Khye'u chung lo tsA ba


ཁྱེའུ་ཆུང་ལོ་ཙཱ་བ་
khye'u chung lo tsA ba

Khyeuchung Lotsāwa

Painting by Pema Namdol Thaye Courtesy of Padma Studios
Other names
  • འབྲོག་བན་ཁྱེའུ་ཆུང་ལོ་ཙཱ་
  • 'brog ban khye'u chung lo tsA
Dates
Birth:   8th Century
About
Religious Affiliations
Nyingma
Has following emanations
[[|Dudul DorjeDudjom LingpaSönam DeutsenDudjom Jikdral Yeshe Dorje]]
Teachers
Pad+ma 'byung gnas
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P3AG56
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Khyeuchung-Lotsawa/13077
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གྲུབ་ཆེན་ཁྱེའུ་ཆུང་ལོ་ཙཱ་ (grub chen khye'u chung lo tsA)

Page #s for bio of this person: 392 to 392

Folio #s for bio of this person: 26b1 to 26b3

།གྲུབ་ཆེན་ཁྱེའུ་ཆུང་ལོ་ཙཱ་ནི། གདུང་རུས་འབྲོག་མི་སྟེ། སྐུ་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་ལོ་ཙཱ་མཁྱེན་པས་མཚན་ཡང་དེ་ལྟར་གྲགས། སློབ་དཔོན་གྱི་དྲུང་དུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་བསླབས། རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ནམ་མཁའི་བྱ་རྣམས་ལྟ་སྟངས་དང་སྡིགས་མཛུབ་ཀྱིས་འགུགས་པར་ནུས། རྟེན་ཁྱིམ་པ་སྟེ་སྔགས་འཆང་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་ནོ། །འདིའི་རྣམ་འཕྲུལ་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་། སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་དང་བསྟུན་གཏེར་འབྱིན་འགའ་ཞིག་བྱུང་བར་གསལ།

grub chen khye'u chung lo tsA ni/_gdung rus 'brog mi ste/_sku gzhon nu'i dus nas lo tsA mkhyen pas mtshan yang de ltar grags/_slob dpon gyi drung du gsang sngags kyi chos thams cad la mkhas par bslabs/_rdzu 'phrul gyis nam mkha'i bya rnams lta stangs dang sdigs mdzub kyis 'gugs par nus/_rten khyim pa ste sngags 'chang gos dkar lcang lo can no/_/'di'i rnam 'phrul sa bcu'i dbang phyug gter chen bdud 'dul rdo rje yin par yongs su grags shing /_skye phreng gsol 'debs dang bstun gter 'byin 'ga' zhig byung bar gsal