G.yag phyar sngon mo rin chen rgyal po


གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ་
g.yag phyar sngon mo rin chen rgyal po

Yakchar Ngönmo Rinchen Gyalpo

Other names
  • རྡོ་རྗེ་འབུམ་
  • rdo rje 'bum
About
Religious Affiliations
Nyingma; Bon
Is emanation of
Vairotsana
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོ་ (g.yag phyar sngon mo)

Page #s for bio of this person: 448 to 450

Folio #s for bio of this person: 54b6 to 55b1

སངས་རྒྱས་བཀའ་ལ་འདྲ་ཆོས་འདྲ་མིན་བྱེད༔ རྫོགས་ཆེན་རྡེའུ་ཟེར་བའི་ལོག་ཆོས་དང༔ རི་བོང་འཛིན་ཞེས་བསེ་སྦྱོར་སྨན་ལོག་འབྱུང༔ བོད་རྩིས་དྲུག་ཅུ་སྐོར་ཞེས་གསལ་སྒྲོན་ཞེས༔ རྩིས་རྒྱུད་ཀུན་དང་མི་མཐུན་དར་བ་འབྱུང༔ གཏེར་མ་ཡིན་ཟེར་བཅའ་གཞི་མ་ཚང་བའི༔ གཏེར་མར་གྲགས་པའི་བསླུ་ཆོས་མང་ཞིག་འབྱུང༔ འོ་ཡུག་གཡག་སྡེར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོར་གྲགས་པ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོ་ནི། ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་འོ་ཡུག་གཡག་ལྕེ་ཁྲ་མོ་དང་ཉེ་བའི་སྟོད་དུར་ཞེས་པའི་ལུང་ལག་ཁྲ་ཆུང་ཟེར་བར་བོན་སྔགས་ཀྱི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་པར་གསལ། གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོ་ཞེས་བླ་དྭགས་དང་། མཚན་དངོས་རྡོ་རྗེ་འབུམ། འདིས་གཡག་ལྕེ་ཁྲ་མོ་བྲག་ནས་བཻ་རོས་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲ་མོའི་སྐོར་མང་པོ། བོན་གྱི་སེམས་ཕྱོགས་སོགས་ཆོས་བོན་གཉིས་ཀའི་གཏེར་ཁ་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་ཀྱང་ཐོག་སྔས་པས་དེང་སང་དཔེ་རྒྱུན་ཙམ་ཡང་མཇལ་དུ་མི་སྣང་ནའང་། འདིའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཆ་ཤས་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲ་མོའི་སྐོར་ལས་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡང་གཏེར་དུ་ཡེར་པའི་བྲག་ལ་སྦས་པ་ཕྱིས་རོང་པ་བདུད་འདུལ་གླིང་པས་བཏོན། སླར་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་གཏེར་ཡིག་རྗེ་བླ་མ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཕྱག་ཏུ་བབས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་ཁོ་བོ་ཅག་ལའང་བཀའ་དྲིན་ཏུ་བསྩལ་པ་ལྟར་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་གཡུལ་མདོས་བཅས་ཆོག་བསྒྲིག་ཏུ་བགྱིས་པ་སྟེ། དེང་སང་བླ་དཔོན་སྐུ་རྐྱེན་ཟློག་པའི་ཐབས་ཅི་དྲགས་དགོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལྟ་བུའི་གཡུལ་མདོས་ལན་རེ་ཙམ་ལག་ལེན་དུ་བཏབ་ན་དུས་བབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ཁྱད་པར་དུ་ཆེ་བར་མངོན་ནོ།

sangs rgyas bka' la 'dra chos 'dra min byed:_rdzogs chen rde'u zer ba'i log chos dang:_ri bong 'dzin zhes bse sbyor sman log 'byung:_bod rtsis drug cu skor zhes gsal sgron zhes:_rtsis rgyud kun dang mi mthun dar ba 'byung:_gter ma yin zer bca' gzhi ma tshang ba'i:_gter mar grags pa'i bslu chos mang zhig 'byung:_'o yug g.yag sder sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston g.yag phyar sngon mor grags pa 'byung:_zhes pa'i gter ston g.yag phyar sngon mo ni/_lo chen bai ro'i rnam 'phrul 'o yug g.yag lce khra mo dang nye ba'i stod dur zhes pa'i lung lag khra chung zer bar bon sngags kyi rigs su 'khrungs/_rten sngags par gsal/_g.yag phyar sngon mo zhes bla dwags dang /_mtshan dngos rdo rje 'bum/_'dis g.yag lce khra mo brag nas bai ros sbas pa'i gter kha bla rdzogs thugs gsum dang sgrub thabs phra mo'i skor mang po/_bon gyi sems phyogs sogs chos bon gnyis ka'i gter kha rgya cher bzhes kyang thog sngas pas deng sang dpe rgyun tsam yang mjal du mi snang na'ang /_'di'i zab gter gyi cha shas sgrub thabs phra mo'i skor las sgrol ma 'jigs pa kun skyob las tshogs dang bcas pa yang gter du yer pa'i brag la sbas pa phyis rong pa bdud 'dul gling pas bton/_slar yang gter du sbas pa'i gter yig rje bla ma mdo sngags gling pa'i phyag tu babs pa gtan la phab cing kho bo cag la'ang bka' drin tu bstsal pa ltar sgrub thabs dbang chog g.yul mdos bcas chog bsgrig tu bgyis pa ste/_deng sang bla dpon sku rkyen zlog pa'i thabs ci drags dgongs pa rnams kyis 'di lta bu'i g.yul mdos lan re tsam lag len du btab na dus babs byin rlabs kyi tshan kha khyad par du che bar mngon no


List of Cycles Associated with this Person

  1. Sgrol ma 'jigs pa kun skyob (3 of 3 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བའི་ཐུགས་བཅུད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་མན་ངག་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ (Vol. 35, Text 1)
  2. ཡང་གཏེར་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཀུན་དགའི་ཟླ་ཟེར་ (Vol. 35, Text 2)
  3. སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་མཆོད་སྦྱིན་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཉེས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ (Vol. 35, Text 3)