Gtsug lag dpal dge


གཙུག་ལག་དཔལ་དགེ་
gtsug lag dpal dge

Tsuglak Palge

About
Is emanation of
Nupchen Sangye Yeshe
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P10463
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གཙུག་ལག་དཔལ་དགེ་ (gtsug lag dpal dge)

Page #s for bio of this person: 417 to 418

Folio #s for bio of this person: 39a4 to 39b4

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ས་ཏཱ་རྫིང་འཕྲོག༔ བསྟན་པ་མཐའ་རྒྱས་མངའ་ཐང་ཇེ་ཆེར་འགྲོ༔ བལ་ཡུལ་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་གཙུག་ལག་དཔལ་དགེ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་གཙུག་ལག་དཔལ་དགེ་ནི། གནུབས་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་སྟེ། བལ་ཡུལ་གྱི་ཟད་མཐའ་བོད་དང་ཉེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་སུན་ཞེས་པར་སངས་རྒྱས་བླ་མའི་སྐུ་ཚེའི་སྨད་ཙམ་ལ་འཁྲུངས། རྟེན་བལ་པོའི་སྔགས་པ་བྷ་རོའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། འདིས་བལ་ཡུལ་ཨེ་ཡི་གཙུག་ལག་ནས་དྲག་སྔགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གཏེར་ཁ་གདན་དྲངས་ཀྱང་སྔ་ཐོག་ནས་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་ཅིའང་མ་བྱུང་། ཕྱིས་འདིར་གནུབས་ཆེན་གྱི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་སྡེ་དྲུག་མགོན་པོ་ནག་པོ་བཅས་ཀྱི་དྲག་སྔགས་ཐེམ་ཡིག་བདུན་པ་ཞེས་ཟབ་ཅིང་འདྲིལ་བ་བཞུགས། འདིའི་ལུང་བྱང་ཕལ་ཆེར་དུ་རྟ་རྫི་ཞེས་འབྱུང་ནའང་། དཔེ་རྙིང་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཏཱ་རྫིང་ཞེས་ཡོད་པ་དག་པས། ཧོར་གྱི་མིང་ལ་ཏཱ་དབེན་དང་ཏཱ་རྫིང་སོགས་སུ་གྲགས་པས་དེར་བྱུང་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གདན་ས་འཕྲོག་པར་བཤད་པ་ལྟར་རོ།

rgya nag rgyal po'i rgyal sa tA rdzing 'phrog:_bstan pa mtha' rgyas mnga' thang je cher 'gro:_bal yul e yi gtsug lag gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston gtsug lag dpal dge zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston gtsug lag dpal dge ni/_gnubs chen po'i rnam par 'phrul pa ste/_bal yul gyi zad mtha' bod dang nye ba'i grong khyer sun zhes par sangs rgyas bla ma'i sku tshe'i smad tsam la 'khrungs/_rten bal po'i sngags pa b+ha ro'i tshul du bzhugs/_'dis bal yul e yi gtsug lag nas drag sngags gtso bor gyur pa'i gter kha gdan drangs kyang snga thog nas dpe lung gi rgyun ci'ang ma byung /_phyis 'dir gnubs chen gyi byin rlabs la brten pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la sgrub pa sde drug mgon po nag po bcas kyi drag sngags them yig bdun pa zhes zab cing 'dril ba bzhugs/_'di'i lung byang phal cher du rta rdzi zhes 'byung na'ang /_dpe rnying 'ga' zhig tu tA rdzing zhes yod pa dag pas/_hor gyi ming la tA dben dang tA rdzing sogs su grags pas der byung pa'i sprul pa'i skyes bu zhig gis rgya nag gdan sa 'phrog par bshad pa ltar ro


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྩ་དུམ་ཤོག་དྲིལ་དང་པོ་གཙུག་ལག་དཔལ་དགེའི་ཐུགས་བཅུད་ (Vol. 18, Text 1)