Ma ti rat+na


མ་ཏི་རཏྣ་

Matiratna
Matiratna

About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Kharchen Palgyi Wangchuk
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P1707
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གཏེར་སྟོན་མ་ཏི་རཏྣ་ (gter ston ma ti rat+na)

Page #s for bio of this person: 592 to 593

Folio #s for bio of this person: 126b2 to 127a2

།མཁར་ཆེན་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་སྟོན་མ་ཏི་རཏྣ་ནི། མདོ་སྨད་རྟ་ཤེལ་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་ཤིག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས་པར་གྲགས། ཤེལ་ཁོག་བ་ཐང་ཤིང་གི་གནས་སིནྡྷཱུ་རའི་ཆུ་ནས་བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་ཆོས་སྐོར་དང་གཞན་ཡང་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་སོགས་སྤྱན་དྲངས། དེང་སང་ཡང་དགོན་གནས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་དར་བ་ཡོད། གཏེར་སྟོན་འདི་སྐུ་ཚེ་སྔ་མའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་གིས་ཕྱག་རྫས་བཀྲེས་པོ་ལས་མེད་པར། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཤར་བཞག་ར་དཀར་མོར་གསེར་དྲེལ་རྒྱབ་གཅིག་གཏེར་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ལུང་བསྟན་བྱུང་། གཏེར་འདོན་དུ་བྱོན་པས་ལ་ཆའི་དྲེའུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་རྒྱབ་གཡས་གཡོན་དུ་གསེར་སྲན་འབྲུ་ཕྱེད་པ་ཙམ་རེ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུང། དེ་ཉིད་གཡང་རྟེན་དུ་བཟུང་ནས་གཏེར་སྒྲུབ་མཛད་ན་གསེར་དྲེལ་རྒྱབ་གཅིག་གི་ཚོད་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་དང་མཉམ་པར་འབྱུང་རྒྱུ་ལ། གཏེར་སྟོན་ཐུགས་ཡིད་ཆད་དེ་ལོག་ལྟ་ཅུང་ཟད་སྐྱེས་པས་རྟེན་འབྲེལ་འཕྱུགས་ཏེ་ལོངས་སྤྱོད་མ་བྱུང་བར་སྐུ་གཤེགས་ཟེར་བའི་ངག་སྒྲོས་སྣང་། རྣམ་ཐར་དང་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་པར་མ་མཇལ། བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་ཆོས་སྐོར་ནི་མདོ་སྨད་ཕྱོགས་སུ་དར་རྒྱས་ཆེ་ཞིང་། འདི་དང་བླ་མ་ཀུན་འདུས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབང་ལུང་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས་པའོ།

mkhar chen dpal gyi dbang phyug gi rnam 'phrul gter ston ma ti rat+na ni/_mdo smad rta shel gnyis kyi mtshams shig tu sku 'khrungs par grags/_shel khog ba thang shing gi gnas sin+d+hU ra'i chu nas bdud 'dul drag mo'i chos skor dang gzhan yang bla sgrub kyi skor sogs spyan drangs/_deng sang yang dgon gnas dang chos brgyud dar ba yod/_gter ston 'di sku tshe snga ma'i rten 'brel zhig gis phyag rdzas bkres po las med par/_gu ru rin po cher gsol ba btab pas/_shar bzhag ra dkar mor gser drel rgyab gcig gter 'don rgyu yod pa'i lung bstan byung /_gter 'don du byon pas la cha'i dre'u chung ngu zhig gi rgyab g.yas g.yon du gser sran 'bru phyed pa tsam re yod pa zhig byung/_de nyid g.yang rten du bzung nas gter sgrub mdzad na gser drel rgyab gcig gi tshod kyi longs spyod dang mnyam par 'byung rgyu la/_gter ston thugs yid chad de log lta cung zad skyes pas rten 'brel 'phyugs te longs spyod ma byung bar sku gshegs zer ba'i ngag sgros snang /_rnam thar dang lo rgyus zhib par ma mjal/_bdud 'dul drag mo'i chos skor ni mdo smad phyogs su dar rgyas che zhing /_'di dang bla ma kun 'dus yid bzhin nor bu'i dbang lung bdag gis kyang nos pa'o


List of Cycles Associated with this Person

  1. Bla ma kun 'dus yid bzhin nor bu (1 of 1 Texts)
  2. Khyung sgrub bdud 'dul nag mo (1 of 1 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. བླ་མ་ཀུན་འདུས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་པ་ (Vol. 5, Text 39)
  2. མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་ཆ་ལག་ཁྱུང་སྒྲུབ་བདུད་འདུལ་ནག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་ (Vol. 46, Text 33)