Du gu rin chen seng+ge


དུ་གུ་རིན་ཆེན་སེངྒེ་
du gu rin chen seng+ge

Dugu Rinchen Senge

Dates
Birth:   10th Century
Place of birth:   dbus
About
Religious Affiliations
Nyingma
Students
gtsang ring shes rab
Links
Catalog Pages
Notes
Dates based on Kongtrul's statement that he revealed the dpal rdo rje gtsug lag phrin las drag po cycle two hundred years after Trisong Deutsen concealed it.
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: དུ་གུ་རིན་ཆེན་སེངྒེ་ (du gu rin chen seng+ge)

Page #s for bio of this person: 536 to 537

Folio #s for bio of this person: 98b3 to 99a4

།དུ་གུ་རིན་ཆེན་སེང་གེ་ནི། དབུས་སུ་འཁྲུངས། འདིས་བྱང་པྲ་དུན་རྩེའི་མཆོད་རྟེན་ནས་དྲག་སྔགས་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ལག་གི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། དེ་ཡང་དྲག་སྔགས་འདི་ནི་བཻ་རོ་ཙ་ན་རྒྱལ་མོ་ཚ་བའི་རོང་དུ་འབྱོན་ཁར་གདམས་པ་འདི་ཉིད་རྗེ་འབངས་ལྔ་ལ་གཏད་ནས་མ་འོངས་བསྟན་པའི་བཙས་སུ་གཏེར་དུ་སྦོས་ཤིག་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོས་བྱང་པྲ་དུན་རྩེའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བྱང་ཤར་ན་ལོ་པན་མཁས་པའི་མཆོད་རྟེན་ཡོད་པའི་བུམ་པར་གཏེར་་་་དུ་སྦས་ནས་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་འདས་པ་ན་དབུས་པ་དུ་གུ་རིན་ཆེན་སེང་གེས་བསམ་ཡས་ནས་ཁ་བྱང་རྙེད་དེ་སྟག་ལོ་ལ་གནམ་ལྕགས་རྔུར་མོའི་ཡིག་ཆུང་དྲག་པོ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་བཅས་པ་བྱང་པྲ་དུན་རྩེའི་མཆོད་རྟེན་གྱི་བུམ་་་པ་དང་། རྒྱུད་སྔ་ཕྱི་བདུན་དང་དེའི་སྒྲུབ་ཡིག་དང་བཅས་པ་མཆོད་རྟེན་གྱི་རྨང་ནས་སྤྱན་དྲངས། འོན་ཀྱང་རང་སྲུང་དང་། གཟའ་བདུད་ཁ་ཆིངས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དགོས་པ་རྣམས་མ་བྱས་ཤིང་། གཏེར་སྲུང་ལ་མཆོད་པ་ཞན་པས་འཚུབས་སློང་གིས་གཙང་གི་ལུ་མ་མཚོ་གྲུ་ཁར། སློབ་བུ་གཙང་པ་རིན་ཆེན་ཤེས་རབ་དང་། གཏེར་སྟོན་དཔོན་སློབ་གཉིས་ནང་མ་མཐུན་པར་གཅིག་གིས་གཅིག་གྲི་ཁར་བཀྲོངས། གཡས་རུ་ཤངས་ཀྱི་ཟླ་གྲགས་ཞེས་པ་གནས་པོ་ཡིན་པས་གཏེར་སྟོན་དཔོན་སློབ་གཉིས་གྲོངས་པའི་ཤུལ་དུ་ཤོག་སེར་རྣམས་འདི་ལ་བྱུང་། དེས་གཏེར་སྟོན་གྱི་སྲས་མོ་འོད་ལྡེམ་ལ་གཏད། ཇོ་སྲས་མ་འདི་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་སད་ཅིང་སྙིང་རུས་ཆེ་བས་གྲུབ་པ་ཐོབ་སྟེ་ཤོག་སེར་ཕབ་ཅིང་སྤེལ་པའི་རྒྱུན་བཞུགས་པའང་ཆེད་དུ་ནོས་སོ།

du gu rin chen seng ge ni/_dbus su 'khrungs/_'dis byang pra dun rtse'i mchod rten nas drag sngags rdo rje gtsug lag gi skor rnams spyan drangs te/_de yang drag sngags 'di ni bai ro tsa na rgyal mo tsha ba'i rong du 'byon khar gdams pa 'di nyid rje 'bangs lnga la gtad nas ma 'ongs bstan pa'i btsas su gter du sbos shig gsungs pa bzhin du mnga' bdag rgyal pos byang pra dun rtse'i gtsug lag khang gi byang shar na lo pan mkhas pa'i mchod rten yod pa'i bum par gter du sbas nas lo nyis brgya skor 'das pa na dbus pa du gu rin chen seng ges bsam yas nas kha byang rnyed de stag lo la gnam lcags rngur mo'i yig chung drag po phrin las kyi rgyud dang bcas pa byang pra dun rtse'i mchod rten gyi bum pa dang /_rgyud snga phyi bdun dang de'i sgrub yig dang bcas pa mchod rten gyi rmang nas spyan drangs/_'on kyang rang srung dang /_gza' bdud kha chings kyi 'khor lo dgos pa rnams ma byas shing /_gter srung la mchod pa zhan pas 'tshubs slong gis gtsang gi lu ma mtsho gru khar/_slob bu gtsang pa rin chen shes rab dang /_gter ston dpon slob gnyis nang ma mthun par gcig gis gcig gri khar bkrongs/_g.yas ru shangs kyi zla grags zhes pa gnas po yin pas gter ston dpon slob gnyis grongs pa'i shul du shog ser rnams 'di la byung /_des gter ston gyi sras mo 'od ldem la gtad/_jo sras ma 'di sngon gyi las 'phro sad cing snying rus che bas grub pa thob ste shog ser phab cing spel pa'i rgyun bzhugs pa'ang ched du nos so


List of Cycles Associated with this Person

  1. Dpal rdo rje gtsug lag phrin las drag po (2 of 2 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ལག་ཕྲིན་ལས་དྲག་པོ་མངོན་དུ་ཕྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ (Vol. 33, Text 40)
  2. རྡོ་རྗེ་གཙུག་ལག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ལས་བྱང་ངག་བསྒྲིགས་སུ་ཁོལ་བུར་བྱས་པ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ (Vol. 33, Text 41)