'jam dbyangs bla ma


འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་
'jam dbyangs bla ma

Jamyang Lama

About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Nanam Dorje Dudjom · Rigdzin Gödem
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P6940
Catalog Pages
Notes
Kongtrul claims that he lived during the 6th Rabjung, but this contradicts the notion that he was the subsequent rebirth of Rigdzin Godem, who lived well into the 7th Rabjung.
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: དཔལ་ལྡན་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ (dpal ldan 'jam dbyangs bla ma)

Page #s for bio of this person: 567 to 568

Folio #s for bio of this person: 114a2 to 114b1

།རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྒོད་ལྡེམ་ཅན་གྱི་ཡང་སྲིད་དཔལ་ལྡན་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ནི། གཙང་ཉང་སྟོད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞོན་ནུ་ནས་གནས་རྙིང་ཚོགས་པའི་གྲྭ་སར་བཞུགས་པར་མཛད་ནས་མདོ་སྔགས་ཐམས་ཅད་ལ་གསན་བསམ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པར་མཛད། སྐབས་ཤིག་ཉང་སྟོད་ཁྲོ་སྒང་དུ་ཆོས་འཁོར་ལ་ཕེབས་པས། གཙུག་ལག་ཁང་གི་འགྲམ་གསེབ་ཞིག་ཏུ་སོ་ཕག་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག་པ། ཕ་གི་བཅག་རྒྱུ་བྱུང་ན་དགོངས་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། གྲྭ་པ་གཞན་མེད་པའི་ཤུལ་དུ་སོ་ཕག་བཅག་པའི་ནང་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་བྱུང་སྟེ། སྒྲོལ་བྱེད་ནག་པོའི་མཁར་མཁའ་འགྲོ་གསང་མཛོད་ཕུག་ནས་རུས་སྦལ་དམར་པོའི་ཁོག་པ་བཏོན་པའི་ནང་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་སྐོར་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཀོལ་བྱང་དང་བཅས་པ། བཀའ་སྲུང་སྒྲོལ་བྱེད་ནག་པོའི་སྐོར་དང་བཅས་སྤྱན་དྲངས། གསོལ་འདེབས་འདིའི་གྲོལ་ཚད་ཀྱང་། གང་ཟག་བྱེ་བ་དགུ་ཁྲི་དང་། འབུམ་ཕྲག་ལྔ་རྣམས་གསོལ་འདེབས་འདི་ཡིས་གྲོལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་གཙང་ཉང་སྟོད་ཤབ། ཤངས་དང་རྟ་ནག་འོ་ཡུག་སོགས་གཙང་གི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དོན་དང་ཕྲིན་ལས་ཆེ་ཞིང་ཆོས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བཞུགས་པ་ལས་ཁོ་བོས་ཀྱང་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ནོས་སོ།

rig 'dzin chen po rgod ldem can gyi yang srid dpal ldan 'jam dbyangs bla ma ni/_gtsang nyang stod du sku 'khrungs/_sku gzhon nu nas gnas rnying tshogs pa'i grwa sar bzhugs par mdzad nas mdo sngags thams cad la gsan bsam gyis sgro 'dogs chod par mdzad/_skabs shig nyang stod khro sgang du chos 'khor la phebs pas/_gtsug lag khang gi 'gram gseb zhig tu so phag chen po zhig 'dug pa/_pha gi bcag rgyu byung na dgongs pa zhig byung ste/_grwa pa gzhan med pa'i shul du so phag bcag pa'i nang nas gter gyi kha byang byung ste/_sgrol byed nag po'i mkhar mkha' 'gro gsang mdzod phug nas rus sbal dmar po'i khog pa bton pa'i nang rtsa gsum dril sgrub skor phyi nang gsang ba de kho na nyid bkol byang dang bcas pa/_bka' srung sgrol byed nag po'i skor dang bcas spyan drangs/_gsol 'debs 'di'i grol tshad kyang /_gang zag bye ba dgu khri dang /_'bum phrag lnga rnams gsol 'debs 'di yis grol/_zhes gsungs pa'i zab chos 'di nyid gtsang nyang stod shab/_shangs dang rta nag 'o yug sogs gtsang gi phyogs su 'gro don dang phrin las che zhing chos rgyun ma chad par bzhugs pa las kho bos kyang smin grol gyi gdams pa nos so


List of Cycles Associated with this Person

  1. 'jam dbyangs bla ma'i rtsa gsum dril sgrub (4 of 4 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་འབེབ་གསལ་བར་བྱེད་པ་མཁའ་འགྲོ་གདུང་བའི་གླུ་དབྱངས་ (Vol. 4, Text 32)
  2. མར་མེའི་སྐོང་བཤགས་ཀྱི་བཀོལ་བྱང་ (Vol. 4, Text 33)
  3. རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་སྨིན་བྱེད་རིག་པའི་རྩལ་དབང་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ (Vol. 4, Text 34)
  4. རྩ་གསུམ་གཏེར་སྲུང་སྒྲོལ་བྱེད་ནག་པོའི་གསོལ་མཆོད་ (Vol. 4, Text 35)