Khyung grags rdo rje


ཁྱུང་གྲགས་རྡོ་རྗེ་
khyung grags rdo rje

Khyungdrak Dorje

Other names
  • ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས་
  • o rgyan phun tshogs
Dates
Birth:   17th Century
Place of birth:   sa ngan
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Yudra Nyingpo
Teachers
Yon dge mi 'gyur rdo rje · Klong gsal snying po
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P7742
Treasury of Lives Link
http://www.treasuryoflives.org/biographies/view/Khyungdrak-Dorje/10422
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གཏེར་སྟོན་ཁྱུང་གྲགས་རྡོ་རྗེ་ (gter ston khyung grags rdo rje)

Page #s for bio of this person: 644 to 645

Folio #s for bio of this person: 152b6 to 153a5

།ལོ་ཙཱ་བ་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གྲགས་པ་གཏེར་སྟོན་ཁྱུང་གྲགས་རྡོ་རྗེའམ་མཚན་དངོས་ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས། ཐོག་མར་ཡོངས་དགེ་གཏེར་ཆེན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་གྲས་སུ་བཞུགས། ཕྱིས་ཉིད་ལ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཐོག་མར་བྱུང་སྐབས་ཀཿཐོག་ཏུ་རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་མཇལ་བས་གཏེར་སྟོན་ཚད་མར་ཞལ་གྱིས་བཞེས། གཏེར་སྒྲུབ་ཚད་ལྡན་དགོས་ཚུལ་སོགས་བཀའ་བསླབ་གནང་བ་ལྟར། སྔ་ཕྱིར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད། དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་འཇིགས་བྱེད། རྩ་གསུམ་སྐོར་སོགས་མང་དུ་གདན་དྲངས་པའི་གཏེར་ཆོས་ད་ལྟའང་སྣང་། རྗེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྐུལ་ནས་ས་ངན་ཕྱོགས་སུ་བྱོན་པས་འགྲོ་དོན་ཕྲིན་ལས་ཅི་རིགས་སུ་བྱུང་བས་འབུལ་སྐྱེལ་ཡང་མཛད་པར་སྣང་། ཞལ་སློབ་ལྷ་སྟེང་འཇའ་མོ་སྤྲུལ་སྐུ། སྒ་དམ་ཚིག་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་འགའ་རེ་བྱུང་བར་གྲགས། གང་ལྟར་ཟང་ཟིང་གི་གདུལ་བྱ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྙིང་རྒྱུད་ཀྱིས་གཙོས་བཀའ་གཏེར་གྱི་གླེགས་བམ་མང་དུ་བཞེངས་པ་སོགས་ཕྱག་རྗེས་བཟང་བར་མཛད། འཁྲུངས་ཡུལ་ལྷ་ཁང་དུ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་དང་རིང་བསྲེལ་ཕྱིས་ཀྱི་བར་ཡོད་པར་སྣང་།

lo tsA ba g.yu sgra snying po'i rnam 'phrul du grags pa gter ston khyung grags rdo rje'am mtshan dngos o rgyan phun tshogs/_thog mar yongs dge gter chen mi 'gyur rdo rje'i zhabs gras su bzhugs/_phyis nyid la gter gyi bka' babs thog mar byung skabs kaHthog tu rig 'dzin klong gsal snying po mjal bas gter ston tshad mar zhal gyis bzhes/_gter sgrub tshad ldan dgos tshul sogs bka' bslab gnang ba ltar/_snga phyir rdzogs pa chen po bka' brgyad/_drag po ye shes 'jigs byed/_rtsa gsum skor sogs mang du gdan drangs pa'i gter chos da lta'ang snang /_rje mi 'gyur rdo rje'i lung gis bskul nas sa ngan phyogs su byon pas 'gro don phrin las ci rigs su byung bas 'bul skyel yang mdzad par snang /_zhal slob lha steng 'ja' mo sprul sku/_sga dam tshig sprul sku sogs 'ga' re byung bar grags/_gang ltar zang zing gi gdul bya byung ba rnams kyis rnying rgyud kyis gtsos bka' gter gyi glegs bam mang du bzhengs pa sogs phyag rjes bzang bar mdzad/_'khrungs yul lha khang du rje nyid kyi sku rten dang ring bsrel phyis kyi bar yod par snang


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟེན་ནས་མི་ཁ་ཟློག་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ (Vol. 54, Text 8)