Lha dbang rgya mtsho blo gros


ལྷ་དབང་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་
lha dbang rgya mtsho blo gros

Lhawang Gyamtso Lodrö

Other names
  • ལྷ་བཙུན་སྔོན་མོ་
  • རིག་པའི་རྒྱ་མཚོ་གློག་གི་ཕྲེང་བ་
  • lha btsun sngon mo
  • rig pa'i rgya mtsho glog gi phreng ba
Dates
Birth:   11th Century
Place of birth:   bsam yas
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Lhase Damdzin Murub Tsenpo
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P1022
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ལྷ་བཙུན་སྔོན་མོ་ (lha btsun sngon mo)

Page #s for bio of this person: 450 to 452

Folio #s for bio of this person: 55b6 to 56b2

མི་ཐུབ་ལྔ་འབྱུང་རང་ལ་ཡིད་མི་ཆེས༔ དེ་འདྲའི་དུས་ན་འདྲེ་ནད་གདུག་པ་དར༔ ནད་དུ་མི་འོང་བྱ་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད༔ ཆོས་སྤྱིའི་བྱིན་རླབས་སུམ་ཆ་ཡལ་ནས་འགྲོ༔ འུ་ཤང་རྡོ་ལ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འོང༔ གཏེར་སྟོན་ལྷ་བཙུན་སྔོན་མོ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་ལྷ་བཙུན་སྔོན་མོ་ནི། ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་མངའ་བདག་ཡུམ་བརྟན་གྱི་རྒྱུད་ལས་ལྷ་བཙུན་བོ་དྷི་རཱ་ཛའི་སྲས་སུ་བསམ་ཡས་སུ་འཁྲུངས། ལྷ་རིགས་ཀྱི་སྔགས་བཙུན་ཡིན་པས་ལྷ་བཙུན། བླ་དྭགས་ལས་སྔོན་མོ། མཚན་དངོས་རིག་པའི་རྒྱ་མཚོ་གློག་གི་ཕྲེང་བ། སྡེ་སྣོད་ལའང་མཁྱེན་པ་རྒྱས་པས་བསམ་ཡས་སུ་ཆོས་འཁོར་ཆེན་མོ་བཙུགས། པ་ཚབ་ལོ་ཙཱ་བ་ཉི་མ་གྲགས་དང་། གསང་འདུས་འཕགས་སྐོར་ལ་མཁས་པ་ཤུད་ཀེ་དར་མ་རྡོ་རྗེ་སྤྱན་དྲངས་ནས་མདོ་སྔགས་སྤྱི་བྱེ་བྲག་མང་པོ་བསྒྱུར་བཤད་འཆད་ཉན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེན་མཛད། བསམ་ཡས་དབུ་རྩེ་ཆེན་མོ་དང་རྣམ་སྣང་གི་སྐུ་རྒྱབ་སོགས་ནས་གཏེར་ཁ་མང་པོ་དང་། སྦྲགས་ཡང་རྫོང་མཚམས་ཕུག་ནས་ནད་རིམས་གདུག་པ་ཅན་སྲུང་བ་གནོན་པ་དུག་སྔགས་ཀྱིས་བསད་པ་སོགས་ཕན་བྱེད་ཀྱི་སྐོར་སྤྱན་དྲངས། བོད་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་བྱང་གཞན་ཡང་ཕྱག་ཏུ་བྱུང་བར་གྲགས། ཁྱད་པར་གོང་གི་ལུང་གསལ་ལྟར་འུ་ཤང་རྡོའི་བྲག་ནས་ཞི་བྱེད་སྐོར་བདུན་གྱི་གདམས་པ་སྤྱན་དྲངས། སླར་སྦྲགས་ཡང་རྫོང་གི་སྒྲུབ་ཕུག་ཆེན་མོའི་སྒོ་གདོང་དུ་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པ་ཕྱིས་འདིར་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་བཞེས་ཤིང་། ཤོག་སེར་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཕུལ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གཞུང་ཟབ་འདྲིལ་ངོ་མཚར་ཅན་སྣང་བ་ཁོ་བོས་ཀྱང་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ནོས་ཤིང་བཀའི་གནང་བ་བསྩལ་པ་ལྟར་ཡིག་ཆའི་གསལ་བྱེད་ཅུང་ཟད་སྤེལ་བའོ།

mi thub lnga 'byung rang la yid mi ches:_de 'dra'i dus na 'dre nad gdug pa dar:_nad du mi 'ong bya ba gcig kyang med:_chos spyi'i byin rlabs sum cha yal nas 'gro:_'u shang rdo la sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'ong:_gter ston lha btsun sngon mo zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston lha btsun sngon mo ni/_lha sras dam 'dzin gyi rnam 'phrul mnga' bdag yum brtan gyi rgyud las lha btsun bo d+hi rA dza'i sras su bsam yas su 'khrungs/_lha rigs kyi sngags btsun yin pas lha btsun/_bla dwags las sngon mo/_mtshan dngos rig pa'i rgya mtsho glog gi phreng ba/_sde snod la'ang mkhyen pa rgyas pas bsam yas su chos 'khor chen mo btsugs/_pa tshab lo tsA ba nyi ma grags dang /_gsang 'dus 'phags skor la mkhas pa shud ke dar ma rdo rje spyan drangs nas mdo sngags spyi bye brag mang po bsgyur bshad 'chad nyan gyis gtan la phab ste sangs rgyas kyi bstan pa la bya ba rgya chen mdzad/_bsam yas dbu rtse chen mo dang rnam snang gi sku rgyab sogs nas gter kha mang po dang /_sbrags yang rdzong mtshams phug nas nad rims gdug pa can srung ba gnon pa dug sngags kyis bsad pa sogs phan byed kyi skor spyan drangs/_bod kyi gter kha thams cad kyi kha byang gzhan yang phyag tu byung bar grags/_khyad par gong gi lung gsal ltar 'u shang rdo'i brag nas zhi byed skor bdun gyi gdams pa spyan drangs/_slar sbrags yang rdzong gi sgrub phug chen mo'i sgo gdong du yang gter du sbas pa phyis 'dir sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gling pas bzhes shing /_shog ser pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la phul ba gtan la phab pa'i gzhung zab 'dril ngo mtshar can snang ba kho bos kyang smin grol gyi gdams pa nos shing bka'i gnang ba bstsal pa ltar yig cha'i gsal byed cung zad spel ba'o


List of Cycles Associated with this Person

  1. Zhi byed lha mo bdun (4 of 4 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཞི་བྱེད་བདུན་གྱི་མན་ངག་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་ (Vol. 45, Text 60)
  2. ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིད་འོང་ཟླ་བའི་མེ་ལོང་ (Vol. 45, Text 61)
  3. ཞི་བྱེད་སྐོར་བདུན་གྱི་ལས་ཚོགས་སྦྱིན་སྲེག །བྱབ་ཁྲུས། བྱད་བཀྲོལ། འཆི་བསླུ་རྣམས་གསལ་བར་བཀོད་པ་མུ་ཏིག་ཆུན་པོ་ (Vol. 45, Text 62)
  4. ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་གའི་གསལ་བྱེད་ཡིད་འོང་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི་་ (Vol. 45, Text 63)