Gu ru tshe brtan rgyal mtshan


གུ་རུ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་
gu ru tshe brtan rgyal mtshan

Guru Tseten Gyaltsen

Other names
  • ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
  • chos kyi blo gros
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Gyalwa Chokyang
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P5350
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་ (tshe brtan rgyal mtshan)

Page #s for bio of this person: 455 to 457

Folio #s for bio of this person: 58a6 to 59a1

དམ་སེལ་བརྒྱུད་པས་སློབ་འགའ་གྲི་རུ་འཆི༔ རྡོ་ཡི་མཆོད་རྟེན་གདུགས་དང་ཆོས་འཁོར་ཉམས༔ མོན་ཁ་ཆུ་ཕུག་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་ནི། རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཏེ། མོན་ལ་མོ་སྟོད་པའི་སྣར་ཐང་དུ་འཁྲུངས། མཚན་གུ་རུ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་ནམ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སུ་གྲགས། རྟེན་དགེ་སློང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ། མདོ་སྔགས་ལ་མཁྱེན་པ་རྒྱས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོར་བཞུགས། འདིས་ལུང་གསལ་ལྟར་མོན་གྱི་བྲག་མཐའ་ཕྲ་མོ་དཔལ་གྱི་ཆུ་མོ་ཕུག་ལྷ་མོ་གར་བྱེད་པ་འདྲ་བའི་གསང་གནས་ནས་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་སྦས་པའི་གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་སྒྲུབ་སྐོར་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི་གཙོ་བོ་དང་། གཞན་གཏེར་གནས་མི་གཅིག་པའི་མཚོན་སྲུང་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ། སྒྲོལ་མ་ཨུཏྤལ་ཕྲེང་བ། རྫོགས་ཆེན་མཉམ་ཉིད་རང་གྲོལ། ཚེ་དཔག་མེད། བདེ་མཆོག །སྨེ་བརྩེགས། བཅུད་ལེན་བརྒྱ་རྩ། ལུང་བསྟན་བཀའ་རྒྱ་མ། ཟབ་ལུང་སོགས་ཀྱི་གནས་གཏེར་དཀར་ཆག་རྒྱས་པ། རོང་གི་རྫ་ལྷུད་མོ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་གི་མན་ངག་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བཞུགས་པ་ཕལ་ཆེར་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དུས་ཡན་དབང་ལུང་བཞུགས་པར་སྣང་ནའང་། དེང་སང་གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་ནང་ཚན་རྟ་མགྲིན་ལས་ཚོགས་བརྒྱ་རྩ་དང་། ཡུལ་འཁོར་སྲུང་གི་མན་ངག་གི་ལུང་། མཚོན་སྲུང་རྡོ་རྗེ་གོ་ཁྲབ་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་རྒྱུན་བཅས་བཞུགས་པ་ཐོས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ལས་གཞན་དཔེ་ཙམ་ཡང་མཇལ་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གྱུུར།

dam sel brgyud pas slob 'ga' gri ru 'chi:_rdo yi mchod rten gdugs dang chos 'khor nyams:_mon kha chu phug sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston tshe brtan rgyal mtshan zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston tshe brtan rgyal mtshan ni/_rgyal ba mchog dbyangs kyi rnam 'phrul gnyis kyi ya gyal te/_mon la mo stod pa'i snar thang du 'khrungs/_mtshan gu ru tshe brtan rgyal mtshan nam chos kyi blo gros su grags/_rten dge slong rdo rje 'dzin pa/_mdo sngags la mkhyen pa rgyas pa'i dge ba'i bshes gnyen chen por bzhugs/_'dis lung gsal ltar mon gyi brag mtha' phra mo dpal gyi chu mo phug lha mo gar byed pa 'dra ba'i gsang gnas nas mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyis sbas pa'i gu ru zhi drag gi sgrub skor las tshogs dang bcas pa zab cing rgya che ba spyan drangs pa ni gtso bo dang /_gzhan gter gnas mi gcig pa'i mtshon srung rdo rje'i go cha/_sgrol ma ut+pal phreng ba/_rdzogs chen mnyam nyid rang grol/_tshe dpag med/_bde mchog_/sme brtsegs/_bcud len brgya rtsa/_lung bstan bka' rgya ma/_zab lung sogs kyi gnas gter dkar chag rgyas pa/_rong gi rdza lhud mo nas spyan drangs pa'i yul 'khor srung gi man ngag sogs rgya cher bzhugs pa phal cher rig 'dzin gter bdag gling pa yab sras kyi dus yan dbang lung bzhugs par snang na'ang /_deng sang gu ru zhi drag gi nang tshan rta mgrin las tshogs brgya rtsa dang /_yul 'khor srung gi man ngag gi lung /_mtshon srung rdo rje go khrab kyi phyag len rgyun bcas bzhugs pa thos pa'i yul du gyur pa las gzhan dpe tsam yang mjal dka' ba'i gnas su gyu+ur


List of Cycles Associated with this Person

  1. Bcom ldan 'das dpal rta mgrin dbang gi rgyal po'i las tshogs brgya rtsa brgyad pa (1 of 1 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ལས་ཚོགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་ (Vol. 43, Text 6)
  2. རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་གི་དམག་ཟློག་མི་མཐུན་ཀུན་སེལ་ (Vol. 44, Text 72)
  3. སློབ་དཔོན་པདྨས་མཛད་པའི་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་ཡང་སྙིང༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་སྙིང་ཁྲག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་མཚོན་སྲུང་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ཀུན་ཐུབ་སྲུང་བའི་རྒྱལ་པོའི་བྲི་རྒྱུན་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་ (Vol. 45, Text 31)