Lha btsun byang chub 'od


ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད་
lha btsun byang chub 'od

Lhatsun Jangchub Ö

Dates
Birth:   11th Century
About
Religious Affiliations
Kadam
Teachers
Jo bo rje a ti sha
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P3457
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Jangchub-O/P3457
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད་ (lha btsun byang chub 'od)

Page #s for bio of this person: 516 to 517

Folio #s for bio of this person: 88b4 to 89a3

།ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད་ནི། མངའ་བདག་གདུང་རྒྱུད་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་དབོན་པོར་འཁྲུངས། རྟེན་དགེ་སློང་དུ་བཞུགས། མདོ་སྔགས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁྱེན་པ་རྒྱས་ཤིང་ལོ་ཙཱ་བ་ཡང་མཁས་པར་མཁྱེན། ཇོ་བོ་རྗེ་བོད་དུ་སྤྱན་དྲངས་པས་བོད་ཁམས་སྤྱི་ལ་བཀའ་དྲིན་ཕུལ་དུ་བྱུང་། བསམ་ཡས་ཀྱི་ཀ་བའི་ཆོལ་ནས་པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་འབོད་རྦད་བསད་གསུམ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བའི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀ་བཀོལ་མར་གྲགས་ཏེ་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་བའི་མགོན་པོད་དུ་དཔེ་ལུང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བཞུགས། སྤྱིར་ལྷ་བླ་མ་ཁུ་དབོན་འདི་རྣམས་ཀྱི་རིང་ལ་ལྷ་ས་དང་བསམ་ཡས་ལ་སོགས་སྔོན་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཉམས་པ་གསོ་བ་དང་། འུ་ཤང་རྡོའི་གཙུག་ལག་ཁང་མེས་ཚིག་པའི་ཤུལ་དུ་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་དང་། ཐོ་ལིང་གསེར་གྱི་ལྷ་ཁང་སོགས་བཞེངས་ཤིང་། པཎྜི་ཏ་མང་པོ་སྤྱན་དྲངས་ནས་བསྟན་པའི་ཉམས་གསོ་མཛད་པས་ཕྱག་རྗེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་འདུག་གོ

lha btsun byang chub 'od ni/_mnga' bdag gdung rgyud lha bla ma ye shes 'od kyi dbon por 'khrungs/_rten dge slong du bzhugs/_mdo sngags thams cad la mkhyen pa rgyas shing lo tsA ba yang mkhas par mkhyen/_jo bo rje bod du spyan drangs pas bod khams spyi la bka' drin phul du byung /_bsam yas kyi ka ba'i chol nas pu tra ming sring gi sgrub thabs 'bod rbad bsad gsum gcig tu dril ba'i gdams pa khyad par can spyan drangs pa la sgrub thabs ka bkol mar grags te lo chen rin chen bzang po nas rim par brgyud/_dpal ldan sa skya ba'i mgon pod du dpe lung rgyun ma chad par bzhugs/_spyir lha bla ma khu dbon 'di rnams kyi ring la lha sa dang bsam yas la sogs sngon chos rgyal mes dbon rnams kyis bzhengs pa'i gtsug lag khang rnams nyams pa gso ba dang /_'u shang rdo'i gtsug lag khang mes tshig pa'i shul du lha khang gsar bzhengs dang /_tho ling gser gyi lha khang sogs bzhengs shing /_paN+Di ta mang po spyan drangs nas bstan pa'i nyams gso mdzad pas phyag rjes shin tu che ba yin 'dug go


List of Cycles Associated with this Person

  1. Mon bu pu tra ming sring gi sgrub thabs ka bkol ma (2 of 2 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. མོན་བུ་པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་དང་བཅས་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པ་ (Vol. 38, Text 38)
  2. དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་ལས་བྱེད་པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་གསུམ་གྱི་གཏོར་ཆོག་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གློག་གི་སྤུ་གྲི་ (Vol. 38, Text 39)