'gro 'dul las 'phro gling pa


འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་
'gro 'dul las 'phro gling pa

Drodul Ledro Lingpa

Dates
Birth:   15th Century
Death:   16th Century
Place of birth:   gnyal
About
Religious Affiliations
Nyingma; Kagyu
Is emanation of
Rinchen Zangpo · Shelkar Za
Teachers
Pad+ma gling pa
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P7504
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གྲོ་ཤུལ་འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་ (gro shul 'gro 'dul las 'phro gling pa)

Page #s for bio of this person: 577 to 579

Folio #s for bio of this person: 119a5 to 120a4

སྔ་འགྱུར་ལོ་ཙཱ་བ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཞལ་སློབ་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང་ཤེལ་དཀར་བཟའ་ཟུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་ནི། གཉལ་སྟོད་དུ་སྙི་བའི་རིགས་ལས་ཡབ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱལ་པོ་དང་ཡུམ་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས། དག་སྣང་དཔག་མེད་ཤར། ཁྱད་པར་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པར་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཐོག་མར་བབས། བཅོ་བརྒྱད་པར་ཆོས་ལུང་རི་བོ་ཆེར་མཚུངས་མེད་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བས་མཚན་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེར་གྲགས། འབའ་ར་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད་གསན་ཅིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས། ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་ཐོས་བསམ་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་བཅད། གདམས་ཁྲིད་ཟབ་མོས་ཐུགས་རྒྱུད་སྨིན། རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་སྙིང་གི་བུ་གསུམ་ལས། གཉལ་ལོར་རྡོ་རྗེའི་མཚན་ཅན་དུ་ངོས་བཟུང་ཞིང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་དུ་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ལོན་པའི་ཚེ་སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིས་རྗེས་སུ་བསྐུལ་བ་བཞིན་མོན་དོམ་ཚང་རོང་ལ་བྱོན། མཚོ་རྒྱལ་ཕུག་པར་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཚོགས་མཆོད་མཛད་པས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་ཁ་བྱང་དངོས་སུ་བསྩལ་པ་ལྟར་ཟླ་བ་ཕུག་ཏུ་བྱོན་ནས་ངོ་མཚར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་བཅས་ཏེ་ཟབ་གཏེར་ཐོག་མར་སྤྱན་དྲངས་པ་ནས་བརྩམ། སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་། མཁར་ཆུ་དཔལ་གྱི་ཕུག་རིང། ལྷོ་སྐྱེར་ཆུའི་ལྷ་ཁང་། མཁའ་འགྲོ་གསང་ཕུག །སྦྲགས་ཡང་རྫོང་། དཔལ་ཕུག་ཉི་ཟླ་འབར་བའི་གསང་མཛོད། མཁའ་འགྲོ་བྲག་གི་བྱ་སྐྱིབས། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ། མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ། ཤམ་པོ་གངས། ཕྲ་མོ་བྲག་སོགས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ། བཀའ་བརྒྱད་ཡང་གསང་བླ་མེད། ཟབ་ཆོས་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཏིག་སོགས་ཆོས་དང་དྲག་སྔགས་དམ་རྫས་རྟེན་གྱི་སྐོར་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་སྤྱན་དྲངས། སྒྲུབ་གནས་རྣམས་སུ་བླ་མ་ཞི་དྲག །བཀའ་བརྒྱད། ཕུར་པ་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན། སྨན་སྒྲུབ། སྐྱེ་བདུན་རིལ་སྒྲུབ། གཏོར་སྒྲུབ་སོགས་མང་དུ་མཛད་ཅིང་གདུལ་བྱ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་ཅིང་སྐུ་ཚེ་དང་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན། དབོན་པོ་ལྷའི་ཟླ་བ་ཞེས་མཁྱེན་རྟོགས་རྨད་དུ་བྱུང་བས་ཀྱང་འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་མཛད། སྐུའི་སྐྱེ་བའང་འགའ་ཞིག་བྱོན་པར་གྲགས་ཤིང་ཁྱད་པར་གདུང་རྒྱུད་ཕྱིས་ཀྱི་བར་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་རིམ་པར་བྱོན་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གྱུར་ནའང་དེང་སང་རྒྱུན་ཡོད་པར་མ་མངོན་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐོར་རྣམས་རྗེ་བླ་མར་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བཀའ་བབས་པ་ལྟར་བདག་གིས་ཀྱང་སྨིན་གྲོལ་རྫོགས་པར་ནོས་སོ།

snga 'gyur lo tsA ba brgya rtsa brgyad kyi ya gyal o rgyan chen po'i zhal slob lo tsA ba rin chen bzang po dang shel dkar bza' zung gi rnam 'phrul 'gro 'dul las 'phro gling pa ni/_gnyal stod du snyi ba'i rigs las yab dpal 'byor rgyal po dang yum bkra shis lha mo gnyis kyi sras su ngo mtshar ba'i ltas dang bcas sku bltams/_dag snang dpag med shar/_khyad par dgung lo bcu drug par zab gter gyi kha byang thog mar babs/_bco brgyad par chos lung ri bo cher mtshungs med nam mkha' rgyal po la gtsug phud phul bas mtshan nam mkha' rdo rjer grags/_'ba' ra bka' brgyud kyi zab khrid gsan cing thugs nyams su bzhes/_khyad par rig 'dzin pad+ma gling pa'i zhabs la gtugs nas thos bsam gyi sgro 'dogs bcad/_gdams khrid zab mos thugs rgyud smin/_rje de nyid kyi thugs sras snying gi bu gsum las/_gnyal lor rdo rje'i mtshan can du ngos bzung zhing sprul pa'i gter ston du lung bstan pa ltar/_dgung lo nyer gcig lon pa'i tshe sngags srung e ka dzA Tis rjes su bskul ba bzhin mon dom tshang rong la byon/_mtsho rgyal phug par rta mgrin gyi tshogs mchod mdzad pas ye shes mkha' 'gros kha byang dngos su bstsal pa ltar zla ba phug tu byon nas ngo mtshar ba'i cho 'phrul dang bcas te zab gter thog mar spyan drangs pa nas brtsam/_spa gro stag tshang /_mkhar chu dpal gyi phug ring/_lho skyer chu'i lha khang /_mkha' 'gro gsang phug_/sbrags yang rdzong /_dpal phug nyi zla 'bar ba'i gsang mdzod/_mkha' 'gro brag gi bya skyibs/_bsam yas mchims phu/_mchod rten dkar po/_sham po gangs/_phra mo brag sogs nas thugs rje chen po don gsal sgron me/_bka' brgyad yang gsang bla med/_zab chos kun bzang thugs tig sogs chos dang drag sngags dam rdzas rten gyi skor sogs mtha' yas pa spyan drangs/_sgrub gnas rnams su bla ma zhi drag_/bka' brgyad/_phur pa sogs kyi sgrub chen/_sman sgrub/_skye bdun ril sgrub/_gtor sgrub sogs mang du mdzad cing gdul bya bsam gyis mi khyab pa smin grol la bkod cing sku tshe dang phrin las mthar phyin/_dbon po lha'i zla ba zhes mkhyen rtogs rmad du byung bas kyang 'gro don dpag med mdzad/_sku'i skye ba'ang 'ga' zhig byon par grags shing khyad par gdung rgyud phyis kyi bar sngags 'chang rdo rje 'dzin pa rim par byon nas chos brgyud 'phel rgyas su gyur na'ang deng sang rgyun yod par ma mngon kyang /_thugs rje chen po'i skor rnams rje bla mar nye brgyud du bka' babs pa ltar bdag gis kyang smin grol rdzogs par nos so/


List of Cycles Associated with this Person

  1. Thugs rje chen po don gsal sgron me (5 of 5 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས༔ བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ (Vol. 23, Text 18)
  2. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས༔ ལས་བྱང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ (Vol. 23, Text 19)
  3. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས། དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་མཐོང་ཆོག་སྒྲོན་མེ་ (Vol. 23, Text 20)
  4. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས༔ བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་སྐོར་ལས་ཕྱི་སྒྲུབ་ (Vol. 38, Text 48)
  5. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས། གཏེར་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པའི་རྗེས་གནང་བསྟན་སྐྱོང་སྙིང་བཅུད་ (Vol. 38, Text 49)
  6. གཟའ་ཐོག་རྦབ་གསུམ་སྲུང་བ་ (Vol. 45, Text 4)
  7. ཕྱུགས་ནད་སྲུང་གསོའི་མན་ངག་ཟབ་དགུ་བསྡུས་པ་ (Vol. 45, Text 16)