Dri med gling pa


དྲི་མེད་གླིང་པ་
dri med gling pa

Drime Lingpa

Other names
 • ཐེག་གླིང་ཀརྨ་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་
 • ཐེག་ཆེན་གླིང་པ་
 • གར་དབང་ལས་རབ་རྩལ་
 • theg gling karma 'gro don mthar phyin
 • theg chen gling pa
 • gar dbang las rab rtsal
Dates
Birth:   1700
Death:   1775
Place of birth:   zung mkhar theg chen gling
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Iron
Animal:   Dragon
Rab Jyung:   12
About
Religious Affiliations
Nyingma; Kagyu
Is emanation of
Gyalwa Chokyang · Rongpa Tertön Dudul Lingpa
Teachers
Karmapa, 12th · Thugs mchog rdo rje
Students
gnubs ban bstan 'dzin ye shes lhun grub · 'jigs med gling pa · Zur mkhar zla ba'i 'od zer
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P681
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་གླིང་པ་ (gter ston dri med gling pa)

Page #s for bio of this person: 653 to 654

Folio #s for bio of this person: 157a2 to 157b4

།གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་གླིང་པ་ནི། ལོ་ཙཱ་བ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་རོང་གཏེར་བདུད་འདུལ་གླིང་པའི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པ་སྟེ། ཟུང་མཁར་ཐེག་ཆེན་གླིང་དུ་གཏེར་སྟོན་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་གདུང་རིགས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་རྒྱལ་དབང་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བས་མཚན་ཀརྨ་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་ཞེས་བསྩལ། སྦྲགས་སྔགས་གྲྭའི་སྒྲིག་ལ་བཞུགས་ནས་གསན་སྦྱང་མཛད། བླ་མ་མཉན་པ་དགེ་ལེགས་སོགས་དམ་པ་འགའ་ཞིག་ལས་གསར་རྙིང་གི་ཆོས་བཀའ་མང་དུ་གསན། ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་དྲུང་ནས་རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་གྲོལ་གདམས་ཁྲིད་རྫོགས་པར་གསན་ནས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་ཉམས་རྟོགས་ཀློང་དུ་གྱུར། ཆོས་ཀྱི་ཚིག་དོན་མང་པོ་ཤུགས་འབྱུང་དུ་མཁྱེན། ཐོགས་མེད་ཀྱི་མངོན་ཤེས་ཤར། མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ། བདེ་ཆེན་གླིང་པ། བདུད་འདུལ་གླིང་པ་སོགས་སྐུའི་སྐྱེ་ཕྲེང་མང་པོ་དྲན། མགྲིན་པའི་རྩ་མདུད་གྲོལ་བས་རྡོ་རྗེའི་གླུའི་མཛོད་བརྡོལ། ངེས་མེད་ཀྱི་དབེན་གནས་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས། ཟབ་གཏེར་ལ་དབང་བའི་ལུང་བསྟན་ཡང་ཡང་ཐོབ། རིག་འཛིན་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་ཆོས་བདག་ཏུ་ངོས་བཟུང་ཞིང་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཡོད་ཚུལ་དང་བསླབ་བྱ་གནང་བ་ལྟར། སྦྲགས་ཡང་རྫོང་ནས་འཆི་མེད་ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་དང་། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གི་ཆོས་སྐོར་སྤྱན་དྲངས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ། ཟུང་མཁར་རྡོའི་མཆོད་རྟེན་གོང་མ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་བྱོན་ཀྱང་སླར་འདབས་གཏེར་དུ་སྦས། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་ཀྱང་འགྲོ་དོན་ཕྱོགས་བྲལ་དུ་བསྐྱང་ཆོག་པའི་བཀའ་ཐམ་བསྩལ། ཆོས་བདག་གཙོ་བོ་གཡུ་སྒྲའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལྕགས་ཟམ་པ་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་སོགས་ལས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་ཤིང་ཁོ་བོས་ཀྱང་ཚེ་སྒྲུབ་དང་ཐུགས་སྒྲུབ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་གདམས་སྐོར་ཙམ་ཐོས། གདུང་རྒྱུད་ཟུང་མཁར་ལྷ་སྡིངས་སུ་དེང་སང་ཡང་ཡོད་དོ།

gter ston dri med gling pa ni/_lo tsA ba rgyal ba mchog dbyangs kyi rnam 'phrul rong gter bdud 'dul gling pa'i skye ba de ma thag pa ste/_zung mkhar theg chen gling du gter ston bde chen gling pa'i gdung rigs su 'khrungs/_sku chung ngu'i dus rgyal dbang byang chub rdo rje la gtsug phud phul bas mtshan karma 'gro don mthar phyin zhes bstsal/_sbrags sngags grwa'i sgrig la bzhugs nas gsan sbyang mdzad/_bla ma mnyan pa dge legs sogs dam pa 'ga' zhig las gsar rnying gi chos bka' mang du gsan/_khyad par rig 'dzin thugs mchog rdo rje'i drung nas rdzogs chen kun bzang snying thig gi smin grol gdams khrid rdzogs par gsan nas thugs nyams su bzhes pas nyams rtogs klong du gyur/_chos kyi tshig don mang po shugs 'byung du mkhyen/_thogs med kyi mngon shes shar/_me long rdo rje/_bde chen gling pa/_bdud 'dul gling pa sogs sku'i skye phreng mang po dran/_mgrin pa'i rtsa mdud grol bas rdo rje'i glu'i mdzod brdol/_nges med kyi dben gnas rnams su sgrub pa'i rgyal mtshan btsugs/_zab gter la dbang ba'i lung bstan yang yang thob/_rig 'dzin thugs mchog rdo rjes chos bdag tu ngos bzung zhing gter gyi bka' babs yod tshul dang bslab bya gnang ba ltar/_sbrags yang rdzong nas 'chi med klong gsal rdo rje'i srog sgrub dang /_bla ma'i thugs sgrub yon tan kun 'byung gi chos skor spyan drangs nas gtan la phab/_zung mkhar rdo'i mchod rten gong ma nas thugs rje chen po'i chos skor byon kyang slar 'dabs gter du sbas/_thams cad mkhyen pa bskal bzang rgya mtshos kyang 'gro don phyogs bral du bskyang chog pa'i bka' tham bstsal/_chos bdag gtso bo g.yu sgra'i rnam 'phrul lcags zam pa bstan 'dzin ye shes lhun grub sogs las brgyud pa'i bka' srol ma nyams par bzhugs shing kho bos kyang tshe sgrub dang thugs sgrub pad+ma rgyal po'i gdams skor tsam thos/_gdung rgyud zung mkhar lha sdings su deng sang yang yod do


List of Cycles Associated with this Person

 1. 'chi med klong gsal rdo rje'i srog sgrub (2 of 2 Texts)
 2. Thugs sgrub yon tan kun 'byung (2 of 2 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. འཆི་མེད་ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ལས༔ ཚེའི་ལས་བྱང་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ (Vol. 49, Text 3)
 2. འཆི་མེད་ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ལས་ཚེ་དབང་འཆི་མེད་སྙིང་པོ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་བཅུད་འཛིན་ (Vol. 49, Text 4)
 3. ཐུགས་སྒྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འཇུག་བདེར་སྤེལ་བ་ (Vol. 50, Text 6)
 4. པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཛམྦྷ་ལའི་དབང་གི་ཆོག་སྒྲིག་འདོད་རྒུའི་གཏེར་བུམ་ (Vol. 50, Text 7)