Lha lung dpal gyi rdo rje


ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་
lha lung dpal gyi rdo rje

Lhalung Palgyi Dorje

Painting by Pema Namdol Thaye Courtesy of Padma Studios
Dates
Birth:   9th Century
Place of birth:   'brom stod gung mo che
About
Religious Affiliations
Nyingma
Has following emanations
Nyima Drakpa
Teachers
Pad+ma 'byung gnas · bi ma la mi tra · Bai ro tsa na
Students
Gnyags dz+nyA na ku mA ra
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P6986
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Lhalung-Pelgyi-Dorje/9618
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་ (lha lung dpal gyi rdo rje)

Page #s for bio of this person: 394 to 394

Folio #s for bio of this person: 27b2 to 27b6

།ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་ནི། དབུ་རུ་འགྲམ་སྟོད་གུད་མོ་ཆེར་འཁྲུངས། སྐྱེ་མིང་སྟག་ཉ་བཟང་ཟེར། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་བསྲུང་སྟེ་རྒྱ་རྣམས་བཏུལ། དེ་ནས་ཐུགས་ངེས་འབྱུང་གིས་བསྐུལ་ནས་མཆེད་གཉིས་དང་ལྷན་ཅིག་གསུམ་ཀ་སློབ་དཔོན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། པདྨ་སམ་བྷ་ཝ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་བླངས། སྔགས་ཀྱི་དབང་དང་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་ཐོབ། གྲིབ་ཀྱི་དཀར་མོ་རོང་དུ་བསྒོམས་པས་ཆོས་གོས་རླུང་གིས་ཁྱེར་བ་ཡེར་པར་བྱུང་བས་ས་དཔྱད་ལེགས་པར་གཟིགས་ནས་དེར་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་པས་རི་བྲག་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཟང་ཐལ་དུ་གཤེགས་པར་ནུས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། ཕྱིས་རྒྱལ་པོ་སྡིག་ཅན་བསྒྲལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལའང་ཕན་ཆེར་བཏགས་ཏེ་ཁམས་ལྡན་ཡུལ་ནས་དན་ཏིག་ཚུན་དུ་བྱོན་ནས་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས། མཐར་སྐུ་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོར་ཡལ་བར་གྲགས་སོ།

lha lung dpal gyi rdo rje ni/_dbu ru 'gram stod gud mo cher 'khrungs/_skye ming stag nya bzang zer/_rgya bod kyi sa mtshams bsrung ste rgya rnams btul/_de nas thugs nges 'byung gis bskul nas mched gnyis dang lhan cig gsum ka slob dpon bi ma la mi tra las rab tu byung /_pad+ma sam b+ha wa las byang chub sems dpa'i sdom pa blangs/_sngags kyi dbang dang gdams ngag thams cad thob/_grib kyi dkar mo rong du bsgoms pas chos gos rlung gis khyer ba yer par byung bas sa dpyad legs par gzigs nas der sgrub pa la bzhugs pas ri brag la thogs pa med par zang thal du gshegs par nus pa'i rdzu 'phrul dang dngos grub brnyes/_phyis rgyal po sdig can bsgral nas sangs rgyas kyi bstan pa la'ang phan cher btags te khams ldan yul nas dan tig tshun du byon nas yun ring du bzhugs/_mthar sku 'od kyi phung por yal bar grags so