dbang lung dang /_khyad par dgung lo bcu gsum par rig 'dzin thugs mchog rdo rje la mjal nas phyag rgya chen po ye shes mthong grol sogs gsan pas thog mar rgyud smin te rtsa ba'i bla ma mchog gcig tu mdzad pa ltar phyis ye shes skus kyang rjes su bzung /_gzhan yang snga phyir gter chen dri med gling pa/_rigs zhang sgom chen d+harma kIrti/_smin gling grub dbang shrI nA tha/_bstan 'dzin ye shes lhun grub/_thang 'brog dbon pad+ma mchog grub/_mon rdza dkar bla ma dar rgyas sogs yongs 'dzin du ma las snga 'gyur bka' ma dang gter kha gong 'og gtso bor gyur pa'i bka' gter 'gang che ba rnams dang /_gsar ma'i smin grol yang ci rigs pa gsan/_zhar byung skar rtsis sogs tha snyad kyi rigs pa'ang cha shas tsam gsan pa las phyag bris kyis mtshon/_mdo sngags gzhung lugs chen mo'i gnad gsang dang snyan 'gyur phun sum tshogs pa'i gsung rtsom sogs dgongs pa'i klong nas rang brdol ba'i tshul gyis skyes thob kyi rtsal las byung ba ma gtogs/_tha snyad la sbyang rtsol ma mdzad par snying po'i sgrub pa la thugs gzhol bas/_dgung lo nyer brgyad pa me glang cho 'phrul chen po nas brtsam/_rang dgon dpal gyi ri'i sgom khang thig le nyag gcig tu lo gsum gyi bcad rgya dam bca' brtan pos/_gtso bor gter chen chos kyi rgyal po 'gro 'dul gling pa'i zab gter rmad du byung ba grol tig dgongs pa rang grol ring brgyud dang nye brgyud kyi tshul du bka' babs pa ltar de'i bskyed rdzogs kho na thugs nyams su bzhes pas drod rtags khyad par can brnyes/_gzhan yang gter kha gong 'og gis mtshon zab gter tshad thub mang po'i lhag pa'i lha rab 'byams kyi bsnyen sgrub mthar phyin pas rnam par smin pa'i rig 'dzin gyi ldangs tshad mngon du gyur/_rtsa rlung thig le'i rnal 'byor la dbang 'byor pas mgrin pa longs spyod kyi 'khor lo rtsa khams yi ge'i sprin du dengs shing snang ba dpe char shar bas tshig don phun sum tshogs pa'i rdo rje'i glu sogs chos kyi mdzod chen po brdol/_bla ma dgongs pa 'dus pa'i bsnyen sgrub skabs spyi gtsug nas rta skad kyi gdangs 'tsher cing o rgyan chen pos dpal pad+ma dbang chen zhes mtshan gyi cod pan dpyangs/_slob dpon 'jam dpal bshes gnyen gyis mngon sum du byin gyis brlabs pa'i mthus mtshon byed dpe yi ye shes ji bzhin pa thugs nyams su bstar bas he ru ka'i chas kyis brjid pa'i brtul zhugs chen po'i spyod pa bskyangs/_khyad par 'od gsal gyi snang char bal yul mchod rten bya rung kha shor ri 'dabs su chos sku ye shes kyi mkha' 'gro mas klong byang mkha' 'gro'i brda' mngon tu bstsal pa la brten nas/_bka' 'dus rdzogs pa chen po klong chen snying gi thig le zhes yongs su grags pa'i chos mdzod chen por dbang bsgyur pa sogs mkhas grub kyi go 'phang mthon por gshegs kyang de tsam gyis kyang thugs ma tshims par 'phags lam gyi ye shes mngon du mdzad pa'i dam bca' brtan pos phyogs de'i lo gsum grol 'phral dpal gyi bsam yas mchims phur byon/_gsang chen me tog phug tu rje btsun bzhad pa rdo rje'i rnam thar la 'gran bzod pa'i dka' spyad kyis lo gsum snying po don gyi sgrub pa la rtse gcig tu gzhol ba'i skabs/_spyir dag pa'i gzigs snang mtha' yas pa dang /_lhag par kun mkhyen chos kyi rgyal po dri med 'od zer klong chen rab 'byams bzang po'i ye shes kyi sku lan gsum du mjal/_sku gsung thugs kyi byin rlabs dngos su 'phos shing gsung gi gnang ba chen po thob pa la brten/_'phags lam don gyi ye shes rdzogs pa chen po'i bden pa mthong /_thugs gter chen mo gtan la 'bebs pa'i skabs su'ang klong chen snying gi thig le zhes mtshan gsol/_gnas der skal ldan gyi slob ma bco lnga la smin grol gyi sgo 'phar dang por dbye ba nas brtsams/_zab don thang mar brdal pas rdzogs pa chen po snying thig gi shing rta gcig pur gyur/_lo gsum gyi dam bca' mthar phyin nas/_chos dbang rin po che'i zab gter mkha' ri'i zhus lan las/_'phyong rgyas nang du nga sprul don byed 'ong:_su yin mi shes gcig car smra ba 'byung:_'phying bar mdo 'am bang so dmar po'i lhor:_lha babs mchod rten dgon sde 'cha' yang srid:_ces rdo rje'i lung gi bden don mngon du gyur cing /_rtse le rgod tshang pa sna tshogs rang grol gyi ye shes kyi skus dgongs pa mngon du gtad/_brda' thabs bstan pa sogs rgyu rkyen rten 'brel du ma la brten nas rang gnas su phebs te/_'phyong rgyas srong btsan bang so'i lho phyogs skung gi ri sul don mkhar lung pa'i phur/_dpal tshe ring ljongs pad+ma 'od gsal theg mchog gling gi ri khrod rten dang brten par bcas pa gsar du btab nas sku tshe de srid du bya bral sbas pa'i rnal 'byor gyi tshul gyis bzhugs stan chags/_gangs can mtha' dbus kun dang lho mon rgya gar gyi sa mtshams tshun nas las ldan gyi slob ma mtha' yas pa la/_rnying ma bka' gter tshad thub spyi dang /_gtso bor snying thig gsar rnying gi gdams pa rtsal du bton nas gsungs pas chos kyi phrin las rmad du byung /_chos 'khor rnam pa gsum du khri mchod mang po dang /_'chi nges pa'i srog bslu grangs las 'das pa sogs lan dang rnam par smin pa la re ba med pa'i chos sbyin rlabs po che gnang /_bsam yas chos 'khor chen por gser sbyang gi 'khor lo phul cing rin chen gnyis pa'i rgyal ba ma pham pa'i snang brnyan chen po bzhengs/_rab gnas bskyar ba sogs dang /_lha ma yin gyi brtul zhugs 'dzin pa'i gor+Sha'i dpung chen bod du lhags pa'i skabs dmag zlog rtags thon mdzad pas mtshon bya ba las kyi 'khor lo dang bstan srid bde thabs kyi mdzad pa rmad du byung bas gzhung sa chen po nas kyang mthong bkur phul du byung ba gnang /_khyad par thugs gter chen po klong chen snying thig gzhung rtsa ba gsal byed bcas pa'i glegs bam gnyis dang /_rlangs chen dpal gyi seng ges sprul pa'i dkyil 'khor du dbang bskur cing gdams ngag bstsal pa la brten bka' yi bsdu ba gsar du mdzad pa'i phur pa rgyud lugs kyi glegs bam/_kun mkhyen chen po'i byin rlabs la brten dgongs gter bstan bcos kyi tshul du bstsal pa'i bstan pa yongs rdzogs kyi lam rim yon tan rin po che'i mdzod rtsa 'grel glegs bam gnyis sogs gsung rtsom pod chen drug ste glegs bam dgu sa skyong sde dge'i rgyal khab chen por spar du bzhugs la/_gsung las skyes pa'i slob ma dpal sa skya pa khri chen ngag dbang dpal ldan chos skyong sku mched/_rgyal ba 'bri gung pa'i sprul sku rnam gnyis/_rdo rje brag rig 'dzin mchog gi sprul sku/_lho brag gsung sprul dang thugs sras/_bo dong pa'i bstan 'dzin chen po sbyor ra sprul sku/_ri bo dga' ldan pa'i ring lugs 'dzin pa chen po dga' ldan shar byang rnam gnyis dang /_mon mtsho sna dgon rtse sprul sku sogs bla chen dang /_mi chen dregs pa can rnams nas bzung /_bya bral sgrub btsun gyis mtha' brten pa grangs kyis mi langs pa/_khams phyogs rnying ma'i bla sprul phal cher gyis kyang zhabs la gtugs/_khyad par nang thugs kyi sras gcig pu lha sras mu rub btsad po'i rnam 'phrul grub dbang 'jigs med phrin las 'od zer/_'phags mchog phyag na pad+mo ltar gzhan phan gyi mdzad pa bsam gyis mi khyab pa 'jigs med rgyal ba'i myu gu/_mon mkhas grub 'jigs med kun grol sogs kyi phrin las la brten lho phyogs rgya gar gyi sa mtshams dang shar phyogs rgya sog gi bar chos kyi snang bas khyab pa'i phrin las ni phyi dus 'dir sus kyang 'gran zlar ma gyur pa ma zad/_rje nyid kyis kho bos dben pa'i rir lo bdun du byang chub kyi sems rtse gcig tu bsgoms pas bstan pa dar rgyas su 'byung bar zhal gyis bzhes pa ltar/_deng sang yang snying thig gi smin grol nyams len phyogs thams cad du ma khyab pa med pa lta bus je dar du 'gro bar snang bas lung bstan gyi bden don mngon du gyur pa yin la/_kho bos kyang thugs rje'i gter chen rje bla ma 'gyur med bstan 'dzin 'phel rgyas dang /_kun mkhyen gnyis pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' drin las dgongs gter gyi smin grol dang bka' 'bum bklags lung rdzogs par nos pa yin no/_/de lta bu'i 'khor lo gsum gyi mdzad pa mthar phyin nas dgung lo bdun bcur son pa sa rta dbyug pa zla ba'i tshes gsum la rang gnas tshe ring ljongs kyi thog steng yang dben rnam grol yang rtser bsnyun babs cher med par pad+ma 'od kyi zhing khams chen por rtags dang cho 'phrul mngon par 'du mdzad de gshegs pa na/_snga tshud nas zhal chems rdo rje'i tshig bcad lhug ngo mtshar can zhib mor brtsal pa ltar rjes kyi bya ba rnams dbon 'od zer phrin las sogs kyis thugs dgongs rdzogs pa'i bya ba rgya chen po mthar phyin du mdzad pa yin no/_/sku'i sras gcig pu zhig byung ba 'bri gung gi gdan sar mnga' gsol bas rgyal sras nyin byed 'od zer ram chos kyi rgyal mtshan te skyes bu dam pa'i rnam thar rmad du byung bar bzhugs kyang bstan 'gro'i don rgya cher ma byung bar snang /
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
PNT Odren Wangchuk.jpg

Odren Palgyi Wangchuk
འོ་བྲན་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་   •   'o bran dpal gyi dbang phyug
Name in the Tertön Gyatsa: འོ་བྲན་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་
Volume 1 Text 6, Pages 393-393
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

འོ་བྲན་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ནི། འོ་ཡུག་མདར། འོ་བྲན་དཔལ་གྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། སློབ་དཔོན་པདྨའི་ཐུགས་སྲས་ཏེ། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་ཀུན་ལ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་མངོན་དུ་བརྙེས་པས་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པར་ཉ་ལྟར་རྒྱུ་བར་ནུས། འོ་བྲན་ལུགས་ལ་གུར་དྲག་བཀའ་མ་སོགས་ཆོས་ཚུལ་མང་དུ་ཡོད་ལ་ཕལ་ཆེར་དེང་སང་ཡང་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་སྣང་ཞིང་གདུང་རྒྱུད་ཡང་ད་ལྟའི་བར་དུ་བྱུང་བར་སྣང་སྟེ། རྟེན་ཁྱིམ་པ་ཡིན་ནོ།
'o bran dpal gyi dbang phyug ni/_'o yug mdar/_'o bran dpal gyi 'byung gnas kyi sras su 'khrungs/_slob dpon pad+ma'i thugs sras te/_gsang sngags kyi tshul kun la mkhas shing grub pa'i mtshan ma mngon du brnyes pas chu bo chen po la 'jigs pa med par nya ltar rgyu bar nus/_'o bran lugs la gur drag bka' ma sogs chos tshul mang du yod la phal cher deng sang yang dbang lung gi rgyun ma chad par snang zhing gdung rgyud yang da lta'i bar du byung bar snang ste/_rten khyim pa yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Trengpo Terton.jpg

Trengpo Tertön Sherab Özer
འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་   •   'phreng po gter ston shes rab 'od zer
Name in the Tertön Gyatsa: འཕྲེང་པོ་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་
Volume 1 Text 6, Pages 586-590
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཕྲེང་པོ་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ནི། བྱང་ངོམ་ཆེན་གྱི་སའི་ཆར་ཁྲི་བསམ་གཉིས་ཀྱི་ཆོ་འབྲང་ལས་ས་ཕོ་སྟག་ལོ་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར་ལྟས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་བཅོས་མིན་གྱི་ངེས་འབྱུང་དང་སྙིང་རྗེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་ཆེ་བ་སོགས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་སད། དགུང་ལོ་བརྒྱད་པར་སློབ་དཔོན་ཚུལ་ཁྲིམས་འོད་ཟེར་བ་ལས་དགེ་བསྙེན་མཛད་པའི་མཚན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་དུ་གྲགས། གསེར་མདོག་པཎ་ཆེན་སློབ་མ་རྡོར་རྒྱལ་བ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཆེན་བསྟན་དར་བ་བསྟེན་ནས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་དང་འདུས་པ་སོགས་ལོ་དྲུག་ཏུ་སྦྱངས། རྡོར་རྒྱལ་བ་ལས་ས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་དང་དུས་འཁོར་ལ་སོགས་གསན་བསམ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གྲྭ་ས་རྣམས་སུ་ལུང་རིག་གི་མགྲིན་རྔ་ལྡིར་བ་ན་སུས་ཀྱང་ལན་ལྡོན་པར་མི་ནུས་པས་དགེ་བཤེས་ཆེན་པོའི་མཚན་དུ་གྲགས། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པར་འབྲི་གུང་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་མཇལ་བས་དད་པ་དབང་མེད་དུ་སྐྱེས། དཔོན་སློབ་གཉིས་ཆོས་ཀྱི་འབེལ་གཏམ་མཛད་པས་གཅིག་ལ་གཅིག་ཐུགས་ཆེས། འབྲི་གུང་དང་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་རྣམས་དང་། གསར་རྙིང་གི་རྒྱུད་འབུམ། མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་བཤད་པ་དང་བཅས་པ། མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཏིག་གཙོར་གྱུར་རྙིང་མ་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་ཕྱག་ལེན་དང་བཅས་པ་གསན་པ་མཐའ་ཡས་པ་མཛད། བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་ཚོགས་པ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་ལྔ་ལྡན་ལ་རྩ་བར་བྱས། རྡོ་རྗེའི་གསུང་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཆོས་ཚོམས་སུ་བཅད། དགོངས་གཅིག་གི་གྲུབ་མཐའི་རྐང་བཟུང་ནས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཚུལ་དུ་བཤད་པས་བླ་མའི་དགོངས་པ་རྫོགས་ཤིང་འདུས་པ་རྣམས་སྔ་ན་མེད་པའི་ངོ་མཚར་གྱི་གནས་སུ་བཀོད། སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་གནས་པས་རྣམ་གཡེང་འདུ་འཛི་སྤངས་པའི་དབེན་པ་ལོ་བརྒྱད་དང་ཁྱད་པར་གྲོགས་རི་རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་ཉམས་བཞེས་ལོ་གསུམ་མཛད་པས་མངོན་རྟགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཤར། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་བརྙེས། མེ་མོ་ལུག་ལོ་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར་མཁའ་འགྲོ་མོན་མོའི་ཆས་ཅན་ཞིག་གིས་ཆང་ཐོད་ཕོར་གང་བྱིན་པ་གསོལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་དཀར་པོའི་དབུས་སུ་གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་བསླབ་བྱ་བསྩལ་པ་ལྟར་གཏེར་གནས་དེ་ཉིད་ནས་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྐོར། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས། དེ་རྗེས་ལྷ་གདན་ནས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིང་བསྲེལ། མྱང་གྲོལ་ཨ་རྒྱ་ཅན་སོགས་རྟེན་དང་དམ་རྫས་ཁྱད་པར་ཅན་གཏེར་དུ་བཞེས་པས་མཚོན། སྔ་རྗེས་གཏེར་གནས་དྲུག་ནས་ཟབ་གཏེར་ཅི་རིགས་པ་སྤྱན་དྲངས། འབྲི་གུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཤོག་སེར་གཏན་ལ་ཕབས། ཟིང་པ་སྟག་མགོར་གཏེར་སྒྲུབ་མཛད་པའི་སྐབས་དག་པའི་སྣང་བར་པདྨ་འོད་དུ་ཕེབས་ནས་སློབ་དཔོན་ཡབ་ཡུམ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པས་དབང་བསྐུར་ཅིང་ཞལ་གདམས་བསླབ་བྱ་བསྩལ། ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྣང་བ་བྱུང་། ཕྲེང་པོར་དགོངས་འདུས་ཆོས་བདག་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་ལས་འབྲི་གུང་པ་དང་ལྷན་ཅིག་བླ་མ་དགོངས་འདུས་སོགས་ཆོས་བཀའ་མང་དུ་གསན། ཕྲེང་པོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་དེའི་གདན་སའང་མཛད། རྡོ་རྗེ་བྲག་ཏུ་ལོ་གསུམ་བཅད་རྒྱར་བཞུགས་སྐབས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་ཞལ་གཟིགས་ཏེ། དེང་སང་འདི་ན་ལྟ་བ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཤེས་པ་ཁྱོད་ལས་མི་འདུག་པས་དེའི་གནས་གསལ་བར་སྟོན་ཅིག་གསུངས་པས་ཞལ་ལུང་གསལ་སྒྲོན་ཞེས་པ་དོན་ཟབ་ལ་ཚིག་ཉུང་བའི་བསྟན་བཅོས་མཛད། དུས་དེ་ཙམ་ན་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པར་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མངོན་པར་བསྔགས་ཤིང་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བཞེས། མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཏིག །དགོངས་པ་ཡང་ཟབ། གྲོལ་ཏིག་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དང་དབང་ཁྲིད་མཛད་པས་གྲོལ་དབང་ལ་མི་སྟོང་ཕྲག་བདུན་རེ་ཚོགས་པ་ཤ་སྟག་དང་། དེ་དག་རྣམས་སུ་འཇའ་འོད་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་མང་། ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་མངའ་ཞིང་མངོན་ཤེས་ལ་ཆགས་ཐོགས་མེད། ཧོར་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་སྦྱིན་བདག་ཞུས་ནས་འཕྱོང་རྒྱས་དཔལ་རི་ཐེག་ཆེན་གླིང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གསར་དུ་བཏབ། དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྱབ། དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བདུན་པ་ཆུ་སྤྲེལ་ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་ཞི་བར་གཤེགས་པར་བཞེད་པ་ལ། སྐུའི་སྲས་ཀརྨ་ཀུན་བཟང་ཡུམ་སྲས་སོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་ཞག་གསུམ་བཞུགས་ནས་ཚེས་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཞོགས་པར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་བདེ་ཆེན་ཤནྟ་པུ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་ཐོད་པའི་་་་་་་དུམ་བུ་རྩལ་གྱི་ཐུགས་ཀར་སྤྲུལ་པའི་བཀོད་པ་བསྡུས་སོ། །འདིའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་གཏེར་འབྱུང་བཅས་ཆོས་རྗེ་ཀུན་བཟང་པས་བསྒྲིགས་པའི་ངོ་མཚར་བའི་གཏམ་སྐབས་བཅུ་པ་ཞེས་པ་ཡོད། གྲོལ་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་སྐལ་བཟང་དུ་ཐོབ་བོ།
lo chen bai ro'i rnam 'phrul phreng po 'gro 'dul gling pa shes rab 'od zer ni/_byang ngom chen gyi sa'i char khri bsam gnyis kyi cho 'brang las sa pho stag lo chu stod zla ba'i tshes bcur ltas khyad par can dang bcas te sku bltams/_sku chung ngu nas bcos min gyi nges 'byung dang snying rje/_shes rab kyi rtsal che ba sogs theg pa chen po'i rigs sad/_dgung lo brgyad par slob dpon tshul khrims 'od zer ba las dge bsnyen mdzad pa'i mtshan shes rab 'od zer du grags/_gser mdog paN chen slob ma rdor rgyal ba las rab tu byung /_dga' ldan khri chen bstan dar ba bsten nas mtshan nyid kyi gzhung rnams dang 'dus pa sogs lo drug tu sbyangs/_rdor rgyal ba las sa lugs kyi rgyud sde dang dus 'khor la sogs gsan bsam phul du phyin pas mtshan nyid kyi grwa sa rnams su lung rig gi mgrin rnga ldir ba na sus kyang lan ldon par mi nus pas dge bshes chen po'i mtshan du grags/_dgung lo bco brgyad par 'bri gung rin chen phun tshogs mjal bas dad pa dbang med du skyes/_dpon slob gnyis chos kyi 'bel gtam mdzad pas gcig la gcig thugs ches/_'bri gung dang karma bka' brgyud kyi zab chos rnams dang /_gsar rnying gi rgyud 'bum/_mdo sgyu sems gsum bshad pa dang bcas pa/_mkha' 'gro snying tig gtsor gyur rnying ma bka' gter gyi chos phyag len dang bcas pa gsan pa mtha' yas pa mdzad/_bla ma'i bka' bzhin tshogs pa rgya mtsho'i dbus su lnga ldan la rtsa bar byas/_rdo rje'i gsung brgya lnga bcu pa chos tshoms su bcad/_dgongs gcig gi grub mtha'i rkang bzung nas mdo sngags kyi chos 'khor bstan pa yongs rdzogs tshul du bshad pas bla ma'i dgongs pa rdzogs shing 'dus pa rnams snga na med pa'i ngo mtshar gyi gnas su bkod/_sbyangs pa'i yon tan la gnas pas rnam g.yeng 'du 'dzi spangs pa'i dben pa lo brgyad dang khyad par grogs ri rin chen spungs pa'i sgrub phug tu nyams bzhes lo gsum mdzad pas mngon rtags bsam gyis mi khyab pa shar/_ting nge 'dzin gyi sgo mtha' yas pa brnyes/_me mo lug lo chu stod zla ba'i tshes bcur mkha' 'gro mon mo'i chas can zhig gis chang thod phor gang byin pa gsol ba'i rkyen gyis 'od dkar po'i dbus su gu ru pad+ma rgyal po zhal gzigs te bslab bya bstsal pa ltar gter gnas de nyid nas grol tig dgongs pa rang grol gyi chos skor/_sku gsung thugs kyi rten dang bcas pa spyan drangs/_de rjes lha gdan nas kyang de bzhin gshegs pa'i ring bsrel/_myang grol a rgya can sogs rten dang dam rdzas khyad par can gter du bzhes pas mtshon/_snga rjes gter gnas drug nas zab gter ci rigs pa spyan drangs/_'bri gung rin po che dang lhan cig shog ser gtan la phabs/_zing pa stag mgor gter sgrub mdzad pa'i skabs dag pa'i snang bar pad+ma 'od du phebs nas slob dpon yab yum gu ru bde ba chen po'i rnam pas dbang bskur cing zhal gdams bslab bya bstsal/_zla ba gcig tu bzhugs pa'i snang ba byung /_phreng por dgongs 'dus chos bdag nyi ma rgyal mtshan las 'bri gung pa dang lhan cig bla ma dgongs 'dus sogs chos bka' mang du gsan/_phreng po ba rnams kyis gsol ba btab pa ltar de'i gdan sa'ang mdzad/_rdo rje brag tu lo gsum bcad rgyar bzhugs skabs o rgyan rin po ches zhal gzigs te/_deng sang 'di na lta ba ma 'khrul ba'i khyad par 'byed shes pa khyod las mi 'dug pas de'i gnas gsal bar ston cig gsungs pas zhal lung gsal sgron zhes pa don zab la tshig nyung ba'i bstan bcos mdzad/_dus de tsam na mkhas pa dang grub par grags pa thams cad kyis mngon par bsngags shing zab chos kyi bdud rtsi bzhes/_mkha' 'gro snying tig_/dgongs pa yang zab/_grol tig rnams kyi sgrub pa dang dbang khrid mdzad pas grol dbang la mi stong phrag bdun re tshogs pa sha stag dang /_de dag rnams su 'ja' 'od me tog gi char sogs ngo mtshar ba'i ltas mang /_chos kyi spyan mnga' zhing mngon shes la chags thogs med/_hor bsod nams stobs rgyas kyis sbyin bdag zhus nas 'phyong rgyas dpal ri theg chen gling rten dang brten par bcas pa gsar du btab/_dbus gtsang khams gsum du chos kyi phrin las khyab/_dgung lo drug cu rtsa bdun pa chu sprel hor zla drug pa'i tshes bcu'i nyin zhi bar gshegs par bzhed pa la/_sku'i sras karma kun bzang yum sras sogs kyis gsol ba btab pa'i ngor zhag gsum bzhugs nas tshes bcu gsum gyi zhogs par ngo mtshar ba'i ltas dang bcas bde chen shan+ta pu ri'i grong khyer du dpa' bo chen po thod pa'i dum bu rtsal gyi thugs kar sprul pa'i bkod pa bsdus so/_/'di'i rnam thar rgyas pa gter 'byung bcas chos rje kun bzang pas bsgrigs pa'i ngo mtshar ba'i gtam skabs bcu pa zhes pa yod/_grol tig gi smin grol rgyun ma nyams par bzhugs pa kho bos kyang skal bzang du thob bo/
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Aya Bönpo Lhabum
ཨ་ཡ་བོན་པོ་ལྷ་འབུམ་   •   A ya bon po lha 'bum
Name in the Tertön Gyatsa: བོན་པོ་ལྷ་འབུམ་
Volume 1 Text 6, Pages 420-420

བྱང་གི་ཕྱི་གོང་རུ་བ་འཚུབ་མས་ཁྱེར༔ བོད་འདིར་དམ་ཆོས་བསྟན་པ་གསུམ་དུ་གྱེས༔ བཀའ་གཏེར་གཉིས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྐྱོང༔ གཙང་གི་རུ་མཚམས་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཨ་ཡ་བོན་པོ་ལྷ་འབུམ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་བོན་པོ་ལྷ་འབུམ་ནི། བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཙང་རྟ་ནག་གི་ཕྱོགས་སུ་འབྲོམ་སྟོན་པ་སོགས་དང་དུས་མཉམ་དུ་འཁྲུངས། རྟེན་བོན་སྔགས། མཚན་ལྷ་འབུམ་མམ་བོན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་གུ་རུ་རྣོན་རྩེར་གྲགས། འདིས་གཙང་གི་རུ་མཚམས་དང་ཉེ་བའི་རྟ་ནག་དུང་ཕོར་བྲག་ནས་ཆོས་བོན་སྨན་རྩིས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱ་ཆེའི་གཏེར་ཞལ་ཕྱེས་པར་གྲགས་ཀྱང་། རང་ལུགས་ལ་མདོས་ཕྲན་ཙམ་གྱི་ལུང་རྒྱུན་ལས་གཞན་མི་བཞུགས། བོན་ཕྱོགས་སུ་མ་རྒྱུད་གསང་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཉི་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ད་ལྟའི་བར་དར་རྒྱས་དང་ཐུགས་གཙིགས་ཆེ་བར་སྣང་། ཕྱིས་འདིར་རྗེ་བླ་མར་བདེ་མཆོག་སྙིང་པོའི་སྐོར་གྱི་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས་པའང་བཞུགས།
byang gi phyi gong ru ba 'tshub mas khyer:_bod 'dir dam chos bstan pa gsum du gyes:_bka' gter gnyis kyis sangs rgyas bstan pa skyong:_gtsang gi ru mtshams sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_a ya bon po lha 'bum zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston bon po lha 'bum ni/_bai ro tsa na dang dran pa nam mkha' zung du 'jug pa'i rnam 'phrul gtsang rta nag gi phyogs su 'brom ston pa sogs dang dus mnyam du 'khrungs/_rten bon sngags/_mtshan lha 'bum mam bon gyi phyogs su gu ru rnon rtser grags/_'dis gtsang gi ru mtshams dang nye ba'i rta nag dung phor brag nas chos bon sman rtsis kyi skor rgya che'i gter zhal phyes par grags kyang /_rang lugs la mdos phran tsam gyi lung rgyun las gzhan mi bzhugs/_bon phyogs su ma rgyud gsang mchog thugs rje nyi ma'i bskyed rdzogs kyi skor rgya chen po'i dbang lung khrid gsum da lta'i bar dar rgyas dang thugs gtsigs che bar snang /_phyis 'dir rje bla mar bde mchog snying po'i skor gyi bla rdzogs thugs gsum yang gter gyi tshul du bka' babs pa'ang bzhugs
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Jowo Je Atisha.jpg

Atiśa
ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤ་   •   Atiśa
Name in the Tertön Gyatsa: ཇོ་བོ་རྗེ་དཱི་པཾ་ཀ་ར་
Volume 1 Text 6, Pages 517-518
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives
Himalayan Art

།སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང་གུ་རུ་པདྨ་དབྱེར་མེད་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ས་གསུམ་དུ་གྲགས་པས་ཁྱབ་པའི་དཔལ་ལྡན་ཇོ་བོ་རྗེ་དཱི་པཾ་ཀ་ར་ནི་འཕགས་བོད་གཉིས་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མངའ་བདག་བོད་ཁམས་ལ་བཀའ་དྲིན་ལྷག་པར་ཆེ་བ་སྟེ། རྣམ་ཐར་གྲགས་ཆེ་བས་འདིར་མ་བཀོད་ཅིང་། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་ལུང་གིས་བསྐུལ་ཞིང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལྟར་གངས་ཅན་དུ་ཕྱགས་ཕེབས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ག་དར་མཛད་ཅིང་ཉམས་པ་རྨང་ནས་གསོས། ལྷ་སར་རང་བཞིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཕལ་པའི་སྣང་ངོར་སྨྱོན་མར་བརྫུ་བ་ཞིག་གིས་ལུང་བསྟན་ཏེ་ཀ་བ་བུམ་པ་ཅན་ནས་འདོམ་ཕྱེད་གཞལ་བའི་ས་ནས་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བཀའ་ཆེམས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཆེན་པོ། བཙུན་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བཀོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དར་དཀར་གསལ་བ། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཟླ་བའི་འདོད་འཇོ་བཅས་དཀར་ཆག་ཤོག་དྲིལ་གསུམ་བཞེས། གཏེར་སྲུང་གཉན་པས་དེ་ཉིན་རང་དུ་རྣལ་འབྱོར་པ་སོགས་མི་བཞིས་ཞལ་བཤུས། དོ་ནུབ་སླར་སྦ་དགོས་པས་ལྷག་མ་བག་ཙམ་ལུས་པར་བཤད། ཇོ་བོས་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་ལ་གཏད། དེས་བྱ་ཡུལ་པ། དེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཞིག་ལྷ་སའི་དཀོར་གཉེར་ལ་གནང་། མཐིང་ཤོག་ལ་གསེར་གྱིས་བྲིས་པའི་བུ་ཡིག་གདུང་རྟེན་དང་མ་ཕྱི་གློ་འབུར་གྱི་རྟ་མགྲིན་ལྡེར་སྐུ་ལ་བཅུག་སྐད། གཞན་ཡང་ཇོ་བོ་འདིས་འཕགས་ཡུལ་ནས་ཀྱང་བྷེ་ཏ་པདྨ་ཅན་གྱི་ལྷ་ཁང་ནས་གཙུག་ཏོར་སྡེ་ལྔའི་རྒྱལ་མཚན་འཛུག་པའི་ཆོ་ག་སོགས་གཏེར་ནས་བཞེས་པའང་གྲགས་སོ།
sangs rgyas snang ba mtha' yas dang gu ru pad+ma dbyer med pa'i rnam 'phrul sa gsum du grags pas khyab pa'i dpal ldan jo bo rje dI paM ka ra ni 'phags bod gnyis na yongs su grags pa'i mkhas grub chen po/_byang chub sems kyi mnga' bdag bod khams la bka' drin lhag par che ba ste/_rnam thar grags che bas 'dir ma bkod cing /_rje btsun sgrol mas lung gis bskul zhing bod kyi rgyal pos spyan drangs pa ltar gangs can du phyags phebs/_sangs rgyas kyi bstan pa'i ga dar mdzad cing nyams pa rmang nas gsos/_lha sar rang bzhin gyi rnal 'byor ma phal pa'i snang ngor smyon mar brdzu ba zhig gis lung bstan te ka ba bum pa can nas 'dom phyed gzhal ba'i sa nas chos rgyal srong btsan sgam po'i bka' chems kyi yi ge chen po/_btsun mo rnams kyis bkod pa'i lo rgyus dar dkar gsal ba/_blon po rnams kyis byas pa'i lo rgyus zla ba'i 'dod 'jo bcas dkar chag shog dril gsum bzhes/_gter srung gnyan pas de nyin rang du rnal 'byor pa sogs mi bzhis zhal bshus/_do nub slar sba dgos pas lhag ma bag tsam lus par bshad/_jo bos rnal 'byor pa chen po la gtad/_des bya yul pa/_des thugs rje chen po'i che ba'i yon tan zhig lha sa'i dkor gnyer la gnang /_mthing shog la gser gyis bris pa'i bu yig gdung rten dang ma phyi glo 'bur gyi rta mgrin lder sku la bcug skad/_gzhan yang jo bo 'dis 'phags yul nas kyang b+he ta pad+ma can gyi lha khang nas gtsug tor sde lnga'i rgyal mtshan 'dzug pa'i cho ga sogs gter nas bzhes pa'ang grags so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Vajramati
བཛྲ་མ་ཏི་   •   Badz+ra ma ti
Name in the Tertön Gyatsa: གཏེར་སྟོན་བཛྲ་མ་ཏི་
Volume 1 Text 6, Pages 550-551
Buddhist Digital Resource Center

།རྒྱ་གར་ནས་བྱོན་པའི་གཏེར་སྟོན་བཛྲ་མ་ཏི་ཞེས་པས། བལ་ཡུལ་ལི་ཤན་ཏིའི་གནས་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་རྫོགས་ཆེན་མཁའ་ཀློང་འོད་འཕྲོ་དང་། དེའི་ལས་ཚོགས་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གཉེན་པོར་གྱུར་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ག་ཕག་ལ་ཆིབས་པའི་སྒོམ་བཟླས་དང་། སྨན་སྔགས་བསྡེབས་ནས་རིམས་ཏྲེ་ཏྲེ་ཧོ་སོགས་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོ་བའི་ནད་རིམས་རྣམས་སྲུང་བཅོས་ཀྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ་གདན་དྲངས། དེ་སྐབས་ཚལ་གུང་ཐང་པ་གཞོན་ནུ་བསམ་གཏན་གྱིས་བལ་ཡུལ་དུ་བྱོན་པས་གཏེར་སྟོན་དང་མཇལ་ནས་གཏེར་ཆོས་རྣམས་བོད་དུ་སྤྱན་དྲངས་པ། བཀའ་བབས་ལུང་ཟིན་ལྟར་བླ་མ་དཔལ་འབྱོར་ཞེས་པ་ནས་བརྒྱུད་དེ་དར་རྒྱས་སུ་གྱུར་ནའང་། དེང་སང་ནི་དྲག་མཐིང་སྒོམ་བཟླས་ཀྱི་ལུང་རྒྱུན་ཙམ་ལས་གཞན་མི་བཞུགས་སོ།
rgya gar nas byon pa'i gter ston badz+ra ma ti zhes pas/_bal yul li shan ti'i gnas nas spyan drangs pa'i rdzogs chen mkha' klong 'od 'phro dang /_de'i las tshogs klu dang sa bdag gi gnyen por gyur pa o rgyan chen po sku mdog mthing ga phag la chibs pa'i sgom bzlas dang /_sman sngags bsdebs nas rims tre tre ho sogs snyigs ma lnga bdo ba'i nad rims rnams srung bcos kyi gdams pa zab mo zhal shes dang bcas pa gdan drangs/_de skabs tshal gung thang pa gzhon nu bsam gtan gyis bal yul du byon pas gter ston dang mjal nas gter chos rnams bod du spyan drangs pa/_bka' babs lung zin ltar bla ma dpal 'byor zhes pa nas brgyud de dar rgyas su gyur na'ang /_deng sang ni drag mthing sgom bzlas kyi lung rgyun tsam las gzhan mi bzhugs so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Vairocana (R. Beer).jpg

Vairotsana
བཻ་རོ་ཙ་ན་   •   Bai ro tsa na
Name in the Tertön Gyatsa: ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ན་
Volume 1 Text 6, Pages 383-385
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ན་ནི། གདུང་པ་གོར། འཁྲུངས་ཡུལ་ཕྱོགས་གཉིས་སྣང་སྟེ་ཐང་ཡིག་ལས་སྙེ་མོར་བཤད་ཀྱང་། བཻ་རོ་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་འབག་ལས། ཉང་ཆུ་གཙང་ཆུ་འདྲེས་པ་ཞེས་འབྱུང་བས། ད་ལྟ་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་བསམ་འགྲུབ་རྩེའི་ཆུའི་ཤར་ཁ། ཟངས་དཀར་ཟེར་བའི་གྲོང་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་དང་ཉེ་བའི་ཐང་དུ་འཁྲུངས་པར་གསལ་ཞིང་། གནས་དེ་ཉིད་ན། ལོ་ཆེན་བྱིས་པའི་དུས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་ཀྱང་རྡོ་ལ་གསལ་བར་ཡོད་དོ་ཟེར། ཡབ་པ་གོར་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ། པ་གོར་ཧེ་འདོད་ཁུ་བོ་ཡིན་པར་བཞེད། ཐང་ཡིག་ནས་ཡབ་ཡིན་པར་གསུངས། ཡུམ་བྲན་ཀ་བཟའ་སྒྲོན་སྐྱིད་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞོན་ནུའི་དུས་འཁྲུངས་ཡུལ་བྲག་པོ་ཆེའི་རི་ཕན་ཚུན་དུ་འཕུར་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་གཤེགས་བཞུད་མཛད། སད་མི་མི་བདུན་གྱི་ནང་དུ་མཁན་པོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་བཻ་རོ་ཙ་ན་རཀྵིཏ་སྟེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྲུང་བ་ཞེས་བཏགས། སྒྲ་སྐད་ལོ་ཙཱ་ལ་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་ཏེ་བསིལ་ལྡན་མྱུ་གུས་དཀྲིགས་པའི་ལྗོངས་འདི་ན་སྔ་ཕྱིར་བྱོན་པའི་མཁས་པ་སུས་ཀྱང་འགྲན་བཟོད་པ་མེད། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་བཀས་བསྐུལ་ཏེ་གཙང་བན་ལེགས་གྲུབ་དང་ལྷན་ཅིག་རྒྱ་གར་དུ་བྱོན། པཎ་ཆེན་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་སོགས་ཉེར་ལྔ་མཇལ་ཞིང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་མང་དུ་གསན། ཁྱད་པར་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་ལས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཀློང་གཙོར་གྱུར་མཐའ་དག་ནོས་ཤིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར། སླར་རྐང་མགྱོགས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུས་བོད་དུ་བདེ་བར་བྱོན་ནས་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་སྐབས། བདུད་བློན་རྣམས་ཀྱིས་དབྱེན་བཅོས་པ་དང་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་ལ་བརྟེན་རྒྱལ་མོ་ཚ་རོང་དུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན། ཕྱོགས་དེར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར་མཛད། ཁྱད་པར་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པ་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་རྗེས་སུ་བཟུང་བས་ཐུགས་སྲས་མཆོག་ཏུ་གྱུར། སླར་ཡུལ་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་གསན་པའི་ཚེ་མེ་ཏོག་དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ལ་ཕོག་པས་དྲེགས་པའི་བཀའ་བབས། བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་སོགས་ཀྱི་བཀའི་བསྡུ་བ་ཆེན་པོ་མཛད། སློབ་དཔོན་ཉིད་དང་དགོངས་པ་མཉམ་པར་བསྔགས། སྟོབས་ལྡན་ནག་པོའི་ཞལ་གཟིགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྡན་པའི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། དྲག་སྔགས་ཀྱི་དམོད་པས་བསྟན་པའི་དགྲ་བོ་བསྒྲལ། ཁྱད་པར་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་དམར་རྒྱན་མར་མཛེ་ཐོད་རྒལ་བཏང་བ། སློབ་དཔོན་པདྨའི་ཐུགས་རྗེས་གསོས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ལ། དེ་དུས་བཻ་རོས་བཙུན་མོར་རྦད་རྒྱུའི་ཀླུ་དེ་དེང་སང་མི་འཁོག་ཞུགས་འབྱུང་ཡང་བཙུན་མོའི་གྲིབ་ཀྱིས་ངག་ལྐུག་ནས་བླང་དོར་སྨྲ་རུ་མེད་པས་མཆོད་པ་བཞེས་ལུགས་ལ་པྲ་བརྟག་བྱེད་པ་ཡོད། བཻ་རོ་ཡན་ཆད་འདི་དག་ལ་བཀའ་བབས་མི་བརྒྱད་དམ་དགུ་ཞེས་ཟེར། དེ་ལྟ་བུའི་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་འདི་ནི་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་སྲས་རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་ཞེས་རྗེ་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། འབངས་བཻ་རོ་ཙ་ན། གྲོགས་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཞེས་གྲགས་ཤིང་ནང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་གཅིག་པུར་གྱུར་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟབ་ཆོས་ཕལ་ཆེར་གྱི་བཀའ་བབས་པའི་རྒྱུས། སྐུའི་སྤྲུལ་པ་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ། ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པ། མཆོག་ལྡན་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། ཕྲེང་པོ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར། གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པ། ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རོང་སྟོན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་སོགས་གངས་ཅན་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དང་མ་གྲགས་པའི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་མཐའ་ཡས་པར་སྤྲུལ་ནས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མཛད་པའི་ཚུལ་ཞིབ་པར་འོག་ཏུ་གཏེར་འབྱུང་གི་སྐབས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་རོ།
lo chen bai ro tsa na ni/_gdung pa gor/_'khrungs yul phyogs gnyis snang ste thang yig las snye mor bshad kyang /_bai ro nyid kyi 'dra 'bag las/_nyang chu gtsang chu 'dres pa zhes 'byung bas/_da lta pho brang chen po bsam 'grub rtse'i chu'i shar kha/_zangs dkar zer ba'i grong yod pa de nyid dang nye ba'i thang du 'khrungs par gsal zhing /_gnas de nyid na/_lo chen byis pa'i dus kyi zhabs rjes kyang rdo la gsal bar yod do zer/_yab pa gor rdo rje rgyal po/_pa gor he 'dod khu bo yin par bzhed/_thang yig nas yab yin par gsungs/_yum bran ka bza' sgron skyid kyi sras su 'khrungs/_sku gzhon nu'i dus 'khrungs yul brag po che'i ri phan tshun du 'phur nas rdzu 'phrul gyis gshegs bzhud mdzad/_sad mi mi bdun gyi nang du mkhan po las rab tu byung /_mtshan bai ro tsa na rak+Shita ste rnam par snang mdzad srung ba zhes btags/_sgra skad lo tsA la mkhas pa'i phul du phyin te bsil ldan myu gus dkrigs pa'i ljongs 'di na snga phyir byon pa'i mkhas pa sus kyang 'gran bzod pa med/_chos rgyal khri srong gi bkas bskul te gtsang ban legs grub dang lhan cig rgya gar du byon/_paN chen shrI siM ha sogs nyer lnga mjal zhing gsang sngags kyi zab chos mang du gsan/_khyad par shrI siM ha las rdzogs pa chen po sems klong gtsor gyur mtha' dag nos shing thugs nyams su bzhes pas dgongs pa dbyer med du gyur/_slar rkang mgyogs kyi rdzu 'phrul mthus bod du bde bar byon nas mnga' bdag khri srong rjes su bzung ba'i skabs/_bdud blon rnams kyis dbyen bcos pa dang sngon gyi smon lam la brten rgyal mo tsha rong du gshegs pa'i tshul bstan/_phyogs der sangs rgyas kyi bstan pa nyi ma shar ba ltar mdzad/_khyad par legs grub kyi skye ba de ma thag pa g.yu sgra snying po rjes su bzung bas thugs sras mchog tu gyur/_slar yul dbus su phebs nas bstan pa la bya ba rgya chen po mdzad/_slob dpon rin po che las bka' brgyad kyi dbang gsan pa'i tshe me tog dmod pa drag sngags la phog pas dregs pa'i bka' babs/_bka' brgyad bde gshegs 'dus pa sogs kyi bka'i bsdu ba chen po mdzad/_slob dpon nyid dang dgongs pa mnyam par bsngags/_stobs ldan nag po'i zhal gzigs ye shes kyi spyan dang ldan pa'i dngos grub brnyes/_drag sngags kyi dmod pas bstan pa'i dgra bo bsgral/_khyad par rgyal po'i btsun mo dmar rgyan mar mdze thod rgal btang ba/_slob dpon pad+ma'i thugs rjes gsos pa'i lo rgyus yod la/_de dus bai ros btsun mor rbad rgyu'i klu de deng sang mi 'khog zhugs 'byung yang btsun mo'i grib kyis ngag lkug nas blang dor smra ru med pas mchod pa bzhes lugs la pra brtag byed pa yod/_bai ro yan chad 'di dag la bka' babs mi brgyad dam dgu zhes zer/_de lta bu'i nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i lo tsA ba chen po 'di ni slob dpon rin po che'i thugs sras rje 'bangs grogs gsum zhes rje mnga' bdag rgyal po/_'bangs bai ro tsa na/_grogs ye shes mtsho rgyal zhes grags shing nang thugs kyi sras gcig pur gyur pa la brten nas zab chos phal cher gyi bka' babs pa'i rgyus/_sku'i sprul pa gter chen rdo rje gling pa/_kun skyong gling pa/_mchog ldan mdo sngags gling pa/_phreng po shes rab 'od zer/_gsung gi sprul pa rig 'dzin gter bdag gling pa/_thugs kyi sprul pa rong ston bde chen gling pa sogs gangs can mtha' dbus kun tu yongs su grags pa dang ma grags pa'i sprul pa'i gter ston mtha' yas par sprul nas snga 'gyur bstan pa dang 'gro ba'i don bsam gyis mi khyab pa mdzad pa'i tshul zhib par 'og tu gter 'byung gi skabs su gsal ba ltar ro/
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Balpo A Hūm Bar
བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་   •   Bal po a hU~M 'bar
Name in the Tertön Gyatsa: བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་
Volume 1 Text 6, Pages 533-534
Buddhist Digital Resource Center

བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་ནི། གཙང་གི་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་། སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་སྤྲུལ་པར་ལུང་གིས་གསལ་བ་ལྟར་སྤ་གྲོའི་ཅལ་གྱི་བྲག་དམར་ནས་ཛཾ་ནག་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་ཆེན་མོ་དང་གླང་ཆེན་བཅས་ཆོག་སོགས་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པ་དཔལ་དགའ་བ་ལུང་པ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད། ཕྱིས་ཀྱི་བར་ལུང་དང་ཕྱག་ལེན་སོགས་ཡོད་པར་སྣང་ནའང་དེང་སང་དཔེ་རྒྱུན་ཙམ་མཇལ་དུ་མེད་པའི་སྐབས། རྗེ་བླ་མར་འཁོར་ལོའི་དཔེ་རྙིང་མཁའ་འགྲོས་དངོས་སུ་བསྩལ་པ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ཡང་གཏེར་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ལེགས་པར་ནོས་ཏེ་ཡིག་ཆའི་ཞབས་འདེགས་སྤེལ་བའོ།
bal po a hU~M 'bar ni/_gtsang gi lho rgyud du 'khrungs/_rten sngags 'chang /_sna nam rdo rje bdud 'joms kyi sprul par lung gis gsal ba ltar spa gro'i cal gyi brag dmar nas dzaM nag srog gi 'khor lo chen mo dang glang chen bcas chog sogs gdams ngag zab mo rnams spyan drangs pa dpal dga' ba lung pa nas rim par brgyud/_phyis kyi bar lung dang phyag len sogs yod par snang na'ang deng sang dpe rgyun tsam mjal du med pa'i skabs/_rje bla mar 'khor lo'i dpe rnying mkha' 'gros dngos su bstsal pa dang sgrub thabs las tshogs kyi skor yang gter du gtan la phab pa kho bos kyang legs par nos te yig cha'i zhabs 'degs spel ba'o
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Dechen Lingpa
བདེ་ཆེན་གླིང་པ་   •   Bde chen gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: བདེ་ཆེན་གླིང་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 511-514
Buddhist Digital Resource Center

སྟར་སྒོའི་ཐང་ལ་དབུས་པའི་ཚོགས་འདུ་བྱེད༔ ཧས་པོ་རི་རྒྱུད་མེ་ཡར་རྫོང་ཞེས་འབྱུང༔ ཁ་རག་ཕུག་ཏུ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཨོ་རྒྱན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ནི། གྲུ་ཤུལ་ཚྭ་ལུང་ཞེས་པ་རི་བོ་ཁྱུང་ཆེན་ལྡིང་བའི་ཞོལ་དུ། ཡབ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཡུམ་པདྨ་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཆུ་ཕོ་ཁྱིའི་ལོ་ལ་འཁྲུངས། སྐུ་རུས་ཁེར་ཡིན་ཏེ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རཏྣ་གླིང་པ་དང་ཡབ་ཚན་དྲུང་ཡིན་ཟེར། འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱེ་བར་ཡོངས་སུ་གྲགས། དགུང་ལོ་བདུན་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་མངོན་སུམ་ཞལ་གཟིགས། སྐུ་རྩེད་མཛད་པས་རྡོ་ལ་ཞབས་རྗེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཞིག་བྱུང་། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པ་ལ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དང་དངོས་སུ་མཇལ་ནས། དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། བཀའ་བསྒོ་བར་མཛད་པས། གུ་རུའི་ལུང་བཞིན། ཆུ་རྟ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་ཁྱུང་ཆེན་བྲག་ནས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་སྒྲུབ་སྐོར་རྫས་དང་ཕུར་པ་སོགས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་། གཞན་ཡང་གཏེར་གནས་དེ་དང་བྲག་རི་མོ་ཅན། ནམ་སྙིང་སྒྲུབ་ཕུག །ཟིལ་ཆེན་གསང་ཕུག །གངས་བར་ཕུག་མོ་ཆེ། མགོན་པོ་གདོང་གི་བྲག །སྨན་ཆུ་བྲག་རྣ་རིང་དམར་གྱི་ཕ་བོང་། དོམ་ཚང་བདེ་མཆོག་ཕུག །མདའ་ཚ་ཟེར་གྱི་ཕུག །མཁོ་མཐིང་རྣམ་སྣང་སྐུ་རྒྱབ། བན་པ་གླང་རོང་། བན་པའི་ཆུ་མིག་དམར་པོ། ཁ་རག་ཕུག །ལྷོ་བྲག་སྣ་བོ་བྲག །ལྷོ་བྲག་གཏམ་ཤུལ་བྲག་སྲིན་མོ་སྦར་རྗེས་ཅན། སྲིན་མོ་ནག་པོའི་བྲག །ཨེ་གཟར་པོའི་བྲག །ཨེ་རོང་ཁྲབ་ལ་ཁ། འཇའ་ཚོན་བྲག །ཚེ་ལམ་དཔལ་རི་སོགས་ཀྱི་གཏེར་གནས་རྣམས་ནས། སྐུ་རྟེན་སྐུ་ཚབ། གསུང་རྟེན་གཏེར་ཤོག །ཐུགས་རྟེན་ཕྱག་མཚན། དམ་རྫས་མྱོང་གྲོལ། ཚེ་རིལ་སོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་གཏེར་བཏོན་ཅིང་། འབུམ་གྱི་རྒྱ་དཔེ་ཚང་མའང་བཏོན་པར་གྲགས། གཏེར་ཆོས་ཚེ་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་མེ་ལོང་། ཇོ་མོ་ཁ་རག་ནས་གདན་དྲངས་པའི་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་འཇོམས་བྱེད། ཞིང་སྐྱོང་སྐོར་ལྔ་སོགས་མཐའ་ཡས་པར་སྤྱན་དྲངས་ཚུལ་གཏེར་འབྱུང་དུ་བཤད་ལ། སྐུ་ཚེའི་ཚད་ཀྱང་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་བར་དུ་བཞུགས་པའི་ལུང་བསྟན་ཡོད་དེ། ཇི་སྐད་དུ། བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་ཚེ་ཡང་མཐར་ཕྱིན་འགྱུར༔ དེ་ནས་ཤེལ་བྲག་ཕྱོགས་སུ་མྱ་ངན་འདའ༔ ཕུང་པོ་འདི་ཉིད་ལྷ་སར་གཏེར་དུ་སྦོས༔ དེ་ནས་ཀོང་པོ་བུ་ཆུའི་གཏེར་ཞབས་དྲིལ༔ ལས་ལུས་མ་ཡིན་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ལུས༔ ཞེས་སོགས་གསུངས་ཀྱང་ལུང་བསྟན་དང་རྗེས་མཐུན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིག་ཕྱོགས་མ་མཛད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གཏེར་ལུང་ལས་གསུངས་པ་དག་ཕྱོགས་གཞན་དུ་ཕུལ་ཏེ་དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་པ་ལ་གཞན་དབང་གིས་རྐྱེན་ལམ་དུ་གཤེགས། སློབ་བརྒྱུད་ཀྱང་ལུང་བསྟན་ལྟར་ན་ཆོས་བདག་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་རྟེན་འབྲེལ་རང་དབང་དུ་མ་གྱུར་པས་ཐམས་ཅད་མ་འདུས་ཀྱང་། བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་དང་། དཀར་པོ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་སོགས་དང་མཇལ། ཆོས་བརྒྱུད་དང་འགྲོ་དོན་སོགས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་ལས་རྒྱ་ཆེར་མ་འཕེལ། དེའི་སྐུ་སྐྱེ་ནི་ཀོང་པོ་བུ་ཆུར་འཁྲུངས་པ་བུ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གནས་སུ་སྤྱན་དྲངས། རྒྱལ་དབང་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། ཕྲེང་པོ་གཏེར་ཆེན། ཞིག་གླིང་། འབྲི་གུང་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས་སོགས་མང་པོའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་གྱི་དབང་ལུང་རྒྱ་ཆེར་གསན་སྦྱང་མཛད་པས་སྤྱིར་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཀྱང་ཟབ་གཏེར་འདོན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་་་་་་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས་དགུང་ལོ་སོ་དགུ་པ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས། དེའི་སྤྲུལ་སྐུ་མོན་མེལ་པོར་འཁྲུངས་ཏེ་སྐུ་ཐོག་གསུམ་བྱོན་པར་གྲགས། འདིའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་གཙོ་བོ་ནི་མཁའ་འགྲོ་དགོངས་པ་འདུས་པ་སྟེ་གཞུང་རྒྱུད་མན་ངག་གི་སྐོར་རྣམས་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་གྱིས་རིམ་པར་བཞེས་པ་ལ་པུསྟི་དྲུག་ཡོད་པར་གྲགས་ཀྱང་ཕྱིས་འདིར་སྨིན་གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་མ་བྱུང་བར་མངོན། བར་སྐབས་ཚེ་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་མེ་ལོང་གི་རྒྱུན་ཡོད་པར་སྣང་ཡང་ད་ལྟ་ནི་དཔེའང་མཇལ་དུ་མི་སྣང་། གསོ་དཔྱད་བདུད་རྩི་ཚེ་བུམ་ཙམ་གྱི་ལུང་རྒྱུན་ཐོས་ཤིང་ཕྱིས་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་མཁའ་འགྲོ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོ་ཐོབ་པའང་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་སུ་བྱར་རུང་བར་མངོན། ལྷག་པར་རྗེ་བླ་མ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་ཡང་གཏེར་གྱི་ཤོག་སེར་དངོས་སུ་བྱུང་བ་ལྟར་སྙིང་པོ་ཙམ་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ་པས་ཕྱོགས་འདིར་ཡང་སྐལ་བཟང་དུ་གྱུར་ཏོ།
star sgo'i thang la dbus pa'i tshogs 'du byed:_has po ri rgyud me yar rdzong zhes 'byung:_kha rag phug tu sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_o rgyan bde chen gling pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston bde chen gling pa ni/_gru shul tshwa lung zhes pa ri bo khyung chen lding ba'i zhol du/_yab dpal 'byor rgyal mtshan dang /_yum pad+ma mtsho gnyis kyi sras su chu pho khyi'i lo la 'khrungs/_sku rus kher yin te rig 'dzin chen po rat+na gling pa dang yab tshan drung yin zer/_'brog mi dpal gyi ye shes kyi skye bar yongs su grags/_dgung lo bdun pa la ye shes kyi mkha' 'gro sde lnga mngon sum zhal gzigs/_sku rtsed mdzad pas rdo la zhabs rjes shin tu gsal ba zhig byung /_dgung lo bco lnga pa la o rgyan rin po che dang dngos su mjal nas/_dbang bskur byin gyis brlabs/_bka' bsgo bar mdzad pas/_gu ru'i lung bzhin/_chu rta sprel zla'i tshes bcu'i nyin khyung chen brag nas 'jam dpal gshin rje'i sgrub skor rdzas dang phur pa sogs spyan drangs shing /_gzhan yang gter gnas de dang brag ri mo can/_nam snying sgrub phug_/zil chen gsang phug_/gangs bar phug mo che/_mgon po gdong gi brag_/sman chu brag rna ring dmar gyi pha bong /_dom tshang bde mchog phug_/mda' tsha zer gyi phug_/mkho mthing rnam snang sku rgyab/_ban pa glang rong /_ban pa'i chu mig dmar po/_kha rag phug_/lho brag sna bo brag_/lho brag gtam shul brag srin mo sbar rjes can/_srin mo nag po'i brag_/e gzar po'i brag_/e rong khrab la kha/_'ja' tshon brag_/tshe lam dpal ri sogs kyi gter gnas rnams nas/_sku rten sku tshab/_gsung rten gter shog_/thugs rten phyag mtshan/_dam rdzas myong grol/_tshe ril sogs bsam gyis mi khyab pa'i gter bton cing /_'bum gyi rgya dpe tshang ma'ang bton par grags/_gter chos tshe khrid yid bzhin me long /_jo mo kha rag nas gdan drangs pa'i bka' brgyad dregs pa 'joms byed/_zhing skyong skor lnga sogs mtha' yas par spyan drangs tshul gter 'byung du bshad la/_sku tshe'i tshad kyang bdun cu don brgyad bar du bzhugs pa'i lung bstan yod de/_ji skad du/_bdun cu don brgyad tshe yang mthar phyin 'gyur:_de nas shel brag phyogs su mya ngan 'da':_phung po 'di nyid lha sar gter du sbos:_de nas kong po bu chu'i gter zhabs dril:_las lus ma yin dag pa ye shes lus:_zhes sogs gsungs kyang lung bstan dang rjes mthun gyi rten 'brel bsgrig phyogs ma mdzad pa'i rkyen gyis gter lung las gsungs pa dag phyogs gzhan du phul te dgung lo so gcig pa la gzhan dbang gis rkyen lam du gshegs/_slob brgyud kyang lung bstan ltar na chos bdag mang du yod kyang rten 'brel rang dbang du ma gyur pas thams cad ma 'dus kyang /_byang chub gling pa sna tshogs rang grol dang /_dkar po bstan 'dzin nor bu sogs dang mjal/_chos brgyud dang 'gro don sogs kyang cung zad las rgya cher ma 'phel/_de'i sku skye ni kong po bu chur 'khrungs pa bu slob rnams kyis rang gnas su spyan drangs/_rgyal dbang dbang phyug rdo rje la gtsug phud phul/_phreng po gter chen/_zhig gling /_'bri gung pa chos rgyal phun tshogs sogs mang po'i zhabs la gtugs nas gsang sngags gsar rnying bka' gter gyi dbang lung rgya cher gsan sbyang mdzad pas spyir bstan 'dzin gyi skyes bu chen por gyur kyang zab gter 'don pa'i rten 'brel phyag tu bzhes rgyu ma byung bas dgung lo so dgu pa la ngo mtshar ba'i ltas dang bcas te gshegs/_de'i sprul sku mon mel por 'khrungs te sku thog gsum byon par grags/_'di'i zab gter gyi gtso bo ni mkha' 'gro dgongs pa 'dus pa ste gzhung rgyud man ngag gi skor rnams sku phreng gsum gyis rim par bzhes pa la pusti drug yod par grags kyang phyis 'dir smin grol gyi rgyun ma byung bar mngon/_bar skabs tshe khrid yid bzhin me long gi rgyun yod par snang yang da lta ni dpe'ang mjal du mi snang /_gso dpyad bdud rtsi tshe bum tsam gyi lung rgyun thos shing phyis mchog gyur bde chen gling pa'i mkha' 'gro dgongs 'dus snying po thob pa'ang chu bo gcig 'dres su byar rung bar mngon/_lhag par rje bla ma mdo sngags gling par yang gter gyi shog ser dngos su byung ba ltar snying po tsam zhig gtan la phab pas phyogs 'dir yang skal bzang du gyur to/
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
།འབྲོག་བན་ཁྱེའུ་ཆུང་ལོ་ཙཱའི་སྐྱེ་མཐའ་གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ནི། སྔོན་གྱི་གཏེར་རྙིང་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ནས་ལུང་བསྟན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར། མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཉེ་བའི་དངུལ་ཕུ་ནང་དུ་གྲགས་པའི་སྲིབ་ཕྱོགས་སུ་ཡབ་གླིང་གི་རིགས་འཚོ་བྱེད་མཁས་པ་ཀླུ་སྐྱབས་དང་། ཡུམ་བོ་ལུ་མ་ཞེས་པའི་སྲས་སུ་ཤིང་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོ་ལ་འཁྲུངས། ཡབ་ལས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་དང་གསོ་དཔྱད་སོགས་སྦྱོང་བདར་མཛད། དགུང་ལོ་དྲུག་པ་ནས་དག་པའི་སྣང་བ་མང་པོ་ཤར། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས། རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་ཅན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་སྡེ་དགེ་གྲུབ་ཐོབ་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚོ་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། མཚན་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕགས་སུ་གསོལ། ཕ་ཝང་ཞིག་ལ་ཞབས་རྗེས་བྱོན་པ་ད་ལྟའང་འདུ་ཁང་ཆེན་མོའི་ཤར་སྒོའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད། དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་གཞུང་ལ་བསླབ་སྦྱང་གསན་བསམ་ཅི་རིགས་མཛད་པའི་སྐབས་སྙིང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དོན་ཚོལ་བ་ལ་སྐོམ་པ་ཆུ་འདོད་པ་ལྟར་གྱུར་པས་རྨུགས་སངས་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བྱོན། འདྲེན་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ལས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སོགས་ཟབ་ཆོས་མང་དུ་གསན་ཅིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་རྟོགས་པའི་ཀློང་བརྡོལ། དེ་ནས་དབུས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས། ཉང་པོར་གྲུབ་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན་དང་མཇལ། སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་མང་དུ་གསན། བྲག་དཀར་ལྷ་ཆུར་ཁམས་ཟས་སྤངས་ཏེ་བཅུད་ལེན་ཁོ་ནས་ཟབ་ལམ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། དང་པོའི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་གཙང་ས་ངོར་མན་དུ་བྱོན་ནས་གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་སོག་གསན། སླར་ཕྱིར་བྱོན་སྐབས་བང་རིར་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་དབང་ཁྲིད་མན་ངག་རྫོགས་པར་གསན། ལྷག་པར་འདིའི་སྐབས་སུ་གཏེར་གྱི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། སྤུ་བོར་བྱོན་ཏེ་ཕོ་བྲང་གཡུ་མཚོར་རད་གླིང་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པའི་ཚེ་མནལ་ལམ་དུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་གདན་དྲངས་ནས་ཞག་ཉེར་བརྒྱད་བཞུགས་པའི་ཐུགས་ཉམས་དང་། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་སྨིན་གྲོལ་རྫོགས་པར་གསན་ཅིང་གཏེར་གྱི་ལུང་བསྟན་བསྩལ་པ་སོགས་རྗེ་རང་གི་གསུང་དག་སྣང་དབང་གི་རྒྱལ་པོར་གསལ། དཔལ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་མཇལ་དུ་བྱོན་པས་མཚན་ལམ་ལ་དཔག་སྟེ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་པས་བསྙེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་བཅས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དུ་མངའ་གསོལ་བ་གནང་། རྟེན་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། ཟབ་གཏེར་གྱི་ཐོག་མ་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྟུན། དགུང་ལོ་ཉེར་དགུ་པར་རིགས་ལྡན་པདྨ་སྐྱིད་ལས་རྒྱར་བསྟེན་ནས་གཡུ་མཚོ་རིན་ཆེན་བྲག་ནས་ཁ་བྱང་དང་། སྤུ་བོ་འདོང་ཆུ་བདེ་ཆེན་གསང་བ་ཕུག་ནས་དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་གྱི་གཙོ་བོ་ཡིན་པས། ཕྱིས་སུ་བཞེས་པ་ཐམས་ཅད་དེའི་ཡན་ལག་ཡིན་པར་གསུངས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན། ཚ་བ་སྒྲོ་བྲག་ནས་དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྙིང་ཐིག་བཀའ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་དང་བཅས་པ། སྤུ་རི་དྭགས་རྫོང་ཕུག་ནས། ཟབ་དོན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག །དཔལ་བདེ་མཆོག །བཀའ་སྲུང་ཕྱག་བཞི་པའི་སྐོར་དང་བཅས་པ། སྤུ་རི་ཤེལ་གྱི་ཡང་སྒྲོམ་ནས་སྙིང་ཐིག་ཚེ་ཡང་ཕུར་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་སྒོས་སྒྲུབ་དང་བཅས་པ། སྲུང་མ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་དང་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོའི་སྐོར། སྤུ་བོ་འདོང་ཆུའི་བྱང་ངོས་ཀྱི་བྲག་ནས་སྦས་ཡུལ་པདྨོ་བཀོད་པའི་གནས་ཡིག །མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེའི་ས་གནས་ཁྲོ་རི་ཟིལ་ཁྲོམ་དཀར་ཡག་ནས་ཡི་དམ་དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་གྱི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས། འཇམ་དཔལ་ཞི་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་རྣམས་ཞལ་བཤུས་པ་ལས་གཞན་གཏན་ལ་ཕབས་པ་མི་སྣང་། བྱ་བུ་ལྕགས་ཕུར་ཅན་ནས་དཔལ་མགོན་གདོང་བཞི་པའི་སྐོར་དང་ལྷ་ཆེན་སྒྲུབ་སྐོར། བསམ་ཡས་དབུ་རྩེ་སྟེང་ཁང་ནས་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པ། ཚེ་སྒྲུབ་ཚ་བ་དམར་ཐག །བཀའ་སྲུང་ཞང་བློན་དང་སྤོམ་རའི་སྐོར། ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གློ་འབུར་ནུབ་ཀྱི་སྟེང་ཁང་ནས་སྙན་བརྒྱུད་གཙུག་རྒྱན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ནའང་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མ་མཛད་པར་མངོན། སྤུ་བོའི་བདུད་རི་གནམ་ལྕགས་འབར་བ་ནས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ་དང་བཀའ་བརྒྱད་སྐོར་བཀའ་སྲུང་བཅས། ར་ཙག་རྡོའི་མཆོད་རྟེན་ནས་དཔལ་མགོན་སྟག་ཞོན་སྐོར་རྣལ་འབྱོར་པ་དུང་ཕྲེང་ཅན་གྱིས་བཏོན་ནས་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་གཡུ་མཚོ་གཤིན་རྗེའི་དོང་ཁ། རིག་འཛིན་གསང་ཕུག །བསེ་རག་ཅོག །ན་བུན་རྫོང་། རྟ་ཤོད་དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་སོགས་ནས་སྔ་ཕྱིར་ཟབ་གཏེར་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས་པ་གཏེར་འབྱུང་ལས་གསལ། སྦས་ཡུལ་པདྨོ་བཀོད་པ་གཙོས་མཐའ་དབུས་ཀྱི་གནས་ཆེན་མང་པོའི་ཞལ་ཕྱེས། གོང་གི་གཏེར་ཁ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་སྐུ་ཚབ་དང་ཕྱག་མཚན་དམ་རྫས་ཀྱི་རིགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྱན་དྲངས། མདོར་ན་གནས་གཏེར་བརྒྱ་རྩ། མྱང་གྲོལ་སྟོང་རྩ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་བབ་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཕལ་ཆེར་མངོན་དུ་གྱུར། དགུང་ལོ་ཞེ་གཉིས་པར་སྡེ་དགེ་བླ་མ་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཁུ་དབོན་གྱིས་གདན་དྲངས། རྗེ་ཉིད་སྔར་བཞུགས་ཀྱི་གྲྭ་ཁང་དུ་བདུད་འདུལ་ལྷ་ཁང་དུ་གྲགས་པ་བཞེངས་ནས་བསྟན་སྲིད་ལ་ཕན་པའི་ལུང་དོན་བསྒྲུབ། ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ཡན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་གདན་ས་རྣམས་སུ་ཞབས་བཀོད་ནས་སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་མང་པོ་རྗེས་སུ་བཟུང་། འཛིང་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཉེ་བའི་ནོབས་ཀྱི་ཕུ་སྟག་ཕུ་བྲག་རིང་དུ་རྒྱུན་རིང་ཙམ་བཞུགས་ཤིང་ཐུགས་དམ་མཛད་པའི་གཟིམས་སྤྱིལ་ད་ལྟའང་ཡོད། གླིང་ཚང་དུ་ཕྱག་ཕེབས་ནས་གླིང་དཔོན་པོ་དང་མཆོད་ཡོན་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་འགྲིགས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོའི་བུམ་སྒྲུབ་མཛད་སྐབས་རྟགས་མཚན་ངོ་མཚར་བསམ་ལས་འདས་པ་བྱུང་བའི་སྒྲུབ་རྒྱུན་ད་ལྟའང་མཆིས། བར་ཁམས། སྒ་སྟོད། བར་མ་ལྷ་སྟེང་། རི་བོ་ཆེ་སོགས་སུ་རིམ་པར་གདན་དྲངས་པ་ལྟར་ཕེབས། བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཐའ་ཡས་པ་མཛད། ཁྱད་པར་སྤོར་ནེ་བྲག་ཏུ་གནམ་ཆོས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དང་མཇལ་འཛོམ་ཆོས་གསན་རེས་སོགས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་འགྲིགས། དེ་དག་གི་མཚམས་སྦྱོར་གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་ནས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་འཐོར། ཆོས་བདག་གི་གཙོ་བོ་ལྷ་བཙུན་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད། རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ། རྦ་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། རྫོགས་ཆེན་པདྨ་རིག་འཛིན། ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བདལ་ལྷུན་གྲུབ་དང་། གྲུབ་ཆེན་པདྨ་ནོར་བུ་སོགས་ཏའུའི་ཕྱོགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་མང་པོས་མཚོན་མཐའ་ཡས་ཤིང་། ཁྱད་པར་སྐུའི་གདུང་རྒྱུད་རྒྱལ་སྲས་ནོར་བུ་ཡོངས་གྲགས་སོགས་རིམ་པར་བྱོན་པས་ཆོས་བརྒྱུད་དང་ཕྲིན་ལས་མ་ཉམས་ཤིང་བདག་ཅག་གིས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ནོས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་སྦས་ཡུལ་པདྨོ་བཀོད་པའི་གནས་སྒོ་རགས་རིམ་ཙམ་གསལ་བར་མཛད་པའི་རྗེས། དགུང་ལོ་ང་བརྒྱད་པ་ཆུ་ཕོ་བྱི་བའི་ལོར་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་གཤེགས་པའི་སྐབས་སྒྲ་དང་འོད་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་ཤིང། ཁྱད་པར་སྐུ་གདུང་ཡང་ཅུང་ཟད་ཙམ་མ་གཏོགས་འོད་དུ་ཡལ་བའི་ལྷག་མ་ཁྲུ་གང་ཙམ་ལུས་པ་ཕྱིས་ཞུགས་སུ་ཕུལ་བས་གདུང་ཆེན་ལྔ་དང་རིང་བསྲེལ་དུ་མའི་ཕུང་པོར་གྱུར་ཏོ། །རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་འགའ་ཞིག་བྱོན་པར་གྲགས་པ་ལས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་རྒྱལ་སྲས་བསོད་ནམས་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྤྲུལ་རྒྱུད་རིམ་བྱོན་དཔལ་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སེང་གེའི་ཁྲིར་བཞུགས་བཞིན་པའོ།
'brog ban khye'u chung lo tsA'i skye mtha' gter ston rig 'dzin chen po bdud 'dul rdo rje ni/_sngon gyi gter rnying bcu gsum tsam nas lung bstan shin tu gsal ba ltar/_mdo khams sde dge chos rgyal chen po'i rgyal khab dang nye ba'i dngul phu nang du grags pa'i srib phyogs su yab gling gi rigs 'tsho byed mkhas pa klu skyabs dang /_yum bo lu ma zhes pa'i sras su shing mo yos kyi lo la 'khrungs/_yab las yi ge 'bri klog dang gso dpyad sogs sbyong bdar mdzad/_dgung lo drug pa nas dag pa'i snang ba mang po shar/_chung ngu'i dus nas dpal lhun grub steng gi chos grwar zhugs/_rig 'dzin rgod ldem can gyi rnam 'phrul sde dge grub thob kun dga' rgya mtsho la gtsug phud phul/_mtshan kun dga' bsod nams chos 'phags su gsol/_pha wang zhig la zhabs rjes byon pa da lta'ang 'du khang chen mo'i shar sgo'i rgyab tu yod/_dpal sa skya pa'i gzhung la bslab sbyang gsan bsam ci rigs mdzad pa'i skabs snying po ye shes kyi don tshol ba la skom pa chu 'dod pa ltar gyur pas rmugs sangs kyi sgrub gnas su byon/_'dren pa dkon mchog rgyal mtshan las rdzogs pa chen po sogs zab chos mang du gsan cing thugs nyams su bzhes pas rtogs pa'i klong brdol/_de nas dbus phyogs su phebs/_nyang por grub chen bkra shis tshe brtan dang mjal/_smin grol gyi gdams pa mang du gsan/_brag dkar lha chur khams zas spangs te bcud len kho nas zab lam rtsa rlung thig le'i rnal 'byor mthar phyin par mdzad/_dang po'i chos sgor zhugs pa'i rten 'brel gyis gtsang sa ngor man du byon nas gsung ngag lam 'bras sog gsan/_slar phyir byon skabs bang rir rig 'dzin chen po 'ja' tshon snying po'i zhabs la gtugs nas dbang khrid man ngag rdzogs par gsan/_lhag par 'di'i skabs su gter gyi skal pa can du lung bstan pa ltar/_spu bor byon te pho brang g.yu mtshor rad gling phur pa yang gsang bla med kyi sgrub pa la brtson pa'i tshe mnal lam du zangs mdog dpal rir mkha' 'gro rnams kyis gdan drangs nas zhag nyer brgyad bzhugs pa'i thugs nyams dang /_gu ru rin po che las smin grol rdzogs par gsan cing gter gyi lung bstan bstsal pa sogs rje rang gi gsung dag snang dbang gi rgyal por gsal/_dpal o rgyan bstan 'dzin mjal du byon pas mtshan lam la dpag ste thugs shin tu dgyes pas bsnyen bkur phun sum tshogs pa dang bcas rdo rje slob dpon du mnga' gsol ba gnang /_rten sngags 'chang rdo rje 'dzin pa chen po'i tshul du bzhugs/_zab gter gyi thog ma kha byang phyag tu byung ba dang bstun/_dgung lo nyer dgu par rigs ldan pad+ma skyid las rgyar bsten nas g.yu mtsho rin chen brag nas kha byang dang /_spu bo 'dong chu bde chen gsang ba phug nas dam chos dgongs pa yongs 'dus kyi skor rnams spyan drangs shing nyid kyi zab gter gyi gtso bo yin pas/_phyis su bzhes pa thams cad de'i yan lag yin par gsungs/_de nas rim bzhin/_tsha ba sgro brag nas dam chos sprul sku'i snying thig bka' srung zhing skyong dang bcas pa/_spu ri dwags rdzong phug nas/_zab don gsang ba snying thig_/dpal bde mchog_/bka' srung phyag bzhi pa'i skor dang bcas pa/_spu ri shel gyi yang sgrom nas snying thig tshe yang phur gsum dril sgrub sgos sgrub dang bcas pa/_srung ma e ka dzA Ti dang rang byung rgyal mo'i skor/_spu bo 'dong chu'i byang ngos kyi brag nas sbas yul pad+mo bkod pa'i gnas yig_/mdo khams sde dge'i sa gnas khro ri zil khrom dkar yag nas yi dam dmar nag 'jigs gsum gyi skor rnams spyan drangs pa las/_'jam dpal zhi sgrub kyi skor rnams zhal bshus pa las gzhan gtan la phabs pa mi snang /_bya bu lcags phur can nas dpal mgon gdong bzhi pa'i skor dang lha chen sgrub skor/_bsam yas dbu rtse steng khang nas bla ma rig 'dzin 'dus pa/_tshe sgrub tsha ba dmar thag_/bka' srung zhang blon dang spom ra'i skor/_ra sa 'phrul snang glo 'bur nub kyi steng khang nas snyan brgyud gtsug rgyan yid bzhin nor bu'i skor rnams spyan drangs na'ang gtan la 'bebs par ma mdzad par mngon/_spu bo'i bdud ri gnam lcags 'bar ba nas sgyu 'phrul zhi khro dang bka' brgyad skor bka' srung bcas/_ra tsag rdo'i mchod rten nas dpal mgon stag zhon skor rnal 'byor pa dung phreng can gyis bton nas phyag tu phul ba dang /_gzhan yang g.yu mtsho gshin rje'i dong kha/_rig 'dzin gsang phug_/bse rag cog_/na bun rdzong /_rta shod dkyil 'khor thang sogs nas snga phyir zab gter mang du spyan drangs pa gter 'byung las gsal/_sbas yul pad+mo bkod pa gtsos mtha' dbus kyi gnas chen mang po'i zhal phyes/_gong gi gter kha rnams dang lhan du sku tshab dang phyag mtshan dam rdzas kyi rigs bsam gyis mi khyab pa spyan drangs/_mdor na gnas gter brgya rtsa/_myang grol stong rtsa sogs kyi bka' bab tu gsungs pa ltar phal cher mngon du gyur/_dgung lo zhe gnyis par sde dge bla ma byams pa phun tshogs khu dbon gyis gdan drangs/_rje nyid sngar bzhugs kyi grwa khang du bdud 'dul lha khang du grags pa bzhengs nas bstan srid la phan pa'i lung don bsgrub/_kaHthog rdo rje gdan yan snga 'gyur rnying ma'i gdan sa rnams su zhabs bkod nas skal ldan gyi slob ma mang po rjes su bzung /_'dzing rnam rgyal dang nye ba'i nobs kyi phu stag phu brag ring du rgyun ring tsam bzhugs shing thugs dam mdzad pa'i gzims spyil da lta'ang yod/_gling tshang du phyag phebs nas gling dpon po dang mchod yon rten 'brel legs par 'grigs/_thugs rje chen po nam mkha'i rgyal po'i bum sgrub mdzad skabs rtags mtshan ngo mtshar bsam las 'das pa byung ba'i sgrub rgyun da lta'ang mchis/_bar khams/_sga stod/_bar ma lha steng /_ri bo che sogs su rim par gdan drangs pa ltar phebs/_bstan 'gro'i don mtha' yas pa mdzad/_khyad par spor ne brag tu gnam chos mi 'gyur rdo rje dang mjal 'dzom chos gsan res sogs rten 'brel legs par 'grigs/_de dag gi mtshams sbyor grub chen karma chags med kyis mdzad nas bsngags brjod kyi me tog 'thor/_chos bdag gi gtso bo lha btsun chen po nam mkha' 'jigs med/_rig 'dzin klong gsal snying po/_rba kha sprul sku chos kyi rgya mtsho/_rdzogs chen pad+ma rig 'dzin/_kun bzang khyab bdal lhun grub dang /_grub chen pad+ma nor bu sogs ta'u'i phyogs kyi rdo rje 'dzin pa mang pos mtshon mtha' yas shing /_khyad par sku'i gdung rgyud rgyal sras nor bu yongs grags sogs rim par byon pas chos brgyud dang phrin las ma nyams shing bdag cag gis kyang yongs su rdzogs par nos so/_/de lta bu'i mdzad pa mthar phyin nas sbas yul pad+mo bkod pa'i gnas sgo rags rim tsam gsal bar mdzad pa'i rjes/_dgung lo nga brgyad pa chu pho byi ba'i lor pad+ma 'od kyi pho brang chen por gshegs pa'i skabs sgra dang 'od dang me tog gi char sogs ngo mtshar ba'i cho 'phrul mtha' yas shing/_khyad par sku gdung yang cung zad tsam ma gtogs 'od du yal ba'i lhag ma khru gang tsam lus pa phyis zhugs su phul bas gdung chen lnga dang ring bsrel du ma'i phung por gyur to/_/rje 'di nyid kyi sprul pa'i rnam rol 'ga' zhig byon par grags pa las yongs su grags pa rig 'dzin klong gsal snying po'i rgyal sras bsod nams lde btsan gyi sprul rgyud rim byon dpal kaHthog rdo rje gdan gyi seng ge'i khrir bzhugs bzhin pa'o/
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Padma Chogyal.jpg

Dudjom Rolpa Tsal
བདུད་འཇོམས་རོལ་པ་རྩལ་   •   Bdud 'joms rol pa rtsal
Name in the Tertön Gyatsa: མདོ་ཁམས་འབའ་ཙེ་བ་པདྨ་ཆོས་རྒྱལ་
Volume 1 Text 6, Pages 643-644
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།མདོ་ཁམས་འབའ་ཙེར་གཏེར་སྟོན་པདྨ་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་ཀྱང་ཟབ་གཏེར་མང་དུ་བཞེས་པ་ཀུན་གྱི་མཐོང་སྣང་དུ་གྲུབ། བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུ་ཆེ་བར་གྲགས། ད་ལྟའང་གདན་ས་མ་སྟོང་ཙམ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཐོར་བུ་ཡོད་པར་སྣང་། རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་མཇལ་ཞིང་ཆོས་འབྲེལ་ཅུང་ཟད་གསན་པར་སྣང་། ཁོ་བོས་ཀྱང་བརྒྱུད་པ་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཁྱུང་དམར་ཙམ་ཞིག་ཉེར་མཁོར་ནོས་སོ།
mdo khams 'ba' tser gter ston pad+ma chos rgyal gyis kyang zab gter mang du bzhes pa kun gyi mthong snang du grub/_byin rlabs nus mthu che bar grags/_da lta'ang gdan sa ma stong tsam dang chos brgyud thor bu yod par snang /_rig 'dzin tshe dbang nor bu sku chung ngu'i dus mjal zhing chos 'brel cung zad gsan par snang /_kho bos kyang brgyud pa gsum ldan gyi khyung dmar tsam zhig nyer mkhor nos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Tashi Khyeudren
བཀྲ་ཤིས་ཁྱེའུ་འདྲེན་   •   Bkra shis khye'u 'dren
Name in the Tertön Gyatsa: དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་མོན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཁྱེའུ་འདྲེན་
Volume 1 Text 6, Pages 401-402

།དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་མོན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཁྱེའུ་འདྲེན་ནི། མོན་ཚ་འོག་ཏུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུ་ནས་ཆོས་ཀྱི་རིགས་སད་པ་དང་མནལ་ལམ་དུ་མཁའ་འགྲོའི་བརྡས་བསྐུལ་ནས་ལྷོ་བྲག་ཕྱོགས་སུ་བྱོན། ཐོག་མར་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་སྨིན་པར་མཛད། སླར་ལ་ཡག་མོན་མཁར་སྟེང་དུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ། ཟབ་མོའི་གདམས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་ནས་གསུངས་པས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཟུངས་མར་བཞེས། སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་དུ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པའི་སྐབས་སྐུ་ལུས་འདོད་རྒུར་བསྒྱུར་བས་སྟག་མོའི་ཚུལ་དུ་སྤྲུལ་ནས་ཆིབས་ཀྱི་རྣམ་པར་མཛད། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ཁམས་ཀྱི་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་སླར་ཡང་དམ་ལ་བཞག །ཟབ་གཏེར་མཐའ་ཡས་པ་སྦ་བར་མཛད་པ་སོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པས་མ་གཅིག་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྗེས་ནས་བོད་ཁམས་འདིར་མཁའ་འགྲོ་འདི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བར་ཁུམས། མཐར་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་གཤེགས་ཏེ་ད་ལྟའང་བཞུགས་སོ།
dam tshig sgrol ma mon mo bkra shis khye'u 'dren ni/_mon tsha 'og tu 'khrungs/_chung ngu nas chos kyi rigs sad pa dang mnal lam du mkha' 'gro'i brdas bskul nas lho brag phyogs su byon/_thog mar ye shes mtsho rgyal gyis rjes su bzung zhing smin par mdzad/_slar la yag mon mkhar steng du o rgyan rin po che mjal/_zab mo'i gdams pa snying por dril nas gsungs pas dngos grub brnyes/_phrin las kyi gzungs mar bzhes/_spa gro stag tshang du slob dpon chen po rdo rje gro lod kyi skur bzhengs pa'i skabs sku lus 'dod rgur bsgyur bas stag mo'i tshul du sprul nas chibs kyi rnam par mdzad/_yab yum gnyis kyis bod khams kyi dregs pa can thams cad slar yang dam la bzhag_/zab gter mtha' yas pa sba bar mdzad pa sogs kyi bdag po'i rkyen du gyur pas ma gcig mtsho rgyal gyi rjes nas bod khams 'dir mkha' 'gro 'di bka' drin che bar khums/_mthar sku lus ma spangs par zangs mdog dpal gyi ri bor gshegs te da lta'ang bzhugs so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Bönpo Drakstal
བོན་པོ་དྲག་རྩལ་   •   Bon po drag rtsal
Name in the Tertön Gyatsa: བོན་པོ་བྲག་ཚལ་རྡོ་རྗེ་འབར་
Volume 1 Text 6, Pages 414-415

སྤ་གྲོ་གནམ་ཐང་དཀར་པོ་སོག་དམག་འཇོམས༔ ལས་སུ་དམེ་འཁྲུགས་བྱེད་ཅིང་ལྕགས་ཆ་གྱོན༔ བུམ་ཐང་རྩིས་ལུང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་བོན་པོ་བྲག་ཚལ་ཅེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་གཏེར་སྟོན་འདི་གཙང་རོང་ཟར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས། རུས་བོན་པོ་ཡིན་པས་དེར་གྲགས། བཻ་རོ་དཔལ་སེང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ། རྟེན་སྔགས་འཆང་། སྐུ་གཟུགས་ཆེ་སྟོབས་ལྡན་པ་ལ་བླ་དྭགས་མཚན་བྲག་ཚལ་དང་། གསང་མཚན་རྡོ་རྗེ་འབར་དུ་གྲགས། བུམ་ཐང་རྩིས་ལུང་ནི། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལི་མ་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་ལ། མོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཁང་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། གཏེར་གནས་དེ་ནས་རྫོགས་ཆེན་གུ་རུ་བཞི་པ། གུ་རུ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་མཚོན་ཤྲཱི་སིང་ཧའི་རྫོགས་རིམ་བླ་མ་དམར་ཁྲིད་ཟེར་བའི་པུསྟི་གདན་དྲངས། འདི་ཡི་ནང་ན། སྒོམ་མ་མྱོང་དང་བྲལ་མ་མྱོང། །མི་སྒོམ་དོན་དང་མི་འབྲལ་བ། ཟེར་བའི་མན་ངག་དེ་ཡོད་གསུངས། འདི་བྱང་གཏེར་ཀ་དག་གི་སྐབས་སུ་ཡང་འབྱུང་། གཞན་ཡང་ཕུར་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་སྐོར་དང་། ཤངས་ཀྱི་སྐྱེ་ཀ་ཐང་ཤིང་བྲག་ནས་བཏོན་པའི་རཱ་ཧུ་ལ་ཤི་ས་བསྟན་པ་རུ་སྦལ་ནག་པོའི་སེར་སྲུང་བཅས་ཆོག་མ་ཟབ་པའི་བཀའ་རྒྱ་སྲོག་གི་རྒྱ་ཅན་མའི་སྐོར་སོགས་ཆོས་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས་རཱ་ཧུ་ལ་ཤི་ས་བསྟན་པ་ཙམ་གྱི་ལུང་ད་་་་་་ལྟའང་སྣང་། ཕྱིས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་བཀའ་བབས་པའི་ཚེ་གུར་སྦྲགས་མའི་གདམས་ཟབ་གཏེར་རྙིང་དང་མཐུན་པའི་ངོ་མཚར་ཅན་བཞུགས་སོ།
spa gro gnam thang dkar po sog dmag 'joms:_las su dme 'khrugs byed cing lcags cha gyon:_bum thang rtsis lung sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston bon po brag tshal ces bya 'byung:_zhes gter ston 'di gtsang rong zar gyi phyogs su 'khrungs/_rus bon po yin pas der grags/_bai ro dpal seng zung du 'jug pa'i rnam 'phrul/_rten sngags 'chang /_sku gzugs che stobs ldan pa la bla dwags mtshan brag tshal dang /_gsang mtshan rdo rje 'bar du grags/_bum thang rtsis lung ni/_dus gsum sangs rgyas kyi sku li ma bzhugs pa'i lha khang la/_mon pa rnams kyis dkon mchog gsum gyi lha khang zer ba de yin/_gter gnas de nas rdzogs chen gu ru bzhi pa/_gu ru bzhi'i lo rgyus kyis mtshon shrI sing ha'i rdzogs rim bla ma dmar khrid zer ba'i pusti gdan drangs/_'di yi nang na/_sgom ma myong dang bral ma myong/_/mi sgom don dang mi 'bral ba/_zer ba'i man ngag de yod gsungs/_'di byang gter ka dag gi skabs su yang 'byung /_gzhan yang phur pa la sogs pa'i chos skor dang /_shangs kyi skye ka thang shing brag nas bton pa'i rA hu la shi sa bstan pa ru sbal nag po'i ser srung bcas chog ma zab pa'i bka' rgya srog gi rgya can ma'i skor sogs chos mang du yod pa las rA hu la shi sa bstan pa tsam gyi lung da lta'ang snang /_phyis pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la byin rlabs nye brgyud zab mo'i bka' babs pa'i tshe gur sbrags ma'i gdams zab gter rnying dang mthun pa'i ngo mtshar can bzhugs so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Drangti Gyalnye Kharbu
བྲང་ཏི་རྒྱལ་ཉེ་མཁར་བུ་   •   Brang ti rgyal nye mkhar bu
Name in the Tertön Gyatsa: བྲང་ཏི་རྒྱལ་ཉེ་མཁར་བུ་
Volume 1 Text 6, Pages 545-546

།བྲང་ཏི་རྒྱལ་ཉེ་མཁར་བུའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་ཞིག་མ་མཐོང་ཡང་། བྲང་ཏི་རྒྱལ་ཉེ་མཁར་བུ་ཞེས་པ་བོད་སྨན་མཁས་པ་མི་དགུའི་གྲས་བྲང་ཏིའི་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། འདིས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་སྦས་པའི་རྩ་སྒྲུབ་དང་གསོ་དཔྱད་སྐོར་འགའ་ཞིག་བསམ་ཡས་གནམ་སྟེགས་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཀ་ཞུའི་ནང་ནས་གཏེར་བཏོན་ཅིང་བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་རྟགས་ཐོན་པར་གྲགས་ཤིང་། དེ་ནས་བྲང་ཏི་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོ་སོགས་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པར་བཤད་ཀྱང་དེང་སང་གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྡེར་བྲམ་ཟེ་སེར་སྐྱ་སྤུན་གསུམ་གྱི་བཀའ་གཏད་ཙམ་ཞིག་བཞུགས་སོ།
brang ti rgyal nye mkhar bu'i lo rgyus rgyas pa zhig ma mthong yang /_brang ti rgyal nye mkhar bu zhes pa bod sman mkhas pa mi dgu'i gras brang ti'i rgyud du 'khrungs/_'dis slob dpon rin po che dang khri srong lde'u btsan gyis sbas pa'i rtsa sgrub dang gso dpyad skor 'ga' zhig bsam yas gnam stegs bcu gsum gyi ka zhu'i nang nas gter bton cing bsgrubs pas grub rtags thon par grags shing /_de nas brang ti 'jam dpal bzang po sogs las rim par brgyud par bshad kyang deng sang g.yu thog snying thig gi chos sder bram ze ser skya spun gsum gyi bka' gtad tsam zhig bzhugs so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Jatang Kuchok Ngaki Dorje
བྱ་བཏང་སྐུ་མཆོག་ངག་གི་རྡོ་རྗེ་   •   Bya btang sku mchog ngag gi rdo rje
Name in the Tertön Gyatsa: སྒོམ་སྡེ་ཇ་པ་གཏེར་སྟོན་བྱ་བཏང་སྐུ་མཆོག་ངག་གི་རྡོ་རྗེ་
Volume 1 Text 6, Pages 625-626

།ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་ལྡེའི་ཡང་སྤྲུལ་སྒོམ་སྡེ་ཇ་པ་གཏེར་སྟོན་བྱ་བཏང་སྐུ་མཆོག་གམ་ངག་གི་རྡོ་རྗེར་གྲགས་པ་ནི། སྒོམ་སྡེ་ནང་ཆེན་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་པ་དཀྱུས་མར་བཞུགས། ལྷོ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་ལས་ཟབ་ཆོས་མང་དུ་གསན་ཅིང་སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛད། ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེས་རང་གཏེར་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་བཀའ་བབས་དང་གཏེར་ཁ་ལ་དབང་བར་ལུང་བསྟན། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་པའི་སྐབས་གཏེར་སྲུང་གི་ལུང་བསྟན་དང་བསྐུལ་མ་ཡང་ཡང་བྱུང་ནའང་རྩིས་གདབ་མ་མཛད། སླར་དག་སྣང་དུ་མཁའ་འགྲོས་ལམ་སྣ་བྱས་ཏེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཅན་གྱི་སྤྱན་སྔར་ཕྱིན་ཅིང་བྱིན་རླབས་དང་གདམས་པ་བསྩལ་ཅིང་། མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དང་བླ་མ་ལྷོ་པས་ཀྱང་གཏེར་འདོན་པར་འོས་པའི་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་པདྨའི་སྤྱན་གྱི་སྐུ་བརྙན་བརྒྱ་རྩ་རང་བྱོན་དུ་གསལ་བའི་གནས་མཆོག་ཇ་པ་བྲག་དཀར་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་རྒྱ་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་བསལ་ཏེ། སྐུ་རྟེན་ཕྱག་ཆ། སའི་སྒྲོམ་བུ་རྣམས་ཐོན་ཅིང་། སྒྲོམ་ནས་གསང་བདག་དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཆེས་ཟབ་པའི་ཆོས་སྐོར་བྱོན། གཏེར་སྒྲུབ་མཛད་སྐབས་གསང་བའི་བདག་པོའི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་ཕྱི་རྟགས་ཀུན་གྱིས་མཐོང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའང་བྱུང་། གཏེར་ཁ་གཞན་བཏོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མི་འདུག་ཅིང་སྐྱེ་བདུན་གྱི་སྐུ་ཤ་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ་གཞན་གྱིས་སྒྲོ་སྐུར་གྱི་བར་ཆད་བྱུང་བར་བཤད། ཆོས་བདག་བླ་མ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ལ་སྤེལ་བའི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས་ཤིང་། སྤྲུལ་བརྒྱུད་རིམ་པར་བྱོན་པ་དེང་སང་ཡང་ནང་ཆེན་ཇ་པ་དགོན་དུ་ཡོད་དོ།
chos rgyal khri lde'i yang sprul sgom sde ja pa gter ston bya btang sku mchog gam ngag gi rdo rjer grags pa ni/_sgom sde nang chen phyogs su 'khrungs/_rten sngags pa dkyus mar bzhugs/_lho rin po che sogs yongs 'dzin dam pa rnams las zab chos mang du gsan cing sku chung ngu nas sgrub pa nyams len rtse gcig tu mdzad/_khyad par rig 'dzin mi 'gyur rdo rjes rang gter rdo rje gro lod kyi bka' babs dang gter kha la dbang bar lung bstan/_rdo rje phag mo'i bsnyen sgrub mdzad pa'i skabs gter srung gi lung bstan dang bskul ma yang yang byung na'ang rtsis gdab ma mdzad/_slar dag snang du mkha' 'gros lam sna byas te gu ru rin po che dmod pa drag sngags kyi bkod pa can gyi spyan sngar phyin cing byin rlabs dang gdams pa bstsal cing /_mi 'gyur rdo rje dang bla ma lho pas kyang gter 'don par 'os pa'i gsung bskul gnang ba ltar/_thugs rje chen po'i pho brang sangs rgyas ma chags pad+ma'i spyan gyi sku brnyan brgya rtsa rang byon du gsal ba'i gnas mchog ja pa brag dkar nas zla ba gsum du rgya rim pa bcu gsum bsal te/_sku rten phyag cha/_sa'i sgrom bu rnams thon cing /_sgrom nas gsang bdag dmod pa drag sngags ches zab pa'i chos skor byon/_gter sgrub mdzad skabs gsang ba'i bdag po'i zhal gzigs shing phyi rtags kun gyis mthong ba'i cho 'phrul chen po'ang byung /_gter kha gzhan bton pa'i lo rgyus mi 'dug cing skye bdun gyi sku sha spyan drangs pa la gzhan gyis sgro skur gyi bar chad byung bar bshad/_chos bdag bla ma blo gros rgya mtsho sogs la spel ba'i rgyun ma nyams par bzhugs pa bdag gis kyang nos shing /_sprul brgyud rim par byon pa deng sang yang nang chen ja pa dgon du yod do
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Jangdak Tashi Topgyal
བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་   •   Byang bdag bkra shis stobs rgyal
Name in the Tertön Gyatsa: ཀརྨ་གུ་རུ་; ཆོས་རྒྱལ་དབང་པོའི་སྡེ་
Volume 1 Text 6, Pages 596-598
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་ཡོན་ཏན་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ལུང་གིས་ཟིན་པ་ཀརྨ་གུ་རུའམ་ཆོས་རྒྱལ་དབང་པོའི་སྡེ་ནི། གཡས་རུའི་སྟོད་དུ་མི་ཉག་གི་རྒྱལ་རྒྱུད་བྱང་བ་རིགས་ལྡན་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་རིན་ཆེན་དང་། ཡུམ་ཆོས་སྐྱོང་འཛོམ་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ལྕགས་ཕོ་ཁྱིའི་ལོར་མཚན་རྟགས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་འཁྲུངས། རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་གིས། དཔལ་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་དབང་པོའི་སྡེ་ཞེས་པའི་མཚན་དང་ཚེ་དབང་སོགས་གནང་། རྗེ་དེ་ཉིད་དང་། ལོ་ཆེན་རཏྣ་བྷ་དྲ། གནུབས་དགོན་པ་བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། རིག་འཛིན་ལེགས་ལྡན་པ། འབྲི་གུང་པ་ཆོས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་སོགས་རིས་མེད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་ལས་མདོ་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་གསན་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅིང་མཁྱེན་རབ་ཕྱོགས་མེད་དུ་རྒྱས། ཁྱད་པར་སྔོན་བྱོན་གཏེར་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བབས་པས་མཚན་སྡོམ་གསོལ་འདེབས་མཛད་པའི་ནང་གསལ་གྱི་གཏེར་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་གསན་ཅིང་དམ་རྫས་ཀྱི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཕྱག་ཏུ་སོན། ནུས་མཐུ་ལ་མངའ་བརྙེས་པས་སྐུ་དགྲ་རྣམས་རྨེག་མེད་དུ་བཅོམ་པ་སོགས་ཕྲིན་ལས་བཞི་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར། བསམ་ཡས་ཨརྻ་པ་ལོའི་གླིང་ནས་གཏེར་ཁ་སྤྱི་ལ་གཅེས་པའི་ཞལ་བྱང་དང་མྱང་གྲོལ་པདྨ་རཱ་གའི་ཟ་མ་ཏོག་གཅིག་ཐོག་མར་ཐོན། དེ་ནས་རིམ་པར་གཙང་རོང་གི་བྲག་ལྷང་ལྷང་མའི་ངོས་སུ་ཁྲོམ་ཚོགས་མང་པོས་མཐོང་བར་བྱ་འཕུར་བ་ལྟར་གཤེགས་ཏེ་སྒྲུབ་ཕུག་ནས་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་དང་ཀརྨ་གུ་རུའི་ཆོས་སྐོར་སྤྱན་དྲངས། དེ་རྗེས་ལྷོ་བྲག་འཇོད་པ་གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་ནས་མ་རྒྱུད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་དང་དམ་རྫས་ཕུར་པ་སོགས་བཞེས། གཞན་ཡང་གཏེར་ཁ་ཐོར་བུ་མང་དུ་བཞེས་པར་སྣང་ཞིང་། དབུས་གཙང་ལྷོ་བྲག་ཁམས་ཀོང་རྣམས་སུ་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྐྱོང་བ་དང་གྲུབ་པའི་རྟགས་བསྟན་པ་སོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། མདོ་ཁམས་ཧ་ཀ་ལིང་ཙེ་ཡན་ཆད་དུ་ཕེབ་ནས་འགྲོ་བ་མཆོག་དམན་མང་པོ་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བཀོད། དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་ས་སྟག་ལོ་དཔྱིད་ཟླ་འབྲིང་པོའི་ཚེས་ཉེར་གཅིག་གི་སྲོད་འཁོར་ལ་བྱམས་གླིང་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའི་མདུན་དུ་དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ། །གོང་སྨོས་གཏེར་ཆོས་གསུམ་པོའི་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བཞུགས་ཤིང་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས་སོ།
chos rgyal khri srong gi yon tan rnam 'phrul du lung gis zin pa karma gu ru'am chos rgyal dbang po'i sde ni/_g.yas ru'i stod du mi nyag gi rgyal rgyud byang ba rigs ldan chen po nam mkha' rin chen dang /_yum chos skyong 'dzom chen gnyis kyi sras su lcags pho khyi'i lor mtshan rtags khyad par can du ma dang bcas te 'khrungs/_rje btsun kun dga' grol mchog gis/_dpal bkra shis stobs rgyal dbang po'i sde zhes pa'i mtshan dang tshe dbang sogs gnang /_rje de nyid dang /_lo chen rat+na b+ha dra/_gnubs dgon pa byams pa chos kyi rgyal mtshan/_rig 'dzin legs ldan pa/_'bri gung pa chos rgyal rin chen phun tshogs sogs ris med kyi mkhas grub du ma las mdo sngags gsar rnying gi gsan pa rgya cher mdzad cing mkhyen rab phyogs med du rgyas/_khyad par sngon byon gter chos rnams kyi bka' babs pas mtshan sdom gsol 'debs mdzad pa'i nang gsal gyi gter chos rnams kyi rgyun gsan cing dam rdzas kyi rigs thams cad phyag tu son/_nus mthu la mnga' brnyes pas sku dgra rnams rmeg med du bcom pa sogs phrin las bzhi la mnga' dbang 'byor/_bsam yas ar+Ya pa lo'i gling nas gter kha spyi la gces pa'i zhal byang dang myang grol pad+ma rA ga'i za ma tog gcig thog mar thon/_de nas rim par gtsang rong gi brag lhang lhang ma'i ngos su khrom tshogs mang pos mthong bar bya 'phur ba ltar gshegs te sgrub phug nas sku gsum rigs 'dus dang karma gu ru'i chos skor spyan drangs/_de rjes lho brag 'jod pa gser gyi mchod rten nas ma rgyud snying po don gsum dang dam rdzas phur pa sogs bzhes/_gzhan yang gter kha thor bu mang du bzhes par snang zhing /_dbus gtsang lho brag khams kong rnams su chos kyi phrin las skyong ba dang grub pa'i rtags bstan pa sogs bsam gyis mi khyab/_mdo khams ha ka ling tse yan chad du pheb nas 'gro ba mchog dman mang po thar pa'i lam la bkod/_dgung lo lnga bcu nga gsum sa stag lo dpyid zla 'bring po'i tshes nyer gcig gi srod 'khor la byams gling mchod rten chen mo'i mdun du dgongs pa chos kyi dbyings su snyoms par zhugs so/_/gong smos gter chos gsum po'i dbang lung gi rgyun ma chad par bzhugs shing bdag gis kyang nos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Jangchub Lingpa
བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་   •   Byang chub gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: མང་པོ་བ་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་
Volume 1 Text 6, Pages 564-566
Buddhist Digital Resource Center

།མང་པོ་བ་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་ནི། དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་སྤྲུལ་པར་ལུང་གིས་ཟིན། མངའ་རིས་སྟོད་དུ་ཀླུང་སྟོན་འཇམ་དབྱངས་མགོན་པོ་ཞེས་པའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་མཚན། བཞུགས་གནས་ལས་བྱང་ཆུབ་གླིང་པར་གྲགས། དབུས་གཙང་རྣམས་སུ་ཕེབས་ཤིང་ཐོས་བསམ་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པར་མཛད། གུ་རུ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གཏེར་མའི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་འབྱོར་པ་ལ་བརྟེན། དཔལ་མོ་དཔལ་ཐང་གི་ནུབ་ལྷ་མཚོ་སྲིན་མཚོའི་བྲག་ནས་གུ་རུའི་ཕྱག་མཚན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དང་། དམ་ཆོས་ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་སྤྱན་དྲངས། འདིའི་ཤོག་སེར་རྣམས་རྡོ་རྗེའི་གནས་སོ་སོར་བཞུགས་པས། སྤྱི་ཚོམ་ནང་གཏེར། རྭ་སྐོར། ལྟེ་སྐོར། ལྟེ་སྐོར་ཆིངས། རྭ་སྦྲག་གི་སྐོར་ལྔ་རུ་གྲགས། སྐུ་རྟེན་བསོད་ནམས་དཔལ་འབར་དུ་གྲགས་པ་བོད་ཁམས་སྤྱིའི་ཕན་བདེ་སྤེལ་བའི་ཆེད་དུ་བཞེངས་དགོས་པའི་ལུང་བསྟན་ནང་གཞུག་འབུལ་རྒྱུའི་གཏེར་རྫས་དང་བཅས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཤིང་རབ་ཏུ་གནས་པར་མཛད་པས་དགེ་་་མཚན་དང་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་། འདིའི་དབང་སྐལ་རིལ་བུ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་དཀར་ཆག་དང་བཅས་པ། ཀོང་ཡུལ་བྱ་རྒོད་གཤོང་གི་བྲག་རི་རྟ་མགོ་ལྗོན་པའི་རྩེ་ནས་སངས་རྒྱས་གླིང་པས་གདན་དྲངས། ལ་སྟོད་དུ་གཏེར་སྟོན་བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་འབྱུང་བའི་ལུང་བསྟན་གཟིགས་ནས། དཀོན་མཆོག་དབང་པོ་ཞེས་པ་བལྟ་བར་བཏང་བས། གཏེར་སྟོན་བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་དང་གཉའ་ནམ་དབེན་གནས་སུ་མཇལ་བས་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མཚར་བའང་སྣང་། སྔར་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཆེ་རུང་ཕྱིས་སུ་རྒྱུན་མི་བཞུགས་པ་ལ། རྗེ་བླ་མ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཉིད་སྐུ་སྲས་བསམ་འགྲུབ་རྡོ་རྗེའི་བག་ཆགས་སད་ཅིང་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པས་ཆོས་བཀའ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་བཀའ་དྲིན་དུ་བསྩལ་པ་དང་ཡིག་ཆའི་ཞབས་འདེགས་འགའ་ཞིག་ཀྱང་ཞུས་པའོ།
mang po ba dpal rgyal mtshan ni/_dge slong nam mkha'i snying po'i sprul par lung gis zin/_mnga' ris stod du klung ston 'jam dbyangs mgon po zhes pa'i sras su 'khrungs/_rab tu byung ba'i mtshan dpal gyi rgyal mtshan/_bzhugs gnas las byang chub gling par grags/_dbus gtsang rnams su phebs shing thos bsam gyi sgro 'dogs chod par mdzad/_gu ru tshe brtan rgyal mtshan gyi gter ma'i kha byang phyag tu 'byor pa la brten/_dpal mo dpal thang gi nub lha mtsho srin mtsho'i brag nas gu ru'i phyag mtshan gnam lcags rdo rje dang /_dam chos kun bzang thugs gter spyan drangs/_'di'i shog ser rnams rdo rje'i gnas so sor bzhugs pas/_spyi tshom nang gter/_rwa skor/_lte skor/_lte skor chings/_rwa sbrag gi skor lnga ru grags/_sku rten bsod nams dpal 'bar du grags pa bod khams spyi'i phan bde spel ba'i ched du bzhengs dgos pa'i lung bstan nang gzhug 'bul rgyu'i gter rdzas dang bcas ji ltar 'byung ba bzhin legs par bsgrubs shing rab tu gnas par mdzad pas dge mtshan dang ngo mtshar ba'i ltas bsam gyis mi khyab pa byung /_'di'i dbang skal ril bu mthong ba don ldan dkar chag dang bcas pa/_kong yul bya rgod gshong gi brag ri rta mgo ljon pa'i rtse nas sangs rgyas gling pas gdan drangs/_la stod du gter ston byang chub gling pa 'byung ba'i lung bstan gzigs nas/_dkon mchog dbang po zhes pa blta bar btang bas/_gter ston byang chub gling pa dang gnya' nam dben gnas su mjal bas thugs yid ches pa'i lo rgyus ngo mtshar ba'ang snang /_sngar zab chos kyi phrin las che rung phyis su rgyun mi bzhugs pa la/_rje bla ma mdo sngags gling pa nyid sku sras bsam 'grub rdo rje'i bag chags sad cing nye brgyud kyi byin rlabs thob pas chos bka' yongs rdzogs kyi smin grol bka' drin du bstsal pa dang yig cha'i zhabs 'degs 'ga' zhig kyang zhus pa'o
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Jangchub Sempa Dawa Gyaltsen
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་   •   Byang chub sems dpa' zla ba rgyal mtshan
Name in the Tertön Gyatsa: བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་
Volume 1 Text 6, Pages 698-699
Buddhist Digital Resource Center

བླ་མ་བ་རི་ལོ་ཙཱ་དང་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བྱོན་པའི་སྤྱན་རས་གཟིགས་དངོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པར་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་དངོས་སུ་གནང་བའི་རྟ་མགྲིན་ཟླ་རྒྱལ་ལུགས་ཀཱ་ལ་མེ་ཕུང་དུ་གྲགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་་་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་བཞུགས་ཤིང་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་ཤིང་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་དུ་བཞུགས་སོ
bla ma ba ri lo tsA dang rje btsun mi la sogs kyi skabs su byon pa'i spyan ras gzigs dngos byang chub sems dpa' zla ba rgyal mtshan zhes yongs su grags par o rgyan gyi slob dpon rin po ches dngos su gnang ba'i rta mgrin zla rgyal lugs kA la me phung du grags pa'i sgrub thabs rjes gnang las tshogs dang bcas pa byin rlabs chen po dang ldan pa'i rgyun da lta'i bar bzhugs shing kho bos kyang nos shing rin chen gter mdzod du bzhugs so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Zangpo Drakpa
བཟང་པོ་གྲགས་པ་   •   Bzang po grags pa
Name in the Tertön Gyatsa: སྤྲུལ་སྐུ་བཟང་པོ་གྲགས་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 556-557
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ལྷ་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙད་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་སྐུ་བཟང་པོ་གྲགས་པ་ནི་ལ་སྟོད་ལྷོ་རུ་འཁྲུངས། རྟེན་དགེ་སློང་། བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས། རྒྱལ་གྱི་ཤྲཱི། མང་ལམ་རི་ཁྲོད། གངས་བུ་ལེ་སོགས་སུ་སྒྲུབ་པ་རྩེ་གཅིག་མཛད་པས་རྟོགས་པ་ཀློང་དུ་གྱུར། གངས་བུ་ལེས་ཁྱེའུ་དར་ཐོད་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་གཏེར་འདོན་པར་བསྐུལ་ཡང་ཉམས་སྣང་དུ་དགོངས་ནས་རྩིས་གདབ་མ་མཛད། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་སྙི་ནམ་ལ་སྒོམ་ཟེར་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་བསྩལ་ཅིང་བསླབ་བྱ་མཛད་པ་ལྟར། རུ་ལག་གྲམ་པ་རྒྱང་གི་ལྷ་ཁང་ནས་རྟ་མགྲིན། བྱམས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས། གུང་ཐང་རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པའི་སྐོར། ཡོན་པོ་ལུང་ནས་ཕྱག་རྡོར་སོགས་སྒྲུབ་ཐབས་འགའ་ཞིག་དང་། སྙིང་བྱང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ། གནས་ཡིག་དང་ཁ་བྱང་། གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ། ཕྱིར་ཟློག་འཁོར་ལོ་འབར་བ་སོགས་གདན་དྲངས། ཁ་བྱང་དང་སྙིང་བྱང་སོགས་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་ཅན་ལ་བསྐུར་བས་ཟང་ཟང་ལྷ་བྲག་གི་གཏེར་ཆེན་འདོན་པར་མཛད་པ་དང་། གསོལ་འདེབས་ཀྱང་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཤོག་སེར་ལས་ཕབས་ཏེ་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་འཕེལ་བས་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱིས་མགྲིན་པར་བརྒྱན་ཏེ་ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའོ།
lha sras mu khri btsad po'i rnam 'phrul sprul sku bzang po grags pa ni la stod lho ru 'khrungs/_rten dge slong /_bka' brgyud kyi chos sgor zhugs/_rgyal gyi shrI/_mang lam ri khrod/_gangs bu le sogs su sgrub pa rtse gcig mdzad pas rtogs pa klong du gyur/_gangs bu les khye'u dar thod can zhig tu sprul nas gter 'don par bskul yang nyams snang du dgongs nas rtsis gdab ma mdzad/_o rgyan chen pos snyi nam la sgom zer ba'i rnal 'byor pa khyad par can zhig tu sprul nas gter gyi kha byang bstsal cing bslab bya mdzad pa ltar/_ru lag gram pa rgyang gi lha khang nas rta mgrin/_byams pa'i sgrub thabs/_gung thang rgyal po la gdams pa'i skor/_yon po lung nas phyag rdor sogs sgrub thabs 'ga' zhig dang /_snying byang rgyas 'bring bsdus gsum/_gnas yig dang kha byang /_gsol 'debs le'u bdun ma/_phyir zlog 'khor lo 'bar ba sogs gdan drangs/_kha byang dang snying byang sogs rig 'dzin rgod ldem can la bskur bas zang zang lha brag gi gter chen 'don par mdzad pa dang /_gsol 'debs kyang de nyid kyis shog ser las phabs te dbus gtsang khams gsum du 'phel bas mchog dman kun gyis mgrin par brgyan te phrin las nam mkha' dang mnyam pa'o
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Chögyal Dorje
ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་   •   Chos rgyal rdo rje
Name in the Tertön Gyatsa: རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་
Volume 1 Text 6, Pages 674-676
Buddhist Digital Resource Center

།ལྷ་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙད་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ནི། མདོ་སྟོད་དགེ་རྒྱལ་གྱི་འབྲོག་སྡེར་སྐུ་འཁྲུངས། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྒོར་ཞུགས། འབྲུག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་འགའ་ཞིག་ལས་བཀའ་ཆོས་མང་དུ་གསན། ཁྱད་པར་རྟོགས་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལྷུན་གྲུབ་རབ་བརྟན་ལས་ཐབས་ལམ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གདམས་ཟབ་ནོས་ཏེ་ཉམས་བཞེས་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། གཉན་རྫོང་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཕུག་ཏུ་ལོ་གྲངས་མང་པོར་དཀའ་སྤྱད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཡོངས་དགེའི་པདྨ་བཛྲ་ལ་ཐུགས་དམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་སྙིང་པོ་དུང་ཕྱུར་བདུན་ལྗགས་བཟླས་མཛད་པས་གྲུབ་པའི་རྟགས་དུ་མ་མངོན་དུ་གྱུར། ཁོང་མི་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུའང་ཤུལ་གྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ་སྙིང་པོའི་སྒྲ་དི་རི་རི་གྲགས་པ་ཕྱིས་ཀྱི་བར་ཀུན་གྱིས་ཐོས་པར་སྣང་། ཟབ་གཏེར་ལ་དབང་བའི་ལུང་བསྟན་མང་དུ་བྱུང་ཞིང་སྐབས་ཤིག་དག་པའི་སྣང་བར་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོས་བྲག་དེ་ཀ་ནས། གཏེར་སྒྲོམ་གྱི་བུམ་པར་ཤོག་སེར་བཅས་ཕྱུང་ནས་གསལ་བར་བསྟན་ཅིང་བརྡའ་དཀྲོལ་གནང་བ་ལྟར་ཐུགས་ལ་ངེས་པའི་ཐོག་བུམ་པ་སླར་སྦས། ཕྱིས་དུས་ལ་བབས་པའི་བསྐུལ་བྱང་བྱུང་བའི་ཚེ་གཏན་ལ་ཕབས་པ་གུ་རུ་དྲག་མཐིང་ལྷ་ལྔའི་ཆོས་སྐོར་ཟབ་ཁྱད་ཅན་བཞུགས་ཤིང་། འདིའི་རྩ་བ་ཙམ་བསམ་ཡས་མཆོད་རྟེན་ནག་པོ་ནས་དངོས་གཏེར་བཞེས་པ་ཡིན་འདུག །གཞན་ཡང་ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའི་གཡང་སྒྲུབ་སྐོར་དགོངས་གཏེར་ལས་ཕྱུངས་ཤིང་ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་བའི་རིང་བསྲེལ་དང་དམ་རྫས་ཨ་རྒྱ་མ་སོགས་གཏེར་དྲངས་ནས་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པ་ལས། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་དང་། མཁན་ཆེན་ཟླ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་བླ་མར་བཀུར་ཞིང་། གཙོ་བོ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཚོགས་གཉིས་ལ་གཏེར་ཆོས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་བབས་ཤིང་ཉམས་བཞེས་མཛད། ཁོ་བོས་ཀྱང་ཆོས་བཀའ་རྣམས་གཏེར་སྟོན་ཉིད་ལས་ནོས་ཤིང་རྒྱུད་འཛིན་གོང་འཕེལ་དུ་བཞུགས་སོ།
lha sras mu khri btsad po'i rnam 'phrul rig 'dzin chos rgyal rdo rje ni/_mdo stod dge rgyal gyi 'brog sder sku 'khrungs/_dpal ldan 'brug pa'i bstan sgor zhugs/_'brug chen rin po che sogs yongs 'dzin 'ga' zhig las bka' chos mang du gsan/_khyad par rtogs ldan rnal 'byor gyi dbang phyug lhun grub rab brtan las thabs lam thun mong ma yin pa'i gdams zab nos te nyams bzhes mthar phyin par mdzad/_gnyan rdzong rdo rje khyung phug tu lo grangs mang por dka' spyad kyi sgo nas yongs dge'i pad+ma badz+ra la thugs dam rtse gcig tu dril nas snying po dung phyur bdun ljags bzlas mdzad pas grub pa'i rtags du ma mngon du gyur/_khong mi bzhugs pa'i skabs su'ang shul gyi brag phug tu snying po'i sgra di ri ri grags pa phyis kyi bar kun gyis thos par snang /_zab gter la dbang ba'i lung bstan mang du byung zhing skabs shig dag pa'i snang bar bde chen rgyal mos brag de ka nas/_gter sgrom gyi bum par shog ser bcas phyung nas gsal bar bstan cing brda' dkrol gnang ba ltar thugs la nges pa'i thog bum pa slar sbas/_phyis dus la babs pa'i bskul byang byung ba'i tshe gtan la phabs pa gu ru drag mthing lha lnga'i chos skor zab khyad can bzhugs shing /_'di'i rtsa ba tsam bsam yas mchod rten nag po nas dngos gter bzhes pa yin 'dug_/gzhan yang dzam dkar lha lnga'i g.yang sgrub skor dgongs gter las phyungs shing lang gro lo tsA ba'i ring bsrel dang dam rdzas a rgya ma sogs gter drangs nas 'gro don rgya cher mdzad pa las/_gter chen mchog gyur gling pa dang /_mkhan chen zla bzang rin po che sogs kyis kyang bla mar bkur zhing /_gtso bo grub pa'i dbang phyug tshogs gnyis la gter chos sogs kyi bka' babs shing nyams bzhes mdzad/_kho bos kyang chos bka' rnams gter ston nyid las nos shing rgyud 'dzin gong 'phel du bzhugs so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Chöje Lingpa
ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་   •   Chos rje gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: རོག་རྗེ་གླིང་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 468-472
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

མཛའ་བོ་ནང་འཇུག་ཚེར་མས་མཐའ་མི་འབོད༔ ས་སྟེང་གཡོ་བའི་བདུད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་འབྱུང༔ ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཨོ་རྒྱན་རོག་རྗེ་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་རོག་རྗེ་གླིང་པ་ནི། ཐང་ཡིག་འགའ་ཞིག་ནས་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་དང་དབོན་རྗེ་གླིང་པ་ཞེས་པའང་འབྱུང་བར་མ་ཟད་རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་དྭགས་པོ་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་ནི། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་གཏེར་སྟོན་སྐྱེ་བ་བཅུ་གཉིས་པ་སྟེ། རྗེ་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུའི་གཅུང་ལྷ་རྗེ་སྙི་ཆུང་ནས་གདུང་རབས་བར་མ་ཆད་པར་བྱོན་པའི་རབས་བཅོ་ལྔ་པ་ཡབ་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པའི་སྲས་སུ་དྭགས་པོ་ཀླུ་མཁར་གདོང་དུ་འཁྲུངས། མཚན་ཡོངས་གྲགས་ཆོས་རྗེ་འཛམ་གླིང་རྡོ་རྗེ་དང་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་གྲགས། རྗེ་བཟང་པོ་རྡོ་རྗེས་ཞབས་དྲུང་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྐྱེ་བར་བཞེད་ཀྱང་ཞྭ་དམར་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོས་རས་ཆུང་ཕུག་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཆི་མེད་དབང་པོའི་སྐྱེ་བར་ངོས་བཟུང་ཞིང་། ཟླ་བའི་དབང་པོ་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཅེས་མཚན་དང་དགུང་ལོ་དྲུག་པར་གདན་སར་ཕེབས། གནས་བརྟན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ་ལས་དགེ་ཚུལ་དང་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཆེན་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས། མཚན་ངག་གི་དབང་པོ་བློ་བཟང་ཆོས་དབྱིངས་དཔལ་བཟང་པོར་གསོལ། མདོ་སྔགས་རྒྱ་བོད་ཀྱི་གཞུང་མང་པོ་ཐུགས་ལ་བཙུད་ཅིང་སྦྱངས་པ་སོགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོར་གྱུར། རྟེན་གོང་མ་རྣམས་དབུ་རལ་ཅན་དུ་བཞུགས་པས་དགེ་སློང་གི་ཆས་ལ་རལ་པ་ཡོད་པས་དགེ་སློང་རལ་པ་ཅན་དུ་གྲགས་པ་ལྟར་སྐུ་ཚེའི་སྟོད་ལ་ཀུན་སྤྱོད་གཙང་ཞིང་འདུལ་བའི་ཕྱག་ལེན་སོགས་ཀྱང་ཞིབ་པར་གནང་། ཕྱིས་ཟབ་གཏེར་བཞེས་ནས་རིང་ཞིག་སོང་བའི་སྐུ་ཚེའི་མཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་མོ་ཨོ་རྒྱན་བུ་ཁྲིད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པ་བདེ་ཆེན་ཕྲིན་ལས་མཚོ་མོ་ཕྱག་རྒྱར་བཞེས་པ་ལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་བྱོན་པ་སོགས་ངོ་མཚར་ཅན་བྱུང་ཡང་ཡུན་རིང་མ་བཞུགས། གང་ལྟར་ཡང་དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔའི་བར་གྲུབ་ཐོབ་གཙང་སྨྱོན་ཆེན་པོའི་གདན་ས་ཡར་ལུང་རས་ཆུང་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་ཤིང་བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་གོང་མ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དང་། དགེ་བཤེས་དོན་ལྡན་ཞབས་སོགས་ལས་རང་ལུགས་ཀྱི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཕྱག་བཞེས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་བཀའ་རིག་པའི་གནས་སོགས་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པས་མཚོན་ཐོས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན། སྔ་ཕྱིར་གནས་དེ་ཉིད་དུ་ཐུགས་སྦྱོང་དང་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་རྟོགས་པ་ཀློང་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་བསྟན། རྒྱལ་དབང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དངོས་སུ་མ་མཇལ་ཡང་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་དང་། རིག་འཛིན་སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེ་ལས་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་ཅི་རིགས་པའི་དབང་དང་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་གཏད་གསན་ནས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྟོགས་པ་ཀློང་དུ་གྱུར་པས་འདི་གཉིས་ལ་རྩ་བའི་བླ་མར་མཛད། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཚུལ་ནི། སྟག་མོ་གཏེར་སྟོན་དབོན་གསས་ཁྱུང་ཐོག་ཏུ་གྲགས་པས་ལུང་བསྟན་དང་ཁ་བྱང་ཕུལ་བར་མ་ཟད། མོན་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་རྟགས་མཚན་གསལ་བས་བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས། ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་དང་སྲོང་བཙན་བང་སོ་སོགས་ཀྱི་ཁ་བྱང་། འུ་ཤང་རྡོ་ནས་ཀྱང་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་བཞིན་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་དང་སྲོང་བཙན་བང་སོ་དམར་པོ་ནས་ཟབ་གཏེར་ཅི་རིགས་བཞེས་ཀྱང་གཏན་ལ་འབེབས་པ་སོགས་ཐུགས་རྩོལ་ཆེར་མ་གནང་ཞིང་ཕལ་ཆེར་ཡང་གཏེར་དུ་རྒྱས་བཏབ།སླར་ཡང་ཟབ་གཏེར་གྱི་འགྲོ་དོན་དུས་ལ་བབས་པར་དགོངས་ནས་དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་པར་གདན་ས་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་རྩིས་འབུལ་གནང་། རང་ཉིད་ཀུན་སྤོང་གི་སྤྱོད་པས་དཔལ་ཙ་རི་ཏྲ་སོགས་སུ་ཕེབས་ཤིང་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ལྷུར་བླངས་པ་ན། ཡང་བསྐྱར་ཁ་བྱང་ལུང་བསྟན་ཇེ་ཆེར་གསལ་བ་ལྟར་ཟག་མེད་འཇའ་ཚོན་ཕུག་པ་ནས་འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དང་ཚེ་ཆུ་ངོ་མཚར་ཅན་སོགས་སྤྱན་དྲངས། རིམ་པར་ཁ་རག་མགོ་དགུའི་དུག་མཚོ་ནས་ཡང་ཕུར་གཉིས། སྤུ་བོ་བྱ་རྒོད་གཤོང་ནས་བླ་སྒྲུབ་ཟབ་ལམ་ཐུགས་ཀྱི་ནོར་བུ། རྨ་ཀུང་ལུང་གི་མཚོ་ནས་བླ་མ་རིག་འཛིན། འདོང་ཆུ་ལྷ་ཁང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ས་སྙིང་དང་ཛཾ་དམར་སྐོར། གཞན་ཡང་། གྲོ་ལོད། གཏུམ་པོ་སེང་སྒྲོག །ཁྲོས་ནག་སོགས་གཏེར་དུ་བཞེས་ཤིང་ཕལ་ཆེར་གཏན་ལ་ཕབ། དག་སྣང་གི་སྐོར་དང་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་རཱ་གའི་ཕྲེང་བ་སོགས་བཀའ་འབུམ་བཅས་དེང་སང་གི་བར་ཕལ་ཆེར་ལུང་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས། ཀོང་ཡུལ་མེ་ཏོག་སླས་སྟེང་དུ་ལོ་གསུམ་གྱིས་མཚོན་ཐུགས་དམ་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་འགྲོ་དོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱང་རྒྱས། ཆོས་བདག་ཞལ་སློབ་ཀྱི་གཙོ་བོ་རྒྱལ་དབང་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ། ཞྭ་དམར་དཔལ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་དོན་གྲུབ། ཏྲེའོ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ། འབྲི་གུང་དཀོན་མཆོག་ཕྲིན་ལས་བཟང་པོ། དྭགས་པོ་ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལྷུན་གྲུབ་ངེས་དོན་དབང་པོ། འབྲུག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དཔག་བསམ་དབང་པོ་སོགས་བླ་ཆེན་དང་། རྩུབ་རི་གྲུབ་ཆེན། ལྷོ་བ་གྲུབ་ཆེན། ནང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་གཅིག་པུ་རྭ་སྟོན་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སོགས་མང་དུ་བྱོན་ཅིང་། རིག་འཛིན་པདྨ་ཕྲིན་ལས་དང་སྨིན་གླིང་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ལའང་ཆོས་འབྲེལ་ཙམ་བྱུང་བར་སྣང་། མཐར་ཇུན་གར་བྱུང་སྐབས་སྦས་ཡུལ་ཆེན་པོ་པདྨ་བཀོད་པར་གནས་སྒོ་འབྱེད་པའི་ཐུགས་བཞེད་ཀྱིས་ཞབས་བསྐྱོད་ནས་གནས་མཐིལ་ཙམ་དུ་ཕེབས། རིང་མིན་དགུང་གྲངས་བཞི་བཅུ་རྩ་བཞིའི་དབོ་ཟླ་བར་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་གཤེགས། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཀོང་པོ་དགའ་ཆགས་སྡེ་པར་འཁྲུངས་པའི་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཡོངས་གྲགས་དང་། སྦས་ཚུལ་ཅི་རིགས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བྱུང་བར་མངོན་ནོ། །རྗེ་འདིའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་འཆར་གཞི་རྒྱས་པར་བཀོད་པ་དང་། ལམ་ཡིག་ལེའུ་ཚན། སྒམ་པོ་པ་བཟང་པོ་རྡོ་རྗེའི་འདས་བྱུང་གི་རྣམ་ཐར་སོགས་ལས་ཞིབ་པར་གསལ་བས་འདིར་ས་བོན་ཙམ་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ།
mdza' bo nang 'jug tsher mas mtha' mi 'bod:_sa steng g.yo ba'i bdud kyi sprul pa 'byung:_yum bu bla sgang sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_o rgyan rog rje gling pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston rog rje gling pa ni/_thang yig 'ga' zhig nas chos rje gling pa dang dbon rje gling pa zhes pa'ang 'byung bar ma zad rje rang nyid kyis kyang zhal gyis bzhes pa'i dwags po chos rje gling pa ni/_rgyal sras lha rje'i gter ston skye ba bcu gnyis pa ste/_rje zla 'od gzhon nu'i gcung lha rje snyi chung nas gdung rabs bar ma chad par byon pa'i rabs bco lnga pa yab rdo rje grags pa'i sras su dwags po klu mkhar gdong du 'khrungs/_mtshan yongs grags chos rje 'dzam gling rdo rje dang bde ba'i rdo rje zhes grags/_rje bzang po rdo rjes zhabs drung rin chen rdo rje'i skye bar bzhed kyang zhwa dmar ye shes snying pos ras chung phug sprul pa'i sku 'chi med dbang po'i skye bar ngos bzung zhing /_zla ba'i dbang po bstan pa'i gsal byed ces mtshan dang dgung lo drug par gdan sar phebs/_gnas brtan 'jam dbyangs grags pa las dge tshul dang dga' ldan khri chen blo bzang dar rgyas las bsnyen par rdzogs/_mtshan ngag gi dbang po blo bzang chos dbyings dpal bzang por gsol/_mdo sngags rgya bod kyi gzhung mang po thugs la btsud cing sbyangs pa sogs dge ba'i bshes gnyen chen por gyur/_rten gong ma rnams dbu ral can du bzhugs pas dge slong gi chas la ral pa yod pas dge slong ral pa can du grags pa ltar sku tshe'i stod la kun spyod gtsang zhing 'dul ba'i phyag len sogs kyang zhib par gnang /_phyis zab gter bzhes nas ring zhig song ba'i sku tshe'i mjug tu sgrub pa mo o rgyan bu khrid kyi skye ba de ma thag pa bde chen phrin las mtsho mo phyag rgyar bzhes pa la 'brug pa rin po che'i yang srid byon pa sogs ngo mtshar can byung yang yun ring ma bzhugs/_gang ltar yang dgung lo nyer lnga'i bar grub thob gtsang smyon chen po'i gdan sa yar lung ras chung phug tu bzhugs shing byang chub gling pa gong ma yon tan rgya mtsho dang /_dge bshes don ldan zhabs sogs las rang lugs kyi dbang lung man ngag phyag bzhes yongs su rdzogs pa dang mdo rgyud kyi chos bka' rig pa'i gnas sogs gsan bsam rgya cher mdzad pas mtshon thos pa'i pha rol tu son/_snga phyir gnas de nyid du thugs sbyong dang sgrub pa mdzad pas rtogs pa klong du gyur pa'i tshul bstan/_rgyal dbang ye shes rdo rje dngos su ma mjal yang byin rlabs 'pho ba'i stobs kyis phyag rgya chen po'i gnas lugs mngon sum du gzigs pa dang /_rig 'dzin stag sham rdo rje las nyid kyi zab gter ci rigs pa'i dbang dang yongs rdzogs kyi bka' gtad gsan nas rdzogs pa chen po'i rtogs pa klong du gyur pas 'di gnyis la rtsa ba'i bla mar mdzad/_bye brag tu zab mo gter gyi bka' babs tshul ni/_stag mo gter ston dbon gsas khyung thog tu grags pas lung bstan dang kha byang phul bar ma zad/_mon phyogs su phebs skabs rtags mtshan gsal bas bla ma sku bzhi'i sgrub thabs/_yum bu bla sgang dang srong btsan bang so sogs kyi kha byang /_'u shang rdo nas kyang gter gyi kha byang phyag tu son pa bzhin yum bu bla sgang dang srong btsan bang so dmar po nas zab gter ci rigs bzhes kyang gtan la 'bebs pa sogs thugs rtsol cher ma gnang zhing phal cher yang gter du rgyas btab/slar yang zab gter gyi 'gro don dus la babs par dgongs nas dgung lo nyer lnga par gdan sa sprul pa'i skur rtsis 'bul gnang /_rang nyid kun spong gi spyod pas dpal tsa ri tra sogs su phebs shing thugs dam nyams bzhes lhur blangs pa na/_yang bskyar kha byang lung bstan je cher gsal ba ltar zag med 'ja' tshon phug pa nas 'chi med rtsa gsum dril sgrub dang tshe chu ngo mtshar can sogs spyan drangs/_rim par kha rag mgo dgu'i dug mtsho nas yang phur gnyis/_spu bo bya rgod gshong nas bla sgrub zab lam thugs kyi nor bu/_rma kung lung gi mtsho nas bla ma rig 'dzin/_'dong chu lha khang nas thugs rje chen po sa snying dang dzaM dmar skor/_gzhan yang /_gro lod/_gtum po seng sgrog_/khros nag sogs gter du bzhes shing phal cher gtan la phab/_dag snang gi skor dang sgrub thabs pad+ma rA ga'i phreng ba sogs bka' 'bum bcas deng sang gi bar phal cher lung rgyun bzhugs pa kho bos kyang nos/_kong yul me tog slas steng du lo gsum gyis mtshon thugs dam bsnyen sgrub dang 'gro don phrin las kyang rgyas/_chos bdag zhal slob kyi gtso bo rgyal dbang byang chub rdo rje/_zhwa dmar dpal chen chos kyi don grub/_tre'o chos kyi dbang po/_'bri gung dkon mchog phrin las bzang po/_dwags po zhabs drung sprul pa'i sku lhun grub nges don dbang po/_'brug thams cad mkhyen pa dpag bsam dbang po sogs bla chen dang /_rtsub ri grub chen/_lho ba grub chen/_nang thugs kyi sras gcig pu rwa ston stobs ldan rdo rje sogs mang du byon cing /_rig 'dzin pad+ma phrin las dang smin gling rgyal sras pad+ma 'gyur med rgya mtsho sogs la'ang chos 'brel tsam byung bar snang /_mthar jun gar byung skabs sbas yul chen po pad+ma bkod par gnas sgo 'byed pa'i thugs bzhed kyis zhabs bskyod nas gnas mthil tsam du phebs/_ring min dgung grangs bzhi bcu rtsa bzhi'i dbo zla bar pad+ma 'od kyi zhing khams su gshegs/_sprul pa'i sku kong po dga' chags sde par 'khrungs pa'i 'jig rten dbang phyug sogs yongs grags dang /_sbas tshul ci rigs da lta'i bar du byung bar mngon no/_/rje 'di'i rnam thar rgyas pa rje nyid kyis 'char gzhi rgyas par bkod pa dang /_lam yig le'u tshan/_sgam po pa bzang po rdo rje'i 'das byung gi rnam thar sogs las zhib par gsal bas 'dir sa bon tsam bkod pa yin no/
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
།ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་གཏེར་ཁ་གསར་རྙིང་མང་པོ་ནས་ལུང་བསྟན་ཅིང་གངས་ཅན་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་རང་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པ་རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་གསང་མཚན་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་རྩལ་དུ་གྲགས་པ་ནི། འཕྱོང་རྒྱས་སྟག་རྩེའི་ཟ་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་རྒྱུད་ལས་ཡབ་མི་དབང་བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན་དང་། ཡུམ་ཁྲི་ལྕམ་ཀུན་དགའ་ལྷ་མཛེས་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་མེ་མོ་སྦྲུལ་ལོར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས། རིག་འཛིན་ངག་གི་དབང་པོས་ཚེ་གུར་གྱི་དབང་བཀའ་ཉེན་སེལ་དུ་མཛད་ནས་ཐོག་མའི་དགེ་མཚན་དུ་གྱུར། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་རྒྱལ་བ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་སྐྱེར་ངོས་འཛིན་མཛད་ནས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོར་སྤྱན་དྲངས། གཙུག་ཕུད་བཞེས་པའི་མཚན་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་ནས་སེང་གེའི་ཁྲིར་བཀོད། བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ལ་བྱང་ཆུབ་པར་མཛད། མཁས་གྲུབ་ཀྱི་ཡོངས་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་མང་དུ་བསྟེན་ནས། ས་དགེ་རྙིང་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དེ་སྐབས་བོད་དུ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བཤད་པ་སྔགས་ཀྱི་དབང་ལུང་མན་ངག་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ཕལ་ཆེར་གསན་བསམ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་པའི་གསན་ཡིག་གླེགས་བམ་བཞིར་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚད་མར་མཛད། ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྤང་རྟོགས་ཀྱི་རྩལ་རྫོགས། ཁྱད་པར་ཟབ་མོ་དག་སྣང་གི་བཀའ་བབས་ཚུལ་ནི། དཔལ་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་གྱི་གཏེར་ལུང་ལས། ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཁྱད་པར་ཐུགས་གཏེར་ལྔ༔ ད་ལྟ་མགོ་ནག་མི་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད༔ སྨོན་ལམ་དག་པའི་སྐྱེ་བ་རྣམ་ལྔས་འདོན༔ ཞེས་འཁྲུལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྟན་པ་ལྟར། དཔལ་བསམ་ཡས་སུ་ཕེབས་སྐབས་དངོས་གཏེར་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བྱུང་ནའང་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཀྱི་དབང་གིས་བདག་གིར་མ་མཛད་མོད། ཕྱིས་ནས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་དངོས་སུ་ཞལ་བསྟན་ཏེ་ལུང་བསྟན། དབང་བསྐུར་བརྙེས་པ་ལྟར་ཡི་གེར་བཀོད་དེ་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་དུ་མཚན་གསོལ་བའི་ཆོས་སྡེ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། ཁ་སྐོང་ལྗགས་བསྒྲིག་དང་བཅས་གླེགས་བམ་གཉིས་བཞུགས་པ་ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པ། རིག་འཛིན་པདྨ་ཕྲིན་ལས་སོགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་གཙོར་གྱུར་པའི་མཆོག་གི་འདུས་པ་རྣམས་ལ་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པརབ་སྩལ་པས་དར་རྒྱས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་བྱུང་ཞིང་ད་ལྟའི་བར་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ཚང་བར་ནོས། སྲིད་ཀྱི་ངོས་ནས་དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་པར་གུ་ཤྲཱི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་མངའ་རིས་དབུས་གཙང་རྣམས་དཔུང་ཤེད་ཀྱིས་བླངས་ནས་ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ་ཐམས་ཅད་ཆབ་འབངས་སུ་ཕུལ། དེ་རྗེས་ཤར་ཕྱོགས་གོང་མ་ཆེན་པོས་པི་ཅིང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་འཇའ་ས་གསེར་ཡིག་ཤེལ་བམ་དང་བཅས་ཕུལ་ནས་ཏི་ཤྲིར་བསྐུར་བ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་བོད་ཁམས་ལུགས་གཉིས་ཀྱིས་བདེ་བར་སྐྱོང་བའི་བདག་པོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཆོས་ཀྱི་ངོས་ནས་མདོ་སྔགས་གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་འཁོར་མཐའ་ཡས་པ་བསྐོར་བས། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས། འབྲི་སྟག་འབྲུག་པ་པཎ་ཆེན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་། དགའ་ལྡན་ཁྲི་གདན་ཟུར་སོགས་བླ་ཆེན་རྣམས་ནས་བཟུང་། གངས་ཅན་གྱི་བསྟན་འཛིན་ཕལ་མོ་ཆེ་ཞལ་སློབ་ཏུ་གྱུར། བྱེ་བྲག་སྔ་འགྱུར་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པ་དང་རིག་འཛིན་པདྨ་ཕྲིན་ལས། ལྷོ་བྲག་ཐུགས་སྲས་བསྟན་འཛིན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་སོགས་གྲུབ་མཐའི་རྐང་སློང་ནུས་པའི་གང་ཟག་མང་དུ་བྱོན་ཅིང་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པ་ལ་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་བཀའ་དྲིན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བར་གྱུར། དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགུང་གྲངས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་པར་ནག་ཟླའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ལ་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལར་བདེ་བར་གཤེགས། དེ་མ་ཐག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་མོན་པད་གླིང་གི་གདུང་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་པ་རིན་འཛིན་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ནས་ད་ལྟའི་བར་རིམ་པར་བྱོན་པ་འཛམ་གླིང་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར་རོ།
chos rgyal khri srong lde'u btsan gyi phrin las kyi sprul pa gter kha gsar rnying mang po nas lung bstan cing gangs can mgon po spyan ras gzigs kyi thugs rje'i rang gzugs su grub pa rgyal mchog lnga pa gsang mtshan rdo rje thogs med rtsal du grags pa ni/_'phyong rgyas stag rtse'i za hor gyi rgyal rgyud las yab mi dbang bdud 'dul rab brtan dang /_yum khri lcam kun dga' lha mdzes gnyis kyi sras su me mo sbrul lor ngo mtshar ba'i ltas dang bcas sku bltams/_rig 'dzin ngag gi dbang pos tshe gur gyi dbang bka' nyen sel du mdzad nas thog ma'i dge mtshan du gyur/_paN chen blo bzang chos kyi rgyal mtshan gyis rgyal ba yon tan rgya mtsho'i sku skyer ngos 'dzin mdzad nas dpal ldan 'bras spungs pa'i chos sde chen por spyan drangs/_gtsug phud bzhes pa'i mtshan ngag dbang blo bzang rgya mtshor gsol nas seng ge'i khrir bkod/_bcu phrag rig pa'i gnas la byang chub par mdzad/_mkhas grub kyi yongs 'dzin khyad par can mang du bsten nas/_sa dge rnying gsum gtso bor gyur pa'i de skabs bod du mdo sngags kyi bshad pa sngags kyi dbang lung man ngag rgyun bzhugs pa phal cher gsan bsam mthar phyin par mdzad pa'i gsan yig glegs bam bzhir bzhugs pa thams cad kyis tshad mar mdzad/_thugs dam nyams bzhes kyi sgo nas spang rtogs kyi rtsal rdzogs/_khyad par zab mo dag snang gi bka' babs tshul ni/_dpal bkra shis stobs rgyal gyi gter lung las/_nyi shu rtsa lnga khyad par thugs gter lnga:_da lta mgo nag mi yi rgyal po khyod:_smon lam dag pa'i skye ba rnam lngas 'don:_zhes 'khrul med rdo rje'i lung gis bstan pa ltar/_dpal bsam yas su phebs skabs dngos gter gyi rten 'brel byung na'ang yul dus gnas skabs kyi dbang gis bdag gir ma mdzad mod/_phyis nas rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyis dngos su zhal bstan te lung bstan/_dbang bskur brnyes pa ltar yi ger bkod de gsang ba rgya can du mtshan gsol ba'i chos sde nyi shu rtsa lnga/_kha skong ljags bsgrig dang bcas glegs bam gnyis bzhugs pa chos rgyal gter bdag gling pa/_rig 'dzin pad+ma phrin las sogs snga 'gyur gyi ring lugs 'dzin pa gtsor gyur pa'i mchog gi 'dus pa rnams la smin grol yongs su rdzogs parab stsal pas dar rgyas shin tu che bar byung zhing da lta'i bar rgyun ma nyams par bzhugs pa kho bos kyang tshang bar nos/_srid kyi ngos nas dgung lo nyer lnga par gu shrI bstan 'dzin chos rgyal gyis mnga' ris dbus gtsang rnams dpung shed kyis blangs nas lha sde mi sde thams cad chab 'bangs su phul/_de rjes shar phyogs gong ma chen pos pi cing du spyan drangs te 'ja' sa gser yig shel bam dang bcas phul nas ti shrir bskur ba nas bzung da lta'i bar bod khams lugs gnyis kyis bde bar skyong ba'i bdag po chen por gyur/_chos kyi ngos nas mdo sngags gsar rnying bka' gter gyi chos 'khor mtha' yas pa bskor bas/_dpal sa skya pa yab sras/_'bri stag 'brug pa paN chen mchog gi sprul pa'i sku dang /_dga' ldan khri gdan zur sogs bla chen rnams nas bzung /_gangs can gyi bstan 'dzin phal mo che zhal slob tu gyur/_bye brag snga 'gyur ring lugs 'dzin pa'i shing rta chen po chos rgyal gter bdag gling pa dang rig 'dzin pad+ma phrin las/_lho brag thugs sras bstan 'dzin 'gyur med rdo rje sogs grub mtha'i rkang slong nus pa'i gang zag mang du byon cing snga 'gyur gyi bstan pa la dngos dang brgyud pa'i sgo nas bka' drin 'gran zla dang bral bar gyur/_de lta bu'i mdzad pa mthar phyin nas dgung grangs drug cu rtsa bzhi par nag zla'i tshes nyer lnga la pho brang chen po po ta lar bde bar gshegs/_de ma thag pa'i rnam 'phrul mon pad gling gi gdung rgyud du 'khrungs pa rin 'dzin tshangs dbyangs rgya mtsho nas da lta'i bar rim par byon pa 'dzam gling na yongs su grags pa ltar ro
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Önse Khyungtok
དབོན་སྲས་ཁྱུང་ཐོགས་   •   Dbon sras khyung thogs
Name in the Tertön Gyatsa: ལ་སྟོན་སྟག་མོ་གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་དབོན་གསས་ཁྱུང་ཐོག་
Volume 1 Text 6, Pages 626-627

།ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་ཡང་སྤྲུལ་ལ་སྟོད་སྟག་མོ་གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་དབོན་གསས་ཁྱུང་ཐོག་ཏུ་གྲགས་པ་ནི། གཙང་ལྷ་རྩེ་དང་ཉེ་བར་རྒྱལ་དབང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དུས་ཙམ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་བཙུན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། ཐོག་མར་ས་སྐྱའི་ཕྱོགས་ཀྱི་མདོ་སྔགས་ལ་གསན་པ་ཅུང་ཟད་མཛད། སླར་བྱང་གཏེར་གྱི་ཆོས་བཀའ་ཅི་རིགས་པ་གསན་ནས་རིག་འཛིན་གདུང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་གནང་སྐབས་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་བབས་ཏེ་རུ་ལག་རྒྱང་གི་ཡོན་པོ་ལུང་བྲག་བྱ་ཁྱུང་འདྲ་བའི་མགུལ་ནས། རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་སོགས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གྱི་སྐོར་སྤྱན་དྲངས། ཡན་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུང་བྱང་ལས་གསལ་བ་ལྟར་དབུས་སུ་བྱོན་ནས། རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་རས་ཆུང་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་སྐབས་མཇལ། ཟབ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཡོད་ཚུལ་ལུང་བྱང་དང་བཅས་པ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཕུལ་ཅིང་གསང་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཆོས་བདག་ཏུ་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ལ་བརྟེན། ཕྱིས་ནས་རིག་འཛིན་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ཆོས་གླིང་རང་གི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བས་རྗེ་འདི་ཉིད་ཚད་ཐུབ་ཀྱི་གཏེར་སྟོན་དུ་ངེས་མོད། སྐུ་ཚེ་དང་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་མ་བྱུང་བས། ཟབ་གཏེར་གྱི་རྒྱུན་ཇི་ཙམ་འཕེལ་བར་མ་འཚལ་ཕྱིར་འདིར་མདོ་ཙམ་བྲིས་པ་ཡིན་ལ། འདི་ཉིད་ཀྱི་རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཏིག་གི་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་ཧྲཱིཿགཅིག་མ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་ཅེས་ཟབ་ཅིང་འདྲིལ་བའི་ཆོས་ཚན་ཉུང་ངུ་རྗེ་བླ་མར་བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བབས་པ་བདག་གིས་ནོས་པའང་སྐལ་བཟང་དུ་མཚོན་ནོ།
lo chen bai ro'i yang sprul la stod stag mo gter ston gu ru dbon gsas khyung thog tu grags pa ni/_gtsang lha rtse dang nye bar rgyal dbang ye shes rdo rje'i dus tsam 'khrungs/_rten sngags btsun gyi tshul du bzhugs/_thog mar sa skya'i phyogs kyi mdo sngags la gsan pa cung zad mdzad/_slar byang gter gyi chos bka' ci rigs pa gsan nas rig 'dzin gdung sgrub kyi nyams bzhes gnang skabs zab gter gyi kha byang babs te ru lag rgyang gi yon po lung brag bya khyung 'dra ba'i mgul nas/_rdzogs chen kun bzang snying thig sogs bla rdzogs thugs gsum gyi skor spyan drangs/_yan lag tshe sgrub kyi lung byang las gsal ba ltar dbus su byon nas/_rig 'dzin chos rje gling pa ras chung phug tu bzhugs skabs mjal/_zab gter gyi bka' babs yod tshul lung byang dang bcas pa yongs grags su phul cing gsang ba'i tshul gyis chos bdag tu rten 'brel bsgrigs pa la brten/_phyis nas rig 'dzin sprul pa'i gter ston chen por gyur pa chos gling rang gi rnam thar du gsal bas rje 'di nyid tshad thub kyi gter ston du nges mod/_sku tshe dang phrin las rgya cher ma byung bas/_zab gter gyi rgyun ji tsam 'phel bar ma 'tshal phyir 'dir mdo tsam bris pa yin la/_'di nyid kyi rdzogs chen kun bzang thugs tig gi cha lag tshe sgrub hrIHgcig ma ye shes srog tig ces zab cing 'dril ba'i chos tshan nyung ngu rje bla mar byin rlabs nye brgyud kyi tshul du babs pa bdag gis nos pa'ang skal bzang du mtshon no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Uru Tönpa Śākya Ö
དབུ་རུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་འོད་   •   Dbu ru ston pa shAkya 'od
Name in the Tertön Gyatsa: དབུ་རུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་འོད་
Volume 1 Text 6, Pages 413-414

ཤོད་གསུམ་ས་ལ་རོ་འདྲེན་འཇག་སྐྱ་འཕྱོ༔ མི་རེའི་ལག་ན་ཕུབ་རེ་མདའ་གཞུ་རེ༔ བྱང་གཏེར་གཏེར་ཕྲན་འགའ་ཞིག་སྦས་པ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་དབུ་རུ་སྟོན་ཤཱཀ་ཅེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་དབུ་རུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་འོད་ནི། དབུ་རུ་འཕན་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས། དྲག་སྔགས་ཀྱི་བཀའ་བབས་བཻ་རོ་དང་ལང་གྲོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྐྱེ་མཐར་གསལ། རྟེན་སྔགས་བཙུན་དཀྱུས་མ། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལའང་སྦྱང་པ་ཅི་རིགས་མཛད་པས་སྟོན་པར་གྲགས། བྱང་པྲ་དུན་རྩེ་ནས། རླུང་འཁོར་དམར་ནག་དང་ཟློག་པ་དང་། དྲེགས་པ་ཉི་ཤུ་སོགས་གཏེར་ཁ་མང་པོ་བཏོན་ཅིང་། གཞན་ཡང་གཡུ་མདོ་བྲག་ནས་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རོལ་པའི་ལས་ཕྲན་དང་། ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་ནས་རླུང་འཁོར་གྱི་གདམས་སྐོར་རྣམས་ཀྱང་གདན་དྲངས་པ་ལས། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རོལ་པའི་ལས་ཕྲན་ཙམ་རྒྱུན་སྣང་ཞིང་། གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་གཞུང་ཉུང་ངུ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་དུ་ཐོབ་བོ།
shod gsum sa la ro 'dren 'jag skya 'phyo:_mi re'i lag na phub re mda' gzhu re:_byang gter gter phran 'ga' zhig sbas pa 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston dbu ru ston shAka ces bya 'byung:_zhes pa'i gter ston dbu ru ston pa shAkya 'od ni/_dbu ru 'phan yul phyogs su 'khrungs/_drag sngags kyi bka' babs bai ro dang lang gro zung du 'jug pa'i skye mthar gsal/_rten sngags btsun dkyus ma/_mdo sngags kyi gzhung la'ang sbyang pa ci rigs mdzad pas ston par grags/_byang pra dun rtse nas/_rlung 'khor dmar nag dang zlog pa dang /_dregs pa nyi shu sogs gter kha mang po bton cing /_gzhan yang g.yu mdo brag nas bla ma sku gsum rol pa'i las phran dang /_ra sa 'phrul snang nas rlung 'khor gyi gdams skor rnams kyang gdan drangs pa las/_bla ma sku gsum rol pa'i las phran tsam rgyun snang zhing /_gsang bdag rdo rje me 'bar gyi gzhung nyung ngu pad+ma mdo sngags gling pas byin rlabs nye brgyud kyi tshul du gtan la phab pa kho bos kyang bka' drin du thob bo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Jikme Trinle Özer
འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་   •   Dodrupchen, 1st
Name in the Tertön Gyatsa: རྡོ་གྲུབ་འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་
Volume 1 Text 6, Pages 744-748
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་གཙོ་བོ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་ནི། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་དགོངས་འདུས་ལུང་བསྟན་བཀའ་རྒྱ་མ་ལས་གསལ་བ་ལྟར། བོད་ཆེན་པོའི་བྱེ་བྲག་རྡོ་ཡུལ་ཞེས་པའི་སྟོད་དུ་སྨུག་པོ་གདོང་གི་རིགས་རུས་མ་སྨད་པ་བོད་ཆུང་གི་རྒྱུད་ལས་ཤིང་མོ་གླང་གི་ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུ་ནས་དམ་པའི་རིགས་སད་ཅིང་དག་པའི་སྣང་བ་ཅི་རིགས་ཤར། ཕྱོགས་དེར་གདན་ས་བཀའ་བརྒྱུད་དང་དཔལ་ཡུལ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལས་ཕྱག་རྫོགས་ཀྱི་གདམས་པ་མཐིལ་ཕྱིན་པ་གསན། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་གཉིས་པ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བས་མཚན་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་བཏགས། རྟེན་ཚངས་སྤྱོད་དགེ་བསྙེན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། གངས་ཁྲོད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ལོ་བདུན་བར་མ་ཆད་པས་མཚོན་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས། བོད་དུ་སྔ་ཕྱིར་ལན་བཞིར་བྱོན་པའི་དང་པོ་གཉིས་སུ་རང་ཉིད་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་པའི་འབྲེལ་གྱིས་དྭགས་ལ་སྒམ་པོར་གྲུབ་ཆེན་དམ་ཆོས་དབང་ཕྱུག་སོགས་ལས་ཟབ་ཆོས་མང་དུ་གསན་ཅིང་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཞུན་ཐར་བཅད། གཞན་ཡང་སྔ་ཕྱིར་དཔལ་ཡུལ་ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་བླ་སློབ། ཟེ་ཆེན་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། ཀཿཐོག་པ་དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང་། རྗེ་དབོན་པདྨ་ཀུན་གྲོལ་རྣམ་རྒྱལ། ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་སོགས་རྣམ་འདྲེན་དམ་པ་ཉི་ཤུའི་ཞབས་པད་ལས་སྔ་འགྱུར་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གསན་བསམ་མཐའ་ཡས་པ་མཛད། ཁྱད་པར་དགུང་གྲངས་ཞེ་གཅིག་ཏུ་སོན་པའི་དབུས་བྱོན་གསུམ་པའི་སྐབས་དོན་མཁར་ཚེ་རིང་ལྗོངས་སུ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ཆེད་ཀྱིས་མཇལ་བ་ན་ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ངོས་བཟུང་ཞིང་ཕས་བུ་གཅིག་པུ་ལ་བརྩེ་བ་ལྟར་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོས་བསྐྱངས་ཏེ་ཆོས་བདག་གི་གཙོ་བོར་དབང་བསྐུར། འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་གྱི་མཚན་གྱི་ཅོད་པན་དཔྱངས། སྙིང་ཐིག་གསར་རྙིང་སོགས་བཀའ་ཆོས་རྒྱ་ཆེར་བསྩལ་པ་ལྟར་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བརྡལ། སླར་ཡང་ལན་བཞི་པར་ཀུན་མཁྱེན་གྱི་དྲུང་དུ་འབུལ་ནོད་དང་བཅས་ཕེབས་ཤིང་ཆོས་འཕྲོ་རྫོགས་པར་གསན། དེ་སྐབས་བལ་བོད་ཀྱི་དུས་གཟིང་སྟོབས་སུ་བདོ་བས་དབུས་གཙང་གི་མཆོག་དམན་ཐམས་ཅད་འཇིགས་སྐྲག་ཆུ་ཁོལ་བ་ལྟ་བུའི་སྐབས་དམག་ཟློག་གི་རིམ་གྲོ་དང་དབུས་ཕྱོགས་སུ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་ལུང་བསྟན་བསྩལ་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པས་་་གཞུང་ས་ཆེན་པོ་ནས་ཀྱང་མཐོང་བཀུར་བདག་རྒྱན་ཚད་མེད་པ་གནང་། སྐབས་འདི་ནས་གྲུབ་ཆེན་ཅེས་པའི་མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་བྱུང་། ཙ་རི་རོང་སྐོར་ལ་ཕེབ་ཅིང་། སླར་རིམ་གྱིས་མདོ་སྨད་དུ་ཕེབས་ནས་ས་དབང་སྡེ་དགེ་ཡུམ་སྲས་ཀྱིས་དབུ་བླར་བཀུར་ཞིང་མཐུན་པའི་རྐྱེན་སྦྱར་ཏེ་ཞེ་རྫོགས་ཀཿཐོག་ཕྱོགས་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་རྣམས་ལ་སྔ་ཕྱིར་རྙིང་རྒྱུད། སྙིང་ཐིག་གསར་རྙིང་། མཛོད་བདུན་སོགས་ཀུན་མཁྱེན་ནས་གསན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བས་མཛད་པ་དོན་ལྡན་དུ་གྱུར། རྫ་རྒྱུད་སྟོད་སྨད་རྣམས་སུ་ཀུན་མཁྱེན་གྱི་རང་ལུགས་འཛིན་པའི་ཆོས་སྡེ་གཉིས་ཙམ་བཏབ་ཅིང་ཁྱད་པར་རོང་སྟོན་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ལུང་བསྟན་ལས། ལྷ་སྲས་རྣམ་འཕྲུལ་བྱང་སེམས་སྙིང་སྟོབས་ཅན༔ རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏིའི་སྟོན་སྒོམ་ཁྱུ་གཅིག་འབྱུང༔ གསེར་གྱི་སྟོད་སྨད་དགོན་གནས་གསུམ་ཙམ་འཆའ༔ ཞེས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ལྟར། རང་གནས་སུ་ཤུགས་ཆེན་སྟག་མགོར་ལྷ་ཁང་རྟེན་གསུམ་སོགས་ལེགས་པར་བཞེངས་ནའང་མཐའ་འཁྱོལ་བ་མ་བྱུང་། སླར་གསེར་སྟོད་དུ་ཡར་ལུང་ཞེས་པར་པདྨོ་བཀོད་ཅེས་པའི་གདན་ས་བཏབ་པར་སྐུ་ཚེ་རིལ་པོར་དེར་བཞུགས་སྟན་ཆགས། མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེ་མན་དང་རྒྱ་སོག་རྒྱ་རོང་ཡན་གྱི་སློབ་མ་དང་མི་ཆེན་སྦྱིན་བདག་སྤྲིན་ལྟར་འདུས། ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་གོང་དུ་འཕེལ། བྱེ་བྲག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བསྐོར་པའི་གྲུབ་འབྲས་གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་སློབ་མའི་གཙོ་བོ་ཀཿརྫོགས་ཞེ་ཆེན་རྒྱ་རོང་སོགས་ཀྱི་བླ་ཆེན་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་མཁས་མཆོག་འཇིགས་མེད་སྐལ་བཟང་། གྲུབ་དབང་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ། ཀུན་མཁྱེན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ། སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་སོགས་བསྟན་པ་འཛིན་ནུས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་བསྐྲུན་ཅིང་། དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགུང་གྲངས་བདུན་ཅུ་དོན་བདུན་དུ་ཕེབས་པ་སྦྲུལ་ལོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་གྱི་ནམ་གུང་ཙམ་དུ་སྐུ་ལ་བསྙུན་ཟུག་བལྟར་མངོན་པ་མེད་ཅིང་། རླུང་གི་ཐིམ་ཚུལ་སོགས་དང་ཞལ་ཆེམས་རིགས་རྒྱས་པར་བསྩལ་པའི་མཐར་རྟགས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་མངོན་པར་འདུ་མཛད་དེ་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོར་བཤེགས་པ་ན་དབོན་དང་སློབ་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་གསེར་གདུང་བཞེངས་པ་སོགས་དགོངས་རྫོགས་མཐའ་རྒྱས་སུ་སྤེལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཟློས་གར་ད་ལྟའི་བར་བྱོན་པ་རྣམས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོར་བྱུང་ཞིང་། ཁྱད་པར་ཟབ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཚུལ་ནི། ལུང་བསྟན་སྔ་ཕྱིའི་བབས་ལ་བརྟགས་ན་གཏེར་གྱི་བདག་པོར་ངེས་ཀྱང་ཕྱག་བཞེས་སུ་མ་མཛད་མོད། མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་པའི་ཞལ་ཡང་ཡང་གཟིགས་ཤིང་། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་དང་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་དམ་ཆོས་བདེ་ཆེན་ལམ་མཆོག་ཅེས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་སྐོར། ཡང་གསང་རྟ་མགྲིན། སྤྲུལ་པའི་བཀའ་སྲུང་མ་ཧཱ་དེ་བ་བཅས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ཆ་ཚང་དགོངས་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྤེལ་བར་མཛད་པ་དང་། གཞན་ཡང་དག་སྣང་རྫོགས་ཆེན་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུབ་སྐོར་དང་། རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་བླ་སྒྲུབ། མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས། དབང་ཆོག །གཅོད་ཡུལ་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་ཀྱི་སྐོར་སོགས་ད་ལྟའི་བར་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་ཤིང་། ཁོ་བོས་ཀྱང་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐོར་རྣམས་ཅི་རིགས་པར་ནོས་པ་ཡིན་ནོ།
rig 'dzin 'jigs med gling pa'i thugs sras kyi gtso bo grub pa'i dbang phyug chen po 'jigs med phrin las 'od zer ni/_gter chen sangs rgyas gling pa'i dgongs 'dus lung bstan bka' rgya ma las gsal ba ltar/_bod chen po'i bye brag rdo yul zhes pa'i stod du smug po gdong gi rigs rus ma smad pa bod chung gi rgyud las shing mo glang gi lor sku 'khrungs/_chung ngu nas dam pa'i rigs sad cing dag pa'i snang ba ci rigs shar/_phyogs der gdan sa bka' brgyud dang dpal yul ba'i bshes gnyen rnams las phyag rdzogs kyi gdams pa mthil phyin pa gsan/_zhe chen rab 'byams gnyis pa 'gyur med kun bzang rnam rgyal la gtsug phud phul bas mtshan kun bzang gzhan phan btags/_rten tshangs spyod dge bsnyen gyi tshul du bzhugs/_gangs khrod bde ba chen por lo bdun bar ma chad pas mtshon sgrub pa la rtse gcig tu gzhol bas grub pa'i go 'phang mthon por gshegs/_bod du snga phyir lan bzhir byon pa'i dang po gnyis su rang nyid chos sgor zhugs pa'i 'brel gyis dwags la sgam por grub chen dam chos dbang phyug sogs las zab chos mang du gsan cing nyams rtogs kyi zhun thar bcad/_gzhan yang snga phyir dpal yul karma bkra shis bla slob/_ze chen 'gyur med kun bzang rnam rgyal/_kaHthog pa dri med zhing skyong /_rje dbon pad+ma kun grol rnam rgyal/_nges don bstan 'dzin bzang po sogs rnam 'dren dam pa nyi shu'i zhabs pad las snga 'gyur gtso bor gyur pa'i gsan bsam mtha' yas pa mdzad/_khyad par dgung grangs zhe gcig tu son pa'i dbus byon gsum pa'i skabs don mkhar tshe ring ljongs su rig 'dzin 'jigs med gling pa ched kyis mjal ba na lha sras dam 'dzin gyi rnam 'phrul du ngos bzung zhing phas bu gcig pu la brtse ba ltar bka' drin chen pos bskyangs te chos bdag gi gtso bor dbang bskur/_'jigs med phrin las 'od zer gyi mtshan gyi cod pan dpyangs/_snying thig gsar rnying sogs bka' chos rgya cher bstsal pa ltar phrin las mkha' khyab tu brdal/_slar yang lan bzhi par kun mkhyen gyi drung du 'bul nod dang bcas phebs shing chos 'phro rdzogs par gsan/_de skabs bal bod kyi dus gzing stobs su bdo bas dbus gtsang gi mchog dman thams cad 'jigs skrag chu khol ba lta bu'i skabs dmag zlog gi rim gro dang dbus phyogs su 'jigs pa med pa'i lung bstan bstsal pa mngon du gyur pas gzhung sa chen po nas kyang mthong bkur bdag rgyan tshad med pa gnang /_skabs 'di nas grub chen ces pa'i mtshan yongs su grags pa byung /_tsa ri rong skor la pheb cing /_slar rim gyis mdo smad du phebs nas sa dbang sde dge yum sras kyis dbu blar bkur zhing mthun pa'i rkyen sbyar te zhe rdzogs kaHthog phyogs kyi bla sprul rnams la snga phyir rnying rgyud/_snying thig gsar rnying /_mdzod bdun sogs kun mkhyen nas gsan pa rnams kyi chos 'khor bskor bas mdzad pa don ldan du gyur/_rdza rgyud stod smad rnams su kun mkhyen gyi rang lugs 'dzin pa'i chos sde gnyis tsam btab cing khyad par rong ston bde chen gling pa'i lung bstan las/_lha sras rnam 'phrul byang sems snying stobs can:_rdzogs chen a ti'i ston sgom khyu gcig 'byung:_gser gyi stod smad dgon gnas gsum tsam 'cha':_zhes gsal bar bstan pa ltar/_rang gnas su shugs chen stag mgor lha khang rten gsum sogs legs par bzhengs na'ang mtha' 'khyol ba ma byung /_slar gser stod du yar lung zhes par pad+mo bkod ces pa'i gdan sa btab par sku tshe ril por der bzhugs stan chags/_mdo khams sde dge man dang rgya sog rgya rong yan gyi slob ma dang mi chen sbyin bdag sprin ltar 'dus/_lugs gnyis kyi phrin las gong du 'phel/_bye brag chos kyi 'khor lo rgyun mi 'chad par bskor pa'i grub 'bras gsung las skyes pa'i slob ma'i gtso bo kaHrdzogs zhe chen rgya rong sogs kyi bla chen thams cad dang /_khyad par mkhas mchog 'jigs med skal bzang /_grub dbang dam tshig rdo rje/_kun mkhyen mchog gi sprul sku/_snga 'gyur bstan pa'i shing rta chen po rgyal sras gzhan phan mtha' yas sogs bstan pa 'dzin nus pa'i skyes chen du ma bskrun cing /_de lta bu'i mdzad pa bsam gyis mi khyab pa mthar phyin nas dgung grangs bdun cu don bdun du phebs pa sbrul lo cho 'phrul zla ba'i tshes bcu gsum gyi nam gung tsam du sku la bsnyun zug bltar mngon pa med cing /_rlung gi thim tshul sogs dang zhal chems rigs rgyas par bstsal pa'i mthar rtags dang cho 'phrul mngon par 'du mdzad de chos dbyings zhi ba chen por bshegs pa na dbon dang slob rigs rnams kyis gser gdung bzhengs pa sogs dgongs rdzogs mtha' rgyas su spel/_sku gsung thugs kyi zlos gar da lta'i bar byon pa rnams mkhas grub gnyis ldan gyi bstan pa'i gsal byed chen por byung zhing /_khyad par zab gter gyi bka' babs tshul ni/_lung bstan snga phyi'i babs la brtags na gter gyi bdag por nges kyang phyag bzhes su ma mdzad mod/_mgon po 'od dpag med pa'i zhal yang yang gzigs shing /_o rgyan chen po dang kun mkhyen yab sras kyi byin rlabs la brten dam chos bde chen lam mchog ces snang ba mtha' yas phyi nang gsang gsum gyi sgrub skor/_yang gsang rta mgrin/_sprul pa'i bka' srung ma hA de ba bcas kyi smin grol cha tshang dgongs gter gyi tshul du gtan la phab nas spel bar mdzad pa dang /_gzhan yang dag snang rdzogs chen ston pa bcu gnyis kyi sgrub skor dang /_rje btsun mi la'i bla sgrub/_ma gcig lab sgron gyi sgrub thabs/_dbang chog_/gcod yul chu bo gnyis 'dres kyi skor sogs da lta'i bar rgyun ma nyams par bzhugs shing /_kho bos kyang 'od dpag med kyi skor rnams ci rigs par nos pa yin no/
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
PNT Drenpa Namkha.jpg

Drenpa Namkha
དྲན་པ་ནམ་མཁའ་   •   Dran pa nam mkha'
Name in the Tertön Gyatsa: དྲན་པ་ནམ་མཁའ་
Volume 1 Text 6, Pages 392-393
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

དྲན་པ་ནམ་མཁའ་ནི། ཐོག་མར་བོན་གྱི་གྱེར་གཤེན་ཆེན་པོ་ཡིན་ཡང་། ཕྱིས་སློབ་དཔོན་གྱི་དྲུང་དུ་ཆོས་ལ་སྦྱངས། ལོ་ཙཱ་ཡང་མཁྱེན། རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བྱང་གི་གཡག་རྒོད་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་པ་ཙམ་གྱིས་འགུགས། འདིས་བོན་གྱི་མན་ངག་མང་པོ་སློབ་དཔོན་ལ་ཕུལ་བ་སློབ་དཔོན་གྱིས་གཏེར་དུ་སྦས་པ་ཕྱིས་གཏེར་ཁ་འགའ་རེ་ནས་མན་ངག་ཅི་རིགས་འབྱུང་བ་མཐོང་ལ། སློབ་དཔོན་ལས་རབ་བྱུང་ཞུས་ཤིང་དབུ་ཞྭ་དམར་པོ་ཞིག་བཞེས་པས། ཕུང་བོན་མགོ་དམར་དུ་ཡང་གྲགས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་བྲིས་ཆ་འགའ་ཞིག་ཏུ་བོན་ཞྭ་ཅན་བྲི་བར་སྣང་ཡང་དགོས་པ་མེད་དམ་སྙམ། འདིའི་སྐྱེ་མཐའ་གཏེར་སྟོན་བོན་པོ་བྲག་ཚལ་སོགས་མང་། རིག་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱང་གནུབས་ཆེན་དང་། དྲན་པ་ཟུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང་བོན་ཕྱོགས་སུ་གྱེར་མི་ཉི་འོད་སོགས་མང་དུ་བྱུང་བར་མངོན།
dran pa nam mkha' ni/_thog mar bon gyi gyer gshen chen po yin yang /_phyis slob dpon gyi drung du chos la sbyangs/_lo tsA yang mkhyen/_rdzu 'phrul gyis byang gi g.yag rgod sdigs mdzub mdzad pa tsam gyis 'gugs/_'dis bon gyi man ngag mang po slob dpon la phul ba slob dpon gyis gter du sbas pa phyis gter kha 'ga' re nas man ngag ci rigs 'byung ba mthong la/_slob dpon las rab byung zhus shing dbu zhwa dmar po zhig bzhes pas/_phung bon mgo dmar du yang grags so/_/de ltar na bris cha 'ga' zhig tu bon zhwa can bri bar snang yang dgos pa med dam snyam/_'di'i skye mtha' gter ston bon po brag tshal sogs mang /_rig 'dzin phrin las lhun grub kyang gnubs chen dang /_dran pa zung gi rnam 'phrul yin par gsungs shing bon phyogs su gyer mi nyi 'od sogs mang du byung bar mngon
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Drime Lingpa
དྲི་མེད་གླིང་པ་   •   Dri med gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་གླིང་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 653-654
Buddhist Digital Resource Center

།གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་གླིང་པ་ནི། ལོ་ཙཱ་བ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་རོང་གཏེར་བདུད་འདུལ་གླིང་པའི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པ་སྟེ། ཟུང་མཁར་ཐེག་ཆེན་གླིང་དུ་གཏེར་སྟོན་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་གདུང་རིགས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་རྒྱལ་དབང་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བས་མཚན་ཀརྨ་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་ཞེས་བསྩལ། སྦྲགས་སྔགས་གྲྭའི་སྒྲིག་ལ་བཞུགས་ནས་གསན་སྦྱང་མཛད། བླ་མ་མཉན་པ་དགེ་ལེགས་སོགས་དམ་པ་འགའ་ཞིག་ལས་གསར་རྙིང་གི་ཆོས་བཀའ་མང་དུ་གསན། ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་དྲུང་ནས་རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་གྲོལ་གདམས་ཁྲིད་རྫོགས་པར་གསན་ནས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་ཉམས་རྟོགས་ཀློང་དུ་གྱུར། ཆོས་ཀྱི་ཚིག་དོན་མང་པོ་ཤུགས་འབྱུང་དུ་མཁྱེན། ཐོགས་མེད་ཀྱི་མངོན་ཤེས་ཤར། མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ། བདེ་ཆེན་གླིང་པ། བདུད་འདུལ་གླིང་པ་སོགས་སྐུའི་སྐྱེ་ཕྲེང་མང་པོ་དྲན། མགྲིན་པའི་རྩ་མདུད་གྲོལ་བས་རྡོ་རྗེའི་གླུའི་མཛོད་བརྡོལ། ངེས་མེད་ཀྱི་དབེན་གནས་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས། ཟབ་གཏེར་ལ་དབང་བའི་ལུང་བསྟན་ཡང་ཡང་ཐོབ། རིག་འཛིན་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་ཆོས་བདག་ཏུ་ངོས་བཟུང་ཞིང་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཡོད་ཚུལ་དང་བསླབ་བྱ་གནང་བ་ལྟར། སྦྲགས་ཡང་རྫོང་ནས་འཆི་མེད་ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་དང་། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གི་ཆོས་སྐོར་སྤྱན་དྲངས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ། ཟུང་མཁར་རྡོའི་མཆོད་རྟེན་གོང་མ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་བྱོན་ཀྱང་སླར་འདབས་གཏེར་དུ་སྦས། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་ཀྱང་འགྲོ་དོན་ཕྱོགས་བྲལ་དུ་བསྐྱང་ཆོག་པའི་བཀའ་ཐམ་བསྩལ། ཆོས་བདག་གཙོ་བོ་གཡུ་སྒྲའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལྕགས་ཟམ་པ་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་སོགས་ལས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་ཤིང་ཁོ་བོས་ཀྱང་ཚེ་སྒྲུབ་དང་ཐུགས་སྒྲུབ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་གདམས་སྐོར་ཙམ་ཐོས། གདུང་རྒྱུད་ཟུང་མཁར་ལྷ་སྡིངས་སུ་དེང་སང་ཡང་ཡོད་དོ།
gter ston dri med gling pa ni/_lo tsA ba rgyal ba mchog dbyangs kyi rnam 'phrul rong gter bdud 'dul gling pa'i skye ba de ma thag pa ste/_zung mkhar theg chen gling du gter ston bde chen gling pa'i gdung rigs su 'khrungs/_sku chung ngu'i dus rgyal dbang byang chub rdo rje la gtsug phud phul bas mtshan karma 'gro don mthar phyin zhes bstsal/_sbrags sngags grwa'i sgrig la bzhugs nas gsan sbyang mdzad/_bla ma mnyan pa dge legs sogs dam pa 'ga' zhig las gsar rnying gi chos bka' mang du gsan/_khyad par rig 'dzin thugs mchog rdo rje'i drung nas rdzogs chen kun bzang snying thig gi smin grol gdams khrid rdzogs par gsan nas thugs nyams su bzhes pas nyams rtogs klong du gyur/_chos kyi tshig don mang po shugs 'byung du mkhyen/_thogs med kyi mngon shes shar/_me long rdo rje/_bde chen gling pa/_bdud 'dul gling pa sogs sku'i skye phreng mang po dran/_mgrin pa'i rtsa mdud grol bas rdo rje'i glu'i mdzod brdol/_nges med kyi dben gnas rnams su sgrub pa'i rgyal mtshan btsugs/_zab gter la dbang ba'i lung bstan yang yang thob/_rig 'dzin thugs mchog rdo rjes chos bdag tu ngos bzung zhing gter gyi bka' babs yod tshul dang bslab bya gnang ba ltar/_sbrags yang rdzong nas 'chi med klong gsal rdo rje'i srog sgrub dang /_bla ma'i thugs sgrub yon tan kun 'byung gi chos skor spyan drangs nas gtan la phab/_zung mkhar rdo'i mchod rten gong ma nas thugs rje chen po'i chos skor byon kyang slar 'dabs gter du sbas/_thams cad mkhyen pa bskal bzang rgya mtshos kyang 'gro don phyogs bral du bskyang chog pa'i bka' tham bstsal/_chos bdag gtso bo g.yu sgra'i rnam 'phrul lcags zam pa bstan 'dzin ye shes lhun grub sogs las brgyud pa'i bka' srol ma nyams par bzhugs shing kho bos kyang tshe sgrub dang thugs sgrub pad+ma rgyal po'i gdams skor tsam thos/_gdung rgyud zung mkhar lha sdings su deng sang yang yod do
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Drime Kunga
དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་   •   Dri med kun dga'
Name in the Tertön Gyatsa: དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་
Volume 1 Text 6, Pages 559-561
Buddhist Digital Resource Center

གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་རྣམ་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་ནི། གྲྭ་ཕྱིའི་མདའ་ཁང་དམར་དུ་ཡབ་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་དང་། ཡུམ་དགོས་དགོས་འཛོམ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་མེ་མོ་ཕག་གི་ཚེས་བཅུར་ངོ་མཚར་བའི་མཚན་རྟགས་དང་བཅས་ཏེ་འཁྲུངས། སྔགས་རིགས་བཟང་པོའི་རྒྱུད་ལས་བྱོན་ཅིང་ཉིད་ཀྱང་ཕྱིས་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། ཐོག་མར་གྲྭ་ཕྱི་ཆུ་བཟང་དུ་བྱོན་ནས་འདུལ་བ་ལ་སྦྱངས། དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པར་ཆུ་བཟང་པ་ཆེན་པོ་ལས་བསླབ་ཚིགས་རིམ་པར་བཞེས་ཏེ་མཚན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསོལ། བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་གིས་སྐབས་ཕྱེས་ནས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་དབང་དང་གདམས་ངག་རྣམས་ཨོ་རྒྱན་དངོས་ཀྱིས་གནང་། ཉམས་རྟོགས་ཚད་མེད་པར་འཁྲུངས། ཁྱད་པར་དགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་པའི་སྟེང་མཆིམས་ཕུ་བློན་པོ་མགུལ་གྱི་རྩེ་མོར་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་ལུང་བསྟན། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ཁ་བྱང་དངོས་སུ་བསྩལ་པ་ལྟར་དེའི་ཕྱི་ལོར་མཆིམས་ཕུའི་མདའ་བྲག་སྣ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ནས། བླ་མ་ནོར་བུ་ལམ་ཁྱེར། རྫོགས་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་འོད་མཆོག་བཅས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་རྒྱས་པ་དང་སྙིང་པོའི་སྐོར། གཞན་ཡང་བཀའ་བརྒྱད་གཙུག་རྒྱན་ནོར་བུ། ཚེ་སྒྲུབ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ། མཁའ་འགྲོ་ཆེན་མོ། མགོན་པོ་འབར་ཆུང་སོགས་ཆོས་དང་ནོར་གཏེར་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས། མཆིམས་ཕུར་གཏེར་སྒྲུབ་མངོན་རྟགས་ཐོན་པར་མཛད། བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་དབུས་གཙང་ལྷོ་མོན་སོགས་ལ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། མཐར་ཤར་ཀོང་པོའི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་པོ་ཕབ། ལྷུན་གྲགས་དགོན་པ་ཞེས་སྔགས་འཆང་གི་སྡེ་བཏབ། དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས། དེའི་གདན་སར་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་མཚན་ལྡན་གཞོན་ནུ་སངས་རྒྱས་བཞུགས་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་རིམ་པར་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ཉིད་ཀྱི་སྐུའི་ཆས་དང་འདུས་སྡེ་བཅས་དཀར་ཆས་སུ་བསྒྱུར་པ་ལ་བརྟེན། ལྷུན་གྲགས་དཀར་པོ་བར་གྲགས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ། གདུང་རྒྱུད་ཀྱང་ཀོང་པོའི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དོན་ཅན་མང་དུ་བྱུང་བར་གྲགས། འདིའི་ཟབ་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་མགོན་པོ་འབར་ཆུང་སྐོར་དར་རྒྱས་ཆེ་བར་བྱུང་ནའང་ཕྱིས་འདིར་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་མ་མཇལ། བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་རྣམས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པ་ལས་འཆད་སྤེལ་མ་མཛད་ཅིང་མ་འོངས་པའི་དུས་ལ་དགོངས་ཏེ་ཤོག་སེར་རྣམས་བྲག་དམར་མགྲིན་པ་བཟང་པོར་ཡང་གཏེར་དུ་རྒྱས་བཏབ་་་པ། ཕྱིས་འདིར་ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་བབས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་སྐོར་དང་ལྷན་ཅིག་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་ཡུན་རིང་དུ་གསང་བ་སྲུང་བ་ཉིད་གནས་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཁྱད་པར་ཅན་འགྲིགས་པའི་སྐབས་བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་ཁོ་བོ་ལའང་སྨིན་གྲོལ་ཚང་སྤྲུགས་སུ་བསྩལ། བླ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཆེན་བཅས་ཡང་ཡང་བགྱིས་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་མའང་ཐོབ་པས་སྙིང་གི་ནོར་བུར་བཅང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཉེར་མཁོའི་ཡིག་ཆའི་ཞབས་ཏོག་ཀྱང་འགའ་ཞིག་སྤེལ་བའོ།
gter ston dri med rnam gsum du grags pa'i nang tshan gnubs chen sangs rgyas ye shes kyi rnam 'phrul dri med kun dga' ni/_grwa phyi'i mda' khang dmar du yab dpal 'byor bzang po dang /_yum dgos dgos 'dzom ma gnyis kyi sras su me mo phag gi tshes bcur ngo mtshar ba'i mtshan rtags dang bcas te 'khrungs/_sngags rigs bzang po'i rgyud las byon cing nyid kyang phyis sngags 'chang rdo rje 'dzin pa chen po'i tshul du bzhugs/_thog mar grwa phyi chu bzang du byon nas 'dul ba la sbyangs/_dgung lo nyer gcig par chu bzang pa chen po las bslab tshigs rim par bzhes te mtshan shes rab rgyal mtshan du gsol/_bla ma mkha' 'gro'i lung gis skabs phyes nas bsam yas mchims phur sgrub pa mdzad pas dbang dang gdams ngag rnams o rgyan dngos kyis gnang /_nyams rtogs tshad med par 'khrungs/_khyad par dgung lo nyer drug pa'i steng mchims phu blon po mgul gyi rtse mor o rgyan chen pos lung bstan/_ye shes mtsho rgyal gyis kha byang dngos su bstsal pa ltar de'i phyi lor mchims phu'i mda' brag sna seng ge'i gdong pa can nas/_bla ma nor bu lam khyer/_rdzogs chen mkha' 'gro yang tig_/thugs rje chen po ye shes 'od mchog bcas bla rdzogs thugs gsum rgyas pa dang snying po'i skor/_gzhan yang bka' brgyad gtsug rgyan nor bu/_tshe sgrub rta mchog rol pa/_mkha' 'gro chen mo/_mgon po 'bar chung sogs chos dang nor gter mang du spyan drangs/_mchims phur gter sgrub mngon rtags thon par mdzad/_bla rdzogs thugs gsum gyi sgo nas dbus gtsang lho mon sogs la 'gro don rgya cher spel/_mthar shar kong po'i yul du byon nas chos kyi char chen po phab/_lhun grags dgon pa zhes sngags 'chang gi sde btab/_de lta bu'i mdzad pa mthar phyin nas ngo mtshar ba'i ltas dang bcas zhing khams gzhan du gshegs/_de'i gdan sar nyid kyi thugs sras kyi thu bo mtshan ldan gzhon nu sangs rgyas bzhugs pa la ye shes mkha' 'gros lung bstan rim par byung ba la brten nyid kyi sku'i chas dang 'dus sde bcas dkar chas su bsgyur pa la brten/_lhun grags dkar po bar grags te phrin las rgya cher 'phel/_gdung rgyud kyang kong po'i phyogs su 'gro don can mang du byung bar grags/_'di'i zab gter thugs rje chen po dang mgon po 'bar chung skor dar rgyas che bar byung na'ang phyis 'dir dpe lung gi rgyun ma mjal/_bla rdzogs thugs gsum snying po'i skor rnams rang nyid kyis thugs nyams su bzhes pa las 'chad spel ma mdzad cing ma 'ongs pa'i dus la dgongs te shog ser rnams brag dmar mgrin pa bzang por yang gter du rgyas btab pa/_phyis 'dir zab gter rgya mtsho'i bka' babs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas thugs rje chen po sems nyid ngal gso'i skor dang lhan cig spyan drangs shing yun ring du gsang ba srung ba nyid gnas dus kyi rten 'brel khyad par can 'grigs pa'i skabs bla ma mkha' 'gro'i lung gis bskul ba ltar gtan la phab cing kho bo la'ang smin grol tshang sprugs su bstsal/_bla ma yid bzhin nor bu dang thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i bsnyen sgrub sgrub chen bcas yang yang bgyis pas byin rlabs kyi mtshan ma'ang thob pas snying gi nor bur bcang bar bya ba yin la/_nyer mkho'i yig cha'i zhabs tog kyang 'ga' zhig spel ba'o
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Drime Lhunpo
དྲི་མེད་ལྷུན་པོ་   •   Dri med lhun po
Name in the Tertön Gyatsa: དྲི་མེད་ལྷུན་པོ་
Volume 1 Text 6, Pages 557-559

།ཨ་ཙ་ར་ས་ལེའི་སྐྱེ་བ་དྲི་མེད་ལྷུན་པོ་ནི། ཀོང་པོ་འོར་ཤོང་དུ་ཡབ་ཕྱག་རྡོར་དང་། ཡུམ་པདྨ་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་བཅོ་ལྔར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། བླ་མ་གཡའ་བཟང་པས་འགྲོ་མགོན་རྒྱལ་བའི་སྲས་སུ་ལུང་བསྟན་ནས་མཚན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འོད་དུ་བཏགས། ལོ་དེའི་དབྱར་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་གཅིག་ལ་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་བབས། དགུང་ལོ་གསུམ་བཞེས་པ་ནས་མངོན་ཤེས་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཤར། དྲང་ངེས་ཆོས་རྣམས་ཐོགས་མེད་དུ་གསུངས། ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་དངོས་སུ་ཞལ་བསྟན་ནས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་ཞལ་གདམས་གནང་། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་མཆིམས་ཀྱི་གད་པ་སྐྱ་བོར་མཆོད་རྟེན་བྱིན་རླབས་རང་བབས་ནས་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་འདུས་པ་དང་། རིང་བསྲེལ་དམ་རྫས། གཏེར་ཁ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་གི་ཁ་བྱང་སོགས་སྤྱན་དྲངས། མཁན་པོ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལས་རབ་བྱུང་དང་། ས་སྐྱ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལས་བསྙེན་རྫོགས་བསྒྲུབས། རིག་པའི་གནས་ལྔ་སོགས་བསླབ་ཤེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་ཅིང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སོགས་གསན་པའང་རྒྱ་ཆེར་མཛད། ཟབ་གཏེར་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུའི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་ཕལ་ཆེར་ཞིག་གཏེར་ནས་བཞེས་པ་ལ་འདུས་པ་སྐོར་དགུ་དང། དོན་ཏིག་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ། མཆོག་ཏིག་ཡེ་ཤེས་རྣམ་གྲོལ། ཟབ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་སོགས་གྲགས་ཆེ་ཞིང་། འགའ་ཞིག་ཡང་གཏེར་དུའང་སྦས། རྒྱལ་པོའི་བླ་དཔེ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་ཤངས་མཚལ་གྱིས་བྲིས་པའི་རྒྱས་པ་འབུམ་གྱི་གླེགས་བམ་འབུམ་དམར་མར་གྲགས་པ་དང་། སྐུ་རྟེན་ངོ་མཚར་ཅན་དང་ནོར་གཏེར་ཁྱད་པར་ཅན་མང་པོ་སོགས་གཏེར་ཁ་བསམ་ལས་འདས་པ་བཞེས། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསྟན་པའི་སྤྱི་རིམ་ཆེན་མོའང་མཛད། ལོ་རེ་བཞིན་དུ་དཔྱིད་རར་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་དང་། དབྱར་རར་མཆོད་སྦྱིན་སྟོང་རྩ། སྟོན་རར་སྭཙྪ་འབུམ་ཐེར། དགུན་རར་ཚོགས་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་རྣམས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་མཛད། རྒྱལ་དབང་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་ཆོས་བདག་གི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པས་ཐུགས་དགྱེས་པའི་རྩེར་སོན། ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་ནི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་དུས་རྒྱུན་དུ་བྱུང་། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་བསྟན་ཅིང་ཕྱག་སྤྱི་བོར་བཞག་ནས། མ་འོངས་པ་ན་སྟེང་ཕྱོགས་ལྷུན་གྲུབ་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དྲི་མེད་ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་བའི་ལུང་བསྟན་ཐོབ། དེ་ལྟ་བུའི་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་ནས་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་གཤེགས་པའི་གདུང་རྟེན་དང་། མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་འགུལ་ཤེས་སོགས་ཙ་གོང་གི་དགོན་པར་ད་ལྟའང་བཞུགས་པར་འདུག །འདིའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་གཙོ་བོར་དོན་ཏིག་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་དུ་གྲགས་པ་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་སྨིན་གྲོལ་རྣམས་རྫོགས་པར་ཐོབ། ཁམས་གསུམ་འཁྲུགས་བྱེད་ལས་ཀྱི་རླུང་དམར་སྐོར་དྲག་སྔགས་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ཆར་དེང་སང་གི་བར་རྒྱུན་ཡོད་པར་སྣང་ཡང་སྔར་མ་ཐོས། དེ་ལས་གཞན་པའི་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་མི་བཞུགས་པར་མངོན།
a tsa ra sa le'i skye ba dri med lhun po ni/_kong po 'or shong du yab phyag rdor dang /_yum pad+ma mtsho gnyis kyi sras su chu pho 'brug lo dpyid zla ra ba'i bco lngar ngo mtshar ba'i ltas du ma dang bcas te sku 'khrungs/_bla ma g.ya' bzang pas 'gro mgon rgyal ba'i sras su lung bstan nas mtshan rnam par snang mdzad 'od du btags/_lo de'i dbyar zla ra ba'i tshes gcig la gter gyi kha byang phyag tu babs/_dgung lo gsum bzhes pa nas mngon shes phyogs med du shar/_drang nges chos rnams thogs med du gsungs/_o rgyan yab yum dngos su zhal bstan nas dbang dang byin rlabs zhal gdams gnang /_dgung lo bcu gsum pa la mchims kyi gad pa skya bor mchod rten byin rlabs rang babs nas bstan pa thams cad kyi dgongs pa 'dus pa dang /_ring bsrel dam rdzas/_gter kha sum cu rtsa gcig gi kha byang sogs spyan drangs/_mkhan po chos kyi blo gros las rab byung dang /_sa skya dpal ldan bla ma las bsnyen rdzogs bsgrubs/_rig pa'i gnas lnga sogs bslab shes kyi yon tan phul du phyin cing rdzogs pa chen po sogs gsan pa'ang rgya cher mdzad/_zab gter brgya dang sum cu'i kha byang phyag tu son pa phal cher zhig gter nas bzhes pa la 'dus pa skor dgu dang/_don tig 'gro ba kun sgrol/_mchog tig ye shes rnam grol/_zab tig dgongs pa rang grol sogs grags che zhing /_'ga' zhig yang gter du'ang sbas/_rgyal po'i bla dpe mkhan slob chos gsum shangs mtshal gyis bris pa'i rgyas pa 'bum gyi glegs bam 'bum dmar mar grags pa dang /_sku rten ngo mtshar can dang nor gter khyad par can mang po sogs gter kha bsam las 'das pa bzhes/_gter chen sangs rgyas gling pa dang lhan cig tu bstan pa'i spyi rim chen mo'ang mdzad/_lo re bzhin du dpyid rar mchod pa chen po dang /_dbyar rar mchod sbyin stong rtsa/_ston rar swats+tsha 'bum ther/_dgun rar tshogs 'khor brgya rtsa rnams rgyun mi 'chad par mdzad/_rgyal dbang rol pa'i rdo rje la chos bdag gi rten 'brel bsgrigs pas thugs dgyes pa'i rtser son/_ngo mtshar ba'i ltas dang cho 'phrul ni skye bo kun gyi mthun snang du grub pa dus rgyun du byung /_phyogs bcu'i sangs rgyas rnams kyis zhal bstan cing phyag spyi bor bzhag nas/_ma 'ongs pa na steng phyogs lhun grub yon tan dpag tu med pa'i zhing khams su/_de bzhin gshegs pa dri med lhun grub dpal brtsegs rgyal po zhes bya bar 'gyur ba'i lung bstan thob/_de lta bu'i 'gro don mthar phyin nas pad+ma 'od kyi zhing khams su gshegs pa'i gdung rten dang /_mchod rten dkar po 'gul shes sogs tsa gong gi dgon par da lta'ang bzhugs par 'dug_/'di'i zab gter gyi gtso bor don tig 'gro ba kun sgrol du grags pa ngo mtshar can gyi smin grol rnams rdzogs par thob/_khams gsum 'khrugs byed las kyi rlung dmar skor drag sngags mkhan po rnams kyi phyag char deng sang gi bar rgyun yod par snang yang sngar ma thos/_de las gzhan pa'i dpe lung gi rgyun mi bzhugs par mngon
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Könchok Rinchen
དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་   •   Drikung Chetsang, 1st
Name in the Tertön Gyatsa: འབྲི་གུང་ཞབས་དྲུང་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་
Volume 1 Text 6, Pages 713-713
Buddhist Digital Resource Center

དཔལ་འབྲི་གུང་པ་ཞབས་དྲུང་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་ཞེས་རྒྱལ་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྲིད་དུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སོགས་རྩ་གསུམ་གྱི་དག་སྣང་སྐོར་པུསྟི་ཞིག་བཞུགས་པ་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་བར་་་་་་་་སྐབས་སུ་ཡོད་ནའང་ད་ལྟ་བཞུགས་པར་མ་མངོན་
dpal 'bri gung pa zhabs drung dkon mchog rin chen zhes rgyal dbang bsod nams rgya mtsho'i yang srid du grags pa de nyid la thugs rje chen po sogs rtsa gsum gyi dag snang skor pusti zhig bzhugs pa dbang lung gi rgyun bar skabs su yod na'ang da lta bzhugs par ma mngon
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
རྗེ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་འབྲི་གུང་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཞེས་གནས་ལྔ་རིག་པའི་པཎྜི་ཏ་སུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ལ་སྤྱིར་ཟབ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཀྱང་དངོས་སུ་འདོན་པར་མ་མཛད་ཅིང་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་དང་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ནག་པོ་དང་། ནཱ་ག་རཀྴ་སོགས་བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་མང་པོས་དངོས་སུ་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ལ་བརྟེན་གཤིན་རྗེ་ཡང་ཟློག་སྐོར་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དགོངས་གཏེར་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྩལ་པའི་རྒྱུན་དར་རྒྱས་སུ་བྱུང་བ་དང་། གནམ་མཚོའི་བཀྲ་ཤིས་དོ་བོ་ཆེར་བཞུགས་སྐབས་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་ཁྱད་ཅན་ལུང་བྱང་དང་བཅས་དག་སྣང་དུ་བྱུང་བ་དར་རྒྱས་ཆེ་ཞིང་ཁོ་བོས་ཀྱང་རྫོགས་པར་ནོས་པ་ཡིན་ནོ།
rje rin chen phun tshogs kyi rnam 'phrul 'bri gung pa chos kyi grags pa zhes gnas lnga rig pa'i paN+Di ta sum ldan rdo rje 'dzin pa chen po de nyid la spyir zab gter gyi bka' babs kyang dngos su 'don par ma mdzad cing dpal 'khor lo sdom pa dang 'jam dpal gshin rje tshe bdag nag po dang /_nA ga rak+sha sogs bla ma dang lhag pa'i lha mang pos dngos su rjes su bzung ba la brten gshin rje yang zlog skor zab cing rgya che ba dgongs gter bstan bcos kyi tshul du bstsal pa'i rgyun dar rgyas su byung ba dang /_gnam mtsho'i bkra shis do bo cher bzhugs skabs sgra mi snyan gyi tshe sgrub zab khyad can lung byang dang bcas dag snang du byung ba dar rgyas che zhing kho bos kyang rdzogs par nos pa yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
།འབྲུག་ལུགས་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཞེས་ཐུགས་གཙིགས་སུ་མཛད་པ་ནི། རྒྱལ་དབང་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་བྱ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་པདྨ་དཀར་པོ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་དགུང་སྐེག་ཅིག་གི་སྐབས། དག་པའི་སྣང་བར་རྔ་ཡབ་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་ཕེབས་ནས་གདམས་ངག་བསྩལ་པ་ལྟར་ཡི་གེར་བཀོད་པ་དེང་སང་ཡང་དར་རྒྱས་ཆེ་ལ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ལེགས་པར་ནོས། སྤྱིར་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྒྱལ་བ་དཔག་བསམ་དབང་པོ་ནས་ད་ལྟའི་བར་རིམ་པར་བྱོན་ཅིང་འབྲུག་རྙིང་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོར་བཞུགས་སོ།
'brug lugs drag po kI la ya zhes thugs gtsigs su mdzad pa ni/_rgyal dbang rje'i rnam 'phrul bya 'jam dbyangs chos kyi grags pa'i mchog gi sprul pa'i sku thams cad mkhyen pa pad+ma dkar po zhes 'jig rten na nyi zla ltar grags pa de nyid dgung skeg cig gi skabs/_dag pa'i snang bar rnga yab nas o rgyan chen po sprul pa dang bcas pa phebs nas gdams ngag bstsal pa ltar yi ger bkod pa deng sang yang dar rgyas che la kho bos kyang legs par nos/_spyir rje 'di nyid kyi sprul pa'i sku rgyal ba dpag bsam dbang po nas da lta'i bar rim par byon cing 'brug rnying gnyis kyi bstan pa'i gsal byed chen por bzhugs so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Dugu Rinchen Senge
དུ་གུ་རིན་ཆེན་སེངྒེ་   •   Du gu rin chen seng+ge
Name in the Tertön Gyatsa: དུ་གུ་རིན་ཆེན་སེངྒེ་
Volume 1 Text 6, Pages 536-537

།དུ་གུ་རིན་ཆེན་སེང་གེ་ནི། དབུས་སུ་འཁྲུངས། འདིས་བྱང་པྲ་དུན་རྩེའི་མཆོད་རྟེན་ནས་དྲག་སྔགས་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ལག་གི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། དེ་ཡང་དྲག་སྔགས་འདི་ནི་བཻ་རོ་ཙ་ན་རྒྱལ་མོ་ཚ་བའི་རོང་དུ་འབྱོན་ཁར་གདམས་པ་འདི་ཉིད་རྗེ་འབངས་ལྔ་ལ་གཏད་ནས་མ་འོངས་བསྟན་པའི་བཙས་སུ་གཏེར་དུ་སྦོས་ཤིག་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོས་བྱང་པྲ་དུན་རྩེའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བྱང་ཤར་ན་ལོ་པན་མཁས་པའི་མཆོད་རྟེན་ཡོད་པའི་བུམ་པར་གཏེར་་་་དུ་སྦས་ནས་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་འདས་པ་ན་དབུས་པ་དུ་གུ་རིན་ཆེན་སེང་གེས་བསམ་ཡས་ནས་ཁ་བྱང་རྙེད་དེ་སྟག་ལོ་ལ་གནམ་ལྕགས་རྔུར་མོའི་ཡིག་ཆུང་དྲག་པོ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་བཅས་པ་བྱང་པྲ་དུན་རྩེའི་མཆོད་རྟེན་གྱི་བུམ་་་པ་དང་། རྒྱུད་སྔ་ཕྱི་བདུན་དང་དེའི་སྒྲུབ་ཡིག་དང་བཅས་པ་མཆོད་རྟེན་གྱི་རྨང་ནས་སྤྱན་དྲངས། འོན་ཀྱང་རང་སྲུང་དང་། གཟའ་བདུད་ཁ་ཆིངས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དགོས་པ་རྣམས་མ་བྱས་ཤིང་། གཏེར་སྲུང་ལ་མཆོད་པ་ཞན་པས་འཚུབས་སློང་གིས་གཙང་གི་ལུ་མ་མཚོ་གྲུ་ཁར། སློབ་བུ་གཙང་པ་རིན་ཆེན་ཤེས་རབ་དང་། གཏེར་སྟོན་དཔོན་སློབ་གཉིས་ནང་མ་མཐུན་པར་གཅིག་གིས་གཅིག་གྲི་ཁར་བཀྲོངས། གཡས་རུ་ཤངས་ཀྱི་ཟླ་གྲགས་ཞེས་པ་གནས་པོ་ཡིན་པས་གཏེར་སྟོན་དཔོན་སློབ་གཉིས་གྲོངས་པའི་ཤུལ་དུ་ཤོག་སེར་རྣམས་འདི་ལ་བྱུང་། དེས་གཏེར་སྟོན་གྱི་སྲས་མོ་འོད་ལྡེམ་ལ་གཏད། ཇོ་སྲས་མ་འདི་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་སད་ཅིང་སྙིང་རུས་ཆེ་བས་གྲུབ་པ་ཐོབ་སྟེ་ཤོག་སེར་ཕབ་ཅིང་སྤེལ་པའི་རྒྱུན་བཞུགས་པའང་ཆེད་དུ་ནོས་སོ།
du gu rin chen seng ge ni/_dbus su 'khrungs/_'dis byang pra dun rtse'i mchod rten nas drag sngags rdo rje gtsug lag gi skor rnams spyan drangs te/_de yang drag sngags 'di ni bai ro tsa na rgyal mo tsha ba'i rong du 'byon khar gdams pa 'di nyid rje 'bangs lnga la gtad nas ma 'ongs bstan pa'i btsas su gter du sbos shig gsungs pa bzhin du mnga' bdag rgyal pos byang pra dun rtse'i gtsug lag khang gi byang shar na lo pan mkhas pa'i mchod rten yod pa'i bum par gter du sbas nas lo nyis brgya skor 'das pa na dbus pa du gu rin chen seng ges bsam yas nas kha byang rnyed de stag lo la gnam lcags rngur mo'i yig chung drag po phrin las kyi rgyud dang bcas pa byang pra dun rtse'i mchod rten gyi bum pa dang /_rgyud snga phyi bdun dang de'i sgrub yig dang bcas pa mchod rten gyi rmang nas spyan drangs/_'on kyang rang srung dang /_gza' bdud kha chings kyi 'khor lo dgos pa rnams ma byas shing /_gter srung la mchod pa zhan pas 'tshubs slong gis gtsang gi lu ma mtsho gru khar/_slob bu gtsang pa rin chen shes rab dang /_gter ston dpon slob gnyis nang ma mthun par gcig gis gcig gri khar bkrongs/_g.yas ru shangs kyi zla grags zhes pa gnas po yin pas gter ston dpon slob gnyis grongs pa'i shul du shog ser rnams 'di la byung /_des gter ston gyi sras mo 'od ldem la gtad/_jo sras ma 'di sngon gyi las 'phro sad cing snying rus che bas grub pa thob ste shog ser phab cing spel pa'i rgyun bzhugs pa'ang ched du nos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Dungtso Repa "The Later"
དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མ་   •   Dung mtsho ras pa phyi ma
Name in the Tertön Gyatsa: དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མ་
Volume 1 Text 6, Pages 549-550
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མ་ནི་ལ་སྟོད་ལྷོའི་དིང་མ་བྲིན་དུ་ཡབ་ཞང་དཀོན་ནེ་བྱ་བ་དང་། ཡུམ་མགྲོན་ཟ་སྒྲོན་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྔོན་གྱི་འགྲོ་མགོན་དུང་མཚོ་རས་པའི་སྐྱེ་བ་གསལ་བར་དྲན་པས་དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མར་གྲགས། དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ནས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གསན་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་ཙམ་ན་གངས་བུ་ལེར་མི་ཉག་རས་པའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནས་དབང་ཁྲིད་དང་གསར་རྙིང་གི་གདམས་པ་མང་པོ་གསན། གངས་ཁྲོད་དང་གཡའ་ཁྲོད་མང་པོར་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་མཇལ་ལུང་བསྟན་མཛད་པ་བཞིན་དབུས་དང་ཀོང་པོ་ཕྱོགས་ལ་ཕེབས། འོན་དུ་རྗེ་བཙུན་མ་ཀུན་དགའ་འབུམ་དང་མཇལ་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོར་ལུང་བསྟན། མོན་གནས་ཁྱུང་རྫོང་གངས་ར་དང་ལ་སྟོད་སྲིན་པོ་རྫོང་སོགས་ཀྱི་གནས་སྒོ་ཕྱེས། སྲིན་པོ་རྫོང་ནས་བླ་སྒྲུབ་གདུང་བ་ཞི་བྱེད་དང་། ཚེ་སྒྲུབ་འོད་ཀྱི་བུམ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཟབ་གཏེར་ཐོན་ཅིང་གཞན་ལ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། ཁྱད་པར་སྒམ་པོའི་རྒྱབ་ཀྱི་མཚོ་མཎྜལ་ནག་པོའི་འགྲམ་ཕ་བོང་རུ་སྦལ་ཁ་སྦུབ་པ་ལྟ་བུའི་འོག་ནས་རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་གི་གདམས་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྤེལ་པས་ལམ་འདི་ལས་འོད་ལུས་གྲུབ་པའང་མང་དུ་བྱོན། གཞན་ཡང་རྡོ་ལ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་འཇོག་པ་སོགས་གྲུབ་པའི་རྟགས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ། ཀོང་ལོང་རལ་གསུམ་དུ་འགྲོ་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས། ཡང་ཏིའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཉམས་ལེན་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་དེང་སང་གི་བར་དུ་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་ཞིང་ཁོ་བོས་ཀྱང་ལེགས་པར་ནོས་སོ།
dung mtsho ras pa phyi ma ni la stod lho'i ding ma brin du yab zhang dkon ne bya ba dang /_yum mgron za sgron skyid gnyis kyi sras su sku 'khrungs/_sngon gyi 'gro mgon dung mtsho ras pa'i skye ba gsal bar dran pas dung mtsho ras pa phyi mar grags/_dgung lo bcu gcig pa la chos sgor zhugs nas mdo sngags kyi gsan pa rgya cher mdzad/_dgung lo nyer gsum tsam na gangs bu ler mi nyag ras pa'i drung du phyin nas dbang khrid dang gsar rnying gi gdams pa mang po gsan/_gangs khrod dang g.ya' khrod mang por sgrub pa mdzad pas/_o rgyan rin po che'i zhal mjal lung bstan mdzad pa bzhin dbus dang kong po phyogs la phebs/_'on du rje btsun ma kun dga' 'bum dang mjal nas rjes su bzung zhing chos kyi bdag por lung bstan/_mon gnas khyung rdzong gangs ra dang la stod srin po rdzong sogs kyi gnas sgo phyes/_srin po rdzong nas bla sgrub gdung ba zhi byed dang /_tshe sgrub 'od kyi bum pa zhes bya ba'i zab gter thon cing gzhan la rgya cher spel/_khyad par sgam po'i rgyab kyi mtsho maN+Dal nag po'i 'gram pha bong ru sbal kha sbub pa lta bu'i 'og nas rdzogs chen yang ti nag po gser gyi 'bru gcig gi gdams skor rnams spyan drangs skal ldan rnams la spel pas lam 'di las 'od lus grub pa'ang mang du byon/_gzhan yang rdo la phyag zhabs kyi rjes 'jog pa sogs grub pa'i rtags ngo mtshar che ba bsam gyis mi khyab pa mnga'/_kong long ral gsum du 'gro don gyi phrin las rgya cher bskyangs/_yang ti'i dbang lung khrid gsum nyams len dang bcas pa'i rgyun deng sang gi bar du rgya cher 'phel zhing kho bos kyang legs par nos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
།ཉང་བན་ཏིང་འཛིན་བཟང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྐྱེས་བུ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱེ་བ་དུང་མཚོ་རས་པ་སྔ་མ་ནི་ཡར་ལུང་དུ་འཁྲུངས། གཞོན་དུས་ནས་གདན་ས་མཐིལ་དུ་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་པའི་མཚན་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་དང་། སྒམ་པོ་རྡོར་བློ་བ་ལ་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་མཚན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་གསོལ། ཁ་རག་གཡུ་མཚོར་འཁྲུལ་ཞིག་ཁམས་པའི་དྲུང་དུ་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཞུས་པའི་སྐབས། དེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་གཡུ་མཚོར་བྱོན་ནས་དེའུ་ཞིག་གི་ཁར་སྤྱིལ་པོ་འདུག་པར་དཀའ་ཐུབ་ལ་བསྟེན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་མཛད། སྤྱིལ་པོའི་གཏིང་ནས་ཁ་བྱང་རྙེད་པས་དེའི་དོན་སྒམ་པོར་བྱོན། མཚོ་འོག་མའི་འཁྱགས་པ་བསྐུམ་ཁྲུ་གང་གི་འོག་ནས། དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྐྱེས་བུ་ཡེ་རྡོར་གཉིས་ཀྱིས་སྦས་པའི་ཆོས་གཏེར། རྡོ་སྒྲོམ་ནང་དུ་ནེའུ་ལེའི་གཟུགས། དེའི་ནང་དུ་ཤོག་དྲིལ་དར་སྣ་ལྔས་དྲིལ་བ་དང་ནཱ་རོ་པའི་དབང་བུམ་སོགས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས་སེམས་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་འཕོ་བ་གྲོང་འཇུག་གི་སྐོར་རྣམས་བྱོན་ཏེ་སེམས་ཁྲིད་སྔར་དུས་དར་རྒྱས་ཆེ། དེང་སང་ཡང་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ལས་ཟུར་མང་སྙན་བརྒྱུད་ལས་ལུང་དང་གྲོལ་མཆོག་ཁྲིད་བརྒྱ་ལས་ལུང་ཁྲིད་བར་མ་ཆད་པར་ནོས། འདིས་གཉལ་དུ་དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་འཁྲུངས་ས་དུང་མཚོ་ལྷ་ཁང་སོགས་རྟེན་བཞེངས་མང་པོ་མཛད། ཚལ་པ་དྲུང་ཆེན་སྨོན་ལམ་པ་དང་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ་སོགས་ལ་དངོས་རྫས་མང་པོ་ཕུལ་ནས་ལྷ་ས་བསྐོར་མི་རྣམས་ལ་སྐྱོ་ཚུལ་ཚུགས་པའང་བཤད་དོ།
nyang ban ting 'dzin bzang po'i rnam 'phrul skyes bu ye shes rdo rje'i skye ba dung mtsho ras pa snga ma ni yar lung du 'khrungs/_gzhon dus nas gdan sa mthil du chos sgor zhugs pa'i mtshan shes rab rgya mtsho dang /_sgam po rdor blo ba la bsnyen par rdzogs pa'i mtshan rin chen bzang po gsol/_kha rag g.yu mtshor 'khrul zhig khams pa'i drung du dka' thub kyi sdom pa zhus pa'i skabs/_des lung bstan pa ltar g.yu mtshor byon nas de'u zhig gi khar spyil po 'dug par dka' thub la bsten te sgrub pa mdzad/_spyil po'i gting nas kha byang rnyed pas de'i don sgam por byon/_mtsho 'og ma'i 'khyags pa bskum khru gang gi 'og nas/_dwags po rin po che dang /_skyes bu ye rdor gnyis kyis sbas pa'i chos gter/_rdo sgrom nang du ne'u le'i gzugs/_de'i nang du shog dril dar sna lngas dril ba dang nA ro pa'i dbang bum sogs spyan drangs pa las sems khrid yid bzhin nor bu dang 'pho ba grong 'jug gi skor rnams byon te sems khrid sngar dus dar rgyas che/_deng sang yang rgyun bzhugs pa las zur mang snyan brgyud las lung dang grol mchog khrid brgya las lung khrid bar ma chad par nos/_'dis gnyal du dwags po rin po che 'khrungs sa dung mtsho lha khang sogs rten bzhengs mang po mdzad/_tshal pa drung chen smon lam pa dang kun dga' rdo rje sogs la dngos rdzas mang po phul nas lha sa bskor mi rnams la skyo tshul tshugs pa'ang bshad do
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་དང་རླངས་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གྲུབ་ཆེན་ཆགས་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ། མདོ་ཁམས་རྫོགས་ཆེན་པ་པདྨ་རིག་འཛིན་ཞེས་བོད་ཆེན་པོའི་ལྗོངས་སུ་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཕྲིན་ལས་ལྷག་པར་སྤེལ་བ་ལ་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུ་གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པར་བྱོན་པའི་བཞི་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པ་རྩལ་ལམ། འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་ལ། སྤྱིར་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས་ལུང་བསྟན་བར་མ་ཆད་པ་དང་། དུས་གསུམ་སྒྲིབ་མེད་དུ་གཟིགས་པའི་མངོན་ཤེས་མངའ་བ་ཀུན་ལ་གསལ། ཁྱད་པར་ཟབ་མོ་དག་སྣང་གི་ཆོས་སྡེ་ཅི་རིགས་བཞུགས་པ་ལས། ཐོག་མ་ཙམ་དུ་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད་ཅེས་པའི་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཞིག་སློབ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ལན་མང་དུ་གནང་ཞིང་། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་ཀྱང་ཆེད་དུ་གསན་པར་མཛད་ལ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་པ། མཆོག་གཟིགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འདི་ཉིད་སྐུ་ཚེ་དང་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་པས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ།
paN chen bi ma la dang rlangs dpal gyi seng ge sogs kyi rnam 'phrul grub chen chags med rin po che'i thugs sras kyi thu bo/_mdo khams rdzogs chen pa pad+ma rig 'dzin zhes bod chen po'i ljongs su snga 'gyur rdo rje theg pa'i phrin las lhag par spel ba la smon lam gyi mthu grub pa de nyid sku phreng rim par byon pa'i bzhi pa mi 'gyur nam mkha'i rdo rje tshe dbang grub pa rtsal lam/_'jigs med mkhyen brtse'i dbang phyug phrin las rnam rgyal rdo rje zhes yongs su grags pa de nyid la/_spyir rtsa gsum chos srung rab 'byams kyi zhal gzigs lung bstan bar ma chad pa dang /_dus gsum sgrib med du gzigs pa'i mngon shes mnga' ba kun la gsal/_khyad par zab mo dag snang gi chos sde ci rigs bzhugs pa las/_thog ma tsam du gtan la phabs pa'i tshe sgrub rdo rje rgya mdud ces pa'i nyung gsal snying por dril ba zhig slob tshogs rnams la lan mang du gnang zhing /_gter chen mchog gyur gling pas kyang ched du gsan par mdzad la kho bos kyang nos pa/_mchog gzigs sprul pa'i sku 'di nyid sku tshe dang phrin las mthar phyin pas rten 'brel legs par grub bo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Eneringpa Ngawang Dorje
ཨེ་ནེ་རིང་པ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་   •   E ne ring pa ngag dbang rdo rje
Name in the Tertön Gyatsa: མཁས་གྲུབ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་
Volume 1 Text 6, Pages 748-748

།མཁས་གྲུབ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་ནི། ཨེ་ཡུལ་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་སུ་འཁྲུངས། ཨེ་ནེ་རིང་ནུབ་དགོན་ཞེས་པ་སྔོན་ནས་རྙིང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུད་འཛིན་པ་དེའི་བླ་མར་མཛད། ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་པའི་ཕྱག་བཞེས་གཙོ་བོར་བསྐྱངས། ལུགས་གཉིས་ཀར་མཁྱེན་པ་ཆེ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས། ཁྱད་པར་ཟབ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་རིམ་པར་བྱུང་བ་སྦྱོར་ར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་དྭགས་པོ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སོགས་ཀྱིས་གསན་བཞེས་གནང་བ་ལས། ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་ཁྲོ་བོ་སྨེ་བརྩེགས་ཀྱི་གདམས་སྐོར་ཉུང་ངུ་ཟབ་ཁྱད་ཅན་ཞིག་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས་སོ།
mkhas grub ngag dbang rdo rje ni/_e yul rig pa'i 'byung gnas su 'khrungs/_e ne ring nub dgon zhes pa sngon nas rnying lugs kyi chos rgyud 'dzin pa de'i bla mar mdzad/_o rgyan smin grol gling pa'i phyag bzhes gtso bor bskyangs/_lugs gnyis kar mkhyen pa che zhing phrin las rgyas/_khyad par zab gter gyi bka' babs rim par byung ba sbyor ra thams cad mkhyen pa dang dwags po sprul pa'i sku sogs kyis gsan bzhes gnang ba las/_yang zab rtsa gsum kun 'dus kyi cha lag khro bo sme brtsegs kyi gdams skor nyung ngu zab khyad can zhig bdag gis kyang nos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Yakchar Ngönmo Rinchen Gyalpo
གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ་   •   G.yag phyar sngon mo rin chen rgyal po
Name in the Tertön Gyatsa: གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོ་
Volume 1 Text 6, Pages 448-450

སངས་རྒྱས་བཀའ་ལ་འདྲ་ཆོས་འདྲ་མིན་བྱེད༔ རྫོགས་ཆེན་རྡེའུ་ཟེར་བའི་ལོག་ཆོས་དང༔ རི་བོང་འཛིན་ཞེས་བསེ་སྦྱོར་སྨན་ལོག་འབྱུང༔ བོད་རྩིས་དྲུག་ཅུ་སྐོར་ཞེས་གསལ་སྒྲོན་ཞེས༔ རྩིས་རྒྱུད་ཀུན་དང་མི་མཐུན་དར་བ་འབྱུང༔ གཏེར་མ་ཡིན་ཟེར་བཅའ་གཞི་མ་ཚང་བའི༔ གཏེར་མར་གྲགས་པའི་བསླུ་ཆོས་མང་ཞིག་འབྱུང༔ འོ་ཡུག་གཡག་སྡེར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོར་གྲགས་པ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོ་ནི། ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་འོ་ཡུག་གཡག་ལྕེ་ཁྲ་མོ་དང་ཉེ་བའི་སྟོད་དུར་ཞེས་པའི་ལུང་ལག་ཁྲ་ཆུང་ཟེར་བར་བོན་སྔགས་ཀྱི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་པར་གསལ། གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོ་ཞེས་བླ་དྭགས་དང་། མཚན་དངོས་རྡོ་རྗེ་འབུམ། འདིས་གཡག་ལྕེ་ཁྲ་མོ་བྲག་ནས་བཻ་རོས་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲ་མོའི་སྐོར་མང་པོ། བོན་གྱི་སེམས་ཕྱོགས་སོགས་ཆོས་བོན་གཉིས་ཀའི་གཏེར་ཁ་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་ཀྱང་ཐོག་སྔས་པས་དེང་སང་དཔེ་རྒྱུན་ཙམ་ཡང་མཇལ་དུ་མི་སྣང་ནའང་། འདིའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཆ་ཤས་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲ་མོའི་སྐོར་ལས་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡང་གཏེར་དུ་ཡེར་པའི་བྲག་ལ་སྦས་པ་ཕྱིས་རོང་པ་བདུད་འདུལ་གླིང་པས་བཏོན། སླར་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་གཏེར་ཡིག་རྗེ་བླ་མ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཕྱག་ཏུ་བབས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་ཁོ་བོ་ཅག་ལའང་བཀའ་དྲིན་ཏུ་བསྩལ་པ་ལྟར་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་གཡུལ་མདོས་བཅས་ཆོག་བསྒྲིག་ཏུ་བགྱིས་པ་སྟེ། དེང་སང་བླ་དཔོན་སྐུ་རྐྱེན་ཟློག་པའི་ཐབས་ཅི་དྲགས་དགོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལྟ་བུའི་གཡུལ་མདོས་ལན་རེ་ཙམ་ལག་ལེན་དུ་བཏབ་ན་དུས་བབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ཁྱད་པར་དུ་ཆེ་བར་མངོན་ནོ།
sangs rgyas bka' la 'dra chos 'dra min byed:_rdzogs chen rde'u zer ba'i log chos dang:_ri bong 'dzin zhes bse sbyor sman log 'byung:_bod rtsis drug cu skor zhes gsal sgron zhes:_rtsis rgyud kun dang mi mthun dar ba 'byung:_gter ma yin zer bca' gzhi ma tshang ba'i:_gter mar grags pa'i bslu chos mang zhig 'byung:_'o yug g.yag sder sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston g.yag phyar sngon mor grags pa 'byung:_zhes pa'i gter ston g.yag phyar sngon mo ni/_lo chen bai ro'i rnam 'phrul 'o yug g.yag lce khra mo dang nye ba'i stod dur zhes pa'i lung lag khra chung zer bar bon sngags kyi rigs su 'khrungs/_rten sngags par gsal/_g.yag phyar sngon mo zhes bla dwags dang /_mtshan dngos rdo rje 'bum/_'dis g.yag lce khra mo brag nas bai ros sbas pa'i gter kha bla rdzogs thugs gsum dang sgrub thabs phra mo'i skor mang po/_bon gyi sems phyogs sogs chos bon gnyis ka'i gter kha rgya cher bzhes kyang thog sngas pas deng sang dpe rgyun tsam yang mjal du mi snang na'ang /_'di'i zab gter gyi cha shas sgrub thabs phra mo'i skor las sgrol ma 'jigs pa kun skyob las tshogs dang bcas pa yang gter du yer pa'i brag la sbas pa phyis rong pa bdud 'dul gling pas bton/_slar yang gter du sbas pa'i gter yig rje bla ma mdo sngags gling pa'i phyag tu babs pa gtan la phab cing kho bo cag la'ang bka' drin tu bstsal pa ltar sgrub thabs dbang chog g.yul mdos bcas chog bsgrig tu bgyis pa ste/_deng sang bla dpon sku rkyen zlog pa'i thabs ci drags dgongs pa rnams kyis 'di lta bu'i g.yul mdos lan re tsam lag len du btab na dus babs byin rlabs kyi tshan kha khyad par du che bar mngon no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Yudra.jpg

Yudra Nyingpo
གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་   •   G.yu sgra snying po
Name in the Tertön Gyatsa: རྒྱལ་མོ་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་
Volume 1 Text 6, Pages 385-386
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།རྒྱལ་མོ་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་ནི། རྒྱལ་མོ་ཚ་རོང་མདོ་གཞེར་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འཁྲུངས། ལོ་ཆེན་བཻ་རོས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་། མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན། ལོ་ཙཱ་བ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲངས་སུ་བྱོན་ཞིང་། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་དྲུང་དུ་མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་ལ་སོགས་མནོས་ཤིང་། སྐུ་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེར་སྤྲུལ་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་ནུས། ཐེག་མཆོག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལྟ་དགོངས་ཀློང་དུ་གྱུར། སེམས་ཀློང་སོགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་ཆེན་པོའོ། །འདིའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྨིན་གླིང་ལོ་ཙཱ་བ་དྷརྨ་ཤྲཱི་སོགས་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་པ་མང་དུ་བྱོན་ཅིང་། བྲག་གསུམ་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་དམ་བསྟན་འཛིན་ཟླ་འོད་རྡོ་རྗེ་སོགས་གཏེར་སྟོན་ཡང་ཅི་རིགས་པ་བྱོན་པར་མངོན།
rgyal mo g.yu sgra snying po ni/_rgyal mo tsha rong mdo gzher rgyal khab tu 'khrungs/_lo chen bai ros rjes su bzung zhing /_mkhas pa dang grub pa'i phul du phyin/_lo tsA ba brgya rtsa brgyad kyi grangs su byon zhing /_slob dpon chen po'i drung du man ngag lta ba'i phreng ba la sogs mnos shing /_sku gser gyi rdo rjer sprul pa sogs rdzu 'phrul sna tshogs ston nus/_theg mchog rdzogs pa chen po'i lta dgongs klong du gyur/_sems klong sogs kyi bstan pa'i srog shing chen po'o/_/'di'i rnam 'phrul smin gling lo tsA ba d+harma shrI sogs bstan pa la bya ba byed nus pa mang du byon cing /_brag gsum gter ston rdo rje thogs med dam bstan 'dzin zla 'od rdo rje sogs gter ston yang ci rigs pa byon par mngon
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Garwang Chime Dorje
གར་དབང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་   •   Gar dbang 'chi med rdo rje
Name in the Tertön Gyatsa: གཏེར་སྟོན་གར་དབང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་
Volume 1 Text 6, Pages 657-659

།གཏེར་སྟོན་གར་དབང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ནི། རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པས་སྤུ་སྟོད་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་ཚང་ལ་ལུང་བསྟན་ཕྱག་རིས་སུ་བསྩལ་པ་ལྟར། སྦས་གནས་པདྨོ་བཀོད་པའི་སྙིང་ཁ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆར། སྐུ་ཡུལ་ཞེས་པ་མོན་པའི་གྲོང་དུ་ཡབ་སྔགས་འཆང་དཀོན་མཆོག་དང་ཡུམ་རྒྱ་ལ་སྡེ་པའི་སྲས་སུ་ཆུ་མོ་ལུག་གི་ལོར་བལྟམས། དེའང་དགའ་ཆགས་ནས་ཆོས་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཞིང་གཤེགས་པ་དང་། འདི་ཉིད་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་དུས་འགྲིགས། སྐུ་ན་ཕྲ་མོ་ནས་དམ་པའི་སྤྱོད་པས་དུས་འདས་པས་ཀློ་དང་མོན་པ་རྣམས་ཀྱང་ཡ་མཚན་དུ་འཛིན། སྤུ་བོ་རྦ་ཁ་དགོན་དུ་བསླབ་སྦྱང་མཛད། འབྲུག་ཐང་གཏེར་སྟོན་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བས་མཚན་ཀུན་བཟང་འོད་ཟེར་གར་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཞེས་གསོལ་ཞིང་མ་འོངས་པའི་ལུང་བསྟན་དང་དབུགས་དབྱུང་གཟེངས་བསྟོད་མཛད། རྦ་ཁ་དགོན་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་འབྱོར་བ་ལྟར། མེ་རྟ་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུ་ལ་པདྨ་བཀོད་ཀྱི་གནས་སྟོད་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་འདུས་ཀྱི་ལུང་པ་དམར་ནག་རཀྟའི་མཚོ་འགྲམ་ནས་འཆི་མེད་ཐུགས་ཐིག །ཚེ་ཆུ། དམ་རྫས། སྐུ་ཚབ་སོགས་སྤྱན་དྲངས། མི་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་གསང་རྒྱ་བསྡམས་ནས་ཉམས་བཞེས་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། བཀའ་རྒྱ་གྲོལ་བའི་ཐོག་མར་སྒམ་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་གདམས་ངག་རྫོགས་པར་བསྩལ། རིམ་གྱིས་སྦྱོར་ར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སོགས་ལའང་སྤེལ། དབུས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་གཞུང་ས་རྩེ་ཤོད་དུའང་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་སུ་འགྲིགས། བསྟན་པའི་རིམ་གྲོ་འགའ་ཞིག་བསྒྲུབ། བྱོན་ལམ་གྱི་གནས་རྣམས་དང་། སྦ་ལྕག་ཤྲཱི་སོགས་ནས་གཏེར་ཁ་མང་དུ་བཞེས་པར་གྲགས་ནའང་དེང་སང་འཆི་མེད་ཐུགས་ཏིག་དང་གྲོ་ལོད་གནམ་ལྕགས་མེ་འཁོར་གཉིས་བཞུགས། རྗེ་འདི་དང་དྭགས་པོ་གཏེར་སྟོན་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་སྦས་ཡུལ་ཆེན་པོའི་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གནས་སྒོ་མང་པོ་གསལ་འབྱེད་དང་། བོད་ཁམས་སྤྱིའི་བདེ་ཐབས་སུ་ས་གནད་རྣམས་སུ་ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་མང་དུ་བཞེངས་ཤིང་སྒྲུབ་ཆེན་ལན་འགའ་ཞིག་མཛད། གློ་མོན་གྱི་འགྲོ་བ་མང་པོ་བསྡུ་བ་རྣམ་པ་བཞིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བར་མཛད་ནས་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་སྤྲུལ་བརྒྱུད་ཀྱང་སྦས་ཡུལ་དེ་ཉིད་དུ་རིམ་པར་བྱོན་པར་གྲགས། འདི་ཉིད་གཏེར་སྟོན་ཚད་ཐུབ་ཏུ་སྣང་བས་འཆི་མེད་ཐུགས་ཏིག་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་སོ།
gter ston gar dbang 'chi med rdo rje ni/_rig 'dzin chos rje gling pas spu stod nor bu don grub tshang la lung bstan phyag ris su bstsal pa ltar/_sbas gnas pad+mo bkod pa'i snying kha chos kyi 'khor lo'i char/_sku yul zhes pa mon pa'i grong du yab sngags 'chang dkon mchog dang yum rgya la sde pa'i sras su chu mo lug gi lor bltams/_de'ang dga' chags nas chos gling sprul sku 'jig rten dbang phyug zhing gshegs pa dang /_'di nyid lhums su zhugs pa dus 'grigs/_sku na phra mo nas dam pa'i spyod pas dus 'das pas klo dang mon pa rnams kyang ya mtshan du 'dzin/_spu bo rba kha dgon du bslab sbyang mdzad/_'brug thang gter ston la gtsug phud phul bas mtshan kun bzang 'od zer gar dbang bstan pa'i nyi ma zhes gsol zhing ma 'ongs pa'i lung bstan dang dbugs dbyung gzengs bstod mdzad/_rba kha dgon nas gter gyi kha byang phyag tu 'byor ba ltar/_me rta zla ba drug pa'i tshes bcu la pad+ma bkod kyi gnas stod mkha' 'gro 'bum 'dus kyi lung pa dmar nag rak+ta'i mtsho 'gram nas 'chi med thugs thig_/tshe chu/_dam rdzas/_sku tshab sogs spyan drangs/_mi lo bcu gnyis kyi bar du gsang rgya bsdams nas nyams bzhes mthar phyin par mdzad/_bka' rgya grol ba'i thog mar sgam po sprul sku la gdams ngag rdzogs par bstsal/_rim gyis sbyor ra thams cad mkhyen pa sogs la'ang spel/_dbus phyogs su phebs te gzhung sa rtse shod du'ang rten 'brel legs su 'grigs/_bstan pa'i rim gro 'ga' zhig bsgrub/_byon lam gyi gnas rnams dang /_sba lcag shrI sogs nas gter kha mang du bzhes par grags na'ang deng sang 'chi med thugs tig dang gro lod gnam lcags me 'khor gnyis bzhugs/_rje 'di dang dwags po gter ston lhan rgyas kyis sbas yul chen po'i lte ba sprul pa'i 'khor lo gtso bor gyur pa'i gnas sgo mang po gsal 'byed dang /_bod khams spyi'i bde thabs su sa gnad rnams su lha khang dang mchod rten mang du bzhengs shing sgrub chen lan 'ga' zhig mdzad/_glo mon gyi 'gro ba mang po bsdu ba rnam pa bzhis rjes su bzung bar mdzad nas zhi bar gshegs pa'i sprul brgyud kyang sbas yul de nyid du rim par byon par grags/_'di nyid gter ston tshad thub tu snang bas 'chi med thugs tig kho bos kyang nos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Garwang Ledro Lingpa
གར་དབང་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་   •   Gar dbang las 'phro gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: ཨེ་སྤེ་ཅོག་གར་དབང་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 599-601
Buddhist Digital Resource Center

།ལོ་ཆུང་དཀོན་མཆོག་འོད་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དང་། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་པ་ཨེ་སྤེ་ཅོག་གར་དབང་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་ནི། ཨེ་ཡུལ་དྲུག་གི་ལུང་པའི་ལྗོངས་གང་པོ་ནག་གི་སྤེ་ཅོག་ཏུ་ལོ་ཙཱ་བ་ཁེར་གད་འཁོར་ལོ་གྲགས་སོགས་ཀྱི་གདུང་རུས་ལས་རིག་འཛིན་རཏྣ་གླིང་པའི་དབོན་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་དྲུག་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་། སྤྱོད་པ་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་མང་དུ་མཛད། བཅུ་བདུན་པར་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་པདྨ་བརྩེགས་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོ་ལ། ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན། ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར། ཡི་དམ་ཕག་མོ་དཀར་མོ། བཀའ་བརྒྱད་རྫོང་འཕྲང་། ཚེ་དཔག་མེད། མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་སོགས་ཆོས་དང་རྟེན་དང་དམ་རྫས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱན་དྲངས། པདྨ་བརྩེགས་པའི་བྲག་ལ་དུས་ཕྱིས་སུའང་མི་ཐར་བ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བྱ་འཕུར་བ་ལྟར་བྱོན་པས་དེར་ཡོད་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་གྱི་ས་ལ་བཀོད། གཞན་ཡང་འོད་དེ་གུང་རྒྱལ་མགུལ་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པ་དང་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད། ཁྲོས་མ་ནག་མོ། མ་ནིང་སྟག་ཞོན་ཞིང་སྐྱོང་སོགས། ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་གཏེར་ཞབས་བཟོ་པ་ཏྲ་ཀ་སོགས་སྔ་ཕྱིར་གཏེར་ཆོས་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས། གསང་སྔགས་བཀའ་གཏེར་གྱི་གདམས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་གསན་བསམ་སྒོམ་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད། གྲུབ་པའི་རྟགས་དང་མངོན་ཤེས་ཐོགས་པ་མེད་པས་ཕྱིང་དབར་སྟག་རྩེའི་སྡེ་པ་སོགས་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་གནས་སུ་བཀུར། དབུས་དང་ཡར་འབྲོག་ཨེ་དྭགས་སོགས་སུ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས། རིག་འཛིན་ཞིག་པོ་གླིང་པའི་ཁྱུང་ཚང་བྲག་གི་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཡང་འདིས་ཕུལ་བར་གྲགས། སྐུ་ཚེའང་མཐར་ཕྱིན་པར་བཞུགས་ཤིང་གདུང་རྒྱུད་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱང་ཨེ་གང་པོ་སྤེ་ཅོག་ན་ཕྱིས་ཀྱི་བར་ཡོད་པར་སྣང་། གཏེར་ཆོས་གྲས་སེང་གདོང་མའི་སྐོར་སོགས་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པས་ཀྱང་གསན་ཚུལ་སྣང་མོད། དེང་སང་རྒྱུན་མི་འདུག །འོན་ཀྱང་རྗེ་བླ་མས་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཕག་མོ་དཀར་མོ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོའི་སྨིན་གྲོལ་རྫོགས་པར་བཀའ་དྲིན་དུ་ཐོབ་པས་ཕྱོགས་འདིར་ཡང་སྐལ་བཟང་དུ་མཚོན་ནོ།
lo chung dkon mchog 'od kyi rnam 'phrul dang /_rgyal sras lha rje'i skye ba bcu pa e spe cog gar dbang las 'phro gling pa ni/_e yul drug gi lung pa'i ljongs gang po nag gi spe cog tu lo tsA ba kher gad 'khor lo grags sogs kyi gdung rus las rig 'dzin rat+na gling pa'i dbon rgyud du 'khrungs/_dgung lo drug par rab tu byung /_spyod pa ya mtshan che ba mang du mdzad/_bcu bdun par yar lung shel brag pad+ma brtsegs pa nas thugs rje chen po 'khor ba las sgro la/_thugs dam zab pa skor bdun/_lus med mkha' 'gro'i chos skor/_yi dam phag mo dkar mo/_bka' brgyad rdzong 'phrang /_tshe dpag med/_mgon po phyag bzhi pa sogs chos dang rten dang dam rdzas dpag tu med pa spyan drangs/_pad+ma brtsegs pa'i brag la dus phyis su'ang mi thar ba la rdzu 'phrul gyis bya 'phur ba ltar byon pas der yod thams cad ngo mtshar gyi sa la bkod/_gzhan yang 'od de gung rgyal mgul nas tshe sgrub gsang ba 'dus pa dang rdo rje rgya mdud/_khros ma nag mo/_ma ning stag zhon zhing skyong sogs/_o rgyan gling pa'i gter zhabs bzo pa tra ka sogs snga phyir gter chos mang du spyan drangs/_gsang sngags bka' gter gyi gdams pa dpag tu med par gsan bsam sgom pa mthar phyin mdzad/_grub pa'i rtags dang mngon shes thogs pa med pas phying dbar stag rtse'i sde pa sogs chen po rnams kyis mchod gnas su bkur/_dbus dang yar 'brog e dwags sogs su 'gro don rgya cher bskyangs/_rig 'dzin zhig po gling pa'i khyung tshang brag gi gter gyi kha byang yang 'dis phul bar grags/_sku tshe'ang mthar phyin par bzhugs shing gdung rgyud dang chos brgyud kyang e gang po spe cog na phyis kyi bar yod par snang /_gter chos gras seng gdong ma'i skor sogs rig 'dzin gter bdag gling pas kyang gsan tshul snang mod/_deng sang rgyun mi 'dug_/'on kyang rje bla mas yang gter gyi tshul du gtan la phab pa'i phag mo dkar mo ye shes 'khor lo'i smin grol rdzogs par bka' drin du thob pas phyogs 'dir yang skal bzang du mtshon no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
།གཉགས་ལོ་བདུད་འཇོམས་ནམ་སྙིང་རྣམས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་མངའ་རིས་གཏེར་སྟོན་གར་དབང་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ནམ། གསང་མཚན་པདྨ་གར་དབང་རྩལ་དུ་གྲགས་པ་ནི། མངའ་རིས་གུང་ཐང་གི་ནུབ་རི་ཡམ་ཞེས་པའི་སའི་ཆར་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་ངོ་མཚར་དུ་མ་མངའ། ལྷག་པར་དབེན་གནས་མུ་སེའི་ཕ་ཝཾ་རུ་སྦལ་འདྲ་བའི་བྱ་སྐྱིབས་སུ་རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་ནས་བཞུགས་པའི་སྐབས། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་གཅེར་བུ་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན་གསུམ་གྱིས་གླུ་དང་བརྡའ་ཡིས་བསྐུལ་པས་ཐུགས་ཉམས་འུར་ཏེ་ཞབས་ས་ལ་མ་རེག་པར་ཕ་ཝཾ་སྦྲུལ་ནག་འཁྱུགས་པ་འདྲ་བའི་སྟེང་དུ་ཕེབས་པ་ན་སྔར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་གསུམ་དང་ཡུལ་དེའི་གཞི་བདག་གཏེར་བདག་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་མ་བྱུང་བ་བཞིན། ཐོག་མར་མིས་མི་ཐར་བའི་བྲག་གདོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཕེབས་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་བཞིན། སྦས་ཡུལ་སྐྱིད་མོ་ལུང་ནས་སྔོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུས་ཡང་གཏེར་དུ་རྒྱས་བཏབ་པའི་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་གི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གྱི་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་ཤིང་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་། གཞན་ཡང་འཕགས་པ་ཝ་ཏིའི་ཁྲུས་ཁང་ནས་སྤྱན་རས་གཟིགས་རྩ་གསུམ་སྙིང་ཐིག་གིས་མཚོན། པདྨའི་སྙན་བརྒྱུད་ཡང་གསང་དྲི་མེད། ཟབ་ཏིག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གསལ། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་སོགས་ཆོས་དང་རྟེན་དང་དམ་རྫས་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་མང་དུ་བཞེས། རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངོན་ཤེས་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཤར། ལྔ་པ་ཆེན་པོར་བྱ་མ་རྟའི་ལམ་ནས་གནས་ཚུལ་གསོལ་བར་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བརྟགས་པ་དང་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པ་ལའང་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཏེ་གཏེར་སྟོན་འཁྲུལ་མེད་དུ་ངེས་པ་འཁྲུངས་ཏེ་འགྲོ་དོན་ཕྱོགས་བྲལ་དུ་སྐྱོང་ཆོག་པའི་བཀའ་ཕེབས་པས་རྩོད་མེད་ཡོངས་གྲགས་སུ་གྱུར་ཅིང་འགྲོ་དོན་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་། དེའི་སྐྱེ་བ་ནི་གྲུབ་ཆེན་ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་གྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་དབང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སྟེ། འདིས་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པ་སྐུ་མཆེད་གྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤིང་སྨིན་གླིང་དུ་ཡུན་རིང་བཞུགས། མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པར་གསན་བསམ་མཛད་པས་མཁྱེན་པ་རྒྱས་པ་ལ་བརྟེན། གོང་མའི་གཏེར་ཆོས་རྣམས་ལ་ཆོག་བསྒྲིག་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ་ལས། གཙང་པོ་བྱང་གསང་ཆོས་པདྨ་ལྷུན་སྡིངས་སུ་ད་ལྟའང་བརྒྱུད་འཛིན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་ཤིང་། ཁོ་བོས་ཀྱང་ཟབ་ཏིག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གསལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྩ་གསུམ་སྙིང་ཐིག །རྡོར་སེམས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད་རྣམས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་རྗེ་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ནོས། འདིའི་ཟབ་ཏིག་དང་དྲི་མེད་ལྷུན་པོའི་དོན་ཏིག །སྟག་ཤམ་པའི་དགོངས་འདུས་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་རྣམས་རྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་ཡོད་མེད་མ་གཏོགས་ཚིག་དོན་ཞུ་དག་ཕེར་བས་བརྒྱུད་པ་གསུམ་འདུས་སུ་སྦྱར་རུང་བར་མངོན་ནོ། །དེར་མ་ཟད་འཇའ་ཚོན་ཞབས་ཀྱི་སྙིང་ཐིག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གསལ་ཡང་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མ་མཛད་མོད་དོན་འདི་དང་འདྲ་བར་རྗེ་བླ་མའི་གསུང་ལས་ཐོས་སོ།
gnyags lo bdud 'joms nam snying rnams zung du 'jug pa'i rnam 'phrul mnga' ris gter ston gar dbang zla ba rgyal mtshan nam/_gsang mtshan pad+ma gar dbang rtsal du grags pa ni/_mnga' ris gung thang gi nub ri yam zhes pa'i sa'i char 'khrungs/_sku chung ngu nas ngo mtshar du ma mnga'/_lhag par dben gnas mu se'i pha waM ru sbal 'dra ba'i bya skyibs su rig 'dzin bdud 'dul rdo rje'i gter ma thugs rje chen po'i bsnyen sgrub mdzad nas bzhugs pa'i skabs/_ye shes mkha' 'gro gcer bu rus pa'i rgyan can gsum gyis glu dang brda' yis bskul pas thugs nyams 'ur te zhabs sa la ma reg par pha waM sbrul nag 'khyugs pa 'dra ba'i steng du phebs pa na sngar gyi mkha' 'gro gsum dang yul de'i gzhi bdag gter bdag rnams kyis bskul ma byung ba bzhin/_thog mar mis mi thar ba'i brag gdong chen po zhig tu rdzu 'phrul gyis phebs nas gter gyi kha byang phyag tu son pa bzhin/_sbas yul skyid mo lung nas sngon rig 'dzin chen po rgod kyi ldem 'phrus yang gter du rgyas btab pa'i rdor sems thugs kyi me long gi skor rnams spyan drangs shing spel bar mdzad pa'i dbang lung khrid gsum gyi rgyun da lta'i bar ma nyams par bzhugs shing 'gro don rgya cher byung /_gzhan yang 'phags pa wa ti'i khrus khang nas spyan ras gzigs rtsa gsum snying thig gis mtshon/_pad+ma'i snyan brgyud yang gsang dri med/_zab tig chos dbyings rang gsal/_rdo rje phur pa sogs chos dang rten dang dam rdzas kyi zab gter mang du bzhes/_rdzu 'phrul dang mngon shes phyogs med du shar/_lnga pa chen por bya ma rta'i lam nas gnas tshul gsol bar rje nyid kyi thugs dam brtags pa dang rig 'dzin gter bdag gling pa la'ang bka' 'dri zhus te gter ston 'khrul med du nges pa 'khrungs te 'gro don phyogs bral du skyong chog pa'i bka' phebs pas rtsod med yongs grags su gyur cing 'gro don phrin las rgya cher byung /_de'i skye ba ni grub chen nyi zla klong gsal gyi sras su 'khrungs pa kun mkhyen chos dbang rdo rje 'dzin pa ste/_'dis rig 'dzin gter bdag gling pa sku mched gyi zhabs la gtugs shing smin gling du yun ring bzhugs/_mdo sngags rig gnas dang bcas par gsan bsam mdzad pas mkhyen pa rgyas pa la brten/_gong ma'i gter chos rnams la chog bsgrig rgya cher spel ba las/_gtsang po byang gsang chos pad+ma lhun sdings su da lta'ang brgyud 'dzin ma nyams par bzhugs shing /_kho bos kyang zab tig chos dbyings rang gsal/_thugs rje chen po rtsa gsum snying thig_/rdor sems kyi chos sde tshe sgrub rdo rje rgya mdud rnams kyi smin grol rje bla ma'i bka' drin las nos/_'di'i zab tig dang dri med lhun po'i don tig_/stag sham pa'i dgongs 'dus 'gro ba kun sgrol rnams rgyud kyi skor yod med ma gtogs tshig don zhu dag pher bas brgyud pa gsum 'dus su sbyar rung bar mngon no/_/der ma zad 'ja' tshon zhabs kyi snying thig chos dbyings rang gsal yang gtan la 'bebs par ma mdzad mod don 'di dang 'dra bar rje bla ma'i gsung las thos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
།གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་རྩ་གསུམ་གཏེར་བདག་གླིང་པའམ་གར་དབང་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་གྲགས་པ་ནི། ལྷོ་ཟླ་ནང་ཆེན་གྱི་སྟོད་གནས་ཆེན་གཟེ་རྒྱལ་གྱི་ཉེ་འདབས་སུ་འགྲུ་ཆེན་རླངས་ཀྱི་རིགས་སུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས། རྔོག་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པར་གྲགས་པའི་དགེ་ལུགས་ཆོས་རྗེ་ཞིག་ལས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་ཞུས་པའི་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་སུ་གསོལ། བསླབ་སྦྱང་ཅི་རིགས་མཛད། གཏེར་ཆེན་སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེ་ནང་ཆེན་སྒར་དུ་བྱོན་པ་ལས་ཆོས་འབྲེལ་ཙམ་གསན། ཕྱིས་འབྲི་གུང་དུ་བྱོན་ནས་དཀོན་མཆོག་ཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་བླ་མར་བསྟེན་ནས་བཀའ་ཆོས་ཅི་རིགས་དང་ལྷག་པར་རླུང་ཛཱ་བིར་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་ཞིབ་ནན་ཏུ་གསན་ནས་ལོ་གསུམ་ཙམ་བཞུགས་ཏེ་སྦྱང་པ་མཛད་པས་ཉམས་རྟོགས་ཁོང་ནས་བརྡོལ། རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངོན་ཤེས་རྩོལ་མེད་དུ་ཤར། ལུང་བསྟན་དུས་བབ་བཞིན་རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་གནས་ཆེན་མང་པོ་ཐོགས་མེད་དུ་ཉུལ་བས་ཁ་བྱང་ལུང་བསྟན་ལྟར་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ནས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་་་་་འདུས་དང་། བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྐོར་ཐོག་མར་བཞེས། གཞོ་སྟོད་ཏི་སྒྲོའི་ཚོགས་ཁང་ནས་ཡང་ཟབ་པདྨ་ཁྲག་འཐུང་ཞེས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཟབ་འདྲིལ་གྱི་སྐོར། སྤོ་བོ་རོང་པདྨའི་སྦ་ཚལ་ནས་ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཟིལ་གནོན་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་ཆེ་བ་གླེགས་བམ་བདུན། དེས་མཚོན་གཏེར་གནས་སོ་སོ་ནས་ཡང་ཕུར་གྭའུ་དམར་ནག །ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་བདག་ཟིལ་གནོན་སོགས་ཚེ་སྒྲུབ་སྐོར་བཞི། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་འདས་ཟིལ་གནོན། རྟ་མགྲིན་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་དང་ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་འདུས། རྡོར་སེམས་ཡེ་ཤེས་འོད་དྲྭ། ཕྱག་རྡོར་དྲེགས་པ་ཟིལ་གནོན། དབང་དྲག་པདྨ་ཡང་གསང་། རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐོར། གཤིན་རྗེ་དུག་རི་མེ་འབར། གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཡིད་བཞིན་ནོར་མཆོག །མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ། བླ་མའི་ནོར་སྒྲུབ་ཆོས་སྐྱོང་མགོན་པོ་ཞིང་སྐྱོང་སྐོར་སོགས་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་གདམས་སྐོར་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས་པ་ཤོག་སེར་ལས་ཕབས་གྲུབ་རིགས་པུསྟི་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་ད་ལྟའང་མ་ཆད་པར་རྡོ་ཤུལ་དང་། ཁྱུང་པོ། སྤོ་བོ་སོགས་སུ་བཞུགས་པར་སྣང་། གདན་སའི་མཐིལ་སྤོ་བོ་ཁྲོམ་གཟིགས་རྔམ་ཆེན་རང་དུ་མཛད། སློབ་ཚོགས་ཅི་རིགས་པར་འདུས་ཤིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་བྱུང་ནའང་། དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་རྩ་བཞི་པ་ཙམ་ལ་སྐུ་གཤེགས་པས་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་མ་བྱུང་བར་སྣང་། གཤེགས་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་སློབ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་སྤེལ་ཞིང་། སྐུའི་སྤྲུལ་པ་རོང་སྨྱོན་ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན་ཁྲོམ་གཟིགས་གདན་སར་བཞུགས། གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་ཀུན་བཟང་འཆི་མེད་ནོར་བུ་སྤུ་བོ་དགའ་བ་ལུང་གི་ཕྱོགས་སུ་བྱུང་བར་གྲགས་ཀྱང་སྤྲུལ་བརྒྱུད་མི་གསལ། ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རིག་འཛིན་མི་འཇིགས་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་པོ་ཕྱོགས་ལ་བཞུགས་པ་སྟེ་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་སྤྲུལ་བརྒྱུད་ད་ལྟའི་བར་ཡོད། སློབ་མའི་གཙོ་བོ་ཐུགས་སྲས་རིག་འཛིན་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་ཟབ་གཏེར་ཕལ་ཆེར་ཟུང་མཁར་ཐེག་ཆེན་གླིང་པ་སོགས་ལ་བསྩལ་ནས་རྒྱུན་འཕེལ་བར་བྱུང་། གཞན་ཡང་དཀོན་སེང་པཎྜི་ཏ་དང་། རྗེ་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས། ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་སོགས་བསྟན་པ་སྤེལ་ནུས་པའི་ཞལ་སློབ་ཀྱང་འགའ་ཞིག་བྱུང། འདི་ཉིད་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པ་དང་མཚན་གྱི་ཟུར་མཐུན་པས་ཕན་ཚུན་མཐུན་མིན་དོགས་གཞི་ཙམ་སློང་ནའང་། གཉིས་ཀའི་ལུང་བསྟན་དུ་ཅིའང་མི་གསལ་བས་རང་གྲིབ་ཤ་ཟར་འཁྲུལ་པའི་དཔེར་ཟད། རྒྱལ་དབང་ཞྭ་དམར་ནག་ཟུང་ལ་མཚུར་ཕུར་གཏེར་ཕུད་འབུལ་བར་ཕེབས་སྐབས་གཟིམ་འགག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕྱག་ཏུ་འབུལ་མ་ཐུབ་ཅིང་། གཏེར་སྟོན་ཐུགས་གཤིས་རྩུབ་པས་བསྟུན་ཕྱོགས་ཆེར་མ་མཛད་པར་བརྟེན་ལུང་དོན་ཐོག་ཏུ་མ་ཁེལ་རུང་། ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་ལ་མི་བབ་པའང་མ་མཛད་པ་བཅས་གཏེར་སྟོན་ཚད་ལྡན་དུ་གྲགས་པ་ལྟར་ཁོ་བོས་ཀྱང་པདྨ་ཁྲག་འཐུང་དོན་དབང་ཙམ་ཆོས་འབྲེལ་དུ་ནོས་པ་ཡིན་ནོ།
gnubs chen sangs rgyas ye shes kyi rnam 'phrul rtsa gsum gter bdag gling pa'am gar dbang gnam lcags rdo rje zhes grags pa ni/_lho zla nang chen gyi stod gnas chen gze rgyal gyi nye 'dabs su 'gru chen rlangs kyi rigs su ngo mtshar ba'i ltas dang bcas sku 'khrungs/_rngog blo ldan shes rab kyi sprul par grags pa'i dge lugs chos rje zhig las dge bsnyen gyi sdom pa zhus pa'i mtshan bkra shis phun tshogs su gsol/_bslab sbyang ci rigs mdzad/_gter chen stag sham rdo rje nang chen sgar du byon pa las chos 'brel tsam gsan/_phyis 'bri gung du byon nas dkon mchog phrin las bzang po bla mar bsten nas bka' chos ci rigs dang lhag par rlung dzA bir snyan brgyud kyi skor zhib nan tu gsan nas lo gsum tsam bzhugs te sbyang pa mdzad pas nyams rtogs khong nas brdol/_rdzu 'phrul dang mngon shes rtsol med du shar/_lung bstan dus bab bzhin rig pa brtul zhugs kyi spyod pa dang gnas chen mang po thogs med du nyul bas kha byang lung bstan ltar bsam yas mchims phu nas bla ma'i thugs sgrub bde gshegs kun 'dus dang /_bsam pa lhun grub kyi skor thog mar bzhes/_gzho stod ti sgro'i tshogs khang nas yang zab pad+ma khrag 'thung zhes rgyud lung man ngag zab 'dril gyi skor/_spo bo rong pad+ma'i sba tshal nas yi dam bka' brgyad gsang ba zil gnon rgyud lung man ngag rgya che ba glegs bam bdun/_des mtshon gter gnas so so nas yang phur gwa'u dmar nag_/tshe sgrub 'chi bdag zil gnon sogs tshe sgrub skor bzhi/_thugs rje chen po 'khor 'das zil gnon/_rta mgrin nyi ma'i snying po dang khro rgyal stobs 'dus/_rdor sems ye shes 'od drwa/_phyag rdor dregs pa zil gnon/_dbang drag pad+ma yang gsang /_rdo rje gro lod kyi skor/_gshin rje dug ri me 'bar/_gsang ba ye shes yid bzhin nor mchog_/mkha' 'gro bdud 'dul drag mo/_bla ma'i nor sgrub chos skyong mgon po zhing skyong skor sogs rtsa gsum rab 'byams kyi smin grol gdams skor mang du spyan drangs pa shog ser las phabs grub rigs pusti bco brgyad tsam gyi dbang lung gi rgyun da lta'ang ma chad par rdo shul dang /_khyung po/_spo bo sogs su bzhugs par snang /_gdan sa'i mthil spo bo khrom gzigs rngam chen rang du mdzad/_slob tshogs ci rigs par 'dus shing phrin las rgyas par byung na'ang /_dgung lo bzhi bcu rtsa bzhi pa tsam la sku gshegs pas mdzad pa mthar phyin ma byung bar snang /_gshegs rjes kyi bya ba slob tshogs rnams kyis legs par spel zhing /_sku'i sprul pa rong smyon o rgyan rig 'dzin khrom gzigs gdan sar bzhugs/_gsung gi sprul pa kun bzang 'chi med nor bu spu bo dga' ba lung gi phyogs su byung bar grags kyang sprul brgyud mi gsal/_thugs kyi sprul pa rig 'dzin mi 'jigs rdo rje khyung po phyogs la bzhugs pa ste gong 'og gnyis kyi sprul brgyud da lta'i bar yod/_slob ma'i gtso bo thugs sras rig 'dzin thugs mchog rdo rjes zab gter phal cher zung mkhar theg chen gling pa sogs la bstsal nas rgyun 'phel bar byung /_gzhan yang dkon seng paN+Di ta dang /_rje kun dga' blo gros/_ye shes rgyal mtshan sogs bstan pa spel nus pa'i zhal slob kyang 'ga' zhig byung/_'di nyid rig 'dzin gter bdag gling pa dang mtshan gyi zur mthun pas phan tshun mthun min dogs gzhi tsam slong na'ang /_gnyis ka'i lung bstan du ci'ang mi gsal bas rang grib sha zar 'khrul pa'i dper zad/_rgyal dbang zhwa dmar nag zung la mtshur phur gter phud 'bul bar phebs skabs gzim 'gag pa'i rkyen gyis phyag tu 'bul ma thub cing /_gter ston thugs gshis rtsub pas bstun phyogs cher ma mdzad par brten lung don thog tu ma khel rung /_yab sras rnams kyis thugs la mi bab pa'ang ma mdzad pa bcas gter ston tshad ldan du grags pa ltar kho bos kyang pad+ma khrag 'thung don dbang tsam chos 'brel du nos pa yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
PNT Sangye Yeshe.jpg

Nupchen Sangye Yeshe
གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་   •   Gnubs chen sangs rgyas ye shes
Name in the Tertön Gyatsa: གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་
Volume 1 Text 6, Pages 373-375
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།བངས་རིགས་ཉེར་ལྔ་ལས། གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེ་ནི། གནུབས་རོང་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་སྐབས། མེ་ཏོག་སྐུ་གཤིན་རྗེར་ཕོག །སྦྲགས་ཀྱི་ཡང་རྫོང་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས། བྲག་ལ་ཕུར་པ་བཏབ་པ་དང་། ཉི་ཟླ་གདན་དུ་བཏིང་བ་སོགས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་མངོན་སྣང་དུ་སྟོན་པར་ནུས། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་དུ་ལན་བདུན་བྱོན། མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གྱི་བཀའ་བབས། བལ་པོ་བ་སུ་དྷ་ར་ལས་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་མང་དུ་ཞུས་ཤིང་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མང་དུ་མཛད། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཤིགས་པའི་དུས་སློབ་དཔོན་འདིས་རྒྱལ་པོ་སྡིག་ཅན་སྐྲག་པར་མཛད་དེ། རྒྱལ་པོས་ཁྱོད་ལ་ནུས་པ་ཅི་ཡོད་ཟེར་བས་ངས་སྔགས་ཙམ་བཟླས་པའི་ནུས་པ་འདི་ལ་གཟིགས་ཤིག་ཅེས་སྡིགས་མཛུབ་གནམ་དུ་ཕྱར་བས་སྡིགས་མཛུབ་ཀྱི་སྟེང་ན་ལྕགས་ཀྱི་སྡིག་པ་ནག་པོ་གཡག་ཙམ་དགུ་བརྩེགས་སུ་འདུག་པ་མཐོང་བས་རྒྱལ་པོ་སྐྲག་སྟེ་དཀོན་མཆོག་སྔགས་པའི་སྐུ་ལ་མི་བསྡོའོ་ཆོས་མཛོད་ཅིག་ཟེར།ད་རུང་ནུས་པ་འདི་ལ་གཟིགས་ཤིག་ཟེར་ནས་སྡིགས་མཛུབ་ཀྱིས་ཐོག་ཕབ་སྟེ་ཕ་རིའི་བྲག་ལ་བསྣུན་པས་ཚལ་པར་སོང་། དེར་རྒྱལ་པོ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་ཁྱེད་འཁོར་བཅས་ལ་གནོད་པ་མི་བྱེད་དོ་ཟེར་ནས་བཏང་སྟེ་སྔགས་འཆང་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་རྣམས་ལ་གནོད་པ་མ་བྱུང་བ་ཁོང་གི་དྲིན་དུ་མངོན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་ལའང་ཕན་པ་ཆེར་བྱུང་ངོ་། །ཚེའི་རིག་འཛིན་བརྙེས་པས་མངའ་བདག་དཔལ་འཁོར་བཙན་གྱི་བར་དུ་བཞུགས་པར་གྲགས། མཐར་ཐུགས་སྲས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དང་། དགེ་བའི་མཆེད་བཅོ་ལྔ་སོགས་སྨིན་པར་མཛད་ནས་ལྕང་ལོ་ཅན་དུ་གཤེགས། སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་བབས་སོ་ཆེན་པོའི་སྲོལ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའོ། །འདིའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་སྟོན་དུམ་པ་རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་རྡོ་རྗེ་འོད་འབར་དང་། ཨོ་རྒྱན་དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་སོགས་སྔ་ཕྱིར་མང་དུ་བྱུང་ངོ་།
bangs rigs nyer lnga las/_gnubs sangs rgyas ye shes rin po che ni/_gnubs rong yul du 'khrungs/_o rgyan chen pos bka' brgyad kyi dbang bskur ba'i skabs/_me tog sku gshin rjer phog_/sbrags kyi yang rdzong du sgrub pa mdzad pas lha tshogs thams cad kyi zhal gzigs/_brag la phur pa btab pa dang /_nyi zla gdan du bting ba sogs grub pa'i rtags mtshan mngon snang du ston par nus/_rgya gar dang bal yul du lan bdun byon/_mdo sgyu sems gsum gyi bka' babs/_bal po ba su d+ha ra las mngon spyod kyi las mang du zhus shing drag po'i phrin las mang du mdzad/_khyad par du rgyal po glang dar mas sangs rgyas kyi bstan pa bshigs pa'i dus slob dpon 'dis rgyal po sdig can skrag par mdzad de/_rgyal pos khyod la nus pa ci yod zer bas ngas sngags tsam bzlas pa'i nus pa 'di la gzigs shig ces sdigs mdzub gnam du phyar bas sdigs mdzub kyi steng na lcags kyi sdig pa nag po g.yag tsam dgu brtsegs su 'dug pa mthong bas rgyal po skrag ste dkon mchog sngags pa'i sku la mi bsdo'o chos mdzod cig zer/da rung nus pa 'di la gzigs shig zer nas sdigs mdzub kyis thog phab ste pha ri'i brag la bsnun pas tshal par song /_der rgyal po 'jigs shing skrag nas khyed 'khor bcas la gnod pa mi byed do zer nas btang ste sngags 'chang gos dkar lcang lo can rnams la gnod pa ma byung ba khong gi drin du mngon te sangs rgyas kyi bstan pa spyi la'ang phan pa cher byung ngo /_/tshe'i rig 'dzin brnyes pas mnga' bdag dpal 'khor btsan gyi bar du bzhugs par grags/_mthar thugs sras yon tan rgya mtsho dang /_dge ba'i mched bco lnga sogs smin par mdzad nas lcang lo can du gshegs/_snga 'gyur bka' ma'i babs so chen po'i srol 'dzin pa'i shing rta chen po'o/_/'di'i rnam 'phrul gter ston dum pa rgya zhang khrom rdo rje 'od 'bar dang /_o rgyan dri med kun dga' sogs snga phyir mang du byung ngo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
PNT Jnana Kumara.jpg

Nyak Jñānakumara
གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར་   •   Gnyags dz+nyA na ku mA ra
Name in the Tertön Gyatsa: གཉགས་ལོ་ཡེ་ཤེས་གཞོན་ནུ་
Volume 1 Text 6, Pages 378-379
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

གཉགས་ལོ་ཡེ་ཤེས་གཞོན་ནུ་ནི། འཁྲུངས་ཡུལ་ཡར་ལུང་ཤེར་པའམ་འཕྱོས། རུས་ལས་མིང་དུ་ཆགས་པ་གཉགས་སྟག་སྒྲ་ལྷ་སྣང་། སྲུ་བཟའ་མགོན་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། མགྲིན་པ་ན་སྨེ་བ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད། མཚན་རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་སུ་བཏགས། མཁན་ཆེན་བོ་དྷི་སཏྭ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རྫོགས། མཁྱེན་རབ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་མང་དུ་བསྒྱུར། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ། བི་མ་ལ། བཻ་རོ། གཡུ་སྒྲ་རྣམས་བསྟེན་པས་བཀའི་ཆུ་བོ་བཞི་འདུས་པས། སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་དང་པོ་གཉགས་ལ་བབས་ཞེས་འབྱུང་། གཙོ་བོར་ཕུར་པ་ལ་མངོན་རྟགས་བརྙེས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུ་གྲུབ། ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཞེས་ཕྱིས་ཀྱི་བར་དུ་དར་རྒྱས་ཆེ་བ་དང་། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་དུས་རྒྱལ་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་དབུས་ཀྱི་ཆེ་མཆོག་ལ་མེ་ཏོག་ཕོག་པས། གསང་མཚན་དྲི་མེད་ཟླ་ཤར་ཏེ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་བཀའ་བབས། སྒྲུབ་གནས་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སྒྲུབ་ཆུ་བཏོན་པ་ད་ལྟའང་ཡོད། ཡང་ངན་ལམ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་དང་ལྷན་ཅིག་ཡེར་པར་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་གྲུབ་པ་ཐོབ་སྟེ་བྱ་རོག་ཞིག་ཏུ་བརྫུས་ནས་གྲོགས་པོའི་རྩར་བྱོན་པས་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱིས་ཀྱང་ངོ་མཁྱེན་པས། སླར་རྔ་མོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་བསྐོར་བ་ལན་གསུམ་བྱས་ནས་མཆོག་དབྱངས་ལ་སྤྱང་རབ་བྱུང་གསུངས་སྐད་དེ། དབེན་པ་དེར་དེང་སང་ཡང་བྱ་རོག་རྫོང་དུ་གྲགས། བཀའ་བབས་མི་བརྒྱད་ཀྱི་དུས་གཉགས་མི་བགྲང་བའང་འདུག་སྟེ། དབང་པོའི་སྡེས་ཀྱང་བགྲང་བར་མ་གནང་ཡང་འདིར་བཀའ་བརྒྱད་བདེར་འདུས་ལྟར་བྲིས་སོ། །གང་ལྟར་ཡང་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གྱི་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར། སློབ་མ་སོག་པོ་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་སོགས་དཔལ་གྱི་བུ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་དང་། དབོན་རྒྱུད་རྣམས་ལས་ཀྱང་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་། འདིའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡར་སྟོད་ར་མོ་ཤེལ་སྨན་དང་། བྱ་རོང་ཨེ་ཡི་སྨན་པ་ཉི་འོད་གསལ་སོགས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཅི་རིགས་པ་བྱོན་པར་སྣང་།
gnyags lo ye shes gzhon nu ni/_'khrungs yul yar lung sher pa'am 'phyos/_rus las ming du chags pa gnyags stag sgra lha snang /_sru bza' mgon skyid gnyis kyi sras su 'khrungs/_mgrin pa na sme ba rdo rje rgya gram gyi tshul du yod/_mtshan rgyal ba'i blo gros su btags/_mkhan chen bo d+hi satwa las rab tu byung zhing bsnyen par rdzogs/_mkhyen rab bsam gyis mi khyab pas mdo sngags kyi chos mang du bsgyur/_slob dpon chen po/_bi ma la/_bai ro/_g.yu sgra rnams bsten pas bka'i chu bo bzhi 'dus pas/_snga 'gyur rdo rje theg pa'i bstan pa dang po gnyags la babs zhes 'byung /_gtso bor phur pa la mngon rtags brnyes pas rdzu 'phrul gyi mthu grub/_phur pa gnyags lugs zhes phyis kyi bar du dar rgyas che ba dang /_slob dpon chen pos bka' brgyad kyi dbang bskur dus rgyal po dang lhan cig dbus kyi che mchog la me tog phog pas/_gsang mtshan dri med zla shar te bdud rtsi sman gyi bka' babs/_sgrub gnas yar lung shel brag nas rdzu 'phrul gyis sgrub chu bton pa da lta'ang yod/_yang ngan lam rgyal ba mchog dbyangs dang lhan cig yer par sgrub pa mdzad pas grub pa thob ste bya rog zhig tu brdzus nas grogs po'i rtsar byon pas rgyal ba mchog dbyangs kyis kyang ngo mkhyen pas/_slar rnga mo chung ngu zhig tu sprul nas bskor ba lan gsum byas nas mchog dbyangs la spyang rab byung gsungs skad de/_dben pa der deng sang yang bya rog rdzong du grags/_bka' babs mi brgyad kyi dus gnyags mi bgrang ba'ang 'dug ste/_dbang po'i sdes kyang bgrang bar ma gnang yang 'dir bka' brgyad bder 'dus ltar bris so/_/gang ltar yang mdo sgyu sems gsum gyi bstan pa'i mnga' bdag tu gyur/_slob ma sog po dpal gyi ye shes sogs dpal gyi bu brgyad du grags pa dang /_dbon rgyud rnams las kyang phrin las rgya cher byung /_'di'i rnam 'phrul yar stod ra mo shel sman dang /_bya rong e yi sman pa nyi 'od gsal sogs sprul pa'i gter ston ci rigs pa byon par snang
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Nyalpa Nyima Sherab
གཉལ་པ་ཉི་མ་ཤེས་རབ་   •   Gnyal pa nyi ma shes rab
Name in the Tertön Gyatsa: གཉལ་པ་ཉི་མ་ཤེས་རབ་
Volume 1 Text 6, Pages 532-533
Buddhist Digital Resource Center

།གཉལ་པ་ཉི་མ་ཤེས་རབ་ནི། གཉལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཟངས་དཀར་ལོ་ཙཱ་བ་འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་སློབ་མ་ཡིན། རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྦྱངས་པས་ཡོ་ག་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས། གཉལ་སྟོད་སྨད་རྣམས་སུ་ཆོས་གཞི་བཙུགས་ཤིང་། ལྷ་ཁང་མང་པོར་རྣམ་སྣང་སྐུ་བཞེངས་པ་དང་། ཡོ་ག་ལ་ཉན་བཤད་སོགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བས། འདིའི་རིང་ལ་ཡོ་གའི་སྐོར་རྣམས་དར་རྒྱས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་བྱུང་སྟེ་ཡོ་གའི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་དང་སྐུ་དྲིན་ཆེ། བཞུགས་ས་དངོས་གཙང་པོ་དོང་དུ་མཛད། འདིས་བྱ་རྒོད་གཤོང་གི་ལྷ་ཁང་གི་གློ་འབུར་ནས། སྔར་བློན་ཆེན་ལྷ་བཟང་ཀླུ་དཔལ་གྱིས་སྦས་པའི་སྐུ་འབག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྣམ་སྲས་ཀྱི་ཕྱར་དར་ལྗོངས་ཡུལ་མར་གྲགས་པ་དང་རྣམ་སྲས་མདུང་དམར་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པ་ད་ལྟའི་བར་བཀའ་མ་ནུབ་པར་བཞུགས་པ་ཡིན།
gnyal pa nyi ma shes rab ni/_gnyal du sku 'khrungs/_zangs dkar lo tsA ba 'phags pa shes rab kyi slob ma yin/_rnal 'byor gyi rgyud la sbyangs pas yo ga la shin tu mkhas/_gnyal stod smad rnams su chos gzhi btsugs shing /_lha khang mang por rnam snang sku bzhengs pa dang /_yo ga la nyan bshad sogs kyi chos 'khor bskor bas/_'di'i ring la yo ga'i skor rnams dar rgyas shin tu che bar byung ste yo ga'i bstan pa la phan thogs dang sku drin che/_bzhugs sa dngos gtsang po dong du mdzad/_'dis bya rgod gshong gi lha khang gi glo 'bur nas/_sngar blon chen lha bzang klu dpal gyis sbas pa'i sku 'bag dang lhan cig tu rnam sras kyi phyar dar ljongs yul mar grags pa dang rnam sras mdung dmar can gyi sgrub skor rnams spyan drangs pa da lta'i bar bka' ma nub par bzhugs pa yin
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Nyen Lotsāwa
གཉན་ལོ་ཙཱ་བ་   •   Gnyan lo tsA ba
Name in the Tertön Gyatsa: གཉན་ལོ་ཙཱ་བ་དར་མ་གྲགས་
Volume 1 Text 6, Pages 524-525
Buddhist Digital Resource Center

།གཉན་ལོ་ཙཱ་བ་དར་མ་གྲགས་ནི། གཉན་ཆེན་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་གདུང་རྒྱུད་ལས་གཙང་ཤབ་སྟོད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རྒྱ་གར་དུ་བྱོན་ནས་སྒྲ་ཚད་ལ་བསླབས་པས་མཁས་པར་མཁྱེན། རྡོ་རྗེ་གདན་པ་དང་རི་སུལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་སོགས་ལས་ཆོས་དང་བསྟན་སྲུང་གི་སྐོར་མང་པོ་གསན། དཔལ་མགོན་གདོང་བཞི་པའི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པས་དེང་སང་གཉན་གྱི་མགོན་པོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས། ཁྱད་པར་འདིའི་སྒྲུབ་སྐོར་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གིས་དཔལ་མོ་དཔལ་ཐང་གི་བྱང་ཕྱོགས་བྲག་བྱ་སྐྱིབས་ཅན་དུ་སྦས་པའང་གདན་དྲངས་པས་བཀའ་གཏེར་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་སུ་གྱུར། དེ་ལས་བཀའ་མ་རྣམས་བླ་མ་གནམ་ཁའུ་བ་ལ་གནང་། དེས་རྗེ་བཙུན་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་གདམས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་སྲུང་གི་གཙོ་བོར་མཛད། གཏེར་མ་རྣམས་སྤྲུལ་སྐུ་ར་ཤག་ཆེན་པོ་ལ་གནང་བར་གྲགས་ཀྱང་དེང་སང་དེའི་རྒྱུན་ཡོད་མེད་མ་འཚལ། ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་སྒྲུབ་སྐོར་དཔལ་མོ་གསེར་གྱི་སྙིང་ཐིག་ཅན་དུ་གྲགས་པ་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་ལྷ་མོ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ལྡེར་བཟོའི་འོག །རལ་གཅིག་མའི་ལྡེར་སྐུ་སོ་ཕག་ལས་བྱས་པའི་ནུ་མ་གཡོན་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་དེང་སང་རྗེ་ས་སྐྱ་པའི་གསེར་ཆོས་བཅུ་གསུམ་ལས་དམར་ཆུང་སྐོར་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ཡ་གྱལ་དེ་ཡིན་ལ། འདི་རྙིང་མའི་སྐོར་དུ་མི་གཏོགས་ཀྱང་འདིར་སྔ་མ་རྣམས་སུ་འབྲེལ་མཚུངས་སུ་བཀོད་འདུག་པ་ལྟར་མདོ་ཙམ་བྲིས་པ་ཡིན་ནོ།
gnyan lo tsA ba dar ma grags ni/_gnyan chen dpal dbyangs kyi gdung rgyud las gtsang shab stod du sku 'khrungs/_rgya gar du byon nas sgra tshad la bslabs pas mkhas par mkhyen/_rdo rje gdan pa dang ri sul gyi rnal 'byor ma sogs las chos dang bstan srung gi skor mang po gsan/_dpal mgon gdong bzhi pa'i skor rnams spyan drangs pas deng sang gnyan gyi mgon po zhes yongs su grags/_khyad par 'di'i sgrub skor o rgyan pad+ma thod phreng gis dpal mo dpal thang gi byang phyogs brag bya skyibs can du sbas pa'ang gdan drangs pas bka' gter chu bo gnyis 'dres su gyur/_de las bka' ma rnams bla ma gnam kha'u ba la gnang /_des rje btsun brtse ba chen po la gdams te dpal ldan sa skya pa'i bstan srung gi gtso bor mdzad/_gter ma rnams sprul sku ra shag chen po la gnang bar grags kyang deng sang de'i rgyun yod med ma 'tshal/_ku ru kul+le'i sgrub skor dpal mo gser gyi snying thig can du grags pa rgya gar rdo rje gdan gyi byang phyogs lha mo ku ru kul+le lder bzo'i 'og_/ral gcig ma'i lder sku so phag las byas pa'i nu ma g.yon pa nas spyan drangs pa deng sang rje sa skya pa'i gser chos bcu gsum las dmar chung skor gsum du grags pa'i ya gyal de yin la/_'di rnying ma'i skor du mi gtogs kyang 'dir snga ma rnams su 'brel mtshungs su bkod 'dug pa ltar mdo tsam bris pa yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Dragom Chökyi Dorje
གྲ་སྒོམ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་   •   Gra sgom chos kyi rdo rje
Name in the Tertön Gyatsa: གྲ་སྒོམ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་
Volume 1 Text 6, Pages 447-448
Buddhist Digital Resource Center

དུས་ནི་ལོ་རེ་ལོ་རེས་ངན་དུ་འགྲོ༔ མཁན་པོ་བྱས་ནས་གྲོང་དུ་ཚོགས་དབང་བསྐུར༔ ལྐོག་ཏུ་བུ་སྨད་ཁྱི་ཕག་ཙམ་པ་འབྱུང༔ སྡེ་འཁྲུག་ནང་དམེ་རྒྱབ་བརྟེན་དུག་ལ་རེ༔ བུ་ཚལ་གསེར་ཁང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གྲ་སྒོམ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་གྲ་སྒོམ་ཆོས་རྡོར་ནི། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་སྐྱེ་མཐའ་ལྔ་པ་ཁྱུང་ནག་ཤཱཀྱ་དར་ཏེ་འདིས་ཀྱང་ཆོས་དང་སྨན་དང་ཁྱད་པར་རྩིས་ཀྱི་སྐོར་སོགས་ཅི་རིགས་སྤྱན་དྲངས་པའི་གཏེར་སྟོན་ནོ། །དེའི་ཡང་སྲིད་དྲུག་པ་འདི་ཉིད་གྲ་ནང་དུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་པར་བཞུགས་པས་སྒོམ་པ་དང་མཚན་དངོས་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། འདིས་བུ་ཚལ་གསེར་ཁང་ནས་གཉན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ་གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྐོར་དང་པེ་དཀར་ལས་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་ཨར་གཏད་སོགས་འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་སྐོར་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ནའང་དེང་སང་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་མི་བཞུགས། གུར་དྲག་ཀཱི་ལ་ཡའི་མན་ངག་རིམ་པ་གསུམ་པ་རྗེ་བླ་མར་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས་པར་སྣང་། ཡང་མདོ་ཁམས་སྒོམ་སྡེ་ནང་དུ་སྔ་མོ་ཞིག་བྱུང་བ་གྲ་སྒོམ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་གྲགས་པས་གཏེར་ཁ་ཅི་རིགས་བཞེས། བར་སྐབས་སུ་ཕྲིན་ལས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་བྱུང་། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་དེའི་གཏེར་ཆོས་སོགས་མི་བཞུགས་ཞེས་རིག་འཛིན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་གསུངས་པ་ཐོས།
dus ni lo re lo res ngan du 'gro:_mkhan po byas nas grong du tshogs dbang bskur:_lkog tu bu smad khyi phag tsam pa 'byung:_sde 'khrug nang dme rgyab brten dug la re:_bu tshal gser khang sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gra sgom chos kyi rdo rje zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston gra sgom chos rdor ni/_rgyal sras lha rje'i skye mtha' lnga pa khyung nag shAkya dar te 'dis kyang chos dang sman dang khyad par rtsis kyi skor sogs ci rigs spyan drangs pa'i gter ston no/_/de'i yang srid drug pa 'di nyid gra nang du 'khrungs/_rten sngags par bzhugs pas sgom pa dang mtshan dngos chos kyi rdo rje/_'dis bu tshal gser khang nas gnyan po stobs kyi lha gu ru drag po'i skor dang pe dkar las rgyud sgrub thabs ar gtad sogs 'jig rten mchod bstod kyi skor mang du spyan drangs na'ang deng sang dpe lung gi rgyun mi bzhugs/_gur drag kI la ya'i man ngag rim pa gsum pa rje bla mar yang gter gyi tshul du bka' babs par snang /_yang mdo khams sgom sde nang du snga mo zhig byung ba gra sgom chos kyi rdo rjer grags pas gter kha ci rigs bzhes/_bar skabs su phrin las kyang cung zad byung /_'on kyang da lta de'i gter chos sogs mi bzhugs zhes rig 'dzin mchog gyur gling pas gsungs pa thos
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Drugu Yangwang
གྲུ་གུ་ཡང་དབང་   •   Gru gu yang dbang
Name in the Tertön Gyatsa: གྲུ་གུ་ཡང་དབང་
Volume 1 Text 6, Pages 529-530

།མངའ་བདག་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་པའི་ཆ་ཤས་གྲུ་གུ་ཡང་དབང་ནི། མདོ་ཁམས་གྲུ་གུའི་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོར་བཞུགས། མཚན་ཡང་དབང་གཏེར་རམ་རྡོ་རྗེ་གཏེར་བཞད་རྩལ་དུ་གྲགས། སྤྱིར་རྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས་སྙེ་མོ་ཞུ་ཡས་གནོད་སྦྱིན་འབར། ལུང་གི་བཀའ་བབས་བླ་མ་མངའ་བདག་ཆེན་པོ། མན་ངག་དྲག་སྔགས་ཀྱི་བཀའ་བབས་གྲུ་གུ་ཡང་དབང་ཞེས་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ཡ་གྱལ་ཡིན་ཞིང་དུས་ཀྱང་མཚུངས། འདིས་བྲག་དམར་འོམ་བུའི་ཚལ་ནས་ཕྱི་ནང་ཀུན་གྱི་གཉན་པོ་འཇོམས་བྱེད་རྩལ་ཆེན་ཉི་ཟླ་ནག་པོའི་གདམས་སྐོར་སྤྱན་དྲངས་པའི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཕྱག་ཁྲིད་བཅས་པའི་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་རྫོགས་པར་ནོས་ཤིང་། ཁྱད་པར་སྤ་གྲོའི་བྲག་མེ་ལྕེ་ཆད་པ་འདྲ་བ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་མན་ངག་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་སྐོར་རྣམས་བར་སྐབས་འདིར་མཚན་ཙམ་ཡང་ནུབ་པ། མངའ་བདག་རྣམ་འཕྲུལ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཕྱག་ཏུ་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྐོར་རྣམས་མཁའ་འགྲོ་གཏད་རྒྱའི་ཚུལ་དུ་དཔེ་རྙིང་དངོས་སུ་བབས་ཤིང་མན་ངག་འགའ་ཞིག་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ལས་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས་པ་བདག་ཅག་གིས་ཀྱང་་་་་་་་་ལེགས་པར་ནོས་ཏེ་ཡིག་ཆ་གསར་སྤེལ་དང་བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་ཕྱོགས་འདིར་ཡང་འབྲེལ་བ་ཅུང་ཟད་བཞག་པའོ།
mnga' bdag chen po'i sprul pa'i cha shas gru gu yang dbang ni/_mdo khams gru gu'i yul du sku 'khrungs/_rten sngags 'chang rdo rje 'dzin pa chen por bzhugs/_mtshan yang dbang gter ram rdo rje gter bzhad rtsal du grags/_spyir rgyud kyi bka' babs snye mo zhu yas gnod sbyin 'bar/_lung gi bka' babs bla ma mnga' bdag chen po/_man ngag drag sngags kyi bka' babs gru gu yang dbang zhes gsum du grags pa'i ya gyal yin zhing dus kyang mtshungs/_'dis brag dmar 'om bu'i tshal nas phyi nang kun gyi gnyan po 'joms byed rtsal chen nyi zla nag po'i gdams skor spyan drangs pa'i dbang lung man ngag phyag khrid bcas pa'i rgyun da lta'i bar ma nyams par bzhugs pa kho bos kyang rdzogs par nos shing /_khyad par spa gro'i brag me lce chad pa 'dra ba nas spyan drangs pa'i rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi rgyud chen po man ngag las tshogs dang bcas pa'i skor rnams bar skabs 'dir mtshan tsam yang nub pa/_mnga' bdag rnam 'phrul pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i phyag tu rgyud sgrub thabs sogs rgya che ba'i skor rnams mkha' 'gro gtad rgya'i tshul du dpe rnying dngos su babs shing man ngag 'ga' zhig gter ston chen po'i byin rlabs las yang gter gyi tshul du bka' babs pa bdag cag gis kyang legs par nos te yig cha gsar spel dang bsnyen sgrub sgrub chen sogs phyogs 'dir yang 'brel ba cung zad bzhag pa'o
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Drupchen Palden Dorje
གྲུབ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་   •   Grub chen dpal ldan rdo rje
Name in the Tertön Gyatsa: འཕན་ཡུལ་བ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་
Volume 1 Text 6, Pages 706-706

།རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་གྲུབ་བརྙེས་རྡོ་རྗེའི་མཚན་ཅན་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ། འཕན་ཡུལ་བ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཞེས་མ་དག་པའི་ལུས་གནས་གྱུར་ནས་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུར་ཇོ་མོ་ལྷ་རི་ན་བཞུགས་པ་དེས། དག་པའི་སྣང་བར་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་དངོས་སུ་གསན་པ་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཤིང་དུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོར་འབྲས་སྤུངས་གཟིམས་ཆུང་ཉི་འོད་འཁྱིལ་པར་བསྩལ་པའི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས།
rje tsong kha pa'i brgyud 'dzin grub brnyes rdo rje'i mtshan can gsum gyi ya gyal/_'phan yul ba dpal ldan rdo rje zhes ma dag pa'i lus gnas gyur nas 'ja' tshon lta bu'i ye shes kyi skur jo mo lha ri na bzhugs pa des/_dag pa'i snang bar o rgyan rin po che las dngos su gsan pa tshe sgrub 'chi med rdo rje'i srog shing du grags pa rgyal ba bsod nams rgya mtshor 'bras spungs gzims chung nyi 'od 'khyil par bstsal pa'i rgyun ma nyams par bzhugs pa kho bos kyang nos
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Druptop Ngödrup
གྲུབ་ཐོབ་དངོས་གྲུབ་   •   Grub thob dngos grub
Name in the Tertön Gyatsa: གྲུབ་ཐོབ་དངོས་གྲུབ་
Volume 1 Text 6, Pages 416-417
Buddhist Digital Resource Center

འཛིམ་གྱི་བྱ་ར་འདབས་འདྲ་དཀོན་མཆོག་མཚན༔ སྡེ་དགོན་ཟ་འོག་ཁ་ཕྱེ་འདྲ་བ་འབྱུང༔ གཙང་གི་རི་བོ་ཆེར་སྦས་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་དངོས་གྲུབ་ཅེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་དངོས་གྲུབ་ནི། ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཙང་དུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོར་སྣང་། མི་ཡུལ་དུ་ལོ་སུམ་བརྒྱར་བཞུགས་ཤིང་འཆི་མེད་ཚེའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོར་གྲགས། མངའ་བདག་ཉང་གིས་ཀྱང་བཀའ་བརྒྱད་བཀའ་མ་རྫོང་འཕྲང་གསན་ཅིང་དེའི་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་བཞུགས། གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་འགའ་ཞིག་ཀྱང་གནང་བར་གསུངས། འདིས་གཙང་རི་བོ་ཆེ་ནས་ཀྱང་གཏེར་ཁ་མང་དུ་བཞེས་ཤིང་། ཁྱད་པར་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྒྱུད་ཞལ་གདམས་སྒྲུབ་སྐོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙང་ཁང་བྱང་གི ་རྟ་མགྲིན་ ཞབས་འོག་དང་ནཱ་ག་ཀུ་བེ་རའི་བརླ་གཡོན་པར་སྦས་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་གཟིགས་ཤིང་ཁྲི་སྲོང་ལའང་རྗེས་སུ་བསྟན། སླར་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཐོག་མར་བཞེས། དེ་ནས་མངའ་བདག་ཉང་དང་ལྷ་རྗེ་དགེ་བ་འབུམ་གྱིས་ཀྱང་ཆ་ལག་རིམ་པར་བཏོན་པའི་གླེགས་བམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མ་ཎི་བཀའ་འབུམ་དང་རྒྱལ་པོ་བཀའ་ཆེམས་སུ་གྲགས་པ་གཏེར་སྟོན་གསུམ་གྱི་གཏེར་ཆོས་ཡིན་ཀྱང་གཙོ་བོའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གྲུབ་ཐོབ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་སུ་འདྲེན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་ལ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་། ཁོ་བོས་ཀྱང་དབང་ལུང་ཁྲིད་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་དུ་གྱུར། བོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བཞོད་སྟོན་དངོས་གྲུབ་ཟེར་ཞིང་མཁོ་མཐིང་རྣམ་སྣང་སྐུ་རྒྱབ་ནས་བཏོན་པའི་བསྒྲགས་པ་སྐོར་གསུམ་དང་རྫོགས་ཆེན་ཡང་རྩེ་ཀློང་ཆེན་སོགས་ད་ལྟའི་བར་ཡོད་པར་སྣང་།
'dzim gyi bya ra 'dabs 'dra dkon mchog mtshan:_sde dgon za 'og kha phye 'dra ba 'byung:_gtsang gi ri bo cher sbas gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston grub thob dngos grub ces bya 'byung:_zhes pa'i gter ston grub thob dngos grub ni/_lo chen bai ro'i rnam 'phrul gtsang du 'khrungs/_rten sngags 'chang rdo rje 'dzin pa chen por snang /_mi yul du lo sum brgyar bzhugs shing 'chi med tshe'i rig 'dzin chen por grags/_mnga' bdag nyang gis kyang bka' brgyad bka' ma rdzong 'phrang gsan cing de'i rgyun da lta'i bar bzhugs/_gter gyi kha byang 'ga' zhig kyang gnang bar gsungs/_'dis gtsang ri bo che nas kyang gter kha mang du bzhes shing /_khyad par chos rgyal srong btsan sgam pos thugs rje chen po'i mdo rgyud zhal gdams sgrub skor dang bcas pa rnams ra sa 'phrul snang gi gtsang khang byang gi_ rta mgrin _zhabs 'og dang nA ga ku be ra'i brla g.yon par sbas pa o rgyan chen pos gzigs shing khri srong la'ang rjes su bstan/_slar yang gter du sbas pa 'di nyid kyis thog mar bzhes/_de nas mnga' bdag nyang dang lha rje dge ba 'bum gyis kyang cha lag rim par bton pa'i glegs bam yongs su rdzogs par ma Ni bka' 'bum dang rgyal po bka' chems su grags pa gter ston gsum gyi gter chos yin kyang gtso bo'i dbang du byas nas grub thob dngos grub kyi gter chos su 'dren cing phrin las rgya che la rgyun mi 'chad par yongs su grags shing /_kho bos kyang dbang lung khrid dang bcas pa yongs su rdzogs par thob pa'i skal bzang du gyur/_bon po rnams kyis bzhod ston dngos grub zer zhing mkho mthing rnam snang sku rgyab nas bton pa'i bsgrags pa skor gsum dang rdzogs chen yang rtse klong chen sogs da lta'i bar yod par snang
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Gra mngon.jpg

Drapa Ngönshe
གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས་   •   Grwa pa mngon shes
Name in the Tertön Gyatsa: གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས་
Volume 1 Text 6, Pages 425-426
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

ཇིང་དང་རྒྱ་རྣམས་གྲོག་མའི་ཚང་བཤིག་འདྲ༔ ཇོ་མོ་གླིང་གསུམ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་གྲ་པ་མངོན་ཤེས་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ས་སྟེང་གནས་གཞི་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་འགེངས༔ གྲ་མངོན་འདི་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་འབྱུང༔ རྒྱལ་པོས་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་བདག་པོ་བྱེད༔ ཅེས་པའི་གཏེར་སྟོན་གྲ་པ་མངོན་ཤེས་ནི། ཤུད་བུ་དཔལ་སེང་གི་སྐྱེ་བར་གྲགས་ཤིང་བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུའང་བགྲང་། གང་ལྟར་ཡང་རབ་བྱུང་དང་པོའི་ཆུ་ཕོ་བྱི་བའི་ལོ་ལ་གཡོ་རུ་གྲའི་སྐྱིད་རུ་ཞེས་པར་མཆིམས་རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་གི་གདུང་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞོན་ནུ་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིགས་སད་པས་བསམ་ཡས་ཀྱི་ཆོས་གྲྭར་བྱོན། ཀླུ་མེས་ཀྱི་མཁན་བུ་ཡམ་ཤུད་རྒྱལ་བ་འོད་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཡུལ་གྲ་ཡིན་པས་གྲ་པ། མངོན་པ་ལ་མཁྱེན་པ་རྒྱས་པས་མངོན་ཤེས། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་དབང་ཕྱུག་འབར་དུ་གྲགས། དབུ་རྩེའི་སྒོ་སྟེང་ནས་ཛམ་དམར་གསང་སྒྲུབ་དང་གནོད་སྦྱིན་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་ཕྱི་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས། ཁྱད་པར་ཞང་བློན་གྱིས་ལུང་བསྟན་ལྟར་བསམ་ཡས་དབུ་རྩེའི་བར་ཁང་ཀ་བ་བུམ་པ་ཅན་ནས་ལོ་ཆེན་བཻ་རོས་བསྒྱུར་པའི་གསོ་བ་རིག་པ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིའི་བླ་དཔེ་ས་ཕོ་སྟག་ལོ་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ནམ་ཕྱེད་ཆུ་ཚོད་གསུམ་སོང་བའི་དུས་སུ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་དཔེ་བཤུས་པའི་ཕྱི་མོ་རང་གནས་སུ་གཞུག །བུ་དཔེ་ལོ་སྐོར་གཅིག་གསང། ཕྱིས་ཡར་ལུང་གི་དགེ་བཤེས་ཁུ་སྟོན་དར་མ་གྲགས་ལ་གནང་བ་གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་གཉིས་པ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ལ་བཀའ་བབས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་བསྐྱངས་པ་འདི་གཅིག་པུའི་ཕྲིན་ལས་དང་ངོ་མཚར་ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། ཛམྦྷ་ལ་བསྒྲུབས་པས་དངོས་གྲུབ་གསེར་གྱི་བདོག་པ་བསྩལ་པ་ལ་གཞི་མཛད་དེ་གྲ་ནང་གི་མདར་དཔལ་གྲ་ཐང་གི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་བཏབ་པས་མཚོན་གནས་གཞི་མང་དུ་བཞེངས། དེ་རྣམས་དང་བསམ་ཡས་ཀྱི་ཆོས་གྲྭའི་བདག་པོའང་མཛད་པས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོར་སྣང་། གོང་གི་གནོད་སྦྱིན་གཉིས་ཀྱི་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་ཅི་རིགས་པ་དང་གསོ་དཔྱད་རྒྱུད་བཞིའི་བཤད་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་དུ་བྱུང་བ་བདག་ཅག་གིས་ཀྱང་ལེགས་པར་ནོས་ཤིང་། ཕྱག་རྡོར་དམར་པོའི་སྒྲུབ་སྐོར་གཞུང་ཉུང་ངུ་ཟབ་འདྲིལ་ཅན་ཞིག་རྗེ་བླ་མར་བཀའ་བབས་པའང་བཞུགས།
jing dang rgya rnams grog ma'i tshang bshig 'dra:_jo mo gling gsum sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston gra pa mngon shes zhes bya 'byung:_sa steng gnas gzhi brgya dang rtsa brgyad 'gengs:_gra mngon 'di la gtsug lag khang zhig 'byung:_rgyal pos bzhengs pa'i lha khang bdag po byed:_ces pa'i gter ston gra pa mngon shes ni/_shud bu dpal seng gi skye bar grags shing bai ro'i rnam 'phrul du'ang bgrang /_gang ltar yang rab byung dang po'i chu pho byi ba'i lo la g.yo ru gra'i skyid ru zhes par mchims rdo rje spre'u chung gi gdung rgyud du 'khrungs/_sku gzhon nu nas dam pa'i chos kyi rigs sad pas bsam yas kyi chos grwar byon/_klu mes kyi mkhan bu yam shud rgyal ba 'od las rab tu byung /_yul gra yin pas gra pa/_mngon pa la mkhyen pa rgyas pas mngon shes/_rab tu byung ba'i mtshan dbang phyug 'bar du grags/_dbu rtse'i sgo steng nas dzam dmar gsang sgrub dang gnod sbyin rdo rje bdud 'dul phyi rgyud sgrub thabs dang bcas pa spyan drangs/_khyad par zhang blon gyis lung bstan ltar bsam yas dbu rtse'i bar khang ka ba bum pa can nas lo chen bai ros bsgyur pa'i gso ba rig pa dpal ldan rgyud bzhi'i bla dpe sa pho stag lo ston zla ra ba'i tshes bco lnga'i nam phyed chu tshod gsum song ba'i dus su spyan drangs shing dpe bshus pa'i phyi mo rang gnas su gzhug_/bu dpe lo skor gcig gsang/_phyis yar lung gi dge bshes khu ston dar ma grags la gnang ba gangs ri'i khrod kyi sman pa'i rgyal po gnyis pa g.yu thog yon tan mgon po la bka' babs te phrin las bskyangs pa 'di gcig pu'i phrin las dang ngo mtshar yang bsam gyis mi khyab/_dzam+b+ha la bsgrubs pas dngos grub gser gyi bdog pa bstsal pa la gzhi mdzad de gra nang gi mdar dpal gra thang gi chos grwa chen po btab pas mtshon gnas gzhi mang du bzhengs/_de rnams dang bsam yas kyi chos grwa'i bdag po'ang mdzad pas dge ba'i bshes gnyen chen por snang /_gong gi gnod sbyin gnyis kyi dbang lung gi rgyun ci rigs pa dang gso dpyad rgyud bzhi'i bshad lung gi brgyud pa bar ma chad du byung ba bdag cag gis kyang legs par nos shing /_phyag rdor dmar po'i sgrub skor gzhung nyung ngu zab 'dril can zhig rje bla mar bka' babs pa'ang bzhugs
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
RTZ Minling Terchen.jpg

Terdak Lingpa Gyurme Dorje
གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་   •   Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Name in the Tertön Gyatsa: གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་
Volume 1 Text 6, Pages 472-477
Buddhist Digital Resource Center
Himalayan Art

ཆོས་ལོག་ཁྲིམས་རལ་དམ་ཉམས་ལུང་པ་གང༔ ལྷ་མིའི་གནས་སུ་གཏམ་ངན་གྲགས་པས་ཁྱབ༔ ཤ་འུག་སྟག་སྒོར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཨོ་རྒྱན་གཏེར་བདག་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་གཏེར་བདག་གླིང་པའམ། པདྨ་གར་དབང་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ནི། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་གསུང་གི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ། དབུས་གཡོ་རུ་གྲྭ་ནང་དར་རྒྱས་ཆོས་སྡིངས་སུ་མཐིང་མ་མྱོས་ཀྱི་རིགས་ལས་ཡབ་གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་དང་། ཡུམ་ཤེལ་དཀར་རྡོ་རྗེ་འཚོའི་སྐྱེ་བ་ལྷ་འཛིན་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་མའི་སྲས་སུ་ཤིང་ཕོ་ཁྱིའི་ལོར་མཚན་དཔེའི་པདྨོ་བཞད། ཆུང་ངུ་ནས་དམ་པའི་རིགས་སད་པའི་ངོ་མཚར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། ལྔ་པ་ཆེན་པོར་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བའི་མཚན་ངག་དབང་པདྨ་བསྟན་འཛིན་ཞེས་པ་གསོལ། ཕྱི་མཐར་གཟིགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དགེ་བའི་དབུགས་དབྱུང་ལྷག་པར་བསྩལ། ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ལས་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་བཀའ་དྲིན་ནོས། ཉིད་ལ་མངའ་བའི་ཟབ་ཆོས་ཕལ་ཆེར་བུམ་པ་གང་བྱོར་བསྩལ། གཞན་གསུང་སྤྲུལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་རིན་པོ་ཆེ་གཙོས་གསར་རྙིང་གི་ཡོངས་འཛིན་སུམ་ཅུ་ལྷག་པ་ལས་ཆོས་བཀའ་གསན་བཞེས་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཡིག་གླེགས་བམ་གཉིས་སུ་འབྱུང་བ་ལྟར་དང་། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་དང་རང་གི་གདན་སས་མཚོན་སྒྲུབ་གནས་རྣམས་སུ་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་མཛད་པས་དབང་བཞིའི་རྟོགས་པ་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ནས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས། མཐའ་ཡས་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་པདྨ་འོད་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གསར་དུ་བཞེངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྔ་འགྱུར་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆུ་འགོ་གཅིག་པུར་གྱུར། བྱེ་བྲག་ཟབ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཚུལ་ནི། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པར་གཏེར་ཁ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་བྲག་དམར་གཡའ་མ་ལུང་ནས་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཏིག་གི་ཆོས་དང་དམ་རྫས་གེགས་མེད་པར་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་ནས་བཟུང་རིམ་པར་ངམ་ཤོད་བྱིང་མདའི་ཨོ་དཀར་བྲག་ནས་སློབ་དཔོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྙིང་ཐིག་རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཟབ་དོན། རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ། གུ་རུ་དྲག་དམར་སྐོར་དང་གསུམ། ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་གི་བྱང་འདབས་བྲག་རྒྱལ་མཚན་འདྲ་བར་མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་གཤེགས་ཏེ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་དྲེགས་པ་འཇོམས་བྱེད་ཀྱི་སྐོར། ཁྱད་པར་མོན་ཤ་འུག་སྟག་སྒོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནས་ཟབ་ལམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཆོས་དང་དམ་རྫས་རྟེན་གྱི་གཏེར་ཁ་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས། དེ་རྣམས་ཀྱི་གཏེར་སྒྲུབ་ཚུལ་བཞིན་མཛད་པས་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་སོགས་དག་པའི་གཟིགས་སྣང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་བས་བཀའ་རྒྱ་གྲོལ་བ་དང་བསྟུན་སྨིན་གྲོལ་འཆད་སྤེལ་འབྱམས་ཀླས་པ་དང་ཆོག་བསྒྲིག་མང་དུ་གནང་ནས་ཟབ་གཏེར་ཕྲིན་ལས་ལྷག་པར་སྤེལ་་་་་བས། ཆོས་བདག་སློབ་མའི་ཚོགས་ཀྱང་། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་རིན་པོ་ཆེ། རིག་འཛིན་པདྨ་ཕྲིན་ལས། ས་སྐྱ་ཁྲི་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་དང་རྩེ་གདོང་ཞབས་དྲུང་ཁུ་དབོན་སོགས་གདན་ས་གོང་འོག་གི་སྐྱེས་ཆེན་དེ་དག །ཀཾ་ཚང་གི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་རྒྱལ་ཚབ་དང་ཏྲེ་ཧོ་མཆོག་སྤྲུལ། འབྲི་གུང་དཀོན་མཆོག་ཕྲིན་ལས་བཟང་པོ། སྟག་ལུང་པ་བསྟན་འཛིན་སྲིད་ཞི་རྣམ་རྒྱལ། འབྲུག་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། སྒམ་པོ་མཆོག་སྤྲུལ་དང་གདུང་རྒྱུད། ཆབ་མདོ་རྒྱལ་བ་འཕགས་པ་ལྷ་དང་། ངག་དབང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་གངས་ཅན་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་བླ་ཆེན་ཕལ་མོ་ཆེ་དང་། ཁམས་ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་མདོ་ཁམས་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན། ཏཱ་བླ་གོང་འོག །ཀཿཐོག་རྒྱལ་སྲས། རྫོགས་ཆེན་གཉིས་པས་མཚོན་རྙིང་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་ཕལ་མོ་ཆེས་ཞབས་ལ་མ་བཏུད་པ་མེད། ལྷག་པར་ཉིད་ཀྱི་གཅེན་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་པའི་ཉི་མས་ཀྱང་ཆོས་འབྲེལ་སྣེ་ཟིན་ཙམ་གསན་ཀྱང་སྐུ་ཚེ་རིང་པོར་མ་བཞུགས། ནང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་གཅིག་པུ་གཡུ་སྒྲའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཅུང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི། སྐུའི་སྲས་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ། ཡིད་བཞིན་ལེགས་གྲུབ། རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་མཆེད་སོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འདུས་པ་ཆེན་པོས་བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ་ལས་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་ཁུངས་བཙུན་གྱི་རྒྱུན་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་འདི་ནས་མ་བརྒྱུད་པ་མེད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། དེ་ལྟ་བུའི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་མཛད་པ་རེ་ཞིག་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགུང་ལོ་རེ་དགུ་པ་ཤིང་རྟ་ཧོར་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་གཉིས་ཀྱི་ཉི་དྲོས་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་འདུ་མཛད་ནས་ས་སྤྱོད་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན། སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་འདི་ནི་གསར་རྙིང་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་མ་ཟད། ཇོ་ཤངས་ཞི་གཅོད་བོ་དོང་པ་སོགས་ཆོས་རྒྱུན་ཕྲ་བ་རྣམས་རང་སྟོབས་དང་གཞན་བསྐུལ་ལ་བརྟེན་གདམས་ངག་གི་སྲོག་མཐུད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་སྒོས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་བཀའ་མའི་བཤད་སྒྲུབ་དགུན་གྱི་ཆུ་བྲན་ལྟར་མི་མངོན་པར་འགྱུར་བར་ཉེ་བ་ན་ཐུགས་སྟོབས་ཞུམ་པ་མེད་པའི་འབད་རྩོལ་ཆེན་པོས་བཙལ་ནས་སྒྲུབ་དཀྱིལ་སོགས་སྔོན་མེད་པའི་ལེགས་བཤད་དུ་མ་གསར་སྤེལ་དང་། མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གྱི་གཙོས་རིང་ལུགས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་རྨང་ནས་གསོས་ཏེ་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱ་ཆེ་ལ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཕྲིན་ལས་སྤེལ། གཏེར་ཁ་གོང་འོག་གཙོས་གཏེར་རྙིང་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཆོག་བསྒྲིག་སོགས་གསུང་འབུམ་ཚད་ཐུབ་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་གླེགས་བམ་བཅུ་གསུམ་བཞུགས་པ་སྟེ། དེ་རྣམས་ཆ་ཚང་བའི་སྨིན་གྲོལ་ལུང་རྒྱུན་ཁོ་བོས་ཀྱང་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་དང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པས་འབད་པ་ཆེན་པོས་ནོས་ཤིང་གཏེར་གསར་སྐོར་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་འཆད་སྤེལ་ཅི་ནུས་སུ་བགྱིས། ཡང་དག་སོ་ལུགས། རང་གཏེར་རྡོར་སེམས་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུན་བཙུགས་པས་མཚོན་ཕྱོགས་འདིའི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་བྱས་ཤིང་ད་དུང་ཡང་ཇི་སྲིད་འཚོ་བའི་བར་བྱེད་པར་སྨོན་ནོ། །རྗེ་འདིའི་རྣམ་ཐར་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་འགོད་འོས་ཀྱང་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་གཏེར་འབྱུང་དང་བཅས་པ་ཤིན་དུ་ཁུངས་བཙུན་ཞལ་གསལ་ཅན་ཏུ་བཞུགས་པས་འདིར་ཡི་གེས་འཇིགས་ཏེ་ཕྱོགས་མཐོང་ཙམ་ཞིག་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། དོན་གྱི་སྙིང་པོ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་མཆེད་ཞལ་གདུང་རྒྱུད་དང་བཅས་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་མཚན་དོན་དང་མཐུན་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་འཁྲུལ་མེད་ཚད་ཐུབ་ཀྱི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་གོང་འཕེལ་དུ་རྒྱས་པ་འདི་གཅིག་པུའི་ངོ་མཚར་དང་བཀའ་དྲིན་ཕྱག་རྗེས་སུས་ཀྱང་འགྲན་བྱར་མ་གྱུར་པས་བསྟན་པ་ལ་དགོངས་པའི་རང་གཞན་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཟབ་ཆོས་སུ་་་་བཏགས་པ་ཉི་ཚེ་བ་ཙམ་ལ་ཐུགས་མི་གཏོད་པར་བསྟན་པའི་སྒྲོམ་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་འདིའི་རིང་ལུགས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བས་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་གཞིར་བཞེངས་སུ་མཛད་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས།
chos log khrims ral dam nyams lung pa gang:_lha mi'i gnas su gtam ngan grags pas khyab:_sha 'ug stag sgor sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_o rgyan gter bdag gling pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston gter bdag gling pa'am/_pad+ma gar dbang 'gyur med rdo rje ni/_lo chen bai ro tsa na'i gsung gi rnam par 'phrul pa/_dbus g.yo ru grwa nang dar rgyas chos sdings su mthing ma myos kyi rigs las yab gnubs chen sangs rgyas ye shes kyi rnam 'phrul snga 'gyur bstan pa'i nyi ma chen po rig 'dzin phrin las lhun grub dang /_yum shel dkar rdo rje 'tsho'i skye ba lha 'dzin dbyangs can sgrol ma'i sras su shing pho khyi'i lor mtshan dpe'i pad+mo bzhad/_chung ngu nas dam pa'i rigs sad pa'i ngo mtshar bsam gyis mi khyab/_lnga pa chen por gtsug phud phul ba'i mtshan ngag dbang pad+ma bstan 'dzin zhes pa gsol/_phyi mthar gzigs pa'i rten 'brel dge ba'i dbugs dbyung lhag par bstsal/_yab rje dam pa las sdom pa gsum gyi bka' drin nos/_nyid la mnga' ba'i zab chos phal cher bum pa gang byor bstsal/_gzhan gsung sprul tshul khrims rdo rje/_rgyal dbang lnga pa rin po che gtsos gsar rnying gi yongs 'dzin sum cu lhag pa las chos bka' gsan bzhes mtha' yas pa gsan yig glegs bam gnyis su 'byung ba ltar dang /_bsam yas mchims phu dang rang gi gdan sas mtshon sgrub gnas rnams su thugs dam nyams bzhes mdzad pas dbang bzhi'i rtogs pa gong du 'phel ba'i tshul bstan nas grub pa'i go 'phang mthon por gshegs/_mtha' yas pa'i chos kyi 'khor lo bskor ba dang gangs ri'i khrod kyi pad+ma 'od 'og min o rgyan smin grol gling rten dang brten par bcas pa gsar du bzhengs pa la brten nas snga 'gyur bshad sgrub kyi chu 'go gcig pur gyur/_bye brag zab gter gyi bka' babs tshul ni/_dgung lo bco brgyad par gter kha thams cad kyi thog ma brag dmar g.ya' ma lung nas bla ma rig 'dzin thugs tig gi chos dang dam rdzas gegs med par phyag tu son pa nas bzung rim par ngam shod bying mda'i o dkar brag nas slob dpon rnam gsum gyi snying thig rdzogs chen a ti zab don/_rdor sems thugs kyi sgrub pa/_gu ru drag dmar skor dang gsum/_yar lung shel brag gi byang 'dabs brag rgyal mtshan 'dra bar mkha' lding rgyal po'i brtul zhugs kyis gshegs te 'jam dpal gshin rje dregs pa 'joms byed kyi skor/_khyad par mon sha 'ug stag sgo bde chen ye shes kyi 'khor lo nas zab lam thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus kyi chos dang dam rdzas rten gyi gter kha khrom gter du spyan drangs/_de rnams kyi gter sgrub tshul bzhin mdzad pas o rgyan yab yum gyis byin gyis brlabs shing rjes su bzung ba sogs dag pa'i gzigs snang bsam gyis mi khyab pa byung bas bka' rgya grol ba dang bstun smin grol 'chad spel 'byams klas pa dang chog bsgrig mang du gnang nas zab gter phrin las lhag par spel bas/_chos bdag slob ma'i tshogs kyang /_rgyal dbang lnga pa rin po che/_rig 'dzin pad+ma phrin las/_sa skya khri chen kun dga' bkra shis dang rtse gdong zhabs drung khu dbon sogs gdan sa gong 'og gi skyes chen de dag_/kaM tshang gi bstan 'dzin chen po rgyal tshab dang tre ho mchog sprul/_'bri gung dkon mchog phrin las bzang po/_stag lung pa bstan 'dzin srid zhi rnam rgyal/_'brug pa thams cad mkhyen pa/_sgam po mchog sprul dang gdung rgyud/_chab mdo rgyal ba 'phags pa lha dang /_ngag dbang mchog gi sprul sku sogs gangs can na yongs su grags pa'i bla chen phal mo che dang /_khams phyogs nas kyang mdo khams pa ngag dbang kun dga' bstan 'dzin/_tA bla gong 'og_/kaHthog rgyal sras/_rdzogs chen gnyis pas mtshon rnying phyogs kyi bstan 'dzin phal mo ches zhabs la ma btud pa med/_lhag par nyid kyi gcen rgyal sras bstan pa'i nyi mas kyang chos 'brel sne zin tsam gsan kyang sku tshe ring por ma bzhugs/_nang thugs kyi sras gcig pu g.yu sgra'i rnam 'phrul gcung lo chen d+harma shrI/_sku'i sras pad+ma 'gyur med rgya mtsho/_yid bzhin legs grub/_rin chen rnam rgyal mched sogs phun sum tshogs pa'i 'dus pa chen pos bshad sgrub phrin las rgya cher spel ba las da lta'i bar du snga 'gyur bka' gter khungs btsun gyi rgyun thams cad phyogs 'di nas ma brgyud pa med pa lta bur snang /_de lta bu'i gsang ba bsam gyis mi khyab pa'i mdzad pa re zhig mthar phyin nas dgung lo re dgu pa shing rta hor zla gnyis pa'i tshes gnyis kyi nyi dros la ngo mtshar ba'i ltas dang rdzu 'phrul chen po mngon par 'du mdzad nas sa spyod pad+ma 'od kyi zhing khams chen por gshegs pa'i tshul bstan/_skyes chen dam pa 'di ni gsar rnying bstan pa yongs rdzogs la dngos dang brgyud nas bka' drin che ba ma zad/_jo shangs zhi gcod bo dong pa sogs chos rgyun phra ba rnams rang stobs dang gzhan bskul la brten gdams ngag gi srog mthud pa lta bu dang /_yang sgos snga 'gyur rnying ma bka' ma'i bshad sgrub dgun gyi chu bran ltar mi mngon par 'gyur bar nye ba na thugs stobs zhum pa med pa'i 'bad rtsol chen pos btsal nas sgrub dkyil sogs sngon med pa'i legs bshad du ma gsar spel dang /_mdo sgyu sems gsum gyi gtsos ring lugs rmad du byung ba rnams bshad sgrub las gsum gyi sgo nas bstan pa rmang nas gsos te da lta'i bar du rgya che la rgyun mi 'chad pa'i phrin las spel/_gter kha gong 'og gtsos gter rnying khyad par can rnams kyi chog bsgrig sogs gsung 'bum tshad thub kyi bstan bcos glegs bam bcu gsum bzhugs pa ste/_de rnams cha tshang ba'i smin grol lung rgyun kho bos kyang mi phyed pa'i dad pa dang bka' drin rjes su dran pas 'bad pa chen pos nos shing gter gsar skor gyi bsnyen sgrub dang 'chad spel ci nus su bgyis/_yang dag so lugs/_rang gter rdor sems sogs kyi sgrub pa'i rgyun btsugs pas mtshon phyogs 'di'i bstan pa la bya ba cung zad byas shing da dung yang ji srid 'tsho ba'i bar byed par smon no/_/rje 'di'i rnam thar cung zad rgyas par 'god 'os kyang phyi nang gsang ba'i rnam thar gter 'byung dang bcas pa shin du khungs btsun zhal gsal can tu bzhugs pas 'dir yi ges 'jigs te phyogs mthong tsam zhig snying por bsdus pa yin la/_don gyi snying po rje btsun chen po 'di nyid mched zhal gdung rgyud dang bcas pa'i bka' drin la brten gsang sngags rnying ma mtshan don dang mthun pa'i bshad sgrub las gsum 'khrul med tshad thub kyi rgyun ma nyams par gong 'phel du rgyas pa 'di gcig pu'i ngo mtshar dang bka' drin phyag rjes sus kyang 'gran byar ma gyur pas bstan pa la dgongs pa'i rang gzhan skyes chen rnams kyis kyang zab chos su btags pa nyi tshe ba tsam la thugs mi gtod par bstan pa'i sgrom chen po phyogs 'di'i ring lugs rgya cher spel bas snga 'gyur rdo rje theg pa'i bstan pa gzhir bzhengs su mdzad par gsol ba 'debs pa lags
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Tsuglak Palge
གཙུག་ལག་དཔལ་དགེ་   •   Gtsug lag dpal dge
Name in the Tertön Gyatsa: གཙུག་ལག་དཔལ་དགེ་
Volume 1 Text 6, Pages 417-418
Buddhist Digital Resource Center

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ས་ཏཱ་རྫིང་འཕྲོག༔ བསྟན་པ་མཐའ་རྒྱས་མངའ་ཐང་ཇེ་ཆེར་འགྲོ༔ བལ་ཡུལ་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་གཙུག་ལག་དཔལ་དགེ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་གཙུག་ལག་དཔལ་དགེ་ནི། གནུབས་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་སྟེ། བལ་ཡུལ་གྱི་ཟད་མཐའ་བོད་དང་ཉེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་སུན་ཞེས་པར་སངས་རྒྱས་བླ་མའི་སྐུ་ཚེའི་སྨད་ཙམ་ལ་འཁྲུངས། རྟེན་བལ་པོའི་སྔགས་པ་བྷ་རོའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། འདིས་བལ་ཡུལ་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ནས་དྲག་སྔགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གཏེར་ཁ་གདན་དྲངས་ཀྱང་སྔ་ཐོག་ནས་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་ཅིའང་མ་བྱུང་། ཕྱིས་འདིར་གནུབས་ཆེན་གྱི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་སྡེ་དྲུག་མགོན་པོ་ནག་པོ་བཅས་ཀྱི་དྲག་སྔགས་ཐེམ་ཡིག་བདུན་པ་ཞེས་ཟབ་ཅིང་འདྲིལ་བ་བཞུགས། འདིའི་ལུང་བྱང་ཕལ་ཆེར་དུ་རྟ་རྫི་ཞེས་འབྱུང་ནའང་། དཔེ་རྙིང་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཏཱ་རྫིང་ཞེས་ཡོད་པ་དག་པས། ཧོར་གྱི་མིང་ལ་ཏཱ་དབེན་དང་ཏཱ་རྫིང་སོགས་སུ་གྲགས་པས་དེར་བྱུང་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གདན་ས་འཕྲོག་པར་བཤད་པ་ལྟར་རོ།
rgya nag rgyal po'i rgyal sa tA rdzing 'phrog:_bstan pa mtha' rgyas mnga' thang je cher 'gro:_bal yul e yi gtsug lag gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston gtsug lag dpal dge zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston gtsug lag dpal dge ni/_gnubs chen po'i rnam par 'phrul pa ste/_bal yul gyi zad mtha' bod dang nye ba'i grong khyer sun zhes par sangs rgyas bla ma'i sku tshe'i smad tsam la 'khrungs/_rten bal po'i sngags pa b+ha ro'i tshul du bzhugs/_'dis bal yul e yi gtsug lag nas drag sngags gtso bor gyur pa'i gter kha gdan drangs kyang snga thog nas dpe lung gi rgyun ci'ang ma byung /_phyis 'dir gnubs chen gyi byin rlabs la brten pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la sgrub pa sde drug mgon po nag po bcas kyi drag sngags them yig bdun pa zhes zab cing 'dril ba bzhugs/_'di'i lung byang phal cher du rta rdzi zhes 'byung na'ang /_dpe rnying 'ga' zhig tu tA rdzing zhes yod pa dag pas/_hor gyi ming la tA dben dang tA rdzing sogs su grags pas der byung pa'i sprul pa'i skyes bu zhig gis rgya nag gdan sa 'phrog par bshad pa ltar ro
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
RTZ Guru Chowang.jpg

Guru Chökyi Wangchuk
གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་   •   Gu ru chos kyi dbang phyug
Name in the Tertön Gyatsa: གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་
Volume 1 Text 6, Pages 436-442
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives
Himalayan Art

སྣ་ཐག་སས་བྱས་ཧོར་དམག་བོད་དུ་འོང༔ ངན་སོང་ཟེར་ཡང་དེ་འདྲའི་སྡུག་བསྔལ་མེད༔ མི་ལ་སྲིད་བཅད་སྲིད་སྲུང་མང་དུ་ཡོད༔ སེམས་ཅན་ས་འོག་ནོན་པའི་དུས་ཙམ་ན༔ གནམ་སྐས་མཁར་ཆུར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་དང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་ལས་གཉིས་པ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ནི། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཉིད་མངའ་བདག་ཉང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་འབྲས་བུའི་མཐར་སོན་ཏེ་མ་ཆགས་པདྨ་ཅན་དུ་སངས་རྒྱས་པའི་གསུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་བསྟན་པ་སྟེ། ལྷོ་བྲག་ཏུ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་དུས་ནས་ནུས་པ་ཅན་བར་མ་ཆད་དུ་བྱོན་པའི་གདུང་རིགས་ཡབ་སྤང་སྟོན་གྲུབ་པའི་སྙིང་པོ་དང་། ཡུམ་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུད་པ་དཀར་བཟའ་མགོན་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྤྲེལ་ལོ་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉི་ཤར་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། སྐབས་དེར་མཚན་བརྗོད་གསེར་གྱི་བྲི་ཞིང་ཡོད་པའི་ཚིགས་མཚམས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལྟར་མཚན་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གསོལ། འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་དང་ཞང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་གྲུབ་ཆེན་མང་པོས་སྲས་ཁྱད་པར་ཅན་འབྱུང་བའི་ལུང་བསྟན་སྔོན་ནས་ཡབ་ལ་གནང་བར་འདུག །དགུང་ལོ་བཞི་པ་ནས་འབྲི་ཀློག་གི་དབུ་བརྩམ་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག །བོན་གྱི་གཞུང་ཆེན་དང་མདོས་གཞུང་ཆེན་མོ་ཡན་ཆད་ཐོས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད། ཡབ་དང་མངའ་བདག་འགྲོ་མགོན་མཚུར་སྟོན་ཡབ་སྲས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གསར་རྙིང་གི་བླ་མ་མང་པོ་བསྟེན་ནས་མདོ་དང་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་། བཀའ་གཏེར་གྱི་སྨིན་གྲོལ་དང་བཤད་རྒྱུན། ཞི་བྱེད་གཅོད་ཡུལ་ཆོས་དྲུག་ཕྱག་རྫོགས་ལ་སོགས་པའི་གདམས་ངག་མཐའ་ཡས་པ་གསན། བར་བར་དུ་སོ་སོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་སོགས་ཉམས་བཞེས་བརྒྱུད་མར་གནང་། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པར་ཉམས་སྣང་ལ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་ཤེལ་མཁར་ཞིག་གི་རྩེར་ཁྲིད་པས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་མཇལ། དེར་མཁའ་འགྲོ་མ་གདོང་པ་བཞི་པ་ཞིག་འདུག་པའི་ཞལ་བཞི་ནས་བསྟན་པ་སྤེལ་ཞིང་གདུལ་དཀའ་འདུལ་བའི་ལུང་བསྟན་ཐོབ། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པར་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ལས་སེམས་བསྐྱེད་དང་ཆོས་འབྲེལ་གསན་པའི་སྐབས་མནལ་ལམ་དུ་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་འཇམ་དཔལ་དང་མཇལ་ནས་གདམས་ངག་ཁྱད་པར་ཅན་གསུངས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པའི་ངེས་ཤེས་རྙེད། གྲ་པ་མངོན་ཤེས་ཀྱི་གཏེར་མ་ཁ་བྱང་ཞིག་རིམ་པར་བརྒྱུད་ནས་ཕྱག་ཏུ་འབྱོར་པ་ལ་བརྟེན། དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་པར་ལ་ཡག་ཉིན་གྱི་ལུང་པ་གནམ་སྐས་ཅན་ནས་ཡང་བྱང་བླངས། གཏེར་སྲུང་ཀླུ་བདུད་མགོ་དགུ་དང་། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ཡུམ་གྱི་ཆ་བྱད་ཅན་གཉིས་ཀྱིས་ལྡེའུ་མིག་གཏད། ཀེའུ་ཚང་གི་སྒོ་ཕྱེས་པས་གཏེར་བཅུད་བྱ་རྒོད་ཁྱུང་ཙམ་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ལ་ཞོན་ནས་གནམ་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་འཇའ་འོད་འཁྱིལ་བའི་གུར་ཁང་དུ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞལ་མཇལ་ཏེ་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཐོབ། བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་གནང་། སླར་གཏེར་བྱང་ལྟར་སྒོ་ཕྱེས་པས་ཁྲོ་ཆུའི་ཀླུ་བདུད་མགོ་དགུའི་གཟུགས་ཁྲུ་གང་པ་དང་ཟངས་ཀྱི་གྭའུ་གཉིས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཀླུ་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ནས་གདམས་ངག་སྐོར་བཞི། གྭའུའི་ནང་ནས་མན་ངག་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བྱོན། ཡབ་ཀྱང་ཆོས་གཏེར་འཁྲུལ་མེད་ལ་ཐུགས་ཆེས་ནས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་ལ་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་དགོས་པ་དང་ལས་ཚོགས་རིགས་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་མི་སྤེལ་བའི་ཞལ་གདམས་གནང་། མངའ་བདག་འགྲོ་མགོན་ནས་ཀྱང་ལེགས་སོ་བསྩལ། འདིས་ཐོག་དྲངས་པའི་གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ཐུགས་གཏེར་དང་བཅུ་དགུ་བཞེས་པའི་སྡོམ་ནི། གནམ་སྐས་ཅན་དང་བྲག་དམར་རྟ་མགྲིན་ཞབས། །མོན་ཁ་སྟེང་དང་རྟ་མགྲིན་དབེན་རྩའི་སྒོ། །མཁོ་ཡི་གཤིན་དམར་རྟ་མགྲིན་སྒྲོམ་ཚེས་ལ། །སྲས་མཁའ་སྐྱ་བོ་ཕུག་རིང་ཕྱག་མཐེབ་མ། །བསམ་ཡས་ཨཱརྻ་ལྕགས་ཕུར་མོན་བུམ་ཐང་། །རྩིས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་རོང་བྲག་ཧ་བོ་གངས། །རང་གབ་དོན་གྱི་གཏེར་དང་བཅས་པ་སྟེ། །ལས་འཕྲོའི་དབང་གིས་ཆོས་དབང་བདག་དང་མཇལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མནལ་ལམ་རྟ་དཀར་མ་དང་ཞྭ་ནག་མ་སོགས་ལས་གསལ་བ་ལྟར་སྔ་ཕྱིར་དག་པའི་སྣང་བར་རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་དུ་ཕེབས་ནས་ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་ཆེན་མཛད་ཅིང་དབང་དང་གདམས་ངག་ལུང་བསྟན་བསླབ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་བསྩལ། སྐུའི་བཀོད་པ་དྲུག་གཅིག་ཆར་དུ་བསྟན་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་བ་དང་། རྡོ་ལ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་གྲངས་མེད་པ་འཇོག་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་དུ་མ་བསྟན་པས་རྙིང་མ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཀུན་མཁྱེན་འཕགས་འོད་ཆོས་འོད་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་། གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ནི་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའོ་ཞེས་བསྔགས་པར་མཛད། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་ཕྱི་མ་ལྷའི་བུ་འོད་མཐའ་ཡས་ནས་མངའ་བདག་ཉང་རལ་བར་གྱི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་ཐ་ལེར་དྲན། བརྒྱ་བྱིན་དང་ལྷའི་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མཆོད་བསྟོད་ཕུལ། བོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བླ་མར་བཀུར་ཞིང་སྙན་གྲགས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་གཡོས། ཚོང་དུས་འགུར་མོ་དང་བསམ་འགྲུབ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཁང་གཉིས་བཞེངས། ལྷ་སའི་ཇོ་ཤཱཀ་དང་མཚུངས་པའི་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྣང་བརྙན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རི་བཏང་བཟུང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་ཧ་བོའི་གངས་ལ་སྦས་པ་དེ་གཏེར་ཆེན་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ལ་ཡག་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས་གདན་སའི་གཙོ་བོར་མཛད། དེ་སྐབས་སུ་བྱོན་པའི་བོད་ཡུལ་བླ་ཆེན་མི་ཆེན་རིས་སུ་མ་ཆད་པས་ཞབས་ལ་གཏུགས། ལང་གྲོའི་རྣམ་འཕྲུལ་པདྨ་དབང་ཆེན་དང་གཉལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་སོགས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྲས་བརྒྱད་བར་མ་ཆད་པ་བྱོན་ཅིང་། ཁྱད་པར་སློབ་རྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་སྨན་ལུང་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ཞེས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་ཀུན་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དེ་དང་། བལ་པོ་བྷ་རོ་གཙུག་འཛིན་དང་། སྣོད་ལྡན་གྱི་བུ་དགུ། ཀཿཐོག་པ་མ་ཎི་རིན་ཆེན་ཞེས་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་དག་པའི་ཞིང་དུ་གཤེགས་པ་དེ་ཉིད་སོགས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས་པའི་སློབ་བརྒྱུད་རྣམས་ཀྱིས་འཕགས་བལ་དང་བོད་ཁམས་མཐའ་དབུས་ཀུན་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟབ་ཆོས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བའི་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་ཟམ་མ་ཆད་པར་བཞུགས་ཤིང་དེ་ལྟ་བུའི་རྨད་དུ་བྱུང་་་་་་་བའི་མཛད་པ་ཆེན་པོ་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགུང་ལོ་ང་དགུ་པ་ལ་ལྟས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་ཏེ་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་གཤེགས་སོ། །དུས་དེ་ཙམ་ན་སྔགས་པ་གཉིས་ལམ་དུ་འདྲི་རྨེད་བྱེད་པ་ནའང་ཁྱེད་ཅག་གཏེར་ཁ་གོང་འོག་གང་གི་ལུགས་ཡིན་ཟེར་བའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོར་གྱུར་པའོ། །དེ་ལྟར་གྲུབ་ཐོབ་གཏེར་སྟོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་རྗེ་རང་གི་གསུང་ལུང་རྒྱུན་བཅས་བཞུགས་པ་དང་། སྙིང་པོ་ལྟ་བུ་རྙིང་རྒྱུད་དཀར་ཆག་དག་ཏུ་གསལ་བ་ལས་འདིར་ས་བོན་ཙམ་ཞིག་སྨོས་པ་ཡིན་ཅིང་། གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ཞལ་ཕྱེས་པའི་ནང་ནས། བླ་མ་གསང་འདུས་སོགས་བླ་སྒྲུབ་སྐོར་ལྔ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ། འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས། རྫོགས་ཆེན་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར། བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས། འཆར་ཁ་གནམ་སྐས་མ། རྟ་མགྲིན་ནག་པོ། ཡང་དག་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ། གཏུམ་པོ་སེང་སྒྲོག །ཕུར་པ་སྤུ་གྲི །སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི། དཔལ་མགོན་མ་ནིང་། གཞན་ཡང་གཏེར་ཕྲན་དང་གསུང་འབུམ་གྱི་སྐོར་ཅི་རིགས་པ་བཅས་དངོས་ཅག་ལྟ་བུས་ཀྱང་འབད་པ་དུ་མས་བཙལ་ཏེ་ཞུས་ཤིང་བསྙེན་སྒྲུབ་ཅི་རིགས་པའང་བགྱིས་པ་ལགས་ན། གཏེར་ཁ་གོང་འོག་འདི་དག་གཏེར་ཁ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པས་རྙིང་བསྟན་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གསན་བཞེས་འཆད་སྤེལ་སྒོམ་སྒྲུབ་སོགས་ལ་ཐུགས་གཞོལ་བས་བསྟན་པའི་མེ་རོ་གསོ་བར་ཅི་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས།
sna thag sas byas hor dmag bod du 'ong:_ngan song zer yang de 'dra'i sdug bsngal med:_mi la srid bcad srid srung mang du yod:_sems can sa 'og non pa'i dus tsam na:_gnam skas mkhar chur sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston chos kyi dbang phyug ces bya 'byung:_zhes pa'i gter ston rgyal po lnga dang mchog gi sprul sku gsum du grags pa las gnyis pa gu ru rin po che chos kyi dbang phyug ni/_chos rgyal khri srong lde'u btsan nyid mnga' bdag nyang rin po che nas 'bras bu'i mthar son te ma chags pad+ma can du sangs rgyas pa'i gsung gi rnam 'phrul du bstan pa ste/_lho brag tu chos rgyal khri srong gi dus nas nus pa can bar ma chad du byon pa'i gdung rigs yab spang ston grub pa'i snying po dang /_yum mkha' 'gro'i rgyud pa dkar bza' mgon skyid gnyis kyi sras su sprel lo dpyid zla ra ba'i tshes bco lnga'i nyi shar la ngo mtshar ba'i cho 'phrul chen po dang bcas te sku bltams/_skabs der mtshan brjod gser gyi bri zhing yod pa'i tshigs mtshams kyi rten 'brel ltar mtshan chos kyi dbang phyug tu gsol/_'bri gung skyob pa dang zhang rin po che sogs grub chen mang pos sras khyad par can 'byung ba'i lung bstan sngon nas yab la gnang bar 'dug_/dgung lo bzhi pa nas 'bri klog gi dbu brtsam rig pa'i gnas mtha' dag_/bon gyi gzhung chen dang mdos gzhung chen mo yan chad thos pa dpag tu med pa mdzad/_yab dang mnga' bdag 'gro mgon mtshur ston yab sras gtso bor gyur pa'i gsar rnying gi bla ma mang po bsten nas mdo dang gsang sngags gsar rnying /_bka' gter gyi smin grol dang bshad rgyun/_zhi byed gcod yul chos drug phyag rdzogs la sogs pa'i gdams ngag mtha' yas pa gsan/_bar bar du so so'i bsnyen sgrub sogs nyams bzhes brgyud mar gnang /_dgung lo bcu gsum par nyams snang la rje btsun sgrol mas shel mkhar zhig gi rtser khrid pas rdo rje sems dpa' dang mjal/_der mkha' 'gro ma gdong pa bzhi pa zhig 'dug pa'i zhal bzhi nas bstan pa spel zhing gdul dka' 'dul ba'i lung bstan thob/_dgung lo bco brgyad par sa skya paN chen las sems bskyed dang chos 'brel gsan pa'i skabs mnal lam du rgya nag ri bo rtse lngar 'jam dpal dang mjal nas gdams ngag khyad par can gsungs pas chos thams cad thob pa'i nges shes rnyed/_gra pa mngon shes kyi gter ma kha byang zhig rim par brgyud nas phyag tu 'byor pa la brten/_dgung lo nyer gnyis par la yag nyin gyi lung pa gnam skas can nas yang byang blangs/_gter srung klu bdud mgo dgu dang /_ye shes mkha' 'gro yum gyi cha byad can gnyis kyis lde'u mig gtad/_ke'u tshang gi sgo phyes pas gter bcud bya rgod khyung tsam pa zhig byung ba la zhon nas gnam rim pa bcu gsum gyi steng 'ja' 'od 'khyil ba'i gur khang du sangs rgyas rdo rje sems dpa'i zhal mjal te rig pa rtsal gyi dbang thob/_bdud rtsi'i bum pa gnang /_slar gter byang ltar sgo phyes pas khro chu'i klu bdud mgo dgu'i gzugs khru gang pa dang zangs kyi gwa'u gnyis spyan drangs pa'i klu gzugs kyi nang nas gdams ngag skor bzhi/_gwa'u'i nang nas man ngag brgya rtsa brgyad byon/_yab kyang chos gter 'khrul med la thugs ches nas bla rdzogs thugs gsum la nyams len mthar phyin dgos pa dang las tshogs rigs khyab brdal du mi spel ba'i zhal gdams gnang /_mnga' bdag 'gro mgon nas kyang legs so bstsal/_'dis thog drangs pa'i gter kha chen po bco brgyad thugs gter dang bcu dgu bzhes pa'i sdom ni/_gnam skas can dang brag dmar rta mgrin zhabs/_/mon kha steng dang rta mgrin dben rtsa'i sgo/_/mkho yi gshin dmar rta mgrin sgrom tshes la/_/sras mkha' skya bo phug ring phyag mtheb ma/_/bsam yas Ar+Ya lcags phur mon bum thang /_/rtsis kyi lha khang rong brag ha bo gangs/_/rang gab don gyi gter dang bcas pa ste/_/las 'phro'i dbang gis chos dbang bdag dang mjal/_/zhes gsungs pa ltar ro/_/mnal lam rta dkar ma dang zhwa nag ma sogs las gsal ba ltar snga phyir dag pa'i snang bar rnga yab pad+ma 'od du phebs nas o rgyan rig 'dzin 'dus pa'i tshogs dang bcas pa rnams kyis sgrub chen mdzad cing dbang dang gdams ngag lung bstan bslab bya mtha' yas pa bstsal/_sku'i bkod pa drug gcig char du bstan pa dang /_nam mkha' la 'phur ba dang /_rdo la phyag zhabs kyi rjes grangs med pa 'jog pa sogs rdzu 'phrul gyi bkod pa du ma bstan pas rnying ma tsam du ma zad/_kun mkhyen 'phags 'od chos 'od bu ston rin po che sogs kyis kyang /_gu ru chos kyi dbang phyug ni 'gran zla dang bral ba'i grub thob chen po'o zhes bsngags par mdzad/_chos rgyal khri srong gi phyi ma lha'i bu 'od mtha' yas nas mnga' bdag nyang ral bar gyi skye ba bcu gsum tha ler dran/_brgya byin dang lha'i bu rnams kyis kyang mchod bstod phul/_bod kyi lha 'dre thams cad kyis bla mar bkur zhing snyan grags kyis 'jig rten g.yos/_tshong dus 'gur mo dang bsam 'grub bde ba chen po'i lha khang gnyis bzhengs/_lha sa'i jo shAka dang mtshungs pa'i thub pa'i dbang po'i snang brnyan 'phags pa klu sgrub kyis ri btang bzung nas spyan drangs pa/_gu ru rin po ches ha bo'i gangs la sbas pa de gter chen 'di nyid kyis spyan drangs te la yag gu ru lha khang du bzhugs su gsol nas gdan sa'i gtso bor mdzad/_de skabs su byon pa'i bod yul bla chen mi chen ris su ma chad pas zhabs la gtugs/_lang gro'i rnam 'phrul pad+ma dbang chen dang gnyal nyi ma 'od zer sogs khyad par can gyi sras brgyad bar ma chad pa byon cing /_khyad par slob rgyud kyi gtso bo sman lung pa mi bskyod rdo rje zhes snga 'gyur bka' gter kun la mkhas pa chen por gyur pa de dang /_bal po b+ha ro gtsug 'dzin dang /_snod ldan gyi bu dgu/_kaHthog pa ma Ni rin chen zhes sku lus ma spangs par dag pa'i zhing du gshegs pa de nyid sogs grub pa'i go 'phang mthon por gshegs pa'i slob brgyud rnams kyis 'phags bal dang bod khams mtha' dbus kun du thugs rje chen po'i phrin las gtso bor gyur pa'i zab chos rgya cher spel ba'i rgyun da lta'i bar zam ma chad par bzhugs shing de lta bu'i rmad du byung ba'i mdzad pa chen po mthar phyin nas dgung lo nga dgu pa la ltas dang cho 'phrul bsam gyis mi khyab pa bstan te pad+ma 'od kyi pho brang chen por gshegs so/_/dus de tsam na sngags pa gnyis lam du 'dri rmed byed pa na'ang khyed cag gter kha gong 'og gang gi lugs yin zer ba'i zab gter gyi shing rta chen por gyur pa'o/_/de ltar grub thob gter ston thams cad kyi rgyal po 'di nyid kyi sku gsung thugs yon tan phrin las kyi rnam thar rgyas pa rje rang gi gsung lung rgyun bcas bzhugs pa dang /_snying po lta bu rnying rgyud dkar chag dag tu gsal ba las 'dir sa bon tsam zhig smos pa yin cing /_gter kha chen po bco brgyad zhal phyes pa'i nang nas/_bla ma gsang 'dus sogs bla sgrub skor lnga yan lag dang bcas pa/_thugs rje chen po yang snying 'dus pa/_'khor ba dong sprugs/_rdzogs chen sangs rgyas mnyam sbyor/_bka' brgyad gsang rdzogs/_'char kha gnam skas ma/_rta mgrin nag po/_yang dag bde chen snying po/_gtum po seng sgrog_/phur pa spu gri_/sngags rgod lok+t+ri/_dpal mgon ma ning /_gzhan yang gter phran dang gsung 'bum gyi skor ci rigs pa bcas dngos cag lta bus kyang 'bad pa du mas btsal te zhus shing bsnyen sgrub ci rigs pa'ang bgyis pa lags na/_gter kha gong 'og 'di dag gter kha thams cad kyi rtsa ba lta bur gyur pas rnying bstan 'dzin pa chen po rnams kyis kyang gsan bzhes 'chad spel sgom sgrub sogs la thugs gzhol bas bstan pa'i me ro gso bar ci nas gsol ba 'debs pa lags/
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Guru Jotse
གུ་རུ་ཇོ་ཚེ་   •   Gu ru jo tshe
Name in the Tertön Gyatsa: གུ་རུ་ཇོ་ཚེ་
Volume 1 Text 6, Pages 442-443
Buddhist Digital Resource Center

བྱ་རོག་རྫོང་དུ་དམག་གི་ཁྲིམས་རྔ་བརྡུངས༔ སྙིང་མེད་པོ་རྣམས་གསེར་ཕྱེ་ཆུ་ལ་འཕོ༔ ཟངས་ཡག་བྲག་ལ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་ཇོ་ཙེ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་ཇོ་ཚེ་ནི། གཏེར་སྟོན་རང་གི་ལུང་བྱང་ལས་མུ་ཏིག་བཙད་པོའི་སྤྲུལ་པར་གསུངས་ཤིང་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་གཏེར་ལུང་དུ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེ་བ་སྔ་མར་གསལ་བ་ལྟར་ན་མུ་རུབ་བཙད་པོའི་སྤྲུལ་པར་སྣང་། གང་ལྟར་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཡས་སྤྲུལ་གྱི་ཟུང་འཇུག་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་འདི་ཉིད་འཁྲུངས་ཡུལ་ནི། སྐྱི་སྨད་སྙེ་མདར་སྔགས་རྒྱུད་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཏུ་འཁྲུངས། རྟེན་ཀྱང་དེ་ལྟར་དུ་བཞུགས་པས་གུ་རུ་ཇོ་བོ་ཞེས་བླ་དྭགས་དང་། མཚན་དངོས་ཚེ་དབང་དར་པོ། སྐུ་ན་གཞོན་དུས་འབྱོར་པས་དབེན་པས་ར་ལུག་སྐྱོང་བའི་ཚུལ་མཛད། ནར་སོན་པ་ན་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་སྐྱི་སྨད་ལྷ་རི་རྩེ་ལྔའི་རྒྱབ་ལོགས་བྲག་དམར་ཟང་ཡག་ནམ་མཁའ་རྫོང་ཞེས་དེང་སང་ཟང་ཡག་བྲག་ཏུ་འབོད་པ་བཙུན་མའི་དགོན་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ཨོ་རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་ནས་ཟབ་གཏེར་པུསྟི་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་འཛད་མེད་དུ་འཕེལ་བའི་ངོ་མཚར་ཅན་དང་། ཨོ་རྒྱན་གྱི་སྐུ་ཚབ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་བསམ་ཡས་ས་འདུལ་གྱི་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་པ་མཛད་སྐབས་ཕུར་ཆས་ཡོངས་རྫོགས་ལས་གྲངས་འཕེལ་བས་ལྷག་པ་ལྔ་བརྒྱ་སོགས་ཆོས་དང་རྟེན་གྱི་གཏེར་རྒྱ་ཆེར་སྤྱན་དྲངས་པ་ཕལ་ཆེར་མྱོས་རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པའི་རྒྱུད་པ་གྱེ་རེ་ལྷ་པའི་ཞལ་ངོ་ལྷ་རིན་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་གཏད་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་ཆེར་མ་བྱུང་། རིང་བསྲེལ་གྱིས་གཞན་དོན་མཐའ་ཡས་པ་སྤེལ། ཕུར་ཆའི་གཙོ་ཕུར་རགས་རིམ་སྟོད་ལུང་མདའ་དངོས་གྲུབ་སྡིངས་སུ་བཞུགས་པ་འཁྲུལ་མེད་དང་། གཞན་གུ་རུ་ཇོ་ཚེའི་གཏེར་མར་གྲགས་པའི་ཕུར་པ་ད་ལྟའང་མང་དུ་འབྱུང་བར་སྣང་། གཏེར་ཆོས་དབང་ཕྱུག་རླུང་ཞགས་ཉུང་ངུ་དང་ཤ་བརྒྱ་ཟན་བརྒྱའི་གཏོ་ཆོག་ལས་གཞན་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་བཞུགས་པ་མ་མཐོང་། ཕྱིས་འདིར་རྗེ་བླ་མར་གཏེར་ཁ་མཐའ་དག་གི་བཀའ་བབས་པར་གསུངས་པའི་མཚོན་བྱེད་བཤགས་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་ཞི་ཁྲོའི་བཤགས་སྐོང་ཙམ་ཡང་གཏེར་དུ་བཞུགས་པར་སྣང་
bya rog rdzong du dmag gi khrims rnga brdungs:_snying med po rnams gser phye chu la 'pho:_zangs yag brag la sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston gu ru jo tse zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston gu ru jo tshe ni/_gter ston rang gi lung byang las mu tig btsad po'i sprul par gsungs shing sangs rgyas gling pa'i gter lung du nyid kyi sku skye ba snga mar gsal ba ltar na mu rub btsad po'i sprul par snang /_gang ltar yang thugs rje yas sprul gyi zung 'jug sprul pa'i rnam rol 'di nyid 'khrungs yul ni/_skyi smad snye mdar sngags rgyud dkyus ma zhig tu 'khrungs/_rten kyang de ltar du bzhugs pas gu ru jo bo zhes bla dwags dang /_mtshan dngos tshe dbang dar po/_sku na gzhon dus 'byor pas dben pas ra lug skyong ba'i tshul mdzad/_nar son pa na kha byang phyag tu byung ba la brten skyi smad lha ri rtse lnga'i rgyab logs brag dmar zang yag nam mkha' rdzong zhes deng sang zang yag brag tu 'bod pa btsun ma'i dgon chung zhig yod pa de'i o rgyan sgrub phug nas zab gter pusti sum cu lhag tsam dang /_sangs rgyas kyi ring bsrel 'dzad med du 'phel ba'i ngo mtshar can dang /_o rgyan gyi sku tshab brgya rtsa brgyad/_slob dpon chen pos bsam yas sa 'dul gyi phur pa'i sgrub pa mdzad skabs phur chas yongs rdzogs las grangs 'phel bas lhag pa lnga brgya sogs chos dang rten gyi gter rgya cher spyan drangs pa phal cher myos rgyal ba lha nang pa'i rgyud pa gye re lha pa'i zhal ngo lha rin chen dbang gi rgyal po la gtad kyang chos kyi 'gro don cher ma byung /_ring bsrel gyis gzhan don mtha' yas pa spel/_phur cha'i gtso phur rags rim stod lung mda' dngos grub sdings su bzhugs pa 'khrul med dang /_gzhan gu ru jo tshe'i gter mar grags pa'i phur pa da lta'ang mang du 'byung bar snang /_gter chos dbang phyug rlung zhags nyung ngu dang sha brgya zan brgya'i gto chog las gzhan dpe lung gi rgyun bzhugs pa ma mthong /_phyis 'dir rje bla mar gter kha mtha' dag gi bka' babs par gsungs pa'i mtshon byed bshags rgyud dang 'brel ba'i zhi khro'i bshags skong tsam yang gter du bzhugs par snang
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Guru Tseten Gyaltsen
གུ་རུ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་   •   Gu ru tshe brtan rgyal mtshan
Name in the Tertön Gyatsa: ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་
Volume 1 Text 6, Pages 455-457
Buddhist Digital Resource Center

དམ་སེལ་བརྒྱུད་པས་སློབ་འགའ་གྲི་རུ་འཆི༔ རྡོ་ཡི་མཆོད་རྟེན་གདུགས་དང་ཆོས་འཁོར་ཉམས༔ མོན་ཁ་ཆུ་ཕུག་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་ནི། རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཏེ། མོན་ལ་མོ་སྟོད་པའི་སྣར་ཐང་དུ་འཁྲུངས། མཚན་གུ་རུ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་ནམ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སུ་གྲགས། རྟེན་དགེ་སློང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ། མདོ་སྔགས་ལ་མཁྱེན་པ་རྒྱས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོར་བཞུགས། འདིས་ལུང་གསལ་ལྟར་མོན་གྱི་བྲག་མཐའ་ཕྲ་མོ་དཔལ་གྱི་ཆུ་མོ་ཕུག་ལྷ་མོ་གར་བྱེད་པ་འདྲ་བའི་གསང་གནས་ནས་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་སྦས་པའི་གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་སྒྲུབ་སྐོར་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི་གཙོ་བོ་དང་། གཞན་གཏེར་གནས་མི་གཅིག་པའི་མཚོན་སྲུང་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ། སྒྲོལ་མ་ཨུཏྤལ་ཕྲེང་བ། རྫོགས་ཆེན་མཉམ་ཉིད་རང་གྲོལ། ཚེ་དཔག་མེད། བདེ་མཆོག །སྨེ་བརྩེགས། བཅུད་ལེན་བརྒྱ་རྩ། ལུང་བསྟན་བཀའ་རྒྱ་མ། ཟབ་ལུང་སོགས་ཀྱི་གནས་གཏེར་དཀར་ཆག་རྒྱས་པ། རོང་གི་རྫ་ལྷུད་མོ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་གི་མན་ངག་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བཞུགས་པ་ཕལ་ཆེར་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དུས་ཡན་དབང་ལུང་བཞུགས་པར་སྣང་ནའང་། དེང་སང་གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་ནང་ཚན་རྟ་མགྲིན་ལས་ཚོགས་བརྒྱ་རྩ་དང་། ཡུལ་འཁོར་སྲུང་གི་མན་ངག་གི་ལུང་། མཚོན་སྲུང་རྡོ་རྗེ་གོ་ཁྲབ་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་རྒྱུན་བཅས་བཞུགས་པ་ཐོས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ལས་གཞན་དཔེ་ཙམ་ཡང་མཇལ་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གྱུུར།
dam sel brgyud pas slob 'ga' gri ru 'chi:_rdo yi mchod rten gdugs dang chos 'khor nyams:_mon kha chu phug sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston tshe brtan rgyal mtshan zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston tshe brtan rgyal mtshan ni/_rgyal ba mchog dbyangs kyi rnam 'phrul gnyis kyi ya gyal te/_mon la mo stod pa'i snar thang du 'khrungs/_mtshan gu ru tshe brtan rgyal mtshan nam chos kyi blo gros su grags/_rten dge slong rdo rje 'dzin pa/_mdo sngags la mkhyen pa rgyas pa'i dge ba'i bshes gnyen chen por bzhugs/_'dis lung gsal ltar mon gyi brag mtha' phra mo dpal gyi chu mo phug lha mo gar byed pa 'dra ba'i gsang gnas nas mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyis sbas pa'i gu ru zhi drag gi sgrub skor las tshogs dang bcas pa zab cing rgya che ba spyan drangs pa ni gtso bo dang /_gzhan gter gnas mi gcig pa'i mtshon srung rdo rje'i go cha/_sgrol ma ut+pal phreng ba/_rdzogs chen mnyam nyid rang grol/_tshe dpag med/_bde mchog_/sme brtsegs/_bcud len brgya rtsa/_lung bstan bka' rgya ma/_zab lung sogs kyi gnas gter dkar chag rgyas pa/_rong gi rdza lhud mo nas spyan drangs pa'i yul 'khor srung gi man ngag sogs rgya cher bzhugs pa phal cher rig 'dzin gter bdag gling pa yab sras kyi dus yan dbang lung bzhugs par snang na'ang /_deng sang gu ru zhi drag gi nang tshan rta mgrin las tshogs brgya rtsa dang /_yul 'khor srung gi man ngag gi lung /_mtshon srung rdo rje go khrab kyi phyag len rgyun bcas bzhugs pa thos pa'i yul du gyur pa las gzhan dpe tsam yang mjal dka' ba'i gnas su gyu+ur
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གསང་ཆེན་བཀའི་སྡུད་པ་མོ་དབྱིངས་ཕྱུག་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དངོས་བྱོན་མཚན་ལྡན་མཁའ་འགྲོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་མོ་ཇོ་མོ་སྨན་མོར་གྲགས་པ་ནི། རང་གཏེར་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལུང་བྱང་ལས། ནམ་ཞིག་མཁའ་འགྲོས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ རིགས་ལྡན་བུ་མོ་སྤྲེལ་ལོ་པ༔ སྦས་ཚུལ་ཇོ་མོའི་མིང་ཅན་ལ༔ མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་འདི་གཏད༔ བྱིན་རླབས་རྟོགས་པས་རང་བཞིན་གྲོལ༔ དུས་དེར་གཞན་དོན་ཆེར་མི་འབྱུང༔ འབྲེལ་ཚད་བདེ་ཆེན་ས་ལ་སྦྱོར༔ ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ༔ ཅེས་དོན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་བཅས་གསལ་བར་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། ཨེ་ཡུལ་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཕུག་གཟར་མོ་ལུང་དང་ཉེ་བར། ཡབ་དྭགས་རྒྱུད་སྔགས་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་དང་། ཡུམ་མཁའ་འགྲོའི་རིགས་ཅན་པདྨ་དཔལ་འཛོམ་ཞེས་པའི་རིགས་སུ་ས་ཕོ་སྤྲེལ་གྱི་ལོར་སྤྲུལ་པའི་པདྨོ་བཞད། ཡབ་ཡུམ་གྱིས་མཚན་པདྨ་མཚོ་སྐྱིད་ཅེས་བཏགས། ཡབ་གཞིས་འབྱོར་པ་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བས་ཆུང་དུས་གཅེས་སྤྲས་སུ་བསྐྱངས་ནའང་དགུང་ལོ་ལྔ་པར་ཡུམ་གཤེགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས། ཡབ་ཀྱིས་བུད་མེད་གཞན་བཞེས་པས་བར་སྐབས་སུ་ཕྱུགས་མ་སྐྱོང་བར་མངགས་པ་སོགས་གྲོང་པའི་ལས་ཅི་རིགས་ལ་བཀོལ་བས་ཅུང་ཟད་འོ་བརྒྱལ་གྱི་རྣམ་པར་བཞུགས་པའི་སྐབས། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པར་ཨེ་གཟར་མོ་ལུང་ཁྱུང་ཆེན་ལྡིང་བའི་བྲག་གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་བདེ་ཆེན་གསང་ཕུག་གི་ཉེ་འདབས་སུ་སོས་ཀ་ཞིག་ལ་ཕྱུགས་མ་སྐྱོང་ནས་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཅུང་ཟད་མནལ་དུ་སོང་བ་ན། བྲག་དེ་ནས་སྒྲ་སྙན་པོ་ཞིག་གྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མནལ་སད་པ་ན་གསང་ཕུག་གི་སྒོ་ཧར་གྱིས་བྱེ་བ་མཐོང་སྟེ་ཐུགས་སྣང་འགྱུར་ནས་ནང་དུ་ཐོགས་མེད་དུ་ཞུགས་པ་ན་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་བཀོད་པ་འཇིགས་སུ་རུང་བར་གྱུར་པའི་དབུས་ན་་་་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་གྲལ་དུ་སླེབས། ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་མོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དངོས་སུ་སྣང་བས། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་འོངས་པ་ལེགས་ཞེས་དབུགས་དབྱུང་། སྐུ་རྒྱབ་ཀྱི་བྲག་ནས་བཞེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གླེགས་བམ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བླངས་ཏེ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་བསྩལ། ཕྱག་ཏུ་གཏད་ནས། འདི་ནི་མཁའ་འགྲོ་མའི་གསང་བ་ཀུན་འདུས་པའི་གདམས་ངག་སྟེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་གསང་ལ་ཉམས་སུ་བླང་ན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་བརྙེས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གྲོལ་དུ་ཤེས་པའི་ཞིང་སྐྱེས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོར་གྱུར། དེར་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བ་ལ་ལོངས་སྤྱད་ནས་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མི་སྣང་བར་བསྡུས་པ་དང་རང་གནས་སུ་ཕེབས། རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རྒྱུད་ལ་སྨིན་པས་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་མང་པོ་ཐོལ་བྱུང་དུ་བརྡོལ་ཏེ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བྲོ་དང་གཞན་སེམས་མཁྱེན་པའི་མངོན་ཤེས་ཐོགས་མེད་དུ་གསུངས་པས་འགའ་ཞིག་དང་། ཕལ་ཆེར་གྱིས་འདི་རི་ཁར་ཉལ་བས་སྨན་མོས་བརླམས་པར་འདུག་ཅེས་ཇོ་མོ་སྨན་མོའི་མཚན་བླ་དྭགས་སུ་ཆགས། དེ་ལྟ་བུའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐུགས་སུན་པའི་རྣམ་པས་རང་ཡུལ་ལ་མ་ཆགས་པར་གནས་ངེས་མེད་དུ་འབྱོན་པར་བཞེད་ནས་ལྷོ་བྲག་ནུབ་ལ་ཡག་སྤང་གྲོང་དུ་ཕེབས། གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་དང་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་དུ་འཁྲུངས། ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེས་ཀྱང་གུ་རུས་ལུང་བསྟན་པའི་མཚན་ལྡན་གཟུངས་མ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་དུ་དགོངས་ནས་གསང་བའི་ལས་རྒྱར་བཞེས་པས་སྔོན་ཆད་གཏན་ལ་ཕབས་མ་ནུས་པའི་བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་རྩ་མདུད་གྲོལ་་་་་་བའི་རྐྱེན་གྱིས་བརྡའ་དོན་ཐམས་ཅད་དགོངས་ཏེ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་བརྟེན་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་གཅིག་གྲོགས་གཅིག་གི་སྨན་ཡོན་བླ་ན་མེད་པར་གྱུར། དེར་ཡུན་མི་རིང་བ་ཙམ་བཞུགས་ནས་སྨིན་གྲོལ་གདམས་པའི་སྙིང་པོ་ཅི་རིགས་པ་གསན་པའི་མཐར་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོས། ཁྱོད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་མཁའ་འགྲོའི་གླེགས་བམ་དེ་ཁྱོད་རང་གི་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་དམ་སྙིང་པོ་ངོ་མཚར་ཅན་དུ་སྣང་ནའང་ད་ལྟ་འགྲོ་དོན་སྤེལ་བའི་དུས་ལ་མ་བབས། ཤིན་ཏུ་གསང་ལ་རང་ཉམས་སུ་ལོངས། དབུས་གཙང་གི་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་འཁྱམས་ལ་འབྲེལ་ཚད་བདེ་ཆེན་གྱི་སར་སྦྱོར་བའི་སྦས་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་དོན་སྒྲུབས་ཤིག་དང་མཐར་ལུས་མི་སྤང་བར་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་ཞལ་བཀོད་ནན་ཏུ་བསྩལ་པ་ལྟར། སྐལ་བར་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་མ་གཉིས་བཅས་གཙང་ལ་སྟོད་དིང་རི་མན་ཆད་ཡུལ་ཡུལ་ཕྲན་ཐམས་ཅད་དུ་བྱོན། སྦས་ཚུལ་གྱི་འགྲོ་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ནས་མཐར་དགུང་གྲངས་སོ་དྲུག་ཏུ་སོན་པའི་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་ཡུལ་དབུས་སྦྲགས་ལྷ་རིའི་རྩེ་མོར་ཕེབས། དཔོན་གཡོག་གསུམ་གྱིས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཞིག་མཛད་དེ་གསུམ་ཀས་ལུས་མ་སྤངས་པར་འདབ་ཆགས་རྒྱལ་པོ་མཁའ་ལ་འཕུར་བ་ལྟར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་ཇེ་མཐོ་ཇེ་མཐོར་ཨོ་རྒྱན་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་གྲལ་ལ་ཐོགས་མེད་དུ་གཤེགས་པ་ན། ཕྱོགས་དེའི་ཕྱུགས་མ་སྐྱོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་སྟེ་དེར་འོངས་པ་ན་ཚོགས་རྫས་འགའ་ཞིག་འཐོར་བ་ཟོས་པས་རང་བཞིན་གྱིས་བསམ་གཏན་ལ་གནས་པའང་བྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བུའི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གསང་བ་ཆེན་པོ་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་རེ་ཞིག་མཁའ་འགྲོའི་ཕྱག་ཏུ་བཞུགས་ཤིང་ཕལ་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ། རྩོད་དུས་ཀྱི་ཐ་མར་འདུལ་བའི་སྐབས་སུ་བབས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་ལས། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ། སྔོན་ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་གསང་གྲོགས་སུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་དང་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཚིག་དོན་གྱི་བཀའ་བབས་ཤིང་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་གཏན་ལ་ཕབས་པར་མཛད་པའི་སྐབས། ཞལ་སྤོད་གནང་རིམ་བཞིན་ཁོ་བོས་ཡི་གེར་བཀོད་དེ་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཚང་སྤྲུགས་སུ་བསྩལ་པའི་སྐལ་པ་བཟང་པོས་ཡིད་རབ་ཏུ་ཚིམས་ཤིང་། སླད་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་འབྲེལ་འཇོག་དང་སྒྲུབ་ཆེན་དང་སྒྲུབ་ཕྲན་ལན་གྲངས་བགྱིས་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་མའང་ཐོབ་པ་བཅས་ཁོ་བོའི་རྗེས་འཇུག་གསང་བ་ཆེན་པོ་ལ་ཡིད་བརྟོན་པ་དག་གིས་ཉམས་ལེན་སྙིང་གི་ནོར་བུར་བཟུང་་་བར་རིགས་ལ། གཞན་ཡང་ཉེར་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་གསར་སྤེལ་བཅས་སྤར་དུ་བསྒྲུབས་ཤིང་སྨིན་གྲོལ་ལན་གྲངས་བགྱིས་པ་སོགས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ལ་ཞབས་ཏོག་ཅུང་ཟད་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་འདི་ཤིན་ཏུ་གྲགས་ཆུང་བས་གཏེར་འབྱུང་སྔ་མ་རྣམས་སུ་མཚན་ཙམ་ལས་སྔ་ཕྱི་ནམ་བྱོན་ཡང་མ་གསལ་སྟབས་འདིར་གཏེར་ལུང་དངོས་དང་རྗེ་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་དཔང་པོར་བྱས་ཏེ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ།
dpal o rgyan chos kyi rgyal po'i gsang chen bka'i sdud pa mo dbyings phyug bde chen rgyal mo ye shes mtsho rgyal dngos byon mtshan ldan mkha' 'gro rnam gnyis kyi ya gyal/_sprul pa'i gter ston chen mo jo mo sman mor grags pa ni/_rang gter mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi lung byang las/_nam zhig mkha' 'gros byin brlabs pa'i:_rigs ldan bu mo sprel lo pa:_sbas tshul jo mo'i ming can la:_mkha' 'gro rnams kyis chos 'di gtad:_byin rlabs rtogs pas rang bzhin grol:_dus der gzhan don cher mi 'byung:_'brel tshad bde chen sa la sbyor:_phung po lhag med byang chub thob:_ces don gyi rnam par thar pa dang bcas gsal bar lung bstan pa ltar/_e yul rig pa'i 'byung gnas kyi gu ru'i sgrub phug gzar mo lung dang nye bar/_yab dwags rgyud sngags pa rdo rje rgyal po dang /_yum mkha' 'gro'i rigs can pad+ma dpal 'dzom zhes pa'i rigs su sa pho sprel gyi lor sprul pa'i pad+mo bzhad/_yab yum gyis mtshan pad+ma mtsho skyid ces btags/_yab gzhis 'byor pa mtha' gnyis su ma lhung bas chung dus gces spras su bskyangs na'ang dgung lo lnga par yum gshegs pa'i rkyen gyis/_yab kyis bud med gzhan bzhes pas bar skabs su phyugs ma skyong bar mngags pa sogs grong pa'i las ci rigs la bkol bas cung zad 'o brgyal gyi rnam par bzhugs pa'i skabs/_dgung lo bcu gsum par e gzar mo lung khyung chen lding ba'i brag gu ru'i sgrub gnas bde chen gsang phug gi nye 'dabs su sos ka zhig la phyugs ma skyong nas bzhugs pa'i skabs cung zad mnal du song ba na/_brag de nas sgra snyan po zhig grags pa'i rkyen gyis mnal sad pa na gsang phug gi sgo har gyis bye ba mthong ste thugs snang 'gyur nas nang du thogs med du zhugs pa na dur khrod kyi bkod pa 'jigs su rung bar gyur pa'i dbus na mkha' 'gro'i tshogs gral du slebs/_tshogs kyi gtso mo rdo rje phag mo dngos su snang bas/_rigs kyi bu mo 'ongs pa legs zhes dbugs dbyung /_sku rgyab kyi brag nas bzhes pa'i tshul gyis glegs bam chung ngu zhig blangs te spyi bor bzhag cing smin grol chig rdzogs su bstsal/_phyag tu gtad nas/_'di ni mkha' 'gro ma'i gsang ba kun 'dus pa'i gdams ngag ste khyod kyis shin tu gsang la nyams su blang na dngos grub mchog thob par 'gyur ro/_/zhes lung bstan pa brnyes pas chos thams cad rang grol du shes pa'i zhing skyes kyi rnal 'byor ma chen mor gyur/_der tshogs kyi 'du ba la longs spyad nas sprul pa'i dkyil 'khor mi snang bar bsdus pa dang rang gnas su phebs/_rdo rje btsun mo'i byin rlabs kyi bdud rtsi rgyud la smin pas nyin mtshan kun tu chos kyi tshig mang po thol byung du brdol te rdo rje'i glu bro dang gzhan sems mkhyen pa'i mngon shes thogs med du gsungs pas 'ga' zhig dang /_phal cher gyis 'di ri khar nyal bas sman mos brlams par 'dug ces jo mo sman mo'i mtshan bla dwags su chags/_de lta bu'i rkyen gyis thugs sun pa'i rnam pas rang yul la ma chags par gnas nges med du 'byon par bzhed nas lho brag nub la yag spang grong du phebs/_gu ru chos kyi dbang phyug dang mjal ba tsam gyis lhan skyes ye shes rtsol med du 'khrungs/_chos dbang rin po ches kyang gu rus lung bstan pa'i mtshan ldan gzungs ma lnga'i ya gyal du dgongs nas gsang ba'i las rgyar bzhes pas sngon chad gtan la phabs ma nus pa'i bka' brgyad gsang ba yongs rdzogs man ngag gi rgyud chen po rtsa mdud grol ba'i rkyen gyis brda' don thams cad dgongs te bod skad du bsgyur ba la brten phan tshun gnyis ka gcig grogs gcig gi sman yon bla na med par gyur/_der yun mi ring ba tsam bzhugs nas smin grol gdams pa'i snying po ci rigs pa gsan pa'i mthar gter ston chen pos/_khyod kyi zab chos mkha' 'gro'i glegs bam de khyod rang gi skye ba snga ma mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyi thugs dam snying po ngo mtshar can du snang na'ang da lta 'gro don spel ba'i dus la ma babs/_shin tu gsang la rang nyams su longs/_dbus gtsang gi phyogs kun tu 'khyams la 'brel tshad bde chen gyi sar sbyor ba'i sbas tshul gyis 'gro don sgrubs shig dang mthar lus mi spang bar mkha' spyod kyi dngos grub brnyes par 'gyur ro zhes pa'i zhal bkod nan tu bstsal pa ltar/_skal bar ldan pa'i rnal 'byor ma gnyis bcas gtsang la stod ding ri man chad yul yul phran thams cad du byon/_sbas tshul gyi 'gro don lhun gyis grub nas mthar dgung grangs so drug tu son pa'i ston zla ra ba'i tshes bcu'i nyin yul dbus sbrags lha ri'i rtse mor phebs/_dpon g.yog gsum gyis tshogs kyi mchod pa zhig mdzad de gsum kas lus ma spangs par 'dab chags rgyal po mkha' la 'phur ba ltar nam mkha'i dbyings su je mtho je mthor o rgyan zangs mdog dpal ri'i mkha' 'gro'i tshogs gral la thogs med du gshegs pa na/_phyogs de'i phyugs ma skyong ba rnams kyis mngon sum du mthong ste der 'ongs pa na tshogs rdzas 'ga' zhig 'thor ba zos pas rang bzhin gyis bsam gtan la gnas pa'ang byung ngo /_/de lta bu'i rmad du byung ba'i gsang ba chen po mkha' 'gro gsang ba kun 'dus su grags pa 'di nyid re zhig mkha' 'gro'i phyag tu bzhugs shing phal pa'i spyod yul du ma gyur pa/_rtsod dus kyi tha mar 'dul ba'i skabs su babs shing thugs rje dang smon lam gyi dbang las/_sprul pa'i gter ston rig 'dzin chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la/_sngon chos dbang rin po che'i gsang grogs su gyur pa'i rgyu dang ye shes mkha' 'gro'i byin rlabs kyi rkyen la brten te tshig don gyi bka' babs shing rjes su dran pa'i cho 'phrul chen pos gtan la phabs par mdzad pa'i skabs/_zhal spod gnang rim bzhin kho bos yi ger bkod de thog ma kho nar smin grol gyi gdams pa tshang sprugs su bstsal pa'i skal pa bzang pos yid rab tu tshims shing /_slad nas bsnyen sgrub 'brel 'jog dang sgrub chen dang sgrub phran lan grangs bgyis pas byin rlabs kyi mtshan ma'ang thob pa bcas kho bo'i rjes 'jug gsang ba chen po la yid brton pa dag gis nyams len snying gi nor bur bzung bar rigs la/_gzhan yang nyer mkho'i yig cha ci rigs gsar spel bcas spar du bsgrubs shing smin grol lan grangs bgyis pa sogs zab chos 'di nyid la zhabs tog cung zad grub pa yin no/_/ye shes mkha' 'gro 'di shin tu grags chung bas gter 'byung snga ma rnams su mtshan tsam las snga phyi nam byon yang ma gsal stabs 'dir gter lung dngos dang rje bla ma'i zhal lung dpang por byas te cung zad rgyas par bkod pa yin no/
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Kalasiddhi
ཀཱ་ལ་སིདྡྷི་   •   KA la sid+d+hi
Name in the Tertön Gyatsa: གོས་དཀར་མོ་བལ་འབངས་ཀཱ་ལ་སི་དྡྷི་
Volume 1 Text 6, Pages 401-401

།གོས་དཀར་མོ་བལ་འབངས་ཀཱ་ལ་སིདྡྷི་ནི། རྒྱ་གར་རྔ་ཐུབ་ཅན་གྱི་ཡུལ་གྲོང་ཁྱེར་བལ་བོང་འགྱུར་དུ་ཐག་མཁན་བཟའ་མི་གཉིས་ཀྱི་སྲས་མོར་སྐུ་བལྟམས། ཡུམ་འཕྲལ་དུ་གྲོངས་པ་ལ་བརྟེན། མའི་པུར་དང་ལྷན་ཅིག་དུར་ཁྲོད་དུ་བསྐྱལ། ལྷ་ལྕམ་མནྡྷཱ་ར་བས་སྟག་མོར་སྤྲུལ་ནས་གསོས། ནར་སོན་པ་ན་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་དེ་ཉིད་གདུལ་བྱར་མཁྱེན་ཏེ་དགེ་སློང་སོཽ་ཁྱ་དེ་བ་སྟེ་ཕན་བདེའི་ལྷ་ཞེས་པར་སྤྲུལ་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་སྨིན་པར་མཛད། ནགས་ཚལ་དྲྭ་བ་ཅན་དུ་ཡབ་ཡུམ་ལྷན་ཅིག་ཐབས་ལམ་ཟབ་མོའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱད་པའི་སྐབས་ཞིང་པ་རྔ་ཐུབ་ཅན་གྱི་ཁྱེའུ་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས། མཁའ་འགྲོ་འདི་ཉིད་བལ་ཡུལ་ཚུན་ཆད་དུ་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མ་མཐོང་ཞིང་། མཐར་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་གྲུབ་པར་ངེས་སོ།
gos dkar mo bal 'bangs kA la sid+d+hi ni/_rgya gar rnga thub can gyi yul grong khyer bal bong 'gyur du thag mkhan bza' mi gnyis kyi sras mor sku bltams/_yum 'phral du grongs pa la brten/_ma'i pur dang lhan cig dur khrod du bskyal/_lha lcam man+d+hA ra bas stag mor sprul nas gsos/_nar son pa na slob dpon chen pos de nyid gdul byar mkhyen te dge slong so+au khya de ba ste phan bde'i lha zhes par sprul nas rjes su bzung zhing smin par mdzad/_nags tshal drwa ba can du yab yum lhan cig thabs lam zab mo'i brtul zhugs spyad pa'i skabs zhing pa rnga thub can gyi khye'u rjes su bzung ba grub pa'i slob dpon chen po hU~M ka ra zhes 'jig rten na nyi zla ltar grags/_mkha' 'gro 'di nyid bal yul tshun chad du byon pa'i lo rgyus ma mthong zhing /_mthar zung 'jug gi sku grub par nges so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Kathok Rigdzin detail.jpg

Khatok Rigdzin Tsewang Norbu
ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་   •   KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu
Name in the Tertön Gyatsa: ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་
Volume 1 Text 6, Pages 645-648
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives
Himalayan Art

གནུབས་ཆེན་ནམ་སྙིང་ཐུགས་སྤྲུལ་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ནི། མདོ་སྨད་ས་ངན་བསོ་བ་ཞེས་པའི་ལྗོངས་སུ་ཡབ་རྔུ་པ་ཨ་ཏི་མགོན་པོ་དང་ཡུམ་སྒོ་བཟའ་རྡོ་རྗེ་མཚོའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་མཚན་དང་སྐུའི་ཞང་པོ་པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་མངོན་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པས་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་བཟུང་ནས་གནས་ནང་གི་གདན་སར་སྤྱན་དྲངས། མཚན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་འབར་དུ་གསོལ། ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་སོགས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན། རིག་པའི་གནས་དང་གྲུབ་མཐའི་བཞེད་གཞུང་རྣམས་ཀྱང་མཁས་པར་མཁྱེན། པདྨ་བདེ་གླིང་ཉིད་རྩ་བའི་བླ་མར་བཀུར་ནས་སྨིན་གྲོལ་མང་དུ་གསན་པས་ཉམས་རྟོགས་བཟང་པོ་འཁྲུངས། ཀཿཐོག་རྒྱལ་སྲས་ལས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་དང་། ཟུར་མང་ཆེ་ཚང་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལས་བཀའ་ཆོས་མང་དུ་གསན། རྟེན་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། རིམ་གྱིས་སྤུ་ཀོང་བརྒྱུད་དབུས་གཙང་རྣམས་སུ་བྱོན། རིས་མེད་ཀྱི་བླ་མ་མང་དུ་བསྟེན་ནས་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་དབང་ལུང་ཁྲིད་སྲོལ་མཐའ་ཡས་པ་གསན། ཁྱད་པར་ཆོས་རྗེ་ཀུན་བཟང་དབང་པོ་ལས་ཇོ་ནང་གི་བཀའ་ཆོས་རྫོགས་པར་གསན་ནས་རྒྱུན་སྤེལ་བས་བསྟན་རྒྱུན་ལ་རྗེ་འདི་ཁོ་ན་བཀའ་དྲིན་ཆེ། མངོན་པར་ཤེས་པས་དུས་གསུམ་སྒྲིབ་མེད་དུ་གཟིགས་ཤིང་རྡོ་ལ་ཞབས་རྗེས་དང་། རྦབ་གྱེན་ལ་ཟློག་པ་སོགས་གྲུབ་རྟགས་མང་དུ་བསྟན་པས་མི་དབང་ཕོ་ལྷ་ཐཱ་ཇི་ཡབ་སྲས་ཀྱང་དད་ནས་ཏི་ཤྲཱིར་བཀུར། གཏེར་སྟོན་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་མཇལ་ཐུབ་ན་གཏེར་ཆེན་བཅུ་གསུམ་འདོན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡོད་པ་ལ་རོལ་རྡོར་གློ་བུར་དུ་གཤེགས་ནས་མཇལ་འཕྲད་མ་བྱུང་བས་གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་རྣམས་བཞེས་མ་ཐུབ་ཀྱང་ཀོང་བུ་ཆུ་ནས་སྒྲོལ་མ་དམར་མོའི་གདམས་པ་ཟབ་འདྲིལ་ཞིག་དང་། ཀེ་རྒྱུད་ནས་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེས་འདབས་གཏེར་དུ་སྦས་པ་ཁྲོ་རོལ་ཕུར་པའི་དོན་དབང་སོགས། གཙང་གཤིས་ནས་ཀྱང་ལུང་བྱང་འགའ་ཞིག་བཞེས་པར་གྲགས་ཤིང་། བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་སྐོར་ཁྱད་པར་ཅན་ཡང་དག་སྣང་དགོངས་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ། བོད་ཡུལ་གྱི་སྒྲུབ་གནས་མང་པོར་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད། སྤུ་ཀོང་མངའ་རིས་ཕྱོགས་སུ་དགོན་པ་གསར་འདེབས་ཀྱིས་མཚོན་འགྲོ་དོན་རྒྱས། བལ་ཡུལ་དུ་ལན་གསུམ་ཕེབས་པའི་བར་པ་ལ་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ཉམས་གསོ་མཛད། རྗེས་མར་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་གོ་མས་ལ་གནྡྷོ་ཞིག་གསོས་མཛད། དེ་སྐབས་གོརྵ་རྒྱལ་པོ་མི་གུས་པ་ལ་ལྷ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་བདེན་ཚིག་གསོལ་བ་ཙམ་གྱིས་ནཱ་ག་ཀོ་ཊིའི་གྲོང་ལ་མེ་ཤོར་བ་བཙུན་མོ་དང་སྲས་བློན་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དེའི་མོད་ལ་མེ་ཞི་བར་མཛད་པས་དེ་དག་དད་པ་ཐོབ་སྟེ་ཅི་གསུང་ཉན་པར་བྱུང་། མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ལ་གསེར་བསླངས་པས་མི་ཁུར་བཅོ་ལྔ་ཙམ་བྱུང་བར་གྲགས་ཤིང་རྡོའི་གཏེར་ཆེན་པོའང་བཏོན། དེ་སྐབས་མངའ་རིས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོ་སྟོད་སྨད་གཉིས་འཁྲུགས་ནས་སྟོད་ཧོར་གྱིས་དམག་འགུགས་པ་སོགས་བྱེད་པར། གཞུང་ས་ནས་ཕེབས་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན་ཕེབས་ནས་སྟོད་སྨད་ཀྱི་འཁྲུགས་པ་སྡུམ། སྟོད་ཧོར་གྱི་དམག་རང་ཡུལ་དུ་ལོག །ཐུགས་རྗེས་ཕན་ཚུན་གྱི་འཁྲུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛད། སྒར་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་མཆོད་རྟེན་ཉམས་གསོའི་མཛད་པ་རྣམས་ཀྱི་འཕྲོ་བསྐྱང་། མི་རིང་བར་སྐྱིད་གྲོང་ཉིད་ནས་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན། ཞལ་ཆེམས་ལྟར་ཉམས་གསོས་འཕྲོ་བུ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་གྲུབ་པར་མཛད། ཞལ་སློབ་ཀྱི་གཙོ་བོ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཡབ་སྲས། འབྲུག་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། རྗེ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སོགས་མངའ་རིས་དབུས་གཙང་མདོ་ཁམས་ཀུན་དུ་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་ཞིང་ཆོས་རྒྱུན་ཀྱང་ཁྱབ་ཆེ། གཏེར་ཕྲན་གཉིས་དང་དགོངས་གཏེར་སོགས་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས་སོ།
gnubs chen nam snying thugs sprul rig 'dzin tshe dbang nor bu ni/_mdo smad sa ngan bso ba zhes pa'i ljongs su yab rngu pa a ti mgon po dang yum sgo bza' rdo rje mtsho'i sras su 'khrungs/_ngo mtshar ba'i ltas mtshan dang sku'i zhang po pad+ma bde chen gling pas mngon shes kyi gzigs pas grub dbang pad+ma nor bu'i yang srid du ngos bzung nas gnas nang gi gdan sar spyan drangs/_mtshan tshe dbang nor bu rdo rje dpal 'bar du gsol/_yi ge 'bri klog sogs tshegs med du mkhyen/_rig pa'i gnas dang grub mtha'i bzhed gzhung rnams kyang mkhas par mkhyen/_pad+ma bde gling nyid rtsa ba'i bla mar bkur nas smin grol mang du gsan pas nyams rtogs bzang po 'khrungs/_kaHthog rgyal sras las dge bsnyen gyi sdom pa dang /_zur mang che tshang gsung rab rgya mtsho las bka' chos mang du gsan/_rten sngags 'chang rdo rje 'dzin pa chen po'i tshul du bzhugs/_rim gyis spu kong brgyud dbus gtsang rnams su byon/_ris med kyi bla ma mang du bsten nas gsang sngags gsar rnying gi dbang lung khrid srol mtha' yas pa gsan/_khyad par chos rje kun bzang dbang po las jo nang gi bka' chos rdzogs par gsan nas rgyun spel bas bstan rgyun la rje 'di kho na bka' drin che/_mngon par shes pas dus gsum sgrib med du gzigs shing rdo la zhabs rjes dang /_rbab gyen la zlog pa sogs grub rtags mang du bstan pas mi dbang pho lha thA ji yab sras kyang dad nas ti shrIr bkur/_gter ston rol pa'i rdo rje mjal thub na gter chen bcu gsum 'don pa'i rten 'brel yod pa la rol rdor glo bur du gshegs nas mjal 'phrad ma byung bas gter kha chen po rnams bzhes ma thub kyang kong bu chu nas sgrol ma dmar mo'i gdams pa zab 'dril zhig dang /_ke rgyud nas rol pa'i rdo rjes 'dabs gter du sbas pa khro rol phur pa'i don dbang sogs/_gtsang gshis nas kyang lung byang 'ga' zhig bzhes par grags shing /_bsam pa lhun grub kyi sgrub skor khyad par can yang dag snang dgongs gter gyi tshul du gtan la phab/_bod yul gyi sgrub gnas mang por bsnyen sgrub mdzad/_spu kong mnga' ris phyogs su dgon pa gsar 'debs kyis mtshon 'gro don rgyas/_bal yul du lan gsum phebs pa'i bar pa la mchod rten bya rung kha shor nyams gso mdzad/_rjes mar rang byung gi mchod rten chen po go mas la gan+d+ho zhig gsos mdzad/_de skabs gor+Sha rgyal po mi gus pa la lha chen po rnams la bden tshig gsol ba tsam gyis nA ga ko Ti'i grong la me shor ba btsun mo dang sras blon rnams kyis gsol ba btab pas de'i mod la me zhi bar mdzad pas de dag dad pa thob ste ci gsung nyan par byung /_mchod rten bzhengs pa'i cha rkyen du lha 'dre rnams la gser bslangs pas mi khur bco lnga tsam byung bar grags shing rdo'i gter chen po'ang bton/_de skabs mnga' ris la dwags rgyal po stod smad gnyis 'khrugs nas stod hor gyis dmag 'gugs pa sogs byed par/_gzhung sa nas phebs bskul zhus pa bzhin phebs nas stod smad kyi 'khrugs pa sdum/_stod hor gyi dmag rang yul du log_/thugs rjes phan tshun gyi 'khrugs pa thams cad zhi bar mdzad/_sgar bal yul du phebs nas mchod rten nyams gso'i mdzad pa rnams kyi 'phro bskyang /_mi ring bar skyid grong nyid nas zhing khams gzhan du gshegs pa'i tshul bstan/_zhal chems ltar nyams gsos 'phro bu slob rnams kyis grub par mdzad/_zhal slob kyi gtso bo rgyal dbang karma pa yab sras/_'brug pa thams cad mkhyen pa/_rje chos kyi 'byung gnas sogs mnga' ris dbus gtsang mdo khams kun du mtha' yas pa byung zhing chos rgyun kyang khyab che/_gter phran gnyis dang dgongs gter sogs bdag gis kyang nos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Karma Tendzin Trinle
ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་   •   Karma bstan 'dzin phrin las
Name in the Tertön Gyatsa: ཆགས་མེད་བཞི་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་
Volume 1 Text 6, Pages 735-736
Buddhist Digital Resource Center

།རྗེ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་ཆགས་མེད་བཞི་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ཞེས་མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེན་པོ། རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པས་ཀྱང་ཡོངས་འཛིན་མཆོག་ཏུ་བཀུར་བ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་ཁང་དཔལ་རི་རྩེར་རཏྣའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས། སྔོན་གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀྱིས་གནས་དེར་ཡང་གཏེར་དུ་རྒྱས་བཏབ་པའི་ནོར་ལྷ་དབྱུ་གུ་མཆེད་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁ་ཚང་དོན་འདྲིལ་གྱི་སྐོར་དངོས་སུ་ཕྱག་ཏུ་བབས་པ་ཞལ་བཤུས་པའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་ཡང་ནོས་ཤིང་། དགོངས་གཏེར་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་རྩ་བ་ལ་གནས་མདོ་གྲུབ་བརྙེས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོས་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ལུང་རྒྱུན་ཡང་ཐོབ་བོ།
rje pad+ma nyin byed kyi thugs sras chags med bzhi pa karma bstan 'dzin phrin las zhes mkhas btsun grub pa'i khyu mchog chen po/_rgyal dbang bcu bzhi pas kyang yongs 'dzin mchog tu bkur ba de nyid sgrub khang dpal ri rtser rat+na'i thugs sgrub yang snying 'dus pa'i bsnyen sgrub la bzhugs pa'i skabs/_sngon grub chen karma chags med kyis gnas der yang gter du rgyas btab pa'i nor lha dbyu gu mched gsum gyi sgrub thabs kha tshang don 'dril gyi skor dngos su phyag tu babs pa zhal bshus pa'i smin grol gyi rgyun yang nos shing /_dgongs gter pad+ma rgyal po'i rtsa ba la gnas mdo grub brnyes bde chen snying pos phrin las mdzad pa'i lung rgyun yang thob bo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
།ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་དང་ལྷ་སྲས་སད་ན་ལེགས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ནི། ངོམ་ཡུལ་དུ་གདོང་མཁའ་སྤྱོད་པའི་དབོན་རྒྱུད་སྔགས་འཆང་པདྨ་དབང་དྲག་གི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་དང་རྩིས་དཀར་ནག་སོགས་ཤིན་ཏུ་བྱང་། བསྐྱེད་རིམ་བརྟན་ཅིང་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་མཁྱེན། ཡབ་ལ་གང་བཞུགས་ཀྱི་རྙིང་མའི་ཆོས་སྐོར་མཐའ་དག་གསན། ཟུར་མང་དྲུང་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་གཙུག་ཕུད་དང་རྟོགས་པ་ཕུལ་བས་ངོ་སྤྲོད་ལེགས་པར་གནང་། འཕན་ཡུལ་ཟ་དམ་གྱི་གྲྭ་སར་བྱོན་ནས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་ལ་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་མཛད། ཞྭ་དམར་དྲུག་པ་གར་དབང་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ལས་བསྙེན་རྫོགས་དང་ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་སོགས་བཀའ་ཆོས་མང་དུ་ཞུས་ནས་རྩ་བའི་བླ་མར་བཟུང་། རྗེ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀརྨ་པའི་སྐུའི་བཀོད་པ་ཞིག་ཏུ་ངེས་པས་དགོས་པའི་དབང་དུ་གཟིགས་ནས་མཚན་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཅེས་པ་གནང་། གཞན་ཡང་ཡོངས་འཛིན་མང་པོ་ལས་ཀར་རྙིང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཅི་རིགས་གསན། གནས་མདོ་དཔལ་རི་རྩེར་གདན་ས་མཛད་ནས་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་དོན་ཕེབས་བཞུད་མ་གཏོགས་སྐུ་མཚམས་ཁོ་ནར་བཞུགས། རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་དང་བཅས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ཙམ་སོ་སོར་རྟགས་ཐོན་མཛད། རོ་གཅིག་གི་རྟོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར། བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ལྟས་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ལས་སྐབས་ཤིག་ཐུགས་ཉམས་སུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་སྲིན་པོ་ལ་ཆིབས་པ་ཞིག་ཞལ་གཟིགས་པའི་རྗེས་ཐོག་ཏུ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བཞི་སྤྱན་ལམ་དུ་ཤར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་འགྲོ་དོན་རྒྱ་མཚོ་ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ་རྒྱབ་ཆོས་དང་བཅས་པ་གཏན་ལ་ཕབས་ཟིན་པའི་སྐབས་ཆོས་འདིས་དུང་ཕྱུར་བཅོ་བརྒྱད་བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྲོ་ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་ཀྱང་ཐོབ། གཞན་ཡང་རི་ཆོས་མཚམས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ནས་གཏོ་རྩིས་ཡན་ཆད་ཀྱི་གསུང་སྐོར་པུསྟི་ལྔ་བཅུ་རྩ་གྲངས་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལྷག་པའི་ལྷས་རྗེས་སུ་གནང་བས་བྱིན་རླབས་དང་ལྡན་ཅིང་འགྲོ་ཕན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངའ་བས་གཏེར་ཆོས་ཕལ་ཞིག་ལས་ལྷག་པའི་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་གྱུར། དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་པར་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་གཤེགས། དབོན་བླ་མ་ཆོས་དབང་ཀུན་བཟང་དང་མ་ཡུམ། གཉེར་པ་རྣམས་ཀྱང་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེལ་བར་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་པར་བཀོད་པ་ཡོད་ཅིང་། མཆོག་སྤྲུལ་ཕྲིན་ལས་དབང་འབྱུང་ནས་བཟུང་། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ན་རིམ་དང་། གསང་ཕུ་པདྨ་ཀུན་དགའ་སོགས་སློབ་བརྒྱུད་རིམ་པར་བྱོན་པ་ལས་གནས་མདོ་སྨད་བརྒྱུད། བརྩོན་འགྲུས་རྒྱ་མཚོ་ནས་རིམ་པར་བྱོན་པ་གནས་མདོ་སྟོད་བརྒྱུད་ཀྱི་གསེར་ཕྲེང་དུ་གྲགས་པ་ད་ལྟའི་བར་ཟམ་མ་ཆད་པ་བྱོན་ཅིང་། ཞལ་སློབ་ཐུ་བོ་བི་མའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྫོགས་ཆེན་པ་པདྨ་རིག་འཛིན་དང་། དཔལ་ཡུལ་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ལས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བརྒྱུད་འཛིན་གྱིས་མདོ་ཁམས་ཕལ་ཆེར་ཁྱབ་པ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལས་ཁོ་བོས་ཀྱང་ཆགས་མེད་བཞི་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་དང་། རི་ཆོས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གསུང་ཆོས་ཕལ་ཆེ་བ་བླ་མ་མང་པོ་ལས་ནོས་སོ།
cog ro klu'i rgyal mtshan dang lha sras sad na legs zung du 'jug pa'i rnam 'phrul mkhas grub karma chags med ni/_ngom yul du gdong mkha' spyod pa'i dbon rgyud sngags 'chang pad+ma dbang drag gi sras su 'khrungs sku chung ngu nas yi ge 'bri klog dang rtsis dkar nag sogs shin tu byang /_bskyed rim brtan cing sems kyi gnas lugs mkhyen/_yab la gang bzhugs kyi rnying ma'i chos skor mtha' dag gsan/_zur mang drung chen kun dga' rnam rgyal la gtsug phud dang rtogs pa phul bas ngo sprod legs par gnang /_'phan yul za dam gyi grwa sar byon nas mdo sngags kyi gzhung rnams la sbyangs pa mthar phyin pa mdzad/_zhwa dmar drug pa gar dbang chos kyi dbang phyug las bsnyen rdzogs dang phyag chen chos drug sogs bka' chos mang du zhus nas rtsa ba'i bla mar bzung /_rje brgyad pa mi bskyod rdo rje'i lung bstan ltar rje 'di nyid karma pa'i sku'i bkod pa zhig tu nges pas dgos pa'i dbang du gzigs nas mtshan karma chags med ces pa gnang /_gzhan yang yongs 'dzin mang po las kar rnying gtso bor gyur pa'i dbang lung man ngag ci rigs gsan/_gnas mdo dpal ri rtser gdan sa mdzad nas skabs 'ga' zhig tu 'gro don phebs bzhud ma gtogs sku mtshams kho nar bzhugs/_rtsa gsum chos srung dang bcas pa'i bsnyen sgrub brgya phrag lhag tsam so sor rtags thon mdzad/_ro gcig gi rtogs pa mngon du gyur/_bla ma dang lhag pa'i lhas byin gyis brlabs pa'i ltas shin tu mang ba las skabs shig thugs nyams su o rgyan rin po che srin po la chibs pa zhig zhal gzigs pa'i rjes thog tu rdo rje'i tshig rkang bzhi spyan lam du shar ba la brten nas thugs rje chen po'i dmar khrid 'gro don rgya mtsho le'u bco brgyad pa rgyab chos dang bcas pa gtan la phabs zin pa'i skabs chos 'dis dung phyur bco brgyad bde ba can du 'gro zhes pa'i lung bstan kyang thob/_gzhan yang ri chos mtshams kyi zhal gdams nas gto rtsis yan chad kyi gsung skor pusti lnga bcu rtsa grangs bzhugs pa thams cad kyang lhag pa'i lhas rjes su gnang bas byin rlabs dang ldan cing 'gro phan rgya chen po mnga' bas gter chos phal zhig las lhag pa'i ngo mtshar rmad du gyur/_de lta bu'i mdzad pa mthar phyin nas dgung lo drug cu re bzhi par bde ba can gyi zhing du gshegs/_dbon bla ma chos dbang kun bzang dang ma yum/_gnyer pa rnams kyang bde ba can du skyel bar mdzad pa'i lo rgyus zhib par bkod pa yod cing /_mchog sprul phrin las dbang 'byung nas bzung /_sprul pa'i sku na rim dang /_gsang phu pad+ma kun dga' sogs slob brgyud rim par byon pa las gnas mdo smad brgyud/_brtson 'grus rgya mtsho nas rim par byon pa gnas mdo stod brgyud kyi gser phreng du grags pa da lta'i bar zam ma chad pa byon cing /_zhal slob thu bo bi ma'i rnam 'phrul rdzogs chen pa pad+ma rig 'dzin dang /_dpal yul kun bzang shes rab las snga 'gyur rnying ma'i brgyud 'dzin gyis mdo khams phal cher khyab pa yongs su grags pa ltar ro/_/de las kho bos kyang chags med bzhi pa'i zhal snga nas thugs rje chen po'i dmar khrid dang /_ri chos gtso bor gyur pa'i gsung chos phal che ba bla ma mang po las nos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Karma Lingpa (R. Beer).jpg

Karma Lingpa
ཀརྨ་གླིང་པ་   •   Karma gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: ཀརྨ་གླིང་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 566-567
Buddhist Digital Resource Center

།ཅོག་རོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་སྟོན་ཀརྨ་གླིང་པ་ནི། དྭགས་པོའི་ཡུལ་གྱི་སྟོད་ཁྱེར་གྲུབ་ཅེས་པར་གྲུབ་ཆེན་ཉི་ཟླ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྲས་ཆེ་ཤོས་སུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་། ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་ཞིང་མངོན་ཤེས་དང་ཕྲིན་ལས་གང་ལའང་ཐོགས་པ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་དུ་བཞུགས། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པར་ལུང་བསྟན་དང་རྟེན་འབྲེལ་འཛོམ་ནས་སྒམ་པོ་གདར་གྱི་རི་ལྷ་བྲན་གར་བྱེད་པ་འདྲ་བ་ནས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་སོགས་ཀྱི་གཏེར་བཏོན། ཆོས་བདག་བུ་ཆེན་བཅུ་བཞི་ལ་པདྨ་ཞི་ཁྲོའི་ཆོས་སྐོར་ཚང་བར་གནང་། དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ཆོས་སྐོར་རྣམས་སྲས་ཉི་ཟླ་ཆོས་རྗེ་ཁོ་ན་ལ་གནང་ནས་བརྒྱུད་པ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་གཅིག་བརྒྱུད་བཀའ་རྒྱས་བཏབ། ལུང་ནས་བསྟན་པའི་གཟུངས་མ་དང་རྟེན་འབྲེལ་མ་འགྲིགས་པས་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས་སོ། །ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ནི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་པ་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ནས་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་ཏེ་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དང་ཁྱད་པར་མདོ་ཁམས་ལྷོ་བྱང་ཀུན་དུ་དབང་ལུང་ཁྲིད་རྒྱུན་སྟོང་མཆོད་ལ་སོགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ད་ལྟའི་བར་དར་རྒྱས་སུ་བཞུགས། བདག་གིས་ཀྱང་ལེགས་པར་ནོས་ཤིང་བསྙེན་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱིས་འབྲེལ་པ་བགྱིས་པའོ།
cog ro lo tsA ba klu'i rgyal mtshan gyi rnam 'phrul gter ston karma gling pa ni/_dwags po'i yul gyi stod khyer grub ces par grub chen nyi zla sangs rgyas kyi sras che shos su 'khrungs/_rten sngags 'chang /_yon tan dpag tu med pa mnga' zhing mngon shes dang phrin las gang la'ang thogs pa med pa'i bdag nyid du bzhugs/_dgung lo bco lnga par lung bstan dang rten 'brel 'dzom nas sgam po gdar gyi ri lha bran gar byed pa 'dra ba nas zhi khro dgongs pa rang grol dang thugs rje chen po pad+ma zhi khro sogs kyi gter bton/_chos bdag bu chen bcu bzhi la pad+ma zhi khro'i chos skor tshang bar gnang /_dgongs pa rang grol chos skor rnams sras nyi zla chos rje kho na la gnang nas brgyud pa gsum gyi bar du gcig brgyud bka' rgyas btab/_lung nas bstan pa'i gzungs ma dang rten 'brel ma 'grigs pas zhing khams gzhan du gshegs so/_/zhi khro dgongs pa rang grol ni brgyud pa gsum pa nam mkha' chos kyi rgya mtsho nas rgya cher 'phel te dbus gtsang khams gsum dang khyad par mdo khams lho byang kun du dbang lung khrid rgyun stong mchod la sogs pa'i phrin las da lta'i bar dar rgyas su bzhugs/_bdag gis kyang legs par nos shing bsnyen sgrub sogs kyis 'brel pa bgyis pa'o
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
སྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་དྲུག་པ་སེང་གེའི་རྣམ་འཕྲུལ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཀརྨ་པ་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར་ལ། བྱེ་བྲག་དག་སྣང་གི་བཀའ་བབ་ཚུལ་ནི། ས་སྤྱོད་གསུང་གི་འཁོར་ལོ་འོག་མིན་ཀརྨའི་ཡང་དབེན་དེང་སང་རི་བར་གྲགས་པའི་གནས་དེར་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ནམ་མཁར་མཁས་པ་བི་མ་ལ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་མཛོད་སྤུར་ཐིམ་པའི་རྐྱེན་གྱིས། བི་མ་སྙིང་ཐིག་ཆེན་མོའི་ཚིག་དོན་མ་ལུས་པ་ཐུགས་ལ་ཤར་ནས་གདམས་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་དང་། སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཡིག་ཆ་རྫོགས་པར་མཛད་ནས་སྤེལ་བའི་རྒྱུན་ད་ལྟའང་བཞུགས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ཐོབ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་གདམས་སྐོར་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་ཕྱུངས་པ་ཕྱིས་རྗེ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་དག་སྣང་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བྱུང་བ་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་དང་། རྩ་ཚིག་ཡི་གེར་བཀོད། རྗེ་དགུ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེས་ལས་བྱང་དབང་ཆོག་རྒྱས་པར་བཀོད་པ་ལྟར་ཁོ་བོས་ཀྱང་དཔལ་ཀརྨ་པ་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ནོས་ཤིང་ཡིག་ཆའི་ཞབས་ཏོག་ཀྱང་སྤེལ་བ་སྟེ། འདི་ཉིད་ཕྱིས་རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དང་ལྷ་སྔགས་ངོ་བོ་གཅིག་པས་བརྒྱུད་པའི་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་སུའང་འགྱུར་རོ།
skal bzang sangs rgyas drug pa seng ge'i rnam 'phrul 'jig rten dbang phyug karma pa gsum pa rang byung rdo rje'i rnam par thar pa ni yongs su grags pa ltar la/_bye brag dag snang gi bka' bab tshul ni/_sa spyod gsung gi 'khor lo 'og min karma'i yang dben deng sang ri bar grags pa'i gnas der thugs dam la bzhugs pa'i skabs shar phyogs kyi nam mkhar mkhas pa bi ma la dngos su byon nas mdzod spur thim pa'i rkyen gyis/_bi ma snying thig chen mo'i tshig don ma lus pa thugs la shar nas gdams ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang dang /_smin grol gyi yig cha rdzogs par mdzad nas spel ba'i rgyun da lta'ang bzhugs pa kho bos kyang thob/_slob dpon chen po pad+ma'i byin rlabs kyis rtsa gsum dril sgrub kyi gdams skor zab mo dgongs pa'i gter las phyungs pa phyis rje brgyad pa mi bskyod rdo rjes thugs nyams su bzhes pas dag snang nye brgyud du byung ba ltar lo rgyus dang /_rtsa tshig yi ger bkod/_rje dgu pa dbang phyug rdo rjes las byang dbang chog rgyas par bkod pa ltar kho bos kyang dpal karma pa bcu bzhi pa'i bka' drin las nos shing yig cha'i zhabs tog kyang spel ba ste/_'di nyid phyis rig 'dzin chos rje gling pa'i gter byon 'chi med rtsa gsum dril sgrub dang lha sngags ngo bo gcig pas brgyud pa'i chu bo gnyis 'dres su'ang 'gyur ro
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
དཔལ་ཀརྨ་པ་དྲུག་པ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གནས་ཆེན་ཙ་རི་ཏྲར་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས། རྔ་ཡབ་གླིང་ནས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་གྲུབ་ཆེན་ཟླ་བ་པ་ཕོ་ཉར་མངགས་ཏེ་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་གདམས་པ་བསྩལ་པ། ཕྱིས་རྗེ་དགུ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེས་མངོན་རྟོགས་ཞི་ཕྲེང་གི་གྲལ་དུ་བཀོད་པར་མཛད་པའི་དབང་གི་རྒྱུན་ད་ལྟའང་མཆིས་སོ་
dpal karma pa drug pa mthong ba don ldan gnas chen tsa ri trar thugs dam la bzhugs pa'i skabs/_rnga yab gling nas slob dpon chen pos grub chen zla ba pa pho nyar mngags te tshe sgrub zab mo'i gdams pa bstsal pa/_phyis rje dgu pa dbang phyug rdo rjes mngon rtogs zhi phreng gi gral du bkod par mdzad pa'i dbang gi rgyun da lta'ang mchis so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Khampa Mezor
ཁམས་པ་མེ་ཟོར་   •   Khams pa me zor
Name in the Tertön Gyatsa: ཁམས་པ་མེ་ཟོར་
Volume 1 Text 6, Pages 694-694

ཁམས་པ་མེ་ཟོར་གྱིས་གཙང་རྒྱ་བོ་བྲག་ནས་ཕྱུགས་ནད་བསྲུང་བཅོས་ཀྱི་གདམས་པ་སྤྱན་དྲངས
khams pa me zor gyis gtsang rgya bo brag nas phyugs nad bsrung bcos kyi gdams pa spyan drangs
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Khampa Ngawang Kunga Tendzin
ཁམས་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་   •   Khams pa ngag dbang kun dga' bstan 'dzin
Name in the Tertön Gyatsa: ཁམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་
Volume 1 Text 6, Pages 633-635
Buddhist Digital Resource Center

།ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཁམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ཞེས་མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ནི། དབུས་གོང་དཀར་རྫོང་ཞོལ་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་སྤྲེལ་ལ་འཁྲུངས། མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བས་མཚན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ཞེས་གསོལ། འབྲུག་པ་ཡབ་སྲས། སྒམ་པོ་བཟང་རྡོར། སྨིན་གླིང་སྐུ་མཆེད་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོ་བསྟེན་ནས་གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་ཚུལ་རབ་འབྱམས་མ་གསན་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་མཛད། ཐུན་མོང་རིག་པའི་གནས་ལའང་མཁས་ཤིང་ཁྱད་པར་གསོ་རིག་གི་མཐར་སོན། སྔོན་བྱོན་འབྲུག་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་དང་། དབུ་མཛད་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཡང་སྲིད་དུ་ངེས་པས་ཁམས་སུ་གདན་དྲངས། ཆོས་ཕྱིར་དཀའ་སྤྱད་ཀྱིས་དབེན་གནས་རི་ཁྲོད་མང་པོར་བཞུགས་སྐབས་གཟེ་རྒྱལ་མགོར་བཞུགས་དུས་བི་མ་མི་ཏྲ་དངོས་སུ་མཇལ་ནས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ཁྲིད་གསན་པ་དང་། སློབ་དཔོན་པདྨས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་དང་ལུང་བསྟན་མང་པོ་བསྩལ་ནའང་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཀྱི་དབང་གིས་དངོས་གཏེར་རྒྱ་ཆེར་མ་བཞེས། འོན་ཀྱང་གནས་སྒོ་མང་པོ་གསར་འབྱེད་དང་ཆོས་སྐྱོང་ཁོག་ཞུགས་སོགས་ལ་བཀའ་བསྒོས་ཏེ་རྟེན་དང་ཆོས་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་ཅི་རིགས་པ་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་ལས། མདོར་རྒྱལ་ནས་བཞེས་པའི་སྤོམ་རའི་སྒྲུབ་སྐོར་ཙམ་ཞིག་སྣང་བ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས། ཆུ་འབྲུག་ཚེས་བཅུའི་ཐོ་རངས་ཁར་སློབ་དཔོན་པདྨ་སྐུ་གསུམ་རིགས་དྲུག་མཚན་བརྒྱད་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་ཚོགས་སོགས་ཚེས་བཅུའི་འཆམས་བཀོད་ལྟར་ཞལ་གཟིགས་པ་ལ་བརྟེན། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ལུང་བཞིན་བླ་མ་གསང་འདུས་དང་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཕན་ཚུན་གུང་སྤྲོས་ཏེ་ཁམས་པའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཅེས་དགོངས་གཏེར་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབས། རང་གི་གདན་སར་གར་ཐིག་དབྱངས་རོལ་སོགས་སྔོན་གྱི་ཕྱག་བཞེས་གཞིར་བཟུང་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་དག་སྣང་ལ་ཤར་བས་ཁ་བསྐངས་ཏེ་ཚེས་བཅུའི་གར་འཆམས་ངོ་མཚར་ཅན་དང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྩ་འཆམས་ལ་སོགས་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པ་ཁམས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཞེས་གྲགས་པ་ད་ལྟའང་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་མཆིས། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ལུང་ལས། ཚ་བའི་དུས་ཀྱི་གྲིབ་བསིལ་དུ། །འབུམ་ཕྲག་ལྔ་ཡི་སྤྲིན་ཆེན་བསྡུས། །ཞེས་པ་ལྟར་བོད་ཁམས་བདེ་ཐབས་སུ། སྐུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་སྣང་བརྙན། གསུང་བཛྲ་གུ་རུ་རྡོ་དུང་། ཐུགས་མཆོད་རྟེན། ཡོན་ཏན་ལེའུ་བདུན་མ། ཕྲིན་ལས་པདྨ་བཀའ་ཐང་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་སོ་སོ་ནས་འབུམ་ཕྲག་བསྒྲུབས་པ་སོགས་མཛད་པ་རླབས་ཆེ། གཞན་ཡང་མྱང་གྲོལ་རིལ་བུ་དང་། བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན། མདོ་དབང་སོགས་རྙིང་མ་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མང་དུ་བསྐོར་པས་མཚོན་སྔ་འགྱུར་གྱི་རིག་པ་འཛིན་པ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་བཞུགས། ཞལ་སློབ་ཀྱང་འབྲུག་ལུགས་རང་གི་བསྟན་འཛིན་ཕལ་ཆེར་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་དང་། རིག་འཛིན་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་འདུས། དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་རེ་ཞིག་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུས་པའི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པ། རྗེ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་ཐུ་བོ། མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཁྱུ་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ནས་ད་ལྟའི་བར་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱོན་པས་ཀར་རྙིང་ཟུང་འཇུག་གི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བར་མཛད་དོ།
o rgyan chen po'i byin rlabs kyi rnam 'phrul khams pa rin po che ngag dbang kun dga' bstan 'dzin zhes mtshan yongs su grags pa ni/_dbus gong dkar rdzong zhol bde skyid gling du rab byung bcu gcig pa'i lcags sprel la 'khrungs/_mi pham chos kyi dbang phyug la gtsug phud phul bas mtshan ngag dbang kun dga' bstan 'dzin zhes gsol/_'brug pa yab sras/_sgam po bzang rdor/_smin gling sku mched sogs skyes chen mang po bsten nas gsar rnying bka' gter gyi chos tshul rab 'byams ma gsan pa med pa lta bu mdzad/_thun mong rig pa'i gnas la'ang mkhas shing khyad par gso rig gi mthar son/_sngon byon 'brug pa karma bstan 'phel dang /_dbu mdzad kun dga' lhun grub kyi yang srid du nges pas khams su gdan drangs/_chos phyir dka' spyad kyis dben gnas ri khrod mang por bzhugs skabs gze rgyal mgor bzhugs dus bi ma mi tra dngos su mjal nas rdzogs chen gyi khrid gsan pa dang /_slob dpon pad+mas byin gyis brlabs nas gter gyi kha byang dang lung bstan mang po bstsal na'ang yul dus gnas skabs kyi dbang gis dngos gter rgya cher ma bzhes/_'on kyang gnas sgo mang po gsar 'byed dang chos skyong khog zhugs sogs la bka' bsgos te rten dang chos kyi zab gter ci rigs pa phyag tu son pa las/_mdor rgyal nas bzhes pa'i spom ra'i sgrub skor tsam zhig snang ba kho bos kyang nos/_chu 'brug tshes bcu'i tho rangs khar slob dpon pad+ma sku gsum rigs drug mtshan brgyad dpa' bo mkha' 'gro'i 'khor tshogs sogs tshes bcu'i 'chams bkod ltar zhal gzigs pa la brten/_o rgyan chen po'i lung bzhin bla ma gsang 'dus dang yang zab dkon mchog spyi 'dus phan tshun gung spros te khams pa'i thugs sgrub ces dgongs gter bstan bcos kyi tshul du gtan la phabs/_rang gi gdan sar gar thig dbyangs rol sogs sngon gyi phyag bzhes gzhir bzung rje nyid kyi dag snang la shar bas kha bskangs te tshes bcu'i gar 'chams ngo mtshar can dang rdo rje phur pa'i rtsa 'chams la sogs spros bcas kyi phyag bzhes rgya cher mdzad pa khams pa'i sgrub chen zhes grags pa da lta'ang rgyun ma nyams par mchis/_rje nyid kyi lung las/_tsha ba'i dus kyi grib bsil du/_/'bum phrag lnga yi sprin chen bsdus/_/zhes pa ltar bod khams bde thabs su/_sku o rgyan rin po che'i snang brnyan/_gsung badz+ra gu ru rdo dung /_thugs mchod rten/_yon tan le'u bdun ma/_phrin las pad+ma bka' thang rnams kyi rten so so nas 'bum phrag bsgrubs pa sogs mdzad pa rlabs che/_gzhan yang myang grol ril bu dang /_bdud rtsi sman gyi sgrub chen/_mdo dbang sogs rnying ma bka' gter gyi chos kyi 'khor lo mang du bskor pas mtshon snga 'gyur gyi rig pa 'dzin pa chen po'i sa la bzhugs/_zhal slob kyang 'brug lugs rang gi bstan 'dzin phal cher dang /_kun mkhyen chos kyi 'byung gnas dang /_rig 'dzin rol pa'i rdo rje sogs mtha' yas pa 'dus/_de lta bu'i sgo nas bstan 'gro'i don mthar phyin te re zhig sprul pa'i dkyil 'khor bsdus pa'i skye ba de ma thag pa/_rje chos kyi 'byung gnas kyi thugs sras thu bo/_mkhas btsun bzang po'i khyu mchog bstan 'dzin chos kyi nyi ma nas da lta'i bar rgyun ma chad par byon pas kar rnying zung 'jug gi bstan pa rgya cher spel bar mdzad do
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Trisong Detsen.jpg

Trisong Deutsen
ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་   •   Khri srong lde'u btsan
Name in the Tertön Gyatsa: ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་
Volume 1 Text 6, Pages 368-373
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives
Himalayan Art

།འདིར་ཁྲི་སྲོང་རྣམ་འཕྲུལ་དབང་པོའི་སྡེས། ཐུགས་སྲས་མི་རྗེ་འབངས་རིགས་ཉེར་ལྔ་ཞེས་གསུངས་པའི། མི་རྗེ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ནི། འཇམ་དཔལ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། ས་འོད་བཟང་པོ་ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། རྗེ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ནས་རྒྱལ་རབས་བཞི་པ་མེས་ཨག་ཚོམ་དང་རྒྱ་མོ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ཕྱི་མའི་སྲས་སུ་ཆུ་ཕོ་རྟ་ལོའི་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བརྒྱད་སྐར་མ་རྒྱལ་ལ་སྐུ་བལྟམས། དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་གྱི་བར་དུ་རྒྱལ་ཐབས་གཙོ་བོར་མཛད། དེ་ནས་དམ་པའི་རིགས་སད་དེ་ཐོག་མར་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་བཞེངས་པར་བཞེད་པས་ཆོས་བློན་འགོས་དང་བགྲོས་ཏེ་གཡོའི་ཚུལ་གྱིས་ལས་ཐབས་ཀྱི་གདམས་ཁ་བསྐུར་བ་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིགས་པར་གྲོས་འཆམ་ནས་ས་འདུལ་གྱི་ཆེད་བོད་ཀྱི་ཐུབ་དབང་གཉིས་པ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་གདན་དྲངས་ནའང་དགོས་པའི་དབང་གིས་ས་གཞི་མ་ཐུལ་བ་ལྟར་མཛད་ནས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྤྱན་དྲངས། བོད་ཁམས་ཀྱི་ནག་ཕྱོགས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཕྱག་རྒྱ་གཉན་པོའི་ཟིལ་འོག་ཏུ་མནན། ཅི་བགྱིའི་འབངས་སུ་རྩིས་ལ་ཕབ། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་ས་གཞི་ལས་སུ་རུང་བར་གནང་། ནམ་མཁར་རྡོ་རྗེའི་གར་མཛད་པའི་གྲིབ་མ་གར་བྱུང་སར་རྩིགས་རྨང་བཏིང་། ཉིན་པར་མི་དང་མཚན་མོ་མི་མ་ཡིན་གྱིས་ལས་བྱས་པས་ལུགས་གསུམ་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ལོ་ལྔའི་ཁོང་དུ་གེགས་མེད་དུ་འབྱོངས། རབ་ཏུ་གནས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར་ཅིང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུ་ཆེན་པོ་བསྟན། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ལོ་ཙཱ་བ་བཻ་རོ། །སྐ་ཅོག་ཟུང་གདན་དྲངས་ནས་སྒྲ་བསྒྱུར་སློབ་ཏུ་བཅུག་པས་ཚེགས་མེད་པར་མཁྱེན། སྦ་ཡེ་ཤེས་དབང་པོ་སོགས་སད་མི་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་བཅོལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྲོལ་དང་པོར་གཏོད། རྒྱལ་པོ་མདོ་བཅུ་སོགས་མདོ་རྒྱུད་ཅི་རིགས་པའང་བསྒྱུར། བཻ་རོ་དང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་སོགས་རྒྱ་གར་དུ་བཏང་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེས་བླངས། ཁྱད་པར་སྐ་ཅོག་རྨ་གསུམ་ཕོ་ཉར་བཏང་ནས་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་སྤྱན་དྲངས། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་རྒྱལ་མོ་ཚ་རོང་དུ་ཕེབ་པའང་སླར་བྱོན། དེ་ལྟ་བུའི་མཁན་སློབ་བི་མ་ལ་སོགས་པཎ་ཆེན་བརྒྱ་རྩ་ཞལ་འཛོམ། བཻ་རོ་སྐ་ཅོག་སོགས་ཞུས་ཆེན་དང་སྒྱུར་བྱེད་དང་མཆན་བུའི་ལོ་ཙཱ་བ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྡེ་སྣོད་རྒྱུད་སྡེ། དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་བཅས་བསྒྱུར་བཤད་འཆད་ཉན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབས་པས་བོད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་དང་ཕྱག་རྗེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཀའ་མའི་ལོ་རྒྱུས་སྦ་བཞེད་སོགས་སུ་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ལ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རིམ་པ་སྟེ་དབང་བསྐུར་མཛད། མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་བཤད། ཆོས་དང་དྲག་སྔགས་ཀྱི་དཔེ་མང་པོ་རྗེ་ལ་སྦས། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མི་འབྱུང་བ་ནི་ཐུན་མོང་གི་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་དེ་ལྟར་ཡིན་མོད། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མངའ་བདག་རྗེ་འབངས་སོགས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་དང་། སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་སྤྱི་བྱེ་བྲག་གིས་མཚོན་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རབ་འབྱམས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་གདམས་ངག་ལས་ཚོགས་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་བཀའ་བསྩལ་ཅིང་ཕལ་ཆེར་མཆོད་ཡོན་གཉིས་ཀྱིས་བཀའ་བགྲོས་ཏེ་མ་འོངས་པའི་དུས་ལ་དགོངས་ནས་ཟབ་གཏེར་དུ་རྒྱས་བཏབ། བྱེ་བྲག་ཏུ་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་བྲག་དམར་ཀེའུ་ཚང་གི་ཕུག་པར་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་གསན་པ་ན། མངའ་བདག་གི་མེ་ཏོག་དབུས་སུ་བབས་པས། གསང་མཚན་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་རྩལ་དུ་གནང་། ཆེ་མཆོག་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བཀའ་བབས་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་མི་གཡོ་བར་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དགོངས་པ་སྐྱེས། མཁན་པོ་བོ་དྷི་སཏྭ་ལས་མདོ་ཕྱོགས་གསན་པས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་རྟོགས་པ་འཁྲུངས་ནས་བཀའ་ཡང་དག་པའི་ཚད་མ་ཞེས་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་། འབུམ་གྱི་ཊཱིཀ་སོགས་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་མཛད། སྤྲུལ་པའི་དམག་བྱེ་བ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གར་མཆོད་རྟེན་པདྨ་ཅན་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིང་བསྲེལ་ལེན་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཞེངས་པར་མཛད་དེ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་ནི་བསིལ་ལྡན་ཁ་བའི་ལྗོངས་འདིར་རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་གཅིག་པུ་པར་གྱུར་པ་དེའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་འཇམ་པའི་དབྱངས་མི་རྗེའི་ཚུལ་དུ་རྣམ་པར་རོལ་པ་དེའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་པས་བོད་ཁམས་ལ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་ཟླ་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས་པའི་དུས་སྔ་ཕྱི་མི་འདྲ་བ་མང་ནའང་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ལྟར་ན་ལྔ་བཅུ་རྩ་དགུ་ལ་གཤེགས་པར་གསུངས། གང་ལྟར་ཡང་དག་པའི་སྐྱེ་སྲིད་བརྒྱུད་མར་བཟུང་ནས་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྐུ་སྤྲུལ་ཉང་། གསུང་སྤྲུལ་ཆོས་དབང་སྟེ་གཏེར་ཁ་གོང་འོག་གཉིས་དང་། ཐུགས་སྤྲུལ་མངའ་རིའི་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ། ཡོན་ཏན་སྤྲུལ་པ་གནས་གསར་བ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་དང་། དཔལ་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་རྣམས་ཡོངས་གྲགས་དང་། གཞན་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རེ་རེ་ལའང་བདུན་རེ་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་འབྱུང་བར་གསུངས། མདོར་ན་གཏེར་འབྱིན་གྱི་གང་ཟག་ཕལ་མོ་ཆེ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང་ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་སྤྲུལ་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པས་རྣམ་ཐར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་སྣང་ངོ་། །ཆོས་རྒྱལ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྲས་ལ་བཞེད་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་འདུག་ཀྱང་ཡོངས་གྲགས་ལྟར་ན། ཆེ་བ་མུ་ཁྲི་བཙད་པོའམ་མུ་ནེ་བཙན་པོ། འབྲིང་པོ་མུ་རུམ་བཙད་པོའམ་ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་རོལ་པ་ཡེ་ཤེས་རྩལ། ཆུང་བ་མུ་ཏིག་བཙད་པོའམ་སད་ན་ལེགས་མཇིང་ཡོན་གསུམ་དུ་ངེས་ཤིང་གསུམ་ཀའང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་སྲས་སུ་གྱུར་པ་ལས། མུ་ནེའི་རྣམ་འཕྲུལ་འབྲི་གུང་ཆོས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་དང་ཕྱིས་སུ་ཡོངས་དགེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཡིན་པར་གསུངས། མུ་རུམ་ནི་ལྷ་སྲས་ལོ་ཙཱ་བ་ཞེས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་མཐར་འོད་དུ་ཡལ་སྐད། གང་ལྟར་ཡང་དེའི་རྣམ་འཕྲུལ་རིག་འཛིན་སངས་རྒྱས་གླིང་པ། ལྷ་བཙུན་སྔོན་མོ། ཞིག་གླིང་འོད་གསལ་སྒྱུ་མ། མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་བར་མང་དུ་བྱོན། མུ་ཏིག་བཙད་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་གུ་རུ་ཇོ་ཙེ་སོགས་ཡིན་ལ། མུ་ཏིག་གི་སྲས་ལྔ་བྱུང་བའི་ནང་ནས་རལ་པ་ཅན་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱང་ཞིང་གསུང་རབ་རྣམས་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་དག་ཐེར་མཛད། འོན་ཅང་རྡོའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པ་སོགས་དམ་པའི་ཆོས་ཤིན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའམ་སྔགས་འཆང་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོར་གྲགས་པ་ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ལག་འཛིན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་ལུང་བསྟན། བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་གཏད་པ་སོགས་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་དྭངས་མར་གྱུར། འདི་ཉིད་འགའ་ཞིག་གིས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པར་ཡང་བཤད། སྐུ་ན་ཕྲ་མོ་ནས་གཤེགས་མོད། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྗེ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་སངས་རྒྱས་བླ་མ། རྒྱ་ལོ་ཙཱ་བ་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ། མང་ཡུལ་ཉི་མ་སེང་གེ་སོགས་ནས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་ནས་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་ཡན་སྐྱེ་བ་བཅུ་གཉིས་བར་གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ནས། བཅུ་གསུམ་པ་གར་དབང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ལ་བཞེད་པ་དང་། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ལ་བཞེད་པ་པའང་ཡོད་མོད། རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ནི་གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པའོ
/'dir khri srong rnam 'phrul dbang po'i sdes/_thugs sras mi rje 'bangs rigs nyer lnga zhes gsungs pa'i/_mi rje khri srong lde'u btsan ni/_'jam dpal rtsa ba'i rgyud las/_sa 'od bzang po zhes lung bstan pa ltar/_rje srong btsan sgam po nas rgyal rabs bzhi pa mes ag tshom dang rgya mo bza' kong jo phyi ma'i sras su chu pho rta lo'i dpyid zla ra ba'i tshes brgyad skar ma rgyal la sku bltams/_dgung lo bcu bdun gyi bar du rgyal thabs gtso bor mdzad/_de nas dam pa'i rigs sad de thog mar gtsug lag khang chen po bzhengs par bzhed pas chos blon 'gos dang bgros te g.yo'i tshul gyis las thabs kyi gdams kha bskur ba na/_thams cad kyis gtsug lag khang brtsigs par gros 'cham nas sa 'dul gyi ched bod kyi thub dbang gnyis pa mkhan chen zhi ba 'tsho gdan drangs na'ang dgos pa'i dbang gis sa gzhi ma thul ba ltar mdzad nas lung bstan pa ltar slob dpon chen po spyan drangs/_bod khams kyi nag phyogs gdug pa can rnams phyag rgya gnyan po'i zil 'og tu mnan/_ci bgyi'i 'bangs su rtsis la phab/_rdo rje phur pa'i dkyil 'khor la brten nas sa gzhi las su rung bar gnang /_nam mkhar rdo rje'i gar mdzad pa'i grib ma gar byung sar rtsigs rmang bting /_nyin par mi dang mtshan mo mi ma yin gyis las byas pas lugs gsum mi 'gyur lhun gyis grub pa'i gtsug lag khang rten dang brten par bcas pa lo lnga'i khong du gegs med du 'byongs/_rab tu gnas pa'i me tog 'thor cing rdzu 'phrul gyi mthu chen po bstan/_slob dpon chen pos lung bstan pa ltar lo tsA ba bai ro/_/ska cog zung gdan drangs nas sgra bsgyur slob tu bcug pas tshegs med par mkhyen/_sba ye shes dbang po sogs sad mi mi bdun rab tu byung bcol nas sangs rgyas kyi bstan pa'i srol dang por gtod/_rgyal po mdo bcu sogs mdo rgyud ci rigs pa'ang bsgyur/_bai ro dang nam mkha'i snying po sogs rgya gar du btang nas chos kyi skyes blangs/_khyad par ska cog rma gsum pho nyar btang nas paN chen bi ma la spyan drangs/_lo chen bai ro rgyal mo tsha rong du pheb pa'ang slar byon/_de lta bu'i mkhan slob bi ma la sogs paN chen brgya rtsa zhal 'dzom/_bai ro ska cog sogs zhus chen dang sgyur byed dang mchan bu'i lo tsA ba brgya rtsa brgyad mtshams sbyar te sde snod rgyud sde/_dgongs 'grel gyi bstan bcos bcas bsgyur bshad 'chad nyan gyis gtan la phabs pas bod du sangs rgyas kyi bstan pa yongs su rdzogs par mdzad pa'i bka' drin dang phyag rjes bsam gyis mi khyab/_bye brag tu bka' ma'i lo rgyus sba bzhed sogs su rgyal blon rnams la dpal gsang ba 'dus pa'i rim pa ste dbang bskur mdzad/_man ngag lta ba'i phreng ba bshad/_chos dang drag sngags kyi dpe mang po rje la sbas/_zhes pa tsam las mi 'byung ba ni thun mong gi gdul bya'i snang ngor de ltar yin mod/_thun mong ma yin pa mnga' bdag rje 'bangs sogs skal ldan rnams la bla rdzogs thugs gsum dang /_sgrub sde brgyad spyi bye brag gis mtshon rtsa gsum chos srung rab 'byams kyi rgyud dang gdams ngag las tshogs sogs mtha' yas pa bka' bstsal cing phal cher mchod yon gnyis kyis bka' bgros te ma 'ongs pa'i dus la dgongs nas zab gter du rgyas btab/_bye brag tu bsam yas mchims phu'i brag dmar ke'u tshang gi phug par bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i dkyil 'khor chen por dbang bskur gsan pa na/_mnga' bdag gi me tog dbus su babs pas/_gsang mtshan tshangs pa lha'i me tog rtsal du gnang /_che mchog bde gshegs 'dus pa'i bka' babs te/_ting nge 'dzin las mi g.yo bar lhun grub kyi dgongs pa skyes/_mkhan po bo d+hi satwa las mdo phyogs gsan pas sher phyin gyi rtogs pa 'khrungs nas bka' yang dag pa'i tshad ma zhes pa'i bstan bcos dang /_'bum gyi TIka sogs bstan bcos mang po mdzad/_sprul pa'i dmag bye ba phrag bcu gnyis btang ste rgya gar mchod rten pad+ma can nas de bzhin gshegs pa'i ring bsrel len pa dang /_gtsug lag khang brgya rtsa brgyad bzhengs par mdzad de/_chos kyi rgyal po 'di ni bsil ldan kha ba'i ljongs 'dir rgyal bstan nyin byed 'dren pa'i shing rta gcig pu par gyur pa de'o/_/de lta bu'i 'jam pa'i dbyangs mi rje'i tshul du rnam par rol pa de'i thugs bskyed dang phrin las mtha' yas pas bod khams la bka' drin mtshungs zla med pa de nyid zhing khams gzhan du gshegs pa'i dus snga phyi mi 'dra ba mang na'ang rnam thar chen mo ltar na lnga bcu rtsa dgu la gshegs par gsungs/_gang ltar yang dag pa'i skye srid brgyud mar bzung nas 'bras bu mthar phyin pa'i sku sprul nyang /_gsung sprul chos dbang ste gter kha gong 'og gnyis dang /_thugs sprul mnga' ri'i paN chen pad+ma dbang rgyal/_yon tan sprul pa gnas gsar ba mdo sngags gling pa mkhyen brtse'i dbang phyug dang /_dpal bkra shis stobs rgyal/_phrin las kyi sprul pa rgyal dbang lnga pa rdo rje thogs med rnams yongs grags dang /_gzhan yang sku gsung thugs yon tan phrin las re re la'ang bdun re sogs mtha' yas pa 'byung bar gsungs/_mdor na gter 'byin gyi gang zag phal mo che mnga' bdag yab sras dang lo chen bai ro'i sprul par zhal gyis bzhes pas rnam thar bsam gyis mi khyab pa'i bdag nyid can du snang ngo /_/chos rgyal 'di nyid kyi sras la bzhed srol mi 'dra ba mang du 'dug kyang yongs grags ltar na/_che ba mu khri btsad po'am mu ne btsan po/_'bring po mu rum btsad po'am lha sras dam 'dzin rol pa ye shes rtsal/_chung ba mu tig btsad po'am sad na legs mjing yon gsum du nges shing gsum ka'ang slob dpon chen po'i thugs sras su gyur pa las/_mu ne'i rnam 'phrul 'bri gung chos rgyal rin chen phun tshogs dang phyis su yongs dge mi 'gyur rdo rje sogs yin par gsungs/_mu rum ni lha sras lo tsA ba zhes mkhas grub gnyis ldan mthar 'od du yal skad/_gang ltar yang de'i rnam 'phrul rig 'dzin sangs rgyas gling pa/_lha btsun sngon mo/_zhig gling 'od gsal sgyu ma/_mchog gyur bde chen gling pa'i bar mang du byon/_mu tig btsad po'i rnam 'phrul gu ru jo tse sogs yin la/_mu tig gi sras lnga byung ba'i nang nas ral pa can gyis chos kyi rgyal srid bskyang zhing gsung rab rnams skad gsar bcad kyis dag ther mdzad/_'on cang rdo'i lha khang bzhengs pa sogs dam pa'i chos shin tu dar zhing rgyas par mdzad/_rgyal sras lha rje'am sngags 'chang mchog grub rgyal por grags pa za hor rgyal po gtsug lag 'dzin gyi rnam 'phrul du o rgyan chen pos lung bstan/_bka' 'dus chos kyi rgya mtsho gtad pa sogs thugs sras kyi dwangs mar gyur/_'di nyid 'ga' zhig gis chos rgyal khri srong gi skye ba de ma thag par yang bshad/_sku na phra mo nas gshegs mod/_slob dpon chen po'i thugs rje rmad du byung ba la brten nas/_sprul pa'i gter ston thams cad kyi thog ma sangs rgyas bla ma/_rgya lo tsA ba rdo rje bzang po/_mang yul nyi ma seng ge sogs nas gtso bor gyur pa yar rje o rgyan gling pa nas chos rje gling pa yan skye ba bcu gnyis bar gter ston rkyang pa'i skye ba bzhes nas/_bcu gsum pa gar dbang 'chi med rdo rje la bzhed pa dang /_rig 'dzin 'jigs med gling pa la bzhed pa pa'ang yod mod/_rdo rje'i lung gis gsal bar bstan pa ni gangs can mkhas grub yongs kyi gtsug rgyan bka' babs bdun gyi mnga' bdag rje bla ma rin po che pad+ma mdo sngags gling pa nyid du nges pa'o
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Tropu Lotsāwa Jampai Pal
ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་བྱམས་པའི་དཔལ་   •   Khro phu lo tsA ba byams pa'i dpal
Name in the Tertön Gyatsa: ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་གནུབས་བྱམས་པའི་དཔལ་
Volume 1 Text 6, Pages 533-533
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་གནུབས་བྱམས་པའི་དཔལ་ནི། སྔགས་རྙིང་མའི་སྔགས་འཆང་རོ་ཟན་ནག་པོ་ཞེས་པའི་ནུས་ལྡན་ཞིག་གི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། ཆོས་ལུགས་ཕག་གྲུ་བཀའ་བརྒྱུད། ཟུང་བཞིའི་ཁྲོ་གླིང་གཉིས་སུ་གྲགས་པའི་ཡ་གྱལ་ཡིན། མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི། བུདྡྷ་ཤྲཱི། མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་སྟེ་པཎ་གྲུབ་གསུམ་སྤྱན་དྲངས། རྒྱར་འདོམ་ཉེར་བརྒྱད་ཡོད་པའི་བྱམས་སྐུ་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོ་བཞེངས། བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་གཅིག་ལ་བསྟན་པ་ལ་ཕྱག་རྗེས་འདི་རང་ཆེ། ལོ་ཆེན་འདིས་བྱ་རྒོད་གཤོང་ནས་གནོད་སྦྱིན་དབྱུག་ཐོ་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལེའུ་བདུན་པ་གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་རས་བསྒྱུར་བ་དང་། དེའི་ལེའུ་ཐ་མའི་ཚེ་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལས་མཛད་པ་སོགས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་པར་མཛད། གོང་འོག་གི་རྣམ་སྲས་ཀྱི་སྐོར་འདི་དག་ས་ལུགས་རྣམ་སྲས་བོད་དུ་ཚང་བར་བཞུགས་པའི་རྒྱུན་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས་པ་ཡིན་ནོ།
khro phu lo tsA ba gnubs byams pa'i dpal ni/_sngags rnying ma'i sngags 'chang ro zan nag po zhes pa'i nus ldan zhig gi sras su 'khrungs/_chos lugs phag gru bka' brgyud/_zung bzhi'i khro gling gnyis su grags pa'i ya gyal yin/_mkhas pa dang grub pa'i yon tan bsam gyis mi khyab/_paN chen shAkya shrI/_bud+d+ha shrI/_mi tra dzo ki ste paN grub gsum spyan drangs/_rgyar 'dom nyer brgyad yod pa'i byams sku mthong grol chen mo bzhengs/_bod kyi mkhas grub gcig la bstan pa la phyag rjes 'di rang che/_lo chen 'dis bya rgod gshong nas gnod sbyin dbyug tho can gyi rgyud le'u bdun pa gnyags dz+nyA na ku mA ras bsgyur ba dang /_de'i le'u tha ma'i tshe sgrub gsal byed paN chen bi ma las mdzad pa sogs gter nas gdan drangs par mdzad/_gong 'og gi rnam sras kyi skor 'di dag sa lugs rnam sras bod du tshang bar bzhugs pa'i rgyun bdag gis kyang nos pa yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
PNT Khyeuchung Lotsawa.jpg

Khyeuchung Lotsāwa
ཁྱེའུ་ཆུང་ལོ་ཙཱ་བ་   •   Khye'u chung lo tsA ba
Name in the Tertön Gyatsa: གྲུབ་ཆེན་ཁྱེའུ་ཆུང་ལོ་ཙཱ་
Volume 1 Text 6, Pages 392-392
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།གྲུབ་ཆེན་ཁྱེའུ་ཆུང་ལོ་ཙཱ་ནི། གདུང་རུས་འབྲོག་མི་སྟེ། སྐུ་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་ལོ་ཙཱ་མཁྱེན་པས་མཚན་ཡང་དེ་ལྟར་གྲགས། སློབ་དཔོན་གྱི་དྲུང་དུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་བསླབས། རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ནམ་མཁའི་བྱ་རྣམས་ལྟ་སྟངས་དང་སྡིགས་མཛུབ་ཀྱིས་འགུགས་པར་ནུས། རྟེན་ཁྱིམ་པ་སྟེ་སྔགས་འཆང་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་ནོ། །འདིའི་རྣམ་འཕྲུལ་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་། སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་དང་བསྟུན་གཏེར་འབྱིན་འགའ་ཞིག་བྱུང་བར་གསལ།
grub chen khye'u chung lo tsA ni/_gdung rus 'brog mi ste/_sku gzhon nu'i dus nas lo tsA mkhyen pas mtshan yang de ltar grags/_slob dpon gyi drung du gsang sngags kyi chos thams cad la mkhas par bslabs/_rdzu 'phrul gyis nam mkha'i bya rnams lta stangs dang sdigs mdzub kyis 'gugs par nus/_rten khyim pa ste sngags 'chang gos dkar lcang lo can no/_/'di'i rnam 'phrul sa bcu'i dbang phyug gter chen bdud 'dul rdo rje yin par yongs su grags shing /_skye phreng gsol 'debs dang bstun gter 'byin 'ga' zhig byung bar gsal
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Khyungdrak Dorje
ཁྱུང་གྲགས་རྡོ་རྗེ་   •   Khyung grags rdo rje
Name in the Tertön Gyatsa: གཏེར་སྟོན་ཁྱུང་གྲགས་རྡོ་རྗེ་
Volume 1 Text 6, Pages 644-645
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ལོ་ཙཱ་བ་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གྲགས་པ་གཏེར་སྟོན་ཁྱུང་གྲགས་རྡོ་རྗེའམ་མཚན་དངོས་ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས། ཐོག་མར་ཡོངས་དགེ་གཏེར་ཆེན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་གྲས་སུ་བཞུགས། ཕྱིས་ཉིད་ལ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཐོག་མར་བྱུང་སྐབས་ཀཿཐོག་ཏུ་རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་མཇལ་བས་གཏེར་སྟོན་ཚད་མར་ཞལ་གྱིས་བཞེས། གཏེར་སྒྲུབ་ཚད་ལྡན་དགོས་ཚུལ་སོགས་བཀའ་བསླབ་གནང་བ་ལྟར། སྔ་ཕྱིར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད། དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་འཇིགས་བྱེད། རྩ་གསུམ་སྐོར་སོགས་མང་དུ་གདན་དྲངས་པའི་གཏེར་ཆོས་ད་ལྟའང་སྣང་། རྗེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྐུལ་ནས་ས་ངན་ཕྱོགས་སུ་བྱོན་པས་འགྲོ་དོན་ཕྲིན་ལས་ཅི་རིགས་སུ་བྱུང་བས་འབུལ་སྐྱེལ་ཡང་མཛད་པར་སྣང་། ཞལ་སློབ་ལྷ་སྟེང་འཇའ་མོ་སྤྲུལ་སྐུ། སྒ་དམ་ཚིག་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་འགའ་རེ་བྱུང་བར་གྲགས། གང་ལྟར་ཟང་ཟིང་གི་གདུལ་བྱ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྙིང་རྒྱུད་ཀྱིས་གཙོས་བཀའ་གཏེར་གྱི་གླེགས་བམ་མང་དུ་བཞེངས་པ་སོགས་ཕྱག་རྗེས་བཟང་བར་མཛད། འཁྲུངས་ཡུལ་ལྷ་ཁང་དུ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་དང་རིང་བསྲེལ་ཕྱིས་ཀྱི་བར་ཡོད་པར་སྣང་།
lo tsA ba g.yu sgra snying po'i rnam 'phrul du grags pa gter ston khyung grags rdo rje'am mtshan dngos o rgyan phun tshogs/_thog mar yongs dge gter chen mi 'gyur rdo rje'i zhabs gras su bzhugs/_phyis nyid la gter gyi bka' babs thog mar byung skabs kaHthog tu rig 'dzin klong gsal snying po mjal bas gter ston tshad mar zhal gyis bzhes/_gter sgrub tshad ldan dgos tshul sogs bka' bslab gnang ba ltar/_snga phyir rdzogs pa chen po bka' brgyad/_drag po ye shes 'jigs byed/_rtsa gsum skor sogs mang du gdan drangs pa'i gter chos da lta'ang snang /_rje mi 'gyur rdo rje'i lung gis bskul nas sa ngan phyogs su byon pas 'gro don phrin las ci rigs su byung bas 'bul skyel yang mdzad par snang /_zhal slob lha steng 'ja' mo sprul sku/_sga dam tshig sprul sku sogs 'ga' re byung bar grags/_gang ltar zang zing gi gdul bya byung ba rnams kyis rnying rgyud kyis gtsos bka' gter gyi glegs bam mang du bzhengs pa sogs phyag rjes bzang bar mdzad/_'khrungs yul lha khang du rje nyid kyi sku rten dang ring bsrel phyis kyi bar yod par snang
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Khyungpo Palge
ཁྱུང་པོ་དཔལ་དགེ་   •   Khyung po dpal dge
Name in the Tertön Gyatsa: ཁྱུང་པོ་དཔལ་དགེ་
Volume 1 Text 6, Pages 420-421

དབུས་གཙང་ཁམས་སུ་དུག་ལྔའི་ཆོས་ཤིག་འབྱུང༔ ལྟ་ལོག་ཆོས་སྟོན་བསྟན་པ་ཐབས་ཀྱིས་བསྣུབས༔ ཞབས་ཏོག་ཡིན་ཟེར་བསྟན་ཞབས་ཐག་པ་འདོགས༔ མོན་ཁ་བུམ་ཐང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་ཁྱུང་པོ་དཔལ་དགེ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་ཁྱུང་པོ་དཔལ་དགེ་ནི། བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཙང་ལ་སྟོད་དུ་འཁྲུངས། རུས་ཁྱུང་པོ། མཚན་དཔལ་དགེ །རྟེན་སྔགས་བཙུན་དཀྱུས་མའི་ཚུལ། དུས་གོང་གི་ལུང་བསྟན་ལས་ཟུར་གྱིས་གསལ་བ་ལྟར་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་དུས་སུ་ཨར་ཙོ་བནྡྷེ་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་འཇིག་རྟེན་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པས་སྦྱོར་སྒྲོལ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པའི་ལོག་ཆོས་ཅི་རིགས་སུ་དར་བའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བར་གསལ། མོན་གྱི་བུམ་ཐང་ནས་ཟབ་མོ་སྡེ་དྲུག་ཟེར་བའི་ཆོས་བོན་གཉིས་སོགས་ཀྱི་གཏེར་དང་། ཧས་པོ་རི་ནས་ཆོས་བོན་སྨན་རྩིས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་རྒྱ་ཆེར་ཐོན་པར་གྲགས་ཀྱང་ཐོག་སྔས་པས་དེང་སང་དཔེ་ལུང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུན་ཅིའང་མ་མཇལ། ཕྱིས་སུ་རྗེ་བླ་མར་ཟབ་མོ་སྡེ་དྲུག་གི་སྙིང་པོ་ཙམ་གྱི་བཀའ་བབས་བཞུགས་པར་སྣང་།
dbus gtsang khams su dug lnga'i chos shig 'byung:_lta log chos ston bstan pa thabs kyis bsnubs:_zhabs tog yin zer bstan zhabs thag pa 'dogs:_mon kha bum thang sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston khyung po dpal dge zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston khyung po dpal dge ni/_bai ro'i rnam 'phrul gtsang la stod du 'khrungs/_rus khyung po/_mtshan dpal dge_/rten sngags btsun dkyus ma'i tshul/_dus gong gi lung bstan las zur gyis gsal ba ltar lha bla ma ye shes 'od kyi dus su ar tso ban+d+he bco brgyad ces 'jig rten pa'i dngos grub thob pas sbyor sgrol sgra ji bzhin du spyod pa'i log chos ci rigs su dar ba'i skabs su byung bar gsal/_mon gyi bum thang nas zab mo sde drug zer ba'i chos bon gnyis sogs kyi gter dang /_has po ri nas chos bon sman rtsis kyi gter kha rgya cher thon par grags kyang thog sngas pas deng sang dpe lung gnyis ka'i rgyun ci'ang ma mjal/_phyis su rje bla mar zab mo sde drug gi snying po tsam gyi bka' babs bzhugs par snang
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
ས་ཧོར་དུར་ས་དབུས་གཙང་ཀུན་ལ་འབེབས༔ མཆོད་རྟེན་འོག་ནས་ཐོད་པ་ཁྱི་ཡིས་གཡེང༔ བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ནི། དོན་དམ་པར་སློབ་དཔོན་བི་མ་ལའི་སྙིང་ཏིག་གི་བསྟན་པ་ཡིད་དཔྱོད་དང་འདྲེས་པའི་སྐབས་ལོ་བརྒྱ་བརྒྱ་ན་བི་མ་ལའི་སྤྲུལ་པ་རེ་འབྱོན་པར་གསུངས་པ་དང་། སྒྲ་ཐལ་འགྱུར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལས། དེ་རྗེས་བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་འཛིན། །ཞེས་གསལ་བར་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་པཎ་ཆེན་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གྲུབ་ནའང་དགོས་པའི་དབང་གིས་རྒྱལ་པོའི་ལྷ་ལྕམ་པདྨ་གསལ་གྱི་སྐྱེ་མཐའ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་གྱི་གཏེར་ལུང་དུ། དེ་རྗེས་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་དར་གཅིག་ཉུལ་བར་གསུངས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་དུ་ངེས་པས། དེས་ན་ལས་འབྲེལ་གྱི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པའོ། །འཁྲུངས་ཡུལ་གཡོ་རུ་གྲ་ནང་གི་སའི་ཐིག་ལེ་སྟོད་གྲོང་དུ་ངན་ལམ་བཙན་པོ་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་དང་རུས་གཅིག་པའི་གདུང་རབས་ཉེར་ལྔ་པ། མེས་པོ་ལྷ་སྲུང་ཞེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན་གྲུབ་པ་དེའི་སྲས་སློབ་དཔོན་བསྟན་སྲུང་ཞེས་རིག་པའི་གནས་དང་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་རང་བྱན་ཆུད་པ་དེས། ཡུམ་འབྲོམ་བཟའ་མ་བསོད་ནམས་རྒྱན་མ་བདག་གིར་བཞེས་པའི་སྲས་སུ་སྐྱེ་བའི་མྱུ་གུ་བཟུང་། རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཕུར་བུ་ས་སྤྲེལ་དབོ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར། ཞིང་གི་ཉེ་ལོགས་ན་ཁ་ཞིག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། གསུང་བྱེ་བ་ཙམ་ནས་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་རིགས་གསལ་བར་སད། ལོ་ལྔ་ནས་འབྲི་ཀློག་བརྡའ་བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་མཁྱེན། ལོ་བདུན་པ་ནས་ཡབ་ལ་མངའ་བདག་པའི་བླ་མ་ཞི་དྲག །བཀའ་བརྒྱད་བདེ་འདུས་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཕྱག་བཞེས་བཅས་པ་དང་། སྨན་རྩིས་སོགས་ཀྱང་གསན་ཅིང་ཀུན་ཆུབ་པར་མཛད། བཅུ་གཉིས་པ་ལ་བསམ་ཡས་སུ་མཁན་པོ་བསམ་འགྲུབ་རིན་ཆེན་དང་སློབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་འོད་ཟེར་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་སུ་གསོལ། འདུལ་བ་ལ་སྦྱངས་ཤིང་བཤད་གསར་མཛད་པས་མཁས་པའི་སྙན་གྲགས་ཐོབ། བཅུ་དགུ་པ་ལ་གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐོག་ཏུ་སློབ་དཔོན་བཙན་དགོན་པ་དང་ཁྱད་པར་བླ་བྲང་པ་ཆོས་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་དང་གཞོན་ནུ་རིན་ཆེན་གཉིས་ལས་ཕར་ཚད་ཀྱི་གཞུང་འགྲེལ་གསན་ཅིང་མཐའ་དག་བྱང་ཆུབ། སློབ་དཔོན་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་པོ་ལས་དབུ་མ་རྩ་འཇུག་སོགས་དང་། དཔང་ལོ་ཆེན་པོ་ལས་མངོན་པ་གོང་འོག་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཟབ་མོ་མདོ་ལྔའི་བཤད་པ། སྙན་ངག་སོགས་ཐ་སྙད་ཀྱི་གཙུག་ལག་རྣམས་གསན་ཅིང་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་སྡེ་རྣམས་སུ་གྲ་སྐོར་མཛད་པས་སྤོབས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསམ་ཡས་པ་ལུང་མང་པོ་ཞེས་སྙན་པར་གྲགས། དེ་དག་གི་སྔ་ཕྱི་ཅི་རིགས་པར་འབྲས་སྤུངས་དན་འབག་གི་ཆོས་གྲྭར་སློབ་དཔོན་གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་ལས་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ། གསང་འདུས་སྤྱོད་རྒྱུད་སོགས་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་བཤད་བཀའ། སློབ་དཔོན་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་ལས་བདེ་མཆོག །ལམ་འབྲས་སྦྱོར་དྲུག་ཞི་བྱེད། རྫོགས་ཆེན་སེམས་ཕྱོགས་སྐོར། གཞོན་ནུ་རྡོ་རྗེ་ལས་བཀའ་གདམས་སྐོར། མཐིང་མ་བ་གྲགས་འོད་ལས་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་འདུས་སོགས་ཟབ་གཏེར་གྱི་སྐོར་མང་པོ། གཞན་ཡང་རྒྱལ་དབང་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ། ས་སྐྱ་པ་བླ་མ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ཡོངས་འཛིན་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ལས་དུས་དེར་བོད་ཡུལ་དུ་གྲགས་པའི་མདོ་སྔགས་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཕལ་ཆེར་གསན་ཅིང་། རྩིས་སོགས་ཐ་སྙད་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཚུལ་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་མཛད། མི་གཡོ་བ། དབྱངས་ཅན་མ། ཕག་མོ་དཀར་མོ་སོ་སོར་བསྒྲུབས་པས་བློ་གྲོས་ཀྱི་མཐུ་ཆེན་པོ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་བསྟན། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་རྟག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ། ཁྱད་པར་དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་པར་ཡི་དམ་ལྷས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཀུ་མཱ་ར་ཛའི་སྤྱན་སྔར་བྱོན་ཏེ་སྙིང་ཐིག་ཆེན་མོའི་དབང་རྒྱུད་མན་ངག་མཐའ་དག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་མཐའ་ཡས་པ་བཞེས་ཤིང་བྱ་བྲལ་ཀུན་སྤངས་པ་ཁོ་ནའི་ཚུལ་གྱིས་ལོ་བདུན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་སྙིང་པོར་མཛད་པས་བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་རིག་པ་ཚད་ཕེབ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་གཤེགས་ཏེ་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ཉུལ་བའི་ཚུལ་མཛད། ཤན་པ་སྲོག་སྒྲུབ་མས་གཏེར་དཔེ་དངོས་སུ་ཕུལ་ཅིང་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་མན་ངག་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་བབས། དགོངས་གཏེར་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྙིང་ཐིག་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་བཀའི་བསྡུ་བ་ཡང་ཏིག་གསུམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་རྒྱབ་ཆོས་སུ་མཛོད་ཆེན་བདུན་དང་ཤིང་རྟ་རྣམ་གསུམ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བསྩལ་པས་གཙོ་བོར་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ཞེས་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་གྲུབ་པས་ན་བྱང་པ་བདག་པོས་ཀྱང་། དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཀུན་མཁྱེན་ཐུགས་གཏེར་མཛོད། །སྒོ་འཕར་འབྱེད་ལ་གཞན་གྱིས་འགྲན་ཟླ་བྲལ། །ཞེས་བསྔགས་པས་མཚོན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་ཅིང་སེང་གེའི་སྒྲ་ཆེན་པོ་བསྒྲགས་པས་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་ཁྱབ་པར་མཛད་ཅིང་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་དུ་མ་ཉམས་པས་བཀའ་དྲིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། མཐར་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་བཞེས་པ་ཆུ་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱལ་ཟླ་བའི་བཅོ་བརྒྱད་ལ་མཆིམས་ཕུ་ནགས་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོར་རྟགས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པ་འདུ་མཛད་དེ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ས་ལ་གཤེགས་སོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་གོང་གི་ལུང་བསྟན་གྱི་དོན་རང་ཉིད་རྟོགས་པ་མངོན་ཏུ་གྱུར་པས་ས་གཏེར་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་པ་མ་མཛད་ནའང་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ནས་སྒྲོན་བཞིའི་འོད་གསལ་སོགས་ཤོག་དྲིལ་གསུམ་ཙམ་བཞེས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དེང་སང་སྐུའི་སྐྱེ་མཐའ་པདྨ་གླིང་པའི་ཀུན་བཟང་དགོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྡེར་ཆོས་ཚན་ལྔ་བཞུགས་པ་འདི་ཡིན་ལ། དགོངས་གཏེར་ཡང་ཏིག་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྨིན་གྲོལ་རྒྱ་བརྟེན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། མཛོད་བདུན་ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ། ཕྱོགས་བཅུ་མུན་སེལ་སོགས་ཀྱི་ལུང་དང་ཁྲིད་རྒྱུན་ཅི་རིགས། གསུང་ཐོར་བུའི་སྐོར་སོགས་དེང་སང་རྒྱུན་བཞུགས་སོ་ཅོག་འབད་པ་ཆེན་པོས་ཉན་ཅིང་། ཁྱད་པར་སྙིང་ཐིག་ཆེན་མོ་མ་བུའི་ཁྲིད་ཚུལ་ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཉམས་ཁྲིད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་ཤིང་ཉམས་ལེན་གྱི་འབྲེལ་འཇོག་དང་ཁྲིད་ཡིག་འདུས་གསལ་དུ་སྤེལ། ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་གི་སྒོམ་གྲར་ཉམས་ལེན་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཙུགས་པ་སོགས་ཕྱོགས་འདིའི་བསྟན་པ་ལའང་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་བྱས་པ་ཡིན་ཅིང་། ཕྱིས་འདིར་རྗེ་བླ་མར་བཀའ་བབས་པའི་མན་ངག་མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་གི་སྙིང་པོ་མཁའ་འགྲོའི་ཟབ་ཏིག་རིམ་པ་གསུམ་པ་ཟབ་འདྲིལ་ཁྱད་པར་ཅན་བཞུགས་པའང་སྐལ་པ་བཟང་པོའི་དཔྱིད་དུ་ཐོབ།
sa hor dur sa dbus gtsang kun la 'bebs:_mchod rten 'og nas thod pa khyi yis g.yeng:_bsam yas mchims phur sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston dri med 'od zer zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston dri med 'od zer ni/_don dam par slob dpon bi ma la'i snying tig gi bstan pa yid dpyod dang 'dres pa'i skabs lo brgya brgya na bi ma la'i sprul pa re 'byon par gsungs pa dang /_sgra thal 'gyur chen po'i rgyud las/_de rjes blo gros mchog gis 'dzin/_/zhes gsal bar lung bstan pa ltar paN chen dri med bshes gnyen gyi rnam 'phrul du grub na'ang dgos pa'i dbang gis rgyal po'i lha lcam pad+ma gsal gyi skye mtha' sprul pa'i sku pad+ma las 'brel rtsal gyi gter lung du/_de rjes longs sku'i zhing khams dar gcig nyul bar gsungs pa kun mkhyen chen po 'di nyid du nges pas/_des na las 'brel gyi skye ba de ma thag pa'o/_/'khrungs yul g.yo ru gra nang gi sa'i thig le stod grong du ngan lam btsan po 'od kyi dkyil 'khor can zhes bya ba slob dpon rgyal ba mchog dbyangs dang rus gcig pa'i gdung rabs nyer lnga pa/_mes po lha srung zhes bdud rtsi'i bcud len grub pa de'i sras slob dpon bstan srung zhes rig pa'i gnas dang sngags kyi rnal 'byor la rang byan chud pa des/_yum 'brom bza' ma bsod nams rgyan ma bdag gir bzhes pa'i sras su skye ba'i myu gu bzung /_rab byung lnga pa'i phur bu sa sprel dbo zla ba'i tshes bcur/_zhing gi nye logs na kha zhig tu sku 'khrungs/_gsung bye ba tsam nas skyes bu dam pa'i rigs gsal bar sad/_lo lnga nas 'bri klog brda' bstan pa tsam gyis mkhyen/_lo bdun pa nas yab la mnga' bdag pa'i bla ma zhi drag_/bka' brgyad bde 'dus sogs kyi dbang lung man ngag phyag bzhes bcas pa dang /_sman rtsis sogs kyang gsan cing kun chub par mdzad/_bcu gnyis pa la bsam yas su mkhan po bsam 'grub rin chen dang slob dpon kun dga' 'od zer las rab tu byung ba'i mtshan tshul khrims blo gros su gsol/_'dul ba la sbyangs shing bshad gsar mdzad pas mkhas pa'i snyan grags thob/_bcu dgu pa la gsang phu ne'u thog tu slob dpon btsan dgon pa dang khyad par bla brang pa chos dpal rgyal mtshan dang gzhon nu rin chen gnyis las phar tshad kyi gzhung 'grel gsan cing mtha' dag byang chub/_slob dpon gzhon nu rgyal po las dbu ma rtsa 'jug sogs dang /_dpang lo chen po las mngon pa gong 'og dang ting nge 'dzin rgyal po sogs zab mo mdo lnga'i bshad pa/_snyan ngag sogs tha snyad kyi gtsug lag rnams gsan cing khong du chud nas lung rigs smra ba'i sde rnams su gra skor mdzad pas spobs pa bsam gyis mi khyab pas bsam yas pa lung mang po zhes snyan par grags/_de dag gi snga phyi ci rigs par 'bras spungs dan 'bag gi chos grwar slob dpon gzhon nu don grub las mdo sgyu sems gsum/_gsang 'dus spyod rgyud sogs kyi dbang khrid bshad bka'/_slob dpon bkra shis rin chen las bde mchog_/lam 'bras sbyor drug zhi byed/_rdzogs chen sems phyogs skor/_gzhon nu rdo rje las bka' gdams skor/_mthing ma ba grags 'od las bka' brgyad bde 'dus sogs zab gter gyi skor mang po/_gzhan yang rgyal dbang rang byung rdo rje/_sa skya pa bla ma bsod nams rgyal mtshan sogs yongs 'dzin nyi shu lhag tsam las dus der bod yul du grags pa'i mdo sngags man ngag dang bcas pa phal cher gsan cing /_rtsis sogs tha snyad shes bya'i chos tshul mtha' dag la mkhas par mdzad/_mi g.yo ba/_dbyangs can ma/_phag mo dkar mo so sor bsgrubs pas blo gros kyi mthu chen po grub pa'i tshul bstan/_rje btsun sgrol mas rtag tu byin gyis brlabs shing dngos grub stsol ba'i dbugs dbyung thob/_khyad par dgung lo nyer bdun par yi dam lhas lung bstan pa ltar rig 'dzin chen po ku mA ra dza'i spyan sngar byon te snying thig chen mo'i dbang rgyud man ngag mtha' dag gtso bor gyur pa'i smin grol gyi chos kyi bdud rtsi mtha' yas pa bzhes shing bya bral kun spangs pa kho na'i tshul gyis lo bdun du sgrub pa nyams bzhes snying por mdzad pas bla ma dang lhag pa'i lha du mas byin gyis brlabs shing rig pa tshad pheb chen po'i sa la gshegs te longs sku'i zhing khams nyul ba'i tshul mdzad/_shan pa srog sgrub mas gter dpe dngos su phul cing o rgyan yab yum gyis byin gyis brlabs pa la brten man ngag mkha' 'gro snying thig gi bka' babs/_dgongs gter bstan bcos kyi tshul du snying thig rnam gnyis kyi bka'i bsdu ba yang tig gsum gyis gtan la phab cing rgyab chos su mdzod chen bdun dang shing rta rnam gsum sogs rgya cher bstsal pas gtso bor zab mo dgongs pa'i gter zhes grags pa thams cad kyi rgyal por grub pas na byang pa bdag pos kyang /_dri med 'od zer kun mkhyen thugs gter mdzod/_/sgo 'phar 'byed la gzhan gyis 'gran zla bral/_/zhes bsngags pas mtshon no/_/de lta bu'i rdzogs pa chen po man ngag sde'i chos kyi 'khor lo rgya cher bskor cing seng ge'i sgra chen po bsgrags pas gangs can ljongs su khyab par mdzad cing rgyun da lta'i bar du ma nyams pas bka' drin bsam gyis mi khyab/_mthar dgung lo lnga bcu rtsa drug bzhes pa chu mo yos kyi lo rgyal zla ba'i bco brgyad la mchims phu nags kyi dur khrod chen por rtags dang cho 'phrul mtha' yas pa 'du mdzad de mngon par byang chub pa'i sa la gshegs so/_/bye brag tu gong gi lung bstan gyi don rang nyid rtogs pa mngon tu gyur pas sa gter rgya cher bzhes pa ma mdzad na'ang bsam yas mchims phu nas sgron bzhi'i 'od gsal sogs shog dril gsum tsam bzhes pa gtan la phab nas deng sang sku'i skye mtha' pad+ma gling pa'i kun bzang dgongs 'dus kyi chos sder chos tshan lnga bzhugs pa 'di yin la/_dgongs gter yang tig rnam gsum gyi smin grol rgya brten yongs su rdzogs pa dang /_mdzod bdun ngal gso skor gsum/_phyogs bcu mun sel sogs kyi lung dang khrid rgyun ci rigs/_gsung thor bu'i skor sogs deng sang rgyun bzhugs so cog 'bad pa chen pos nyan cing /_khyad par snying thig chen mo ma bu'i khrid tshul kun mkhyen gnyis pa rdo rje gzi brjid kyi zhal snga nas nyams khrid kyi tshul du zhus shing nyams len gyi 'brel 'jog dang khrid yig 'dus gsal du spel/_yang khrod kun bzang bde chen 'od gsal gling gi sgom grar nyams len khrigs chags su btsugs pa sogs phyogs 'di'i bstan pa la'ang bya ba cung zad byas pa yin cing /_phyis 'dir rje bla mar bka' babs pa'i man ngag mkha' 'gro yang tig gi snying po mkha' 'gro'i zab tig rim pa gsum pa zab 'dril khyad par can bzhugs pa'ang skal pa bzang po'i dpyid du thob
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
༈།ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ནི། རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱི་གཏེར་ལུང་ལས་གསལ་བ་ལྟར། ཀཾ་པོ་གནས་དང་ཉེ་བའི་ཡུལ་ཕྱོགས་དབྲ་པར་གྲགས་པའི་བྱེ་བྲག་བྱེས་པ་ཞེས་པའི་སའི་ཆར་ཡབ་སྔགས་འཆང་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་དང་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དཀོན་མཆོག་སྒྲོན་མ་ཞེས་པའི་སྲས་སུ་ཤིང་མོ་གླང་གི་ལོ་ལ་སྐུ་བལྟམས། གྲུབ་དབང་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོར་གུར་དྲག་གི་དབང་གསན་ནས་མཚན་དབང་དྲག་རྒྱ་མཚོར་བཏགས། དགུང་ལོ་བདུན་ཙམ་ནས་ཡི་གེ་བསླབ་པ་བརྡའ་བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་མཁྱེན། ཆུང་ངུ་ནས་ངེས་འབྱུང་སོགས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བག་ཆགས་གསལ་བར་སད་པས་དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་དུས་ཀཿཐོག་ཏུ་ཆོས་བྲོས་ལ་བྱོན། ལམ་བར་ནས་སྒ་རྗེ་ཁམས་གོང་དགོན་དུ་རྗེ་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚོ་ལས་དབང་དང་གདམས་ཁྲིད་མང་དུ་གསན། སླར་ཀཿཐོག་ཏུ་ཕེབས། མཉམ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ལས་རྫོགས་ཆེན་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་སོགས་ཉམས་ཁྲིད་དུ་མ་གསན་ནས་གནས་ལུགས་ལ་རང་དབང་འབྱོར་བར་མཛད། སླར་ཡབ་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ཆོས་ལུང་རི་ཁྲོད་སོགས་དབེན་པའི་གནས་ཁོ་ནར་རྗེ་བཙུན་བཞད་པ་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་ལ་འགྲན་བཟོད་པའི་དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོར་བཟུང་བས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་གཟིགས། ཡེ་ཤེས་དང་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་ཆོས་སྲུང་རྣམས་བྲན་དུ་འཁོལ་ཞིང་ལྷ་སྲིན་གཞི་བདག་རྣམས་ཀྱིས་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ་བ་སོགས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས། ཁྱད་པར་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཚུལ་ནི། དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་དུས་ནས་གཏེར་གྱི་ལུང་བསྟན་མང་དུ་བྱུང་ཡང་ཇི་མི་སྙམ་དུ་བཞག་པ་ན། སླར་ཡང་གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་དྲུང་དུ་སོང་ཞིག་པའི་ལུང་བསྟན་བྱུང་བ་ལྟར་སྤོ་བོར་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དྲུང་དུ་བྱོན་པས་ཐུགས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་བཏགས་ཤིང་། ཟབ་གཏེར་གསར་བཞེས་ཀྱིས་མཚོན་དབང་ཁྲིད་གདམས་པ་མང་དུ་བསྩལ། དངོས་གྲུབ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཡོད་ཚུལ་ལུང་བསྟན་གསལ་བར་བསྩལ་ནས། མི་རིང་བར་རིག་འཛིན་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བཀས་བསྐུལ་ཏེ་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ཕེབས། མཁའ་ཀློང་རི་ཁྲོད་ཅེས་པར་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས། དགུང་གྲངས་སོ་གཉིས་སུ་སོན་པ་ས་ཕོ་སྤྲེའུ་ལོར་རྣལ་འབྱོར་བ་སྐུ་མདོག་དམར་སྨུག་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན་ཞིག་གིས་ཁ་བྱང་དངོས་སུ་བསྩལ། དེ་ཉིད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ངེས་ཤེས་རྙེད་དེ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏེར་སྒྲུབ་ཚགས་སུ་ཚུད་པར་མཛད་ནས་གཏེར་ཁ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ནི། ས་ཁྱི་ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་བཅུ་ལ་ཁེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་བྲག་ནས་སྐུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དང་། རྩ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་སྐོར་རྣམས་གསང་སྟབས་སུ་བཞེས་ཏེ་ཉམས་བཞེས་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། རིམ་པར་གཏེར་ཁ་གཉིས་པ་ལི་ཐང་གནམ་ཆེན་བྲག་དཀར་ནས་གུར་དྲག་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར། གསུམ་པ་སྒྲོལ་མ་བྲག་གི་མགུལ་ནས་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྙན་བརྒྱུད་གཙུག་རྒྱན་ནོར་བུ། བཞི་པ་ར་རི་བར་གྱི་བྲག་ནས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་ཀུན་ཟབ། ལྔ་པ་ཁེ་ནང་གཏེར་གནས་གསུམ་ནས་བི་མ་ལའི་ཆོས་གཏེར་མན་ངག་ཟབ་པ་སྐོར་གསུམ། དྲུག་པ་རོལ་པ་བདེ་ཆེན་ཁང་ནས་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས། བདུན་པ་སྔོ་རྒྱ་གནས་ནས་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སོགས་དང་། བརྒྱད་པ་སྣ་བྲག་དཀར་རྡོ་རྗེའི་ཡང་རྫོང་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད། དགུ་པ་ཤིང་སྒོ་གངས་ར་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་མེད། བཅུ་པ་གནས་དེའི་གཡུ་མཚོ་ནས་མཁའ་འགྲོ་ཡང་གསང་བླ་མེད། བཅུ་གཅིག་པ་དེའི་བོན་གནས་ནས་བོན་གཏེར། བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་ཡང་ཁོལ། བཅུ་གསུམ་པ་ཕ་ཝཾ་བོན་མོ་ནས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ལུང་བསྟན་དང་བསྟན་སྲུང་དྲག་སྔགས་སྐོར། བཅུ་བཞི་པ་ངོ་ཐི་གཡུང་དྲུང་ནས་ཟབ་གཏེར་གཅིག །བཅོ་ལྔ་པ་ཀཿཐོག་དམ་ཕུག་དང་ཉེ་བ་ནས་དམ་པ་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས་སྦས་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གླེགས་བམ་ཞིག་ཡང་གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས་པ་རྣམས་ལས། ངོ་ཐིའི་གཏེར་ཁ་ད་ལྟ་མི་གསལ་བས་མི་བགྲང་། བི་མ་ལའི་ཟབ་པ་སྐོར་གསུམ་གཏེར་གནས་ཐ་དད་པས་སོ་སོར་བགྲངས་པའི་བཅུ་དྲུག་ཏུ་གྲགས་ཤིང་། དེ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་སྐུའི་རིགས་དང་ཐུགས་རྟེན་ཕྱག་མཚན་ཁྱད་འཕགས། དམ་རྫས་མྱང་གྲོལ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་སྤྱན་དྲངས། ཕལ་ཆེར་ཆོས་བཀའ་ཡོངས་རྫོགས་གཏན་ལ་ཕབས། སོ་སོའི་གཏེར་སྒྲུབ་རྟགས་ཐོན་པར་མཛད། འགའ་ཞིག་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས། ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་བཞེས་མཐར་ཕྱིན་པའི་དབང་གིས་རྗེ་འདི་ཉིད་གཏེར་ཕྲན་ཙམ་གྱི་དབང་སྐལ་ལ་གཏེར་ཆེན་གྱི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་ཤིང་འགྲོ་དོན་ཤིན་ཏུ་རླབས་ཆེ་བར་གྱུར། མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱང་ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། ཧཱུྃ་ནག་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་སོགས་མང་དུ་གྲགས། བྲག་གཡང་གཟར་པོ་དང་མཚོ་ཆེན་གྱི་དབུས་སུ་ཆིབས་དང་བཅས་ཏེ་ཕེབས་ཤིང་ཆིབས་པས་ཀྱང་ཞབས་རྗེས་ལན་མང་དུ་བཞག་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་བསམ་ལས་འདས།སྙིགས་དུས་ཀྱི་འདྲེ་རྒོད་མ་རུངས་པ་མང་པོ་དངོས་སུ་སྲོག་སྙིང་འཕྲོག་ནས་དམ་ལ་བཏགས་པ་དང་བསྐྲད་ཅིང་མནན་པ་དང་། ཨར་ལ་གཏད་པ་སོགས་ཀྱིས་ཡུལ་ལྗོངས་མང་པོའི་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པ་བསྩལ། སོག་པོའི་རྒྱལ་པོའི་མཁའ་འགྲོའང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་དད་དེ་དགོན་གནས་དང་བསྙེན་བཀུར་ཕུལ། ས་སྐྱོང་སྡེ་དགེ་སོགས་མི་ཆེན་མང་པོས་བླ་མར་བཀུར། མདོ་སྨད་ཀྱི་ལྗོངས་ཕལ་ཆེར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་གནས་སྒོ་མང་པོ་ཕྱེས། སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེའི་གདན་དུ་བཞུགས་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བསྐྱངས་ཏེ་བསྟན་པ་རྨང་ནས་གསོས། གདན་ས་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་གཙོར་གྱུར་པའི་གནས་ཆེན་རྣམས་སུ་རྟེན་བཞེངས་ཀྱང་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་བ་སོགས་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་པ་ཆུ་སྤྲེལ་སྤྲེའུ་ཟླ་བའི་ཉེར་གསུམ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་མཚན་་་དུ་མ་དང་བཅས་མཁའ་སྤྱོད་པདྨ་འོད་དུ་གཤེགས་ཤིང་སྐུ་གདུང་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཕུང་པོར་གྱུར་པས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་གྱི་གནས་ལ་བཀོད་དོ། །རྒྱུད་འཛིན་གཙོ་བོ་བསོད་ནམས་ལྡེའུ་བཙན་སོགས་རྒྱལ་སྲས་སྐུ་མཆེད་རྣམས་དང་། དབོན་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར། ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བདལ་ལྷུན་གྲུབ། ཏ་བླ་པདྨ་ནོར་བུ་སོགས་བཟང་ལ་གྲངས་མང་བ་བྱོན་ཅིང་མདོ་སྨད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཕལ་ཆེར་ཆོས་རྒྱུན་གྱིས་ཁྱབ། གཏེར་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་དང་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཁྲིད་སྲོལ་བཅས་དར་རྒྱས་སུ་བཞུགས་ཤིང་ཆོས་སྐོར་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རྣམས་བདག་གིས་ཀྱང་ཐོབ་བོ།
lang gro lo tsA ba dkon mchog 'byung gnas kyi rnam 'phrul gter ston rig 'dzin chen po klong gsal snying po ni/_rig 'dzin bdud 'dul rdo rje sogs kyi gter lung las gsal ba ltar/_kaM po gnas dang nye ba'i yul phyogs dbra par grags pa'i bye brag byes pa zhes pa'i sa'i char yab sngags 'chang kun dga' don grub dang yum sgrol ma dkar mos byin gyis brlabs pa'i dkon mchog sgron ma zhes pa'i sras su shing mo glang gi lo la sku bltams/_grub dbang bstan pa rgya mtshor gur drag gi dbang gsan nas mtshan dbang drag rgya mtshor btags/_dgung lo bdun tsam nas yi ge bslab pa brda' bstan pa tsam gyis mkhyen/_chung ngu nas nges 'byung sogs dam pa'i chos kyi bag chags gsal bar sad pas dgung lo nyer gnyis dus kaHthog tu chos bros la byon/_lam bar nas sga rje khams gong dgon du rje chos skyong rgya mtsho las dbang dang gdams khrid mang du gsan/_slar kaHthog tu phebs/_mnyam med dkon mchog rgyal mtshan las rdzogs chen dgongs pa zang thal sogs nyams khrid du ma gsan nas gnas lugs la rang dbang 'byor bar mdzad/_slar yab yul phyogs su phebs te chos lung ri khrod sogs dben pa'i gnas kho nar rje btsun bzhad pa rdo rje'i rnam thar la 'gran bzod pa'i dka' thub kyis sgrub pa'i dam bca' brtan por bzung bas rtsa gsum rgya mtsho'i zhal gzigs/_ye shes dang las las grub pa'i chos srung rnams bran du 'khol zhing lha srin gzhi bdag rnams kyis srog gi snying po phul ba sogs grub pa'i go 'phang mthon por gshegs/_khyad par zab mo gter gyi bka' babs tshul ni/_dgung lo nyer brgyad tsam gyi dus nas gter gyi lung bstan mang du byung yang ji mi snyam du bzhag pa na/_slar yang gter chen bdud 'dul rdo rje'i drung du song zhig pa'i lung bstan byung ba ltar spo bor rig 'dzin chen po de nyid kyi drung du byon pas thugs kyis shin tu btags shing /_zab gter gsar bzhes kyis mtshon dbang khrid gdams pa mang du bstsal/_dngos grub gter gyi bka' babs yod tshul lung bstan gsal bar bstsal nas/_mi ring bar rig 'dzin de nyid kyis bkas bskul te rang yul du phyir phebs/_mkha' klong ri khrod ces par bsnyen sgrub la bzhugs pa'i skabs/_dgung grangs so gnyis su son pa sa pho spre'u lor rnal 'byor ba sku mdog dmar smug rus pa'i rgyan can zhig gis kha byang dngos su bstsal/_de nyid gu ru rin po che'i rnam 'phrul du nges shes rnyed de lo gnyis kyi khongs su gter sgrub tshags su tshud par mdzad nas gter kha thams cad kyi thog ma ni/_sa khyi hor zla dang po'i tshes bcu la khe mi 'gyur rdo rje'i brag nas sku gsum rdo rje snying po dang /_rtsa gsum rdo rje snying po'i skor rnams gsang stabs su bzhes te nyams bzhes mthar phyin par mdzad/_rim par gter kha gnyis pa li thang gnam chen brag dkar nas gur drag ye shes rab 'bar/_gsum pa sgrol ma brag gi mgul nas srong btsan sgam po'i thugs rje chen po snyan brgyud gtsug rgyan nor bu/_bzhi pa ra ri bar gyi brag nas rdzogs pa chen po yang snying kun zab/_lnga pa khe nang gter gnas gsum nas bi ma la'i chos gter man ngag zab pa skor gsum/_drug pa rol pa bde chen khang nas bka' brgyad bde gshegs yongs 'dus/_bdun pa sngo rgya gnas nas gnam lcags kyi rdo rje sogs dang /_brgyad pa sna brag dkar rdo rje'i yang rdzong nas tshe sgrub yang gsang bla med/_dgu pa shing sgo gangs ra nas thugs rje chen po yang gsang bla med/_bcu pa gnas de'i g.yu mtsho nas mkha' 'gro yang gsang bla med/_bcu gcig pa de'i bon gnas nas bon gter/_bcu gnyis pa rdzogs pa chen po sgyu 'phrul gsang ba yang khol/_bcu gsum pa pha waM bon mo nas phyi nang gsang ba'i lung bstan dang bstan srung drag sngags skor/_bcu bzhi pa ngo thi g.yung drung nas zab gter gcig_/bco lnga pa kaHthog dam phug dang nye ba nas dam pa bde gshegs kyis sbas pa'i sgyu 'phrul glegs bam zhig yang gter du spyan drangs pa rnams las/_ngo thi'i gter kha da lta mi gsal bas mi bgrang /_bi ma la'i zab pa skor gsum gter gnas tha dad pas so sor bgrangs pa'i bcu drug tu grags shing /_de rnams dang lhan cig sku'i rigs dang thugs rten phyag mtshan khyad 'phags/_dam rdzas myang grol shin tu mang po spyan drangs/_phal cher chos bka' yongs rdzogs gtan la phabs/_so so'i gter sgrub rtags thon par mdzad/_'ga' zhig yang gter du sbas/_thugs bskyed smon lam rgya che zhing bskyed rdzogs nyams bzhes mthar phyin pa'i dbang gis rje 'di nyid gter phran tsam gyi dbang skal la gter chen gyi dngos grub brnyes shing 'gro don shin tu rlabs che bar gyur/_mtshan gyi rnam grangs kyang o rgyan mdo sngags gling pa/_hU~M nag nam mkha'i rdo rje sogs mang du grags/_brag g.yang gzar po dang mtsho chen gyi dbus su chibs dang bcas te phebs shing chibs pas kyang zhabs rjes lan mang du bzhag pa sogs rdzu 'phrul gyi bkod pa bsam las 'das/snyigs dus kyi 'dre rgod ma rungs pa mang po dngos su srog snying 'phrog nas dam la btags pa dang bskrad cing mnan pa dang /_ar la gtad pa sogs kyis yul ljongs mang po'i 'gro ba rnams la mi 'jigs pa'i sbyin pa bstsal/_sog po'i rgyal po'i mkha' 'gro'ang rdzu 'phrul gyis dad de dgon gnas dang bsnyen bkur phul/_sa skyong sde dge sogs mi chen mang pos bla mar bkur/_mdo smad kyi ljongs phal cher zhabs kyis bcags shing gnas sgo mang po phyes/_sku tshe'i smad la kaHthog rdo rje'i gdan du bzhugs nas chos kyi phrin las bskyangs te bstan pa rmang nas gsos/_gdan sa chen po 'di nyid gtsor gyur pa'i gnas chen rnams su rten bzhengs kyang rgya chen po gnang ba sogs mdzad pa thams cad mthar phyin nas dgung lo drug cu re brgyad pa chu sprel spre'u zla ba'i nyer gsum la ngo mtshar ba'i rtags mtshan du ma dang bcas mkha' spyod pad+ma 'od du gshegs shing sku gdung ring bsrel gyi phung por gyur pas kyang thams cad ngo mtshar gyi gnas la bkod do/_/rgyud 'dzin gtso bo bsod nams lde'u btsan sogs rgyal sras sku mched rnams dang /_dbon bkra shis 'od zer/_kun bzang khyab bdal lhun grub/_ta bla pad+ma nor bu sogs bzang la grangs mang ba byon cing mdo smad kyi phyogs phal cher chos rgyun gyis khyab/_gter chos rnams kyi dbang lung gi rgyun dang rdo rje snying po'i khrid srol bcas dar rgyas su bzhugs shing chos skor gtso bor gyur pa rnams bdag gis kyang thob bo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Kunzang Dechen Gyalpo
ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་   •   Kun bzang bde chen rgyal po
Name in the Tertön Gyatsa: ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་སྨོན་ལམ་རྡོ་རྗེ་
Volume 1 Text 6, Pages 654-656
Buddhist Digital Resource Center

།ཨ་ཙ་ར་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའམ་སྨོན་ལམ་རྡོ་རྗེ་ནི། བསམ་ཡས་རྒོད་དཀར་ལའི་ཞོལ་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་ལྔ་ཙམ་ནས་ལྷ་འདྲེ་དམ་ལ་འདོགས་པ་སོགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཤུགས་འབྱུང་དུ་སྤྱད། བསམ་ཡས་རབ་བྱུང་གྲྭ་ཚང་དང་འཕྱོང་རྒྱས་དཔལ་རིར་གསན་སྦྱང་མཛད། རྩུབ་རི་གྲུབ་ཆེན་སོགས་ལས་གདམས་ཁྲིད་མང་དུ་གསན། ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་རྩ་བའི་བླ་མར་བསྟེན། དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་པར་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་ལ་བརྟེན། ཉེར་དྲུག་ལོར་ཀོང་སྟོད་དྭགས་སྨད་རོལ་བུའི་གནས་ནས་རིགས་ལྔ་སྙིང་པོའི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས། དེ་ནས་རིམ་པར་སྤུ་བོ་དགའ་བ་ལུང་བསམ་ཡས་ཀྱི་སྐོར་སོགས་ནས་ཆོས་དང་རྟེན་དང་དམ་རྫས་མང་པོ། རྒྱང་རྩེའི་ཉེ་འདབས་རྩེ་ཆེན་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་ནས་ཇོ་བོ་རྗེས་སྦས་པའི་མོས་པ་རྣམ་བཞིའི་གདམས་ཟབ་སོགས་སྔ་ཕྱིར་གཏེར་ཁ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་བཞེས་པར་གྲགས་ཤིང་དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་ངོ་མཚར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་མང་པོའང་བསྟན། གཞན་ཡང་དྭགས་པོ་ལ་ཐོག་ཟུར་མཁར་གྱི་ཕུག་གནམ་ལྕགས་བྲག་ནས་གསོ་དཔྱད་ངོ་མཚར་ཅན་སྨན་གཞོང་ཨ་རུ་ར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སོགས་གཏེར་དུ་བཞེས་ཀྱང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དབང་གིས་འདབས་གཏེར་དུ་སྦས། རྒྱལ་ཚབ་དེ་མོ་རིན་པོ་ཆེས་ཏི་ཤྲཱིར་བཀུར་ཞིང་བསམ་ཡས་ཞིག་གསོས་དུས་ས་འདུལ་ཡང་མཛད། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་བླུག་སྐུ་སྟོང་ཕྲག་ཕུལ་བ་དེང་སང་རིག་འཛིན་ལྷ་ཁང་དུ་གྲགས། ལྷ་ལྡན་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་མཇལ་དུས་ཐུགས་ཀ་ནས་རིང་བསྲེལ་སྲན་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་ཞིང་ལུང་བསྟན་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ། དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རྒྱུད་ཉག་ཕྲ་བ་ལ་བདག་ཆེན་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་སྐུ་རིམ་ཞུས་པས་གདུང་རྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་འཁྲུངས་བ་སོགས་མཛད་བཟང་གི་རླབས་ཆེ། ཀོང་པོར་ཆོས་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས་འབྲུག་ཐང་དགོན་ཕུལ་བ་ལ་གདན་ཆགས་ནས་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་ཐར་པའི་ས་བོན་བསྐྲུན་ཏེ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས། ཆོས་བརྒྱུད་ཐོར་བུ་ཙམ་བྱུང་ཞིང་ཁོ་བོས་ཀྱང་རྩ་གསུམ་ཟབ་མོ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཙམ་ཞིག་ཐོས་སོ།
a tsa ra dpal dbyangs kyi rnam 'phrul kun bzang bde chen rgyal po'am smon lam rdo rje ni/_bsam yas rgod dkar la'i zhol du 'khrungs/_dgung lo lnga tsam nas lha 'dre dam la 'dogs pa sogs brtul zhugs kyi spyod pa shugs 'byung du spyad/_bsam yas rab byung grwa tshang dang 'phyong rgyas dpal rir gsan sbyang mdzad/_rtsub ri grub chen sogs las gdams khrid mang du gsan/_khyad par rig 'dzin thugs mchog rdo rjes rjes su bzung zhing rtsa ba'i bla mar bsten/_dgung lo bcu gcig par gter gyi kha byang phyag tu son pa la brten/_nyer drug lor kong stod dwags smad rol bu'i gnas nas rigs lnga snying po'i skor rnams spyan drangs/_de nas rim par spu bo dga' ba lung bsam yas kyi skor sogs nas chos dang rten dang dam rdzas mang po/_rgyang rtse'i nye 'dabs rtse chen sgrol ma lha khang nas jo bo rjes sbas pa'i mos pa rnam bzhi'i gdams zab sogs snga phyir gter kha bco brgyad tsam bzhes par grags shing de dag gi skabs su ngo mtshar ba'i rdzu 'phrul gyi bkod pa mang po'ang bstan/_gzhan yang dwags po la thog zur mkhar gyi phug gnam lcags brag nas gso dpyad ngo mtshar can sman gzhong a ru ra rnam par rgyal ba sogs gter du bzhes kyang rten 'brel gyi dbang gis 'dabs gter du sbas/_rgyal tshab de mo rin po ches ti shrIr bkur zhing bsam yas zhig gsos dus sa 'dul yang mdzad/_o rgyan rin po che'i blug sku stong phrag phul ba deng sang rig 'dzin lha khang du grags/_lha ldan shAkya mu ni mjal dus thugs ka nas ring bsrel sran 'bru tsam zhig spyi bor phebs pa kun gyis mthong zhing lung bstan khyad par can thob/_dpal sa skya pa'i gdung rgyud nyag phra ba la bdag chen kun dga' blo gros kyi bka' bzhin sku rim zhus pas gdung rgyud rin po che 'khrungs ba sogs mdzad bzang gi rlabs che/_kong por chos gling sprul sku 'jig rten dbang phyug gis 'brug thang dgon phul ba la gdan chags nas gdul bya mtha' yas pa la thar pa'i sa bon bskrun te ngo mtshar ba'i ltas dang bcas gzhan don du gshegs/_chos brgyud thor bu tsam byung zhing kho bos kyang rtsa gsum zab mo kun 'dus kyi chos skor tsam zhig thos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Kunzang Ngedön Wangpo
ཀུན་བཟང་ངེས་དོན་དབང་པོ་   •   Kun bzang nges don dbang po
Name in the Tertön Gyatsa: ཀཿ་ཐོག་པ་ཀུན་བཟང་ངེས་དོན་དབང་པོ་
Volume 1 Text 6, Pages 748-749
Buddhist Digital Resource Center

།གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གྲགས་པ་ཀཿཐོག་པ་ཀུན་བཟང་ངེས་དོན་དབང་པོ་ཞེས་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་ཀྱང་དོན་གྱིས་ལུང་་་་་་་བསྟན་པ་ལྟར་གཏེར་འབྱིན་གྱི་གང་ཟག་ཏུ་ངེས་ཀྱང་ཚངས་སྤྱོད་ལ་ཐུགས་ཞེན་ཆེས་པས་སྔགས་སྤྱོད་མ་མཛད་སྟབས་ཟབ་གཏེར་དངོས་ཕྱག་ཏུ་མ་སོན་རུང་། དམ་གཙང་བྱམས་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་དམ་པའི་དག་སྣང་གསུང་རྡོ་རྗེ་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ། དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་དཀར་ཉུང་ངུ་བཞུགས་པ་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས།
gnubs sangs rgyas ye shes kyi rnam 'phrul du grags pa kaHthog pa kun bzang nges don dbang po zhes mkhas grub chen por yongs su grags pa de nyid rig 'dzin 'jigs med gling pas kyang don gyis lung bstan pa ltar gter 'byin gyi gang zag tu nges kyang tshangs spyod la thugs zhen ches pas sngags spyod ma mdzad stabs zab gter dngos phyag tu ma son rung /_dam gtsang byams gsum gyi byin rlabs la brten dam pa'i dag snang gsung rdo rje dbang chog dang bcas pa/_dgongs gter sgrol dkar nyung ngu bzhugs pa bdag gis kyang nos
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Kunga Buma
ཀུན་དགའ་འབུམ་མ་   •   Kun dga' 'bum ma
Name in the Tertön Gyatsa: མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུན་དགའ་འབུམ་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 547-549
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།རྒྱལ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་མ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུན་དགའ་འབུམ་པ་ནི་འོན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་མཁར་དུ། ཡབ་གཙང་པ་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་དང་། ཡུམ་ཤེལ་དཀར་བཟའ་རྡོ་རྗེ་འཚོའི་སྐྱེ་བ་མཚན་ལྡན་ལྷ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྤྲེའུ་ལོར་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་དྲུག་པར། གདན་ས་མཐིལ་གྱི་སྤྱན་སྔ་ཚེས་བཞི་རྙིང་མ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། མཚན་ཀུན་དགའ་འབུམ་དུ་གསོལ། དེ་ལ་སོགས་པའི་བླ་མ་མང་དུ་བསྟེན་ཅིང་། གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་ཆོས་ཚུལ་མང་པོ་དང་དབང་ཁྲིད་གདམས་པ་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཅིང་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་མཛད་པས། ཐུགས་དམ་གྱི་རྟོགས་པ་ཀློང་དུ་གྱུར། ཁྱད་པར་དུ་ནུབ་གཅིག་གི་སྲོད་འཁོར་ཙམ་ལ། ཀྱེ་སྐལ་ལྡན་ལས་ཅན་མ་ཁྱོད། སྦྲགས་ཡང་རྫོང་གི་འོད་གསལ་ཕུག་ཅེས་བྱ་བར། ལོ་བདུན་ཟླ་བ་བདུན་ཞག་བདུན་དུ་ཟ་མ་བདུན་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛོད་ཅིག་དང་། ཌཱ་ཀིའི་ལུང་བསྟན་དང་། མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཞིང་སོགས་མཇལ་བ་ཡོད་དོ། །ཟེར་བ་ཞིག་གསན་ནས། སྦྲགས་ཡང་རྫོང་གི་བྱེ་བྲག་རྫོང་ཤེལ་གྱི་འོད་གསལ་ཕུག་ཏུ་ལོ་བདུན་ཏུ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་པས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་ལུང་བསྟན་ནས་ཕུག་པ་དེ་ཉིད་ནས་མ་རྒྱུད་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་ཆོས་སྐོར་ཆ་ལག་དང་བཅས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས། དབུས་སྟོད་སྨད་ཀུན་ཏུ་སྐལ་ལྡན་མང་པོ་ལ་གནང་བས་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད། ཁྱད་པར་དུ་གཏེར་ལུང་ལས་བྱུང་བ་བཞིན་འགྲོ་མགོན་དུང་མཚོ་རས་པ་ལ་གནང་། དེ་ནས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་ནའང་དེང་སང་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་ལ་ཁོ་བོས་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་ནས་དཔེ་རྙིང་ཞིག་རྙེད། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་དང་བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བཀའ་བབས་པའི་སྨིན་གྲོལ་གདམས་སྐོར་རྫོགས་པར་ཞུས་ནས་གཞན་ལའང་སྤེལ། མཁའ་འགྲོ་མ་འདིས་སྦྲགས་ཡང་རྫོང་གི་གནས་སྒོ་ཡང་། གཏེར་འདོན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཕྱེས་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་དུས་གྲ་དོལ་གཞུང་གསུམ། སྐྱི་གཡོར་ཡར་འོན། ཀློ་རྡོ་བསམ་ཡས་ཟུར་མཁར་རྣམས་སུ་མེ་ཏོག་གི་ཆར་བབས་པ་དང་། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྒྲོག་པ་བྱུང་། ཕྱོགས་འདུས་ཀྱི་བླ་མ་མི་དཔོན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སོགས་གྲྭ་པ་བུ་སློབ་ཀྱང་མང་དུ་འདུས་ཤིང་ཆོས་དང་གདམས་པ་ཞུ་བ་བགྲང་བ་ལས་འདས། མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས། འོན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཡང་དགོན་དང་། རྗེ་མོ་མཆོད་རྟེན་གྱི་དགོན་པར་ཞག་བདུན་དུ་སྐུ་མཚམས་མཛད་ནས། སྒྲ་དང་འོད་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་མཚར་གྱི་ལྟས་བཟང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས། སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གྲུབ་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ།
rgyal yum ye shes mtsho rgyal gyi rnam 'phrul gnyis kyi phyi ma mkha' 'gro ma kun dga' 'bum pa ni 'on gyi bkra shis rdo mkhar du/_yab gtsang pa rdo rje dbang phyug dang /_yum shel dkar bza' rdo rje 'tsho'i skye ba mtshan ldan lha skyid dpal 'dzom gnyis kyi sras su spre'u lor 'khrungs/_dgung lo drug par/_gdan sa mthil gyi spyan snga tshes bzhi rnying ma grags pa rgyal mtshan la gtsug phud phul/_mtshan kun dga' 'bum du gsol/_de la sogs pa'i bla ma mang du bsten cing /_gsang sngags gsar rnying gi chos tshul mang po dang dbang khrid gdams pa mtha' yas pa gsan cing sgrub pa kho na mdzad pas/_thugs dam gyi rtogs pa klong du gyur/_khyad par du nub gcig gi srod 'khor tsam la/_kye skal ldan las can ma khyod/_sbrags yang rdzong gi 'od gsal phug ces bya bar/_lo bdun zla ba bdun zhag bdun du za ma bdun du sgrub pa mdzod cig dang /_DA ki'i lung bstan dang /_mkha' spyod kyi zhing sogs mjal ba yod do/_/zer ba zhig gsan nas/_sbrags yang rdzong gi bye brag rdzong shel gyi 'od gsal phug tu lo bdun tu rtse gcig tu sgrub pa la bzhugs pas/_rdo rje phag mos lung bstan nas phug pa de nyid nas ma rgyud gsang ba lam khyer gyi chos skor cha lag dang bcas gter nas gdan drangs/_dbus stod smad kun tu skal ldan mang po la gnang bas smin grol la bkod/_khyad par du gter lung las byung ba bzhin 'gro mgon dung mtsho ras pa la gnang /_de nas phyogs kun tu rgya cher 'phel na'ang deng sang dpe lung gi rgyun shin tu dkon pa la kho bos yar lung shel brag nas dpe rnying zhig rnyed/_gter chen mchog gyur gling pas sngon gnas rjes dran dang byin rlabs nye brgyud du bka' babs pa'i smin grol gdams skor rdzogs par zhus nas gzhan la'ang spel/_mkha' 'gro ma 'dis sbrags yang rdzong gi gnas sgo yang /_gter 'don pa dang lhan cig tu phyes pa yin te de dus gra dol gzhung gsum/_skyi g.yor yar 'on/_klo rdo bsam yas zur mkhar rnams su me tog gi char babs pa dang /_mkha' 'gro ma rnams kyis rol mo'i sgra sgrog pa byung /_phyogs 'dus kyi bla ma mi dpon dge ba'i bshes gnyen sogs grwa pa bu slob kyang mang du 'dus shing chos dang gdams pa zhu ba bgrang ba las 'das/_mdzad pa mthar phyin nas/_'on gyi bkra shis yang dgon dang /_rje mo mchod rten gyi dgon par zhag bdun du sku mtshams mdzad nas/_sgra dang 'od dang me tog gi char 'bab pa la sogs pa'i ngo mtshar gyi ltas bzang bsam gyis mi khyab pa dang bcas/_sku lus ma spangs par 'ja' lus rdo rje'i sku grub par mdzad pa yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Kunpang Dawö
ཀུན་སྤངས་ཟླ་འོད་   •   Kun spangs zla 'od
Name in the Tertön Gyatsa: ཀུ་ས་སྨན་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 418-420
Buddhist Digital Resource Center

ལ་སྟོད་བཙན་ཡུལ་མཚོན་ལ་སོ་ནམ་བྱེད༔ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་པོའི་དཔོན་རྒྱུད་འབངས་ཀྱིས་ནོན༔ ལྷོ་གཏེར་གཏེར་ཕྲན་འགའ་ཞིག་སྦས་པ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་ཀུ་ས་སྨན་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་ཀུ་ས་སྨན་པ་ནི། བཻ་རོའི་སྐྱེ་མཐའ་ལྷོ་བྲག་གི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྨན་སྔགས་དཀྱུས་མ། དབེན་གནས་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་ཀུན་སྤངས་ཟླ་འོད་དང་སྨན་པ་པདྨ་སྐྱབས་སུ་གྲགས། ཀུ་ས་ནི་ས་མིང་དང་སྟོན་པ་ནི་གཞུང་ལུགས་ཅི་རིགས་པ་མཁྱེན་པའི་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀྱིས་སྤ་གྲོ་ཅལ་གྱི་བྲག་སྡིག་རུ་འཛིངས་པ་འདྲ་བ་ནས་གཏེར་ཞལ་ཕྱེས་པ་ལས། གཏེར་སྒྲོམ་དྲིལ་བུའི་དབྱིབས་སོགས་བཞི་བྱུང་བའི་དྲིལ་བུ་ལས་ཆོས། གཤང་ལས་བོན། གཙག་ཆའི་སྒྲོམ་བུ་ལས་སྨན། གབ་རྩེ་ལས་རྩིས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱ་ཆེར་ཐོན་པར་གྲགས་ནའང་དེང་སང་དབང་ལག་གི་བཅུད་ལེན་དཔེ་ལུང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་མ་མཇལ། བོན་སྡེའི་གྲས་ཁུ་ཚའི་ཕུར་ནག་འགར་སྟོན་ལ་བཀའ་བབས་པ་ད་ལྟའི་བར་དབང་ལུང་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་སོགས་དར་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཆེ་བར་གྲགས། བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ལ་གཏེར་ཁ་སྔ་བར་ཕྱི་གསུམ་བྱུང་བའི་སྔ་མ་རྩ་གསུམ་རིགས་བསྡུས་སྤྱི་སྤུངས་ཆེན་མོ་གཏེར་ཆེན་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཆོས་སྐོར་རྒྱ་ཆེར་བཞུགས་པ་ལས་སྙིང་པོ་ཙམ་ཞིག་རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས། བར་པ་འཇའ་ཚོན་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཞེས་རྩ་གསུམ་གནས་བསྒྱུར་གྱི་སྐོར་རིང་བརྒྱུད་དང་ཉེ་བརྒྱུད་ལས་གསན་ཅིང་། ཕྱི་མ་རྩ་གསུམ་གཙོ་བསྡུས་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་གནས་ཆེན་པདྨ་ཤེལ་རི་ནས་ཤོག་སེར་དངོས་སུ་བྱོན་པ་བདག་གིས་ཀྱང་རྩ་བའི་དབང་ལུང་ནོས་པ་ལུགས་འདིར་བརྒྱུད་པ་གསུམ་འདུས་སུ་བགྲང་རུང་ངོ་། །འདི་ཉིད་ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚེའི་སྟོད་གཡུ་ཐོག་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བྱོན་པར་གསལ་བས་བོན་གྱི་གཏེར་འབྱུང་འགའ་རེར་གཡུ་ཐོག་པ་དང་གཅིག་པར་བྱས་ཀྱང་དེ་གཉིས་གཅིག་པའི་གནས་མེད་དོ།
la stod btsan yul mtshon la so nam byed:_'dzam gling rgyal po'i dpon rgyud 'bangs kyis non:_lho gter gter phran 'ga' zhig sbas pa 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston ku sa sman pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston ku sa sman pa ni/_bai ro'i skye mtha' lho brag gi phyogs su 'khrungs/_rten sman sngags dkyus ma/_dben gnas rnams su sgrub pa mdzad pas kun spangs zla 'od dang sman pa pad+ma skyabs su grags/_ku sa ni sa ming dang ston pa ni gzhung lugs ci rigs pa mkhyen pa'i sbas pa'i rnal 'byor chen po ste/_de nyid kyis spa gro cal gyi brag sdig ru 'dzings pa 'dra ba nas gter zhal phyes pa las/_gter sgrom dril bu'i dbyibs sogs bzhi byung ba'i dril bu las chos/_gshang las bon/_gtsag cha'i sgrom bu las sman/_gab rtse las rtsis kyi skor rgya cher thon par grags na'ang deng sang dbang lag gi bcud len dpe lung gnyis ka'i rgyun bzhugs pa tsam las gzhan ma mjal/_bon sde'i gras khu tsha'i phur nag 'gar ston la bka' babs pa da lta'i bar dbang lung bsnyen sgrub kyi rgyun sogs dar zhing byin rlabs che bar grags/_bla rdzogs thugs gsum gyi nang nas yang zab dkon mchog spyi 'dus la gter kha snga bar phyi gsum byung ba'i snga ma rtsa gsum rigs bsdus spyi spungs chen mo gter chen 'di nyid kyis spyan drangs pa'i chos skor rgya cher bzhugs pa las snying po tsam zhig rje bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la yang gter gyi tshul du bka' babs/_bar pa 'ja' tshon las 'phro gling pa'i dkon mchog spyi 'dus zhes rtsa gsum gnas bsgyur gyi skor ring brgyud dang nye brgyud las gsan cing /_phyi ma rtsa gsum gtso bsdus spyi 'dus snying thig gnas chen pad+ma shel ri nas shog ser dngos su byon pa bdag gis kyang rtsa ba'i dbang lung nos pa lugs 'dir brgyud pa gsum 'dus su bgrang rung ngo /_/'di nyid chos dbang rin po che'i sku tshe'i stod g.yu thog pa dang dus mnyam du byon par gsal bas bon gyi gter 'byung 'ga' rer g.yu thog pa dang gcig par byas kyang de gnyis gcig pa'i gnas med do
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Lasum Gyalwa Jangchub
ལ་གསུམ་རྒྱལ་བ་བྱང་ཆུབ་   •   La gsum rgyal ba byang chub
Name in the Tertön Gyatsa: ལ་གསུམ་རྒྱལ་བ་བྱང་ཆུབ་
Volume 1 Text 6, Pages 395-396
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ལ་གསུམ་རྒྱལ་བ་བྱང་ཆུབ་ནི། སད་མི་མི་བདུན་དུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་ཏེ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རྫོགས། ལོ་ཙཱ་མཁྱེན་པས་རྒྱ་གར་དུ་ཡང་ལན་མང་དུ་བྱོན་ཞིང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱང་བསྒྱུར། ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། ལོ་རྒྱུས་ཆེན་མོ་ལས། ཐོས་པ་ཆེ་རབ་ལ་གསུམ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ། །ཞེས་ཟེར་ཏེ་རབ་ཀྱི་མི་དགུའི་གྲངས་སུའང་བགྲང་བར་སྣང་། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལས་དབང་དང་གདམས་པ་ཞུས་པས། རྟེན་མེད་ཀྱི་མཁའ་ལ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་ནུས་པའི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའོ།
la gsum rgyal ba byang chub ni/_sad mi mi bdun du grags pa'i nang tshan te mkhan chen zhi ba 'tsho las rab tu byung zhing bsnyen par rdzogs/_lo tsA mkhyen pas rgya gar du yang lan mang du byon zhing mdo sngags kyi chos kyang bsgyur/_thos pa rgya mtsho lta bu'i pha rol tu son pa'i mkhas pa chen po ste/_lo rgyus chen mo las/_thos pa che rab la gsum byang chub rgyal/_/zhes zer te rab kyi mi dgu'i grangs su'ang bgrang bar snang /_slob dpon chen po las dbang dang gdams pa zhus pas/_rten med kyi mkha' la skyil krung gis bzhugs pa sogs rdzu 'phrul ston nus pa'i grub pa'i dbang phyug chen po'o
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
PNT Konchok Jungne.jpg

Langdro Könchok Jungne
ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་   •   Lang gro dkon mchog 'byung gnas
Name in the Tertön Gyatsa: ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་
Volume 1 Text 6, Pages 394-395
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ནི། གཙང་གཡས་རུ་བྱང་རྟ་ནག་གི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས། སྔོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ནང་བློན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཏེ་ལང་གྲོ་སྣང་གཞིར་ཟེར་ཡང་། ཕྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་སུ་གྲགས། ལོ་ཙཱ་མཁས་པར་མཁྱེན་པས་ཆོས་བསྒྱུར་བའི་ལོ་ཙཱ་ཡང་མཛད། སློབ་དཔོན་ལས་དབང་དང་གདམས་པ་ཞུས་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་པས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མངོན་སུམ་དུ་སྟོན་པར་ནུས་ཏེ། རྟེན་སྔགས་འཆང་ཡིན། དགོངས་པ་གཏད་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་གནམ་ལྕགས་དྲག་པོའི་ཐོག་ཆེན་མདའ་ལྟར་འཕེན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་དབང་པོར་གྱུར་ཏེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཞིག་གོ །གདུང་རྒྱུད་རྟ་ནག་སྒྲོལ་མ་བ་སྟེ་དེང་སང་ཡང་ཡོད། འདིའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་རཏྣ་གླིང་པ་དང་། རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་གཉིས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་། དེ་དག་གི་སྐྱེས་རབས་གཏེར་ལུང་ལ་དཔྱད་ན་གཞན་ཡང་འགའ་རེ་བྱུང་བར་སྣང་ངོ་།
lang gro dkon mchog 'byung gnas ni/_gtsang g.yas ru byang rta nag gi phyogs su 'khrungs/_sngon chos rgyal gyi nang blon chen po zhig yin te lang gro snang gzhir zer yang /_phyis rab tu byung ba'i mtshan dkon mchog 'byung gnas su grags/_lo tsA mkhas par mkhyen pas chos bsgyur ba'i lo tsA yang mdzad/_slob dpon las dbang dang gdams pa zhus nas nyams su blangs pas grub pa'i rtags mngon sum du ston par nus te/_rten sngags 'chang yin/_dgongs pa gtad pa tsam gyis kyang gnam lcags drag po'i thog chen mda' ltar 'phen pa'i rdzu 'phrul dang ldan/_slob dpon chen po'i thugs sras kyi dbang por gyur te gsang sngags kyi chos tshul rgya mtsho tsam la mnga' dbang 'byor pa'i rnal 'byor gyi dbang phyug chen po zhig go_/gdung rgyud rta nag sgrol ma ba ste deng sang yang yod/_'di'i rnam 'phrul sprul pa'i gter ston chen po rat+na gling pa dang /_rig 'dzin klong gsal snying po gnyis yongs su grags shing /_de dag gi skyes rabs gter lung la dpyad na gzhan yang 'ga' re byung bar snang ngo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Changmen Döndrup Dargye
ལྕང་སྨན་དོན་གྲུབ་དར་རྒྱས་   •   Lcang sman don grub dar rgyas
Name in the Tertön Gyatsa: ལྕང་སྨན་དོན་གྲུབ་དར་རྒྱས་
Volume 1 Text 6, Pages 695-695

ལྕང་སྨན་དོན་གྲུབ་དར་རྒྱས་ཀྱིས་གཉལ་སྨད་བྲག་ནག་མདའ་སྒྲོ་ནས་དུག་སྲུང་རྟ་རི་མའི་སྐོར་སྤྱན་དྲངས་པ་ཕྱིས་ཀྱི་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་ཏུའང་བཀོད་འདུག ཁམས་པ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོས་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་ཆོས་སྐོར་གཏེར་ནས་ཐོན་ཅིང་འདིའི་གདུང་རྣམས་དེང་སང་ཡང་ནང་ཆེན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པར་གྲགས།
lcang sman don grub dar rgyas kyis gnyal smad brag nag mda' sgro nas dug srung rta ri ma'i skor spyan drangs pa phyis kyi gso dpyad kyi yig cha 'ga' zhig tu'ang bkod 'dug_khams pa 'brug sgom zhig pos rta mgrin nag po'i chos skor gter nas thon cing 'di'i gdung rnams deng sang yang nang chen phyogs la yod par grags
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Denma Tsemang.jpg

Denma Tsemang
ལྡན་མ་རྩེ་མང་   •   Ldan ma rtse mang
Name in the Tertön Gyatsa: ལྡན་མ་རྩེ་མང་
Volume 1 Text 6, Pages 388-389
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ལྡན་མ་རྩེ་མང་ནི། ཁམས་ལྡན་གྱི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས་པས་ལྡན་མར་གྲགས་ཏེ། མཚན་དངོས་རྩེ་མང་ངོ་། །ཡི་གེ་འབྲི་བ་ལ་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་གྱུར་པས་ལག་རྒྱུན་མ་ཉམས་པའི་ཁྲིད་སྲོལ་ད་ལྟའང་ཡོད་པར་སྣང་། ལོ་ཙཱ་ཡང་མཁྱེན་ཏེ་ལོ་ཙཱ་ཆེ་གསུམ་ཆུང་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་མཆན་བུའི་ལོ་ཙཱ་ཡིན། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་མང་པོ་ཐོབ་སྟེ། རྟོགས་པ་ཤར་བས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་ཐོབ། བཀའ་བརྒྱད་བདེར་འདུས་སོགས་གཏེར་ཡིག་ཕལ་ཆེར་འབྲི་བ་པོ་ཡང་འདི་ཡིན་པར་བཤད་དེ། ཁོ་བོས་ཀྱང་བདེ་འདུས་ཀྱི་གཏེར་ཡིག་གྲུབ་ཆེན་འདིའི་ཕྱག་བྲིས་ལྷོ་བྲག་སྨྲ་བོ་ཅོག་གི་གཞིས་ཀར་བཞུགས་པ་དངོས་སུ་མཇལ་བའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་བོ།
ldan ma rtse mang ni/_khams ldan gyi yul du 'khrungs pas ldan mar grags te/_mtshan dngos rtse mang ngo /_/yi ge 'bri ba la mkhas pa'i phul du gyur pas lag rgyun ma nyams pa'i khrid srol da lta'ang yod par snang /_lo tsA yang mkhyen te lo tsA che gsum chung gsum du grags pa'i mchan bu'i lo tsA yin/_slob dpon chen po las gsang sngags kyi chos mang po thob ste/_rtogs pa shar bas chos thams cad la mi brjed pa'i gzungs thob/_bka' brgyad bder 'dus sogs gter yig phal cher 'bri ba po yang 'di yin par bshad de/_kho bos kyang bde 'dus kyi gter yig grub chen 'di'i phyag bris lho brag smra bo cog gi gzhis kar bzhugs pa dngos su mjal ba'i skal bzang thob bo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Lekden Dudjom Dorje
ལེགས་ལྡན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་   •   Legs ldan bdud 'joms rdo rje
Name in the Tertön Gyatsa: མངའ་རིས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལེགས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་
Volume 1 Text 6, Pages 590-592
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་མངའ་རིས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ནི། མངའ་རིས་གློ་བོ་ལྷ་རིགས་ཀྱི་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྲས་ཏེ། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གཅུང་དུ་འཁྲུངས། ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་མཚན་ལེགས་ལྡན་རྡོ་རྗེར་གསོལ། ཐང་ཡིག་འགའ་ཞིག་ནས་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཅེས་པ་འབྱུང་བའི་དུས་རྟགས་དང་འགྲིགས་ཤིང་རང་གཏེར་གྱི་ལུང་ལས་ཀྱང་གསལ། ཡབ་ལས་དབང་ཆོས་མང་དུ་གསན་ཅིང་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་པས་ཡབ་ཉིད་དཔལ་ཆེན་ཆེ་མཆོག་ཏུ་ཞལ་གཟིགས་པ་སོགས་རྩལ་གསུམ་གྱི་ཞལ་གཟིགས་ལུང་བསྟན་མང་དུ་བྱུང་ཞིང་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཁྲུངས། དྲང་པོ་སྔགས་འཆང་ཤཱཀྱ་བཟང་པོ་ཚེ་རབས་ཀྱི་བླ་མ་ཡིན་པར་དགོངས་ནས་རྩ་བའི་བླ་མར་བཟུང་། མངའ་རིས་ནས་ཀོང་པོ་ཡན་གྱི་མཁས་གྲུབ་མང་པོར་བསྟེན་ནས་བཀའ་གཏེར་མན་ངག་གི་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོའི་བདག་པོར་གྱུར། ཆོས་སྐྱོང་བྲན་ཏུ་ཁོལ་བས་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་ལ་དབང་འབྱོར། གཅེན་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་ཅིག་བསམ་ཡས་དབུ་རྩེ་རྣམ་སྣང་གསང་སྒྲོམ་ནས་རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་སྤྱན་དྲངས། ཆོས་བདག་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ལ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་འཛུག་ཙམ་ལས་གནང་མ་གྲུབ་པས་རིག་འཛིན་འདི་ལས་བཀའ་ལུང་རྫོགས་པར་གསན། ཡོངས་འདུས་སུ། དེ་ལ་འདུད་བྱེད་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་བཞིར་ལུང་བསྟན་པའང་འབྲི་གུང་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས། མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ། གནས་གསར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག །རིག་འཛིན་ལེགས་ལྡན་རྗེ་རྣམས་ཡིན་པར་གསུང་། ཁྱད་པར་རང་གཏེར་འོན་ཕུ་སྟག་ཚང་ནས་དྲག་པོ་དབུ་དགུའི་ཆོས་སྐོར་ཟབ་ལ་རྒྱས་པ་དང་། འབྲས་མོ་གཤོང་གི་གནས་སྒོ་ཕྱེས་ཏེ་ལྷ་རི་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་བྲག་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ཞེས་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་ཆོས་སྐོར་སྤྱན་དྲངས། གཞན་ཡང་འཇམ་དཔལ་ཞི་དྲག །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། ཕྱག་རྡོར་སོགས་ཟབ་གཏེར་མང་དུ་བཞེས་པར་བཤད། བསམ་ཡས་དཀོར་སྲུང་གནོད་སྦྱིན་ཙི་དམར་བ་ཨར་ལ་གཏད་ནས་རྒྱུད་འཇམ་དུ་བཏང་པ་སོགས་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ཕྱིས་ཚོད་འདི་ལས་ལྷག་པ་མ་བྱུང་བར་གྲགས། སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་གསང་སྔགས་ཐེག་མཆོག་གླིང་གི་སེང་གེའི་ཁྲིར་བཞུགས། དབང་བསྐུར་ཆོས་འཆད་སོགས་དམ་པའི་མཛད་པ་ལ་ནམ་ཡང་སྐྱོ་ངལ་མེད་ཅིང་། གསར་རྙིང་གི་སྐྱེས་ཆེན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་རྣམས་ནས་ཉམ་ཆུང་རི་ཕུག་འཛིན་པ་ཡན་ཆད་ཞལ་སློབ་གྲངས་ཀྱིས་མི་ཆོད་པ་བྱུང་། དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་གྱི་བར་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱིས་བསྟན་པ་བསྐྱངས་ནས་གསང་སྔགས་ཐེག་གླིང་ཉིད་དུ་སྐུ་བསྙུན་པ་མེད་པར་ཆོས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས། གདུང་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་སོགས་གཤེགས་རྗེས་ཆོས་རྒྱལ་དབང་པོའི་སྡེས་སྒྲུབ་པར་མཛད་དོ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དབྱིངས་སྒྲོལ། དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་དང་ཚེ་སྒྲུབ། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་མའི་ཁྲིད་རྒྱུན་རྣམས་བར་མ་ཆད་པར་བཞུགས་ཤིང་བདག་གིས་ཀྱང་ཐོས་སོ།
sna nam rdo rje bdud 'joms kyi rnam 'phrul mnga' ris rig 'dzin chen po ni/_mnga' ris glo bo lha rigs kyi sngags 'chang chen po 'jam dbyangs rin chen rgyal mtshan gyi sras te/_paN chen rin po che'i gcung du 'khrungs/_kun skyong gling pa'i lung bstan ltar mtshan legs ldan rdo rjer gsol/_thang yig 'ga' zhig nas gter ston rdo rje gro lod ces pa 'byung ba'i dus rtags dang 'grigs shing rang gter gyi lung las kyang gsal/_yab las dbang chos mang du gsan cing bsnyen sgrub mthar phyin par mdzad pas yab nyid dpal chen che mchog tu zhal gzigs pa sogs rtsal gsum gyi zhal gzigs lung bstan mang du byung zhing yon tan dpag tu med pa 'khrungs/_drang po sngags 'chang shAkya bzang po tshe rabs kyi bla ma yin par dgongs nas rtsa ba'i bla mar bzung /_mnga' ris nas kong po yan gyi mkhas grub mang por bsten nas bka' gter man ngag gi chos tshul rgya mtsho'i bdag por gyur/_chos skyong bran tu khol bas phrin las rnam pa bzhi la dbang 'byor/_gcen paN chen rin po che dang lhan cig bsam yas dbu rtse rnam snang gsang sgrom nas rig 'dzin yongs 'dus kyi chos skor spyan drangs/_chos bdag rin chen phun tshogs la paN chen rin po ches dbu 'dzug tsam las gnang ma grub pas rig 'dzin 'di las bka' lung rdzogs par gsan/_yongs 'dus su/_de la 'dud byed sprul pa'i gter ston bzhir lung bstan pa'ang 'bri gung rin chen phun tshogs/_mi 'gyur las 'phro gling pa/_gnas gsar mkhyen brtse'i dbang phyug_/rig 'dzin legs ldan rje rnams yin par gsung /_khyad par rang gter 'on phu stag tshang nas drag po dbu dgu'i chos skor zab la rgyas pa dang /_'bras mo gshong gi gnas sgo phyes te lha ri rin chen snying po'i brag nas tshe sgrub bdud rtsi 'khyil pa zhes ngo mtshar can gyi chos skor spyan drangs/_gzhan yang 'jam dpal zhi drag_/thugs rje chen po/_phyag rdor sogs zab gter mang du bzhes par bshad/_bsam yas dkor srung gnod sbyin tsi dmar ba ar la gtad nas rgyud 'jam du btang pa sogs mthu stobs nus pa phyis tshod 'di las lhag pa ma byung bar grags/_sku tshe'i smad la gsang sngags theg mchog gling gi seng ge'i khrir bzhugs/_dbang bskur chos 'chad sogs dam pa'i mdzad pa la nam yang skyo ngal med cing /_gsar rnying gi skyes chen yongs su grags pa rnams nas nyam chung ri phug 'dzin pa yan chad zhal slob grangs kyis mi chod pa byung /_dgung lo brgya dang bcu gsum gyi bar bshad sgrub kyis bstan pa bskyangs nas gsang sngags theg gling nyid du sku bsnyun pa med par chos dbyings su gshegs/_gdung rten gyi bya ba sogs gshegs rjes chos rgyal dbang po'i sdes sgrub par mdzad do/_/thugs rje chen po 'khor ba dbyings sgrol/_drag po ye shes rang gsal dang tshe sgrub/_bla ma sku gsum ma'i khrid rgyun rnams bar ma chad par bzhugs shing bdag gis kyang thos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Lhatsun Jangchub Ö
ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད་   •   Lha btsun byang chub 'od
Name in the Tertön Gyatsa: ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད་
Volume 1 Text 6, Pages 516-517
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད་ནི། མངའ་བདག་གདུང་རྒྱུད་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་དབོན་པོར་འཁྲུངས། རྟེན་དགེ་སློང་དུ་བཞུགས། མདོ་སྔགས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁྱེན་པ་རྒྱས་ཤིང་ལོ་ཙཱ་བ་ཡང་མཁས་པར་མཁྱེན། ཇོ་བོ་རྗེ་བོད་དུ་སྤྱན་དྲངས་པས་བོད་ཁམས་སྤྱི་ལ་བཀའ་དྲིན་ཕུལ་དུ་བྱུང་། བསམ་ཡས་ཀྱི་ཀ་བའི་ཆོལ་ནས་པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་འབོད་རྦད་བསད་གསུམ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བའི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀ་བཀོལ་མར་གྲགས་ཏེ་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་བའི་མགོན་པོད་དུ་དཔེ་ལུང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བཞུགས། སྤྱིར་ལྷ་བླ་མ་ཁུ་དབོན་འདི་རྣམས་ཀྱི་རིང་ལ་ལྷ་ས་དང་བསམ་ཡས་ལ་སོགས་སྔོན་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཉམས་པ་གསོ་བ་དང་། འུ་ཤང་རྡོའི་གཙུག་ལག་ཁང་མེས་ཚིག་པའི་ཤུལ་དུ་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་དང་། ཐོ་ལིང་གསེར་གྱི་ལྷ་ཁང་སོགས་བཞེངས་ཤིང་། པཎྜི་ཏ་མང་པོ་སྤྱན་དྲངས་ནས་བསྟན་པའི་ཉམས་གསོ་མཛད་པས་ཕྱག་རྗེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་འདུག་གོ
lha btsun byang chub 'od ni/_mnga' bdag gdung rgyud lha bla ma ye shes 'od kyi dbon por 'khrungs/_rten dge slong du bzhugs/_mdo sngags thams cad la mkhyen pa rgyas shing lo tsA ba yang mkhas par mkhyen/_jo bo rje bod du spyan drangs pas bod khams spyi la bka' drin phul du byung /_bsam yas kyi ka ba'i chol nas pu tra ming sring gi sgrub thabs 'bod rbad bsad gsum gcig tu dril ba'i gdams pa khyad par can spyan drangs pa la sgrub thabs ka bkol mar grags te lo chen rin chen bzang po nas rim par brgyud/_dpal ldan sa skya ba'i mgon pod du dpe lung rgyun ma chad par bzhugs/_spyir lha bla ma khu dbon 'di rnams kyi ring la lha sa dang bsam yas la sogs sngon chos rgyal mes dbon rnams kyis bzhengs pa'i gtsug lag khang rnams nyams pa gso ba dang /_'u shang rdo'i gtsug lag khang mes tshig pa'i shul du lha khang gsar bzhengs dang /_tho ling gser gyi lha khang sogs bzhengs shing /_paN+Di ta mang po spyan drangs nas bstan pa'i nyams gso mdzad pas phyag rjes shin tu che ba yin 'dug go
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Lha btsun nam mkha' 'jigs med.jpg

Lhatsun Namkha Jikme
ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་   •   Lha btsun nam mkha' 'jigs med
Name in the Tertön Gyatsa: ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་
Volume 1 Text 6, Pages 714-715
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives
Himalayan Art

།པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཐུགས་རྗེའི་རང་གཟུགས་ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ནི། ལྷོ་རྒྱུད་བྱར་ཡུལ་ལྷ་བཙད་པོའི་རིགས་ལས་མེ་མོ་བྱ་ལོར་འཁྲུངས། མཛོད་སྤུ་དང་ལྗགས་དང་ཤངས་རྩེར་ཨའི་མཚན་མ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་མཚན་རྟགས་དུ་མ་མངའ། གསུང་སྙན་རི་ཁྲོད་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་དཔལ་འབྱོར་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་དུ་གསོལ། ཐང་འབྲོག་གྲྭ་ཚང་དུ་གསན་བསམ་མང་དུ་མཛད། ཁྱད་པར་རྫོགས་ཆེན་པ་བསོད་ནམས་དབང་པོ་ལས་སྙིང་ཏིག་གདམས་སྐོར་རྫོགས་པར་གསན་ནས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་རྟོགས་པའི་གདིང་ཚད་བརྙེས། བོད་ཡུལ་གྱི་གནས་ཆེན་ཐམས་ཅད་དུ་རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མཛད་པས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས། མགྲིན་པའི་རྩ་མདུད་གྲོལ་བས་གང་གསུང་ཐམས་ཅད་ཚིག་དོན་བཟང་པོ་འབའ་ཞིག་བྱུང་། རྒྱ་གར་དུ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཏུལ་ནས་ནང་པའི་བསྟན་པ་ལ་བཀོད་པ་དང་། བོད་དུ་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་གྲོགས་སུ་བསྐུལ་ནས་བསམ་ཡས་ཞིག་གསོས་མཛད་ཅིང་ཙ་རིར་རི་ཆེན་ཉིལ་བ་ལ་ལྟ་སྟངས་དང་སྡིགས་མཛུབ་ཀྱིས་ཟློག་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་དབང་འབྱོར། རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ་སོགས་ཀྱི་བཀས་བསྐུལ་ཏེ་བོད་ཁམས་སྤྱིའི་བདེ་ཐབས་སུ་འབྲས་གཤོང་ལྷ་རི་འོད་གསལ་སྙིང་པོར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ནས་གནས་སྒོ་ཕྱེས། ལུང་དོན་ལྟར་གཙུག་ལག་ཁང་དང་སྒྲུབ་སྡེ་བཏབ། བྲག་དཀར་བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་སུ་མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་ཌཱ་ཀི་སྙིང་གི་ཕུག་པར་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཨ་ཏི་བླ་མེད་སྙིང་ཐིག་གི་གདམས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་དག་སྣང་གི་ཚུལ་དུ་བྱུང་། ཡང་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྗག་མ་ལུང་ཞེས་པར་ཕེབ་དུས་རྗེ་བཙུན་བསོད་ནམས་དབང་པོ་སྟག་ལ་ཆིབས་པ་ཞིག་ཞལ་གཟིགས་ནས་རིག་པའི་རྩལ་དབང་བསྐུར་བའི་དག་སྣང་ལས་གཏེར་ཁ་ཀུན་གྱི་ཡང་ཏིག །སྙན་བརྒྱུད་དག་གི་གནད་འགག །མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གྲོལ་བར་བསྔགས་པའི་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་སྤྲིན་གྱི་ཐོལ་གླུའི་སྐོར་བྱུང་བ་བཅས། སོ་སོར་གཏན་ལ་ཕབས་ཏེ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བདུད་རྩི་བསྩལ། གཞན་ཡང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་འཆད་སྤེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐྱངས་པ་ལས་འབྲས་ལྗོངས་རྫོགས་ཆེན་པ་ཞེས་བརྒྱུད་འཛིན་གྱིས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་ཡང་ད་ལྟའི་བར་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་ལས་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཚང་བ་བདག་གིས་ཀྱང་ཐོབ། ཕྱི་དུས་འདིར་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་གྲུབ་ཐོབ་འདི་ལས་ལྷག་པ་སུའང་མ་བྱོན་པར་གྲགས་སོ།
paN chen bi ma la dang /_kun mkhyen dri med 'od zer zung du 'jug pa'i thugs rje'i rang gzugs lha btsun nam mkha' 'jigs med ni/_lho rgyud byar yul lha btsad po'i rigs las me mo bya lor 'khrungs/_mdzod spu dang ljags dang shangs rtser a'i mtshan ma shin tu gsal ba sogs ngo mtshar ba'i mtshan rtags du ma mnga'/_gsung snyan ri khrod du sprul sku o rgyan dpal 'byor las rab tu byung ba'i mtshan kun bzang rnam rgyal du gsol/_thang 'brog grwa tshang du gsan bsam mang du mdzad/_khyad par rdzogs chen pa bsod nams dbang po las snying tig gdams skor rdzogs par gsan nas thugs nyams su bzhes pas rtogs pa'i gding tshad brnyes/_bod yul gyi gnas chen thams cad du rig pa brtul zhugs kyi spyod pa mdzad pas grub pa'i go 'phang mthon por gshegs/_mgrin pa'i rtsa mdud grol bas gang gsung thams cad tshig don bzang po 'ba' zhig byung /_rgya gar du mu stegs kyi rgyal po btul nas nang pa'i bstan pa la bkod pa dang /_bod du lha 'dre rnams grogs su bskul nas bsam yas zhig gsos mdzad cing tsa rir ri chen nyil ba la lta stangs dang sdigs mdzub kyis zlog pa sogs rdzu 'phrul bsam gyis mi khyab pa la dbang 'byor/_rig 'dzin 'ja' tshon snying po sogs kyi bkas bskul te bod khams spyi'i bde thabs su 'bras gshong lha ri 'od gsal snying por zhabs kyis bcags nas gnas sgo phyes/_lung don ltar gtsug lag khang dang sgrub sde btab/_brag dkar bkra shis sdings su mkha' 'gros lung bstan pa bzhin DA ki snying gi phug par bzhugs pa'i skabs su a ti bla med snying thig gi gdams pa thun mong ma yin pa rig 'dzin srog sgrub kyi chos skor rnams dag snang gi tshul du byung /_yang gnas kyi yan lag ljag ma lung zhes par pheb dus rje btsun bsod nams dbang po stag la chibs pa zhig zhal gzigs nas rig pa'i rtsal dbang bskur ba'i dag snang las gter kha kun gyi yang tig_/snyan brgyud dag gi gnad 'gag_/mthong thos dran reg grol bar bsngags pa'i rdo rje snying po sprin gyi thol glu'i skor byung ba bcas/_so sor gtan la phabs te skal ldan rnams la smin grol gyi bdud rtsi bstsal/_gzhan yang rdzogs pa chen po 'chad spel gyi phrin las rgya chen po bskyangs pa las 'bras ljongs rdzogs chen pa zhes brgyud 'dzin gyis phyogs thams cad khyab/_gdams ngag gi rgyun yang da lta'i bar ma nyams par bzhugs pa las rig 'dzin srog sgrub kyi chos skor tshang ba bdag gis kyang thob/_phyi dus 'dir brtul zhugs kyi spyod pa mthar phyin pa'i grub thob 'di las lhag pa su'ang ma byon par grags so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Lhawang Gyamtso Lodrö
ལྷ་དབང་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་   •   Lha dbang rgya mtsho blo gros
Name in the Tertön Gyatsa: ལྷ་བཙུན་སྔོན་མོ་
Volume 1 Text 6, Pages 450-452
Buddhist Digital Resource Center

མི་ཐུབ་ལྔ་འབྱུང་རང་ལ་ཡིད་མི་ཆེས༔ དེ་འདྲའི་དུས་ན་འདྲེ་ནད་གདུག་པ་དར༔ ནད་དུ་མི་འོང་བྱ་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད༔ ཆོས་སྤྱིའི་བྱིན་རླབས་སུམ་ཆ་ཡལ་ནས་འགྲོ༔ འུ་ཤང་རྡོ་ལ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འོང༔ གཏེར་སྟོན་ལྷ་བཙུན་སྔོན་མོ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་ལྷ་བཙུན་སྔོན་མོ་ནི། ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་མངའ་བདག་ཡུམ་བརྟན་གྱི་རྒྱུད་ལས་ལྷ་བཙུན་བོ་དྷི་རཱ་ཛའི་སྲས་སུ་བསམ་ཡས་སུ་འཁྲུངས། ལྷ་རིགས་ཀྱི་སྔགས་བཙུན་ཡིན་པས་ལྷ་བཙུན། བླ་དྭགས་ལས་སྔོན་མོ། མཚན་དངོས་རིག་པའི་རྒྱ་མཚོ་གློག་གི་ཕྲེང་བ། སྡེ་སྣོད་ལའང་མཁྱེན་པ་རྒྱས་པས་བསམ་ཡས་སུ་ཆོས་འཁོར་ཆེན་མོ་བཙུགས། པ་ཚབ་ལོ་ཙཱ་བ་ཉི་མ་གྲགས་དང་། གསང་འདུས་འཕགས་སྐོར་ལ་མཁས་པ་ཤུད་ཀེ་དར་མ་རྡོ་རྗེ་སྤྱན་དྲངས་ནས་མདོ་སྔགས་སྤྱི་བྱེ་བྲག་མང་པོ་བསྒྱུར་བཤད་འཆད་ཉན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེན་མཛད། བསམ་ཡས་དབུ་རྩེ་ཆེན་མོ་དང་རྣམ་སྣང་གི་སྐུ་རྒྱབ་སོགས་ནས་གཏེར་ཁ་མང་པོ་དང་། སྦྲགས་ཡང་རྫོང་མཚམས་ཕུག་ནས་ནད་རིམས་གདུག་པ་ཅན་སྲུང་བ་གནོན་པ་དུག་སྔགས་ཀྱིས་བསད་པ་སོགས་ཕན་བྱེད་ཀྱི་སྐོར་སྤྱན་དྲངས། བོད་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་བྱང་གཞན་ཡང་ཕྱག་ཏུ་བྱུང་བར་གྲགས། ཁྱད་པར་གོང་གི་ལུང་གསལ་ལྟར་འུ་ཤང་རྡོའི་བྲག་ནས་ཞི་བྱེད་སྐོར་བདུན་གྱི་གདམས་པ་སྤྱན་དྲངས། སླར་སྦྲགས་ཡང་རྫོང་གི་སྒྲུབ་ཕུག་ཆེན་མོའི་སྒོ་གདོང་དུ་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པ་ཕྱིས་འདིར་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་བཞེས་ཤིང་། ཤོག་སེར་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཕུལ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གཞུང་ཟབ་འདྲིལ་ངོ་མཚར་ཅན་སྣང་བ་ཁོ་བོས་ཀྱང་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ནོས་ཤིང་བཀའི་གནང་བ་བསྩལ་པ་ལྟར་ཡིག་ཆའི་གསལ་བྱེད་ཅུང་ཟད་སྤེལ་བའོ།
mi thub lnga 'byung rang la yid mi ches:_de 'dra'i dus na 'dre nad gdug pa dar:_nad du mi 'ong bya ba gcig kyang med:_chos spyi'i byin rlabs sum cha yal nas 'gro:_'u shang rdo la sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'ong:_gter ston lha btsun sngon mo zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston lha btsun sngon mo ni/_lha sras dam 'dzin gyi rnam 'phrul mnga' bdag yum brtan gyi rgyud las lha btsun bo d+hi rA dza'i sras su bsam yas su 'khrungs/_lha rigs kyi sngags btsun yin pas lha btsun/_bla dwags las sngon mo/_mtshan dngos rig pa'i rgya mtsho glog gi phreng ba/_sde snod la'ang mkhyen pa rgyas pas bsam yas su chos 'khor chen mo btsugs/_pa tshab lo tsA ba nyi ma grags dang /_gsang 'dus 'phags skor la mkhas pa shud ke dar ma rdo rje spyan drangs nas mdo sngags spyi bye brag mang po bsgyur bshad 'chad nyan gyis gtan la phab ste sangs rgyas kyi bstan pa la bya ba rgya chen mdzad/_bsam yas dbu rtse chen mo dang rnam snang gi sku rgyab sogs nas gter kha mang po dang /_sbrags yang rdzong mtshams phug nas nad rims gdug pa can srung ba gnon pa dug sngags kyis bsad pa sogs phan byed kyi skor spyan drangs/_bod kyi gter kha thams cad kyi kha byang gzhan yang phyag tu byung bar grags/_khyad par gong gi lung gsal ltar 'u shang rdo'i brag nas zhi byed skor bdun gyi gdams pa spyan drangs/_slar sbrags yang rdzong gi sgrub phug chen mo'i sgo gdong du yang gter du sbas pa phyis 'dir sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gling pas bzhes shing /_shog ser pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la phul ba gtan la phab pa'i gzhung zab 'dril ngo mtshar can snang ba kho bos kyang smin grol gyi gdams pa nos shing bka'i gnang ba bstsal pa ltar yig cha'i gsal byed cung zad spel ba'o
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
PNT Palgyi Dorje.jpg

Lhalung Palgyi Dorje
ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་   •   Lha lung dpal gyi rdo rje
Name in the Tertön Gyatsa: ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་
Volume 1 Text 6, Pages 394-394
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་ནི། དབུ་རུ་འགྲམ་སྟོད་གུད་མོ་ཆེར་འཁྲུངས། སྐྱེ་མིང་སྟག་ཉ་བཟང་ཟེར། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་བསྲུང་སྟེ་རྒྱ་རྣམས་བཏུལ། དེ་ནས་ཐུགས་ངེས་འབྱུང་གིས་བསྐུལ་ནས་མཆེད་གཉིས་དང་ལྷན་ཅིག་གསུམ་ཀ་སློབ་དཔོན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། པདྨ་སམ་བྷ་ཝ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་བླངས། སྔགས་ཀྱི་དབང་དང་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་ཐོབ། གྲིབ་ཀྱི་དཀར་མོ་རོང་དུ་བསྒོམས་པས་ཆོས་གོས་རླུང་གིས་ཁྱེར་བ་ཡེར་པར་བྱུང་བས་ས་དཔྱད་ལེགས་པར་གཟིགས་ནས་དེར་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་པས་རི་བྲག་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཟང་ཐལ་དུ་གཤེགས་པར་ནུས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། ཕྱིས་རྒྱལ་པོ་སྡིག་ཅན་བསྒྲལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལའང་ཕན་ཆེར་བཏགས་ཏེ་ཁམས་ལྡན་ཡུལ་ནས་དན་ཏིག་ཚུན་དུ་བྱོན་ནས་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས། མཐར་སྐུ་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོར་ཡལ་བར་གྲགས་སོ།
lha lung dpal gyi rdo rje ni/_dbu ru 'gram stod gud mo cher 'khrungs/_skye ming stag nya bzang zer/_rgya bod kyi sa mtshams bsrung ste rgya rnams btul/_de nas thugs nges 'byung gis bskul nas mched gnyis dang lhan cig gsum ka slob dpon bi ma la mi tra las rab tu byung /_pad+ma sam b+ha wa las byang chub sems dpa'i sdom pa blangs/_sngags kyi dbang dang gdams ngag thams cad thob/_grib kyi dkar mo rong du bsgoms pas chos gos rlung gis khyer ba yer par byung bas sa dpyad legs par gzigs nas der sgrub pa la bzhugs pas ri brag la thogs pa med par zang thal du gshegs par nus pa'i rdzu 'phrul dang dngos grub brnyes/_phyis rgyal po sdig can bsgral nas sangs rgyas kyi bstan pa la'ang phan cher btags te khams ldan yul nas dan tig tshun du byon nas yun ring du bzhugs/_mthar sku 'od kyi phung por yal bar grags so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Lhaje Nupchung
ལྷ་རྗེ་གནུབས་ཆུང་   •   Lha rje gnubs chung
Name in the Tertön Gyatsa: ལྷ་རྗེ་གནུབས་ཆུང་
Volume 1 Text 6, Pages 521-522
Buddhist Digital Resource Center

ལྷ་རྗེ་གནུབས་ཆུང་ནི། གཙང་རོང་ཁུ་ལུང་དུ་གནུབས་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་། དྲག་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གྲགས། ལྷོ་བྲག་མཁོ་མཐིང་ནས་གནུབས་ཀྱི་དྲག་སྔགས་མཐར་ཐུག །ཡང་ཟློག་མེའི་སྤུ་གྲིའི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཞང་ཁྲོམ་སོགས་ལ་གནང་བ་རིམ་པར་བརྒྱུད། ད་ལྟའི་བར་རྙིང་བསྟན་སྐྱོང་བའི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ཆར་བཞུགས་ཤིང་། འདི་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན་ནས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱིས་དངོས་སུ་རྗེས་སུ་བཟུང་པ་དཔལ་འབྲི་གུང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་སྨིན་གྲོལ་ཡན་ལག་དང་བཅས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ་ཡང་ཟློག་འབྲི་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་སྟེ་དེ་དག་གི་རྒྱུན་ཁོ་བོས་ཀྱང་རྫོགས་པར་ནོས།
lha rje gnubs chung ni/_gtsang rong khu lung du gnubs ye shes rgya mtsho'i sras su 'khrungs/_rten sngags 'chang /_drag sngags kyi nus pa shin tu che bar grags/_lho brag mkho mthing nas gnubs kyi drag sngags mthar thug_/yang zlog me'i spu gri'i skor rnams spyan drangs te zhang khrom sogs la gnang ba rim par brgyud/_da lta'i bar rnying bstan skyong ba'i rdo rje 'dzin pa rnams kyi phyag char bzhugs shing /_'di la gtso bor brten nas 'jam dpal gshin rje gshed kyis dngos su rjes su bzung pa dpal 'bri gung chos kyi grags pas smin grol yan lag dang bcas rgya cher spel ba yang zlog 'bri lugs su grags pa ste de dag gi rgyun kho bos kyang rdzogs par nos
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Lodrak Drupchen Lekyi Dorje
ལྷོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་   •   Lho brag grub chen las kyi rdo rje
Name in the Tertön Gyatsa: ལྷོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་
Volume 1 Text 6, Pages 703-706
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ལྷོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ནམ་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ནི། ཤུད་བུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་ནས་གྲུབ་ཐོབ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་བར་མ་ཆད་པར་བྱོན་པའི་གདུང་རིགས་ཡབ་ཤུད་བུ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ་དང་། ཡུམ་སྲས་མོ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་ཡུལ་ནས་འཕོས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས་པའི་ཚུལ་བསྟན། དགུང་ལོ་གསུམ་པར་ཕུར་པའི་དབང་གསན་པས་མཁའ་འགྲོ་མང་པོ་གར་བྱེད་པ་གཟིགས། ལོ་ལྔ་ལ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་དབང་གསན་པས་སྔོན་དུས་འབྲེལ་བའི་བླ་མ་རྣམས་དང་མཇལ་ནས་ཆོས་ཞུ་བའི་སྣང་བ་དངོས་སུ་ཡོད་པ་བྱུང་། ཚ་དྲོའི་དུང་སྐད་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་ཚེ་རྔ་ཡབ་གླིང་དུ་སྲིན་པོ་རྣམས་ཆོས་ལ་སྡུད་པའི་རོལ་མོའི་སྒྲ་ཡིན་སྙམ་པ་སོགས་སྔོན་གནས་དྲན། ཁུ་བོ་མཁན་ཆེན་རྒྱལ་སྲས་པ་ཉིད་ལས་དགེ་བསྙེན་དང་། མཁན་ཆེན་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་དྲུང་ནས་བསྙེན་རྫོགས་བཞེས། བཀའ་ཆོས་མང་དུ་གསན་ཅིང་དགེ་སྦྱོར་ཉིན་མཚན་ཡེངས་མེད་དུ་མཛད་པས་ལན་གཅིག་སྤྲུལ་པའི་ཨ་ཙ་ར་ཞིག་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་གདམས་ངག་གནང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དེས་བདུད་རྩི་ཀ་པཱ་ལ་གང་བྱིན་ནས་ཐ་མལ་གྱི་རྣམ་རྟོག་ཡིད་ལ་མ་བྱེད། རེ་དོགས་ཀྱི་སྲད་བུ་དམ་པོས་མ་བཅིངས་པར་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་དུ་ཚོགས་འཁོར་ལ་གཤེགས་ཟེར་བ་དང་། དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་བསུ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་བྱོན། རི་བོའི་རྩེར་འཇའ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་པདྨའི་སྡོང་པོའི་སྟེང་དུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཌཱ་ཀི་མང་པོས་མཆོད་པའི་བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་པ་དང་། གྲུབ་ཐོབ་ཕོ་མོ་མང་པོས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སྐྱོང་བ་དང་། པཎྜི་ཏ་མང་པོས་ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པ་དང་། ལྷ་དང་ལྷ་མོ་མང་པོས་ཆོས་ཉན་ཅིང་མཆོད་པ་དང་། ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐོར་ནས་དབང་བསྐུར་བ་དང་། རྒྱུད་གསུང་བ་དང་། མན་ངག་སློབ་པ་དང་། ཚོགས་ལ་རོལ་པ་རྣམས་དུས་མཉམ་དུ་གྲུབ་པ་བྱུང་། ཆོས་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་མན་ངག་གསང་བ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ། དབང་བཞི་རིན་ཆེན་བུམ་པ། རྫོགས་རིམ་ཡེ་གྲོལ་ལྷུན་གྲུབ་རྣམས་གསུངས་པ་རྫོགས་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་གཞུང་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པར་ངེས་ཀྱང་དེང་སང་ཕྱག་རྡོར་གླེགས་བམ་དཀྱུས་སུ་མི་བཞུགས། ལར་སྙན་བརྒྱུད་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ཡོད་མེད་མ་ངེས་མོད། སྤྱིར་རྗེ་འདི་ཉིད་བཀའ་གདམས་རྙིང་མའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོར་བཞུགས་པས་རྗེ་ཙོང་ཁ་པས་ཀྱང་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤིང་ལམ་རིམ་སོགས་བཀའ་གདམས་ཀྱི་ཆོས་ཕལ་ཆེར་གསན་ཅིང་རྩ་བའི་བླ་མ་གཅིག་པུར་འཛིན་ནའང་། རྗེ་འདིའི་ཡང་མེས་སྔོན་མ་རྣམས་རྙིང་མ་དང་། བར་སྐབས་མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་སེང་གེའི་དུས་ནས་བཀའ་གདམས་གཙོར་མཛད་དེ་བཀའ་རྙིང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་ལྟར། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་སྔ་འགྱུར་གྱི་མ་གཤིན་གཉིས་ཐུགས་དམ་སྙིང་པོར་མཛད་པས་གྲུབ་པའི་རྟགས་བརྙེས་ཤིང་རྙིང་མའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་གྲལ་དུ་བཞུགས་པར་མ་ཟད། ཉིད་ཀྱི་ཟབ་མོ་དག་སྣང་གི་ཆོས་སྡེ་ཕྱག་རྡོར་གླེགས་བམ་དུ་གྲགས་པ་སྔར་གྱི་རྒྱུན་རྙིང་པ་ཅི་རིགས་ཆོག་བསྒྲིགས་མཛད་པ་ཙམ་ལས། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལས་གསར་དུ་གསན་པ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ཆོས་སྐད་ཁོ་ནར་བཞུགས་ཤིང་། ཁྱད་པར་ཞུས་ལེན་བདུད་རྩི་སྨན་མཆོག་ཏུ་གྲགས་པ་ནི། མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཞུས་ལེན་གསེར་ཕྲེང་དང་ཕལ་ཆེར་ཞུ་དག་ཕེར་བ་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང་འདིའི་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་བར་སྐབས་སུ་ཉག་ཕྲ་བ་ལ། ལྔ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀས་བསྐུལ་བ་ལྟར་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པས་འབད་པ་ཆེན་པོས་གསན་ཅིང་རྒྱུན་སྤེལ་བ་ལས་དེང་སང་དགེ་ལུགས་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་འཕེལ་བར་སྣང་། རྗེ་འདིའི་རྣམ་ཐར་ཕྱི་ནང་ཟབ་རྒྱས་ཞལ་གསུང་སྙན་བརྒྱུད་གླེགས་བམ་དུ་བཞུགས་པ་དང་ལམ་རིམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལས་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ
lho brag grub chen nam mkha' rgyal mtshan nam las kyi rdo rje ni/_shud bu dpal gyi seng ge nas grub thob nyi shu rtsa lnga bar ma chad par byon pa'i gdung rigs yab shud bu nam mkha' rgyal po dang /_yum sras mo rin chen rgyan gnyis kyi sras su o rgyan chen pos lung bstan pa ltar lho nub srin yul nas 'phos te sku bltams pa'i tshul bstan/_dgung lo gsum par phur pa'i dbang gsan pas mkha' 'gro mang po gar byed pa gzigs/_lo lnga la rdzogs chen gyi dbang gsan pas sngon dus 'brel ba'i bla ma rnams dang mjal nas chos zhu ba'i snang ba dngos su yod pa byung /_tsha dro'i dung skad byung ba sogs kyi tshe rnga yab gling du srin po rnams chos la sdud pa'i rol mo'i sgra yin snyam pa sogs sngon gnas dran/_khu bo mkhan chen rgyal sras pa nyid las dge bsnyen dang /_mkhan chen rin chen bkra shis kyi drung nas bsnyen rdzogs bzhes/_bka' chos mang du gsan cing dge sbyor nyin mtshan yengs med du mdzad pas lan gcig sprul pa'i a tsa ra zhig dngos su byon nas gdams ngag gnang zhing byin gyis brlabs/_des bdud rtsi ka pA la gang byin nas tha mal gyi rnam rtog yid la ma byed/_re dogs kyi srad bu dam pos ma bcings par o rgyan gyi yul du tshogs 'khor la gshegs zer ba dang /_dpa' bo mkha' 'gro'i bsu ba la brten nas o rgyan yul du byon/_ri bo'i rtser 'ja' 'od kyi gzhal yas khang du pad+ma'i sdong po'i steng du o rgyan rin po che la DA ki mang pos mchod pa'i bkod pa mtha' yas pa dang /_grub thob pho mo mang pos brtul zhugs kyi spyod pa skyong ba dang /_paN+Di ta mang pos chos kyi bgro gleng byed pa dang /_lha dang lha mo mang pos chos nyan cing mchod pa dang /_tshogs kyi 'khor lo rgya chen po bskor nas dbang bskur ba dang /_rgyud gsung ba dang /_man ngag slob pa dang /_tshogs la rol pa rnams dus mnyam du grub pa byung /_chos rgyud sde bzhi'i man ngag gsang ba bdud rtsi'i rgya mtsho/_dbang bzhi rin chen bum pa/_rdzogs rim ye grol lhun grub rnams gsungs pa rdzogs chen snying thig gi gzhung khyad par can yod par nges kyang deng sang phyag rdor glegs bam dkyus su mi bzhugs/_lar snyan brgyud yi ger bkod pa yod med ma nges mod/_spyir rje 'di nyid bka' gdams rnying ma'i dge ba'i bshes gnyen chen por bzhugs pas rje tsong kha pas kyang zhabs la gtugs shing lam rim sogs bka' gdams kyi chos phal cher gsan cing rtsa ba'i bla ma gcig pur 'dzin na'ang /_rje 'di'i yang mes sngon ma rnams rnying ma dang /_bar skabs mkhan chen nam mkha' seng ge'i dus nas bka' gdams gtsor mdzad de bka' rnying dbyer med kyi grub mtha' 'dzin pa ltar/_rje nyid kyis kyang snga 'gyur gyi ma gshin gnyis thugs dam snying por mdzad pas grub pa'i rtags brnyes shing rnying ma'i rig 'dzin chen po'i gral du bzhugs par ma zad/_nyid kyi zab mo dag snang gi chos sde phyag rdor glegs bam du grags pa sngar gyi rgyun rnying pa ci rigs chog bsgrigs mdzad pa tsam las/_phyag na rdo rje las gsar du gsan pa thams cad rdzogs chen gyi chos skad kho nar bzhugs shing /_khyad par zhus len bdud rtsi sman mchog tu grags pa ni/_mkha' 'gro snying thig gi zhus len gser phreng dang phal cher zhu dag pher ba yod/_gang ltar yang 'di'i dbang lung gi rgyun bar skabs su nyag phra ba la/_lnga pa rin po che'i bkas bskul ba ltar rig 'dzin gter bdag gling pas 'bad pa chen pos gsan cing rgyun spel ba las deng sang dge lugs pa'i phyogs su khyab brdal du 'phel bar snang /_rje 'di'i rnam thar phyi nang zab rgyas zhal gsung snyan brgyud glegs bam du bzhugs pa dang lam rim gyi lo rgyus sogs las rgya cher 'byung ba ltar shes par bya'o
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Longpo Samten Dechen Lingpa
ལོང་པོ་བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་   •   Long po bsam gtan bde chen gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 507-508
Buddhist Digital Resource Center

བོད་འདིར་རྒྱལ་པོའི་མིང་བཏགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད༔ གངས་དང་སེང་གེ་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་ཡིས༔ འཇིག་རྟེན་པ་ལ་བདེ་བ་སྐད་ཅིག་མེད༔ བྱར་གྱི་བྲག་ལ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ནི། འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་དང་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལོང་པོ་འཇིམ་གར་སྟེང་དུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། ཀོང་པོ་ཉང་ཁ་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་གྲགས་པའང་དང་པོ་འདིས་བཏབ་པར་གསལ། བྱང་སྨད་ཇོ་བོ་བྲག་དཀར་ནས་རྩ་གསུམ་ཟབ་མོ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྐོར་དང་། གཞན་ཡང་བཀའ་བརྒྱད་ལུགས་སྲོལ་ཆེན་པོ་དགུའི་ཡ་གྱལ་དུ་བགྲངས་པའི་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་སྐོར། དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པ། བདུད་མགོན་ཞིང་སྐྱོང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐོར་སོགས་སྤྱན་དྲངས་ནའང་བར་སྐབས་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་བ་མེད་པར་སྣང་མོད། ཕྱིས་འདིར་རྗེ་བླ་མར་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་འདུལ་གྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཡང་གཏེར་དུ་བབས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་སྐལ་བཟང་དུ་ཐོབ་བོ། །དུས་ཚོད་སྔ་ཕྱི་གསལ་བར་མ་ངེས་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་གཞན་གྱི་བབས་ལ་བརྟགས་ན་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་སྐུ་ཚེའི་སྨད་ཙམ་ལ་བྱུང་བར་མངོན། འདི་ཉིད་ཕྱིས་སུ་སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེ་ཡིན་པར་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་སོགས་ཀྱིས་བཞེད་པས་དོན་ལ་གནས་མོད། འདིར་དཀྱུས་སུ་སྔར་ཡོངས་གྲགས་ལྟར་བཀོད་ཅིང་གཏེར་ཆེན་སྟག་ཤམ་པའི་རྣམ་ཐར་ས་བོན་ཙམ་འོག་ཏུ་འབྱུང་བ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ།
bod 'dir rgyal po'i ming btags brgya rtsa brgyad:_gangs dang seng ge las kyis 'brel ba yis:_'jig rten pa la bde ba skad cig med:_byar gyi brag la sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_o rgyan bsam gtan gling pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston bsam gtan bde chen gling pa ni/_'brog mi dpal gyi ye shes dang g.yu sgra snying po zung du 'jug pa'i rnam 'phrul long po 'jim gar steng du 'khrungs/_rten sngags 'chang rdo rje 'dzin pa'i tshul du bzhugs/_kong po nyang kha bde chen gling du grags pa'ang dang po 'dis btab par gsal/_byang smad jo bo brag dkar nas rtsa gsum zab mo kun 'dus kyi skor dang /_gzhan yang bka' brgyad lugs srol chen po dgu'i ya gyal du bgrangs pa'i dregs pa kun 'dul gyi skor/_dpal mgon zhal bzhi pa/_bdud mgon zhing skyong yab yum gyi skor sogs spyan drangs na'ang bar skabs nas chos brgyud rgya cher byung ba med par snang mod/_phyis 'dir rje bla mar bka' brgyad dregs 'dul gyi rgyud lung man ngag yang gter du babs pa kho bos kyang skal bzang du thob bo/_/dus tshod snga phyi gsal bar ma nges kyang lo rgyus gzhan gyi babs la brtags na sangs rgyas gling pa'i sku tshe'i smad tsam la byung bar mngon/_'di nyid phyis su stag sham rdo rje yin par chos rje gling pa sogs kyis bzhed pas don la gnas mod/_'dir dkyus su sngar yongs grags ltar bkod cing gter chen stag sham pa'i rnam thar sa bon tsam 'og tu 'byung ba las shes par bya'o
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Longpo Druptop Tashi Tseten
ལོང་པོ་གྲུབ་ཐོབ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན་   •   Long po grub thob bkra shis tshe brtan
Name in the Tertön Gyatsa: ལང་པོ་ལྕགས་སྡེ་པ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན་
Volume 1 Text 6, Pages 601-602

།ལང་པོ་ལྕགས་སྡེ་བའི་སྔགས་འཆང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན་གྱིས་སྒྲུབ་གནས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ནས་བྱ་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་བཏོན། བར་སྐབས་སུ་དར་རྒྱས་ཅུང་ཟད་བྱུང་བར་མངོན་ནའང་དེང་སང་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་གཞན་མ་མཐོང་། ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་ཁྱད་ཅན་ཉུང་ངུ་ཞིག་རྗེ་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལས་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས་སོ། །སྤྱིར་གཏེར་སྟོན་འདི་དང་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ་དུས་མཉམ་ཞིང་སོ་སོའི་ཆོས་བདག་ཀྱང་ཡིན་པས་ཕན་ཚུན་ཆོས་གསན་རེས་མཛད། གཏེར་སྟོན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེས་ཀྱང་ཕ་མཆོག་མངྒ་ཨཱ་ཡུཿཞེས་རྩ་བའི་བླ་མ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པར་མཛད་པས་མཚོན། ཚད་ཐུབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་དུ་ངེས་སོ།
lang po lcags sde ba'i sngags 'chang bkra shis tshe brtan gyis sgrub gnas zangs mdog dpal ri nas bya sgrub zab mo'i chos skor rnams bton/_bar skabs su dar rgyas cung zad byung bar mngon na'ang deng sang dpe lung gi rgyun gzhan ma mthong /_tshe sgrub zab khyad can nyung ngu zhig rje bla ma'i bka' drin las bdag gis kyang nos so/_/spyir gter ston 'di dang rig 'dzin 'ja' tshon snying po dus mnyam zhing so so'i chos bdag kyang yin pas phan tshun chos gsan res mdzad/_gter ston bdud 'dul rdo rjes kyang pha mchog mang+ga A yuHzhes rtsa ba'i bla ma mchog tu bsngags par mdzad pas mtshon/_tshad thub kyi sprul pa'i gter ston du nges so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Matiratna
མ་ཏི་རཏྣ་   •   Ma ti rat+na
Name in the Tertön Gyatsa: གཏེར་སྟོན་མ་ཏི་རཏྣ་
Volume 1 Text 6, Pages 592-593
Buddhist Digital Resource Center

།མཁར་ཆེན་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་སྟོན་མ་ཏི་རཏྣ་ནི། མདོ་སྨད་རྟ་ཤེལ་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་ཤིག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས་པར་གྲགས། ཤེལ་ཁོག་བ་ཐང་ཤིང་གི་གནས་སིནྡྷཱུ་རའི་ཆུ་ནས་བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་ཆོས་སྐོར་དང་གཞན་ཡང་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་སོགས་སྤྱན་དྲངས། དེང་སང་ཡང་དགོན་གནས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་དར་བ་ཡོད། གཏེར་སྟོན་འདི་སྐུ་ཚེ་སྔ་མའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་གིས་ཕྱག་རྫས་བཀྲེས་པོ་ལས་མེད་པར། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཤར་བཞག་ར་དཀར་མོར་གསེར་དྲེལ་རྒྱབ་གཅིག་གཏེར་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ལུང་བསྟན་བྱུང་། གཏེར་འདོན་དུ་བྱོན་པས་ལ་ཆའི་དྲེའུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་རྒྱབ་གཡས་གཡོན་དུ་གསེར་སྲན་འབྲུ་ཕྱེད་པ་ཙམ་རེ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུང། དེ་ཉིད་གཡང་རྟེན་དུ་བཟུང་ནས་གཏེར་སྒྲུབ་མཛད་ན་གསེར་དྲེལ་རྒྱབ་གཅིག་གི་ཚོད་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་དང་མཉམ་པར་འབྱུང་རྒྱུ་ལ། གཏེར་སྟོན་ཐུགས་ཡིད་ཆད་དེ་ལོག་ལྟ་ཅུང་ཟད་སྐྱེས་པས་རྟེན་འབྲེལ་འཕྱུགས་ཏེ་ལོངས་སྤྱོད་མ་བྱུང་བར་སྐུ་གཤེགས་ཟེར་བའི་ངག་སྒྲོས་སྣང་། རྣམ་ཐར་དང་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་པར་མ་མཇལ། བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་ཆོས་སྐོར་ནི་མདོ་སྨད་ཕྱོགས་སུ་དར་རྒྱས་ཆེ་ཞིང་། འདི་དང་བླ་མ་ཀུན་འདུས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབང་ལུང་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས་པའོ།
mkhar chen dpal gyi dbang phyug gi rnam 'phrul gter ston ma ti rat+na ni/_mdo smad rta shel gnyis kyi mtshams shig tu sku 'khrungs par grags/_shel khog ba thang shing gi gnas sin+d+hU ra'i chu nas bdud 'dul drag mo'i chos skor dang gzhan yang bla sgrub kyi skor sogs spyan drangs/_deng sang yang dgon gnas dang chos brgyud dar ba yod/_gter ston 'di sku tshe snga ma'i rten 'brel zhig gis phyag rdzas bkres po las med par/_gu ru rin po cher gsol ba btab pas/_shar bzhag ra dkar mor gser drel rgyab gcig gter 'don rgyu yod pa'i lung bstan byung /_gter 'don du byon pas la cha'i dre'u chung ngu zhig gi rgyab g.yas g.yon du gser sran 'bru phyed pa tsam re yod pa zhig byung/_de nyid g.yang rten du bzung nas gter sgrub mdzad na gser drel rgyab gcig gi tshod kyi longs spyod dang mnyam par 'byung rgyu la/_gter ston thugs yid chad de log lta cung zad skyes pas rten 'brel 'phyugs te longs spyod ma byung bar sku gshegs zer ba'i ngag sgros snang /_rnam thar dang lo rgyus zhib par ma mjal/_bdud 'dul drag mo'i chos skor ni mdo smad phyogs su dar rgyas che zhing /_'di dang bla ma kun 'dus yid bzhin nor bu'i dbang lung bdag gis kyang nos pa'o
... further results