Dri med kun dga'

From Rinchen Terdzö
Drime Kunga
དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་

Drime Kunga was a fourteenth-century treasure revealer and the founder of a tantric community in Kongpo. He is renowned as one of the "Three Drimes" along with Drime Wozer, i.e., Longchen Rabjampa Drime Wozer, and Drime Lhunpo, a close contemporary. Among the treasure discoveries attributed to him, he was historically most well known for an Avalokiteśvara-centered text cycle, the Mahākaruṇika: Supreme Light of Gnosis. This collection is extant today along with Drime Kunga's biographies of the Indian adept Mitrayogin and Padmasambhava's Tibetan consort, Yeshe Tsogyel.
... read more at The Treasury of Lives


Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་ (dri med kun dga')

Page #s for bio of this person: 559 to 561

Folio #s for bio of this person: 110a4 to 111a6

[edit]

གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་རྣམ་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་ནི། གྲྭ་ཕྱིའི་མདའ་ཁང་དམར་དུ་ཡབ་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་དང་། ཡུམ་དགོས་དགོས་འཛོམ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་མེ་མོ་ཕག་གི་ཚེས་བཅུར་ངོ་མཚར་བའི་མཚན་རྟགས་དང་བཅས་ཏེ་འཁྲུངས། སྔགས་རིགས་བཟང་པོའི་རྒྱུད་ལས་བྱོན་ཅིང་ཉིད་ཀྱང་ཕྱིས་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། ཐོག་མར་གྲྭ་ཕྱི་ཆུ་བཟང་དུ་བྱོན་ནས་འདུལ་བ་ལ་སྦྱངས། དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པར་ཆུ་བཟང་པ་ཆེན་པོ་ལས་བསླབ་ཚིགས་རིམ་པར་བཞེས་ཏེ་མཚན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསོལ། བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་གིས་སྐབས་ཕྱེས་ནས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་དབང་དང་གདམས་ངག་རྣམས་ཨོ་རྒྱན་དངོས་ཀྱིས་གནང་། ཉམས་རྟོགས་ཚད་མེད་པར་འཁྲུངས། ཁྱད་པར་དགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་པའི་སྟེང་མཆིམས་ཕུ་བློན་པོ་མགུལ་གྱི་རྩེ་མོར་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་ལུང་བསྟན། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ཁ་བྱང་དངོས་སུ་བསྩལ་པ་ལྟར་དེའི་ཕྱི་ལོར་མཆིམས་ཕུའི་མདའ་བྲག་སྣ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ནས། བླ་མ་ནོར་བུ་ལམ་ཁྱེར། རྫོགས་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་འོད་མཆོག་བཅས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་རྒྱས་པ་དང་སྙིང་པོའི་སྐོར། གཞན་ཡང་བཀའ་བརྒྱད་གཙུག་རྒྱན་ནོར་བུ། ཚེ་སྒྲུབ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ། མཁའ་འགྲོ་ཆེན་མོ། མགོན་པོ་འབར་ཆུང་སོགས་ཆོས་དང་ནོར་གཏེར་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས། མཆིམས་ཕུར་གཏེར་སྒྲུབ་མངོན་རྟགས་ཐོན་པར་མཛད། བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་དབུས་གཙང་ལྷོ་མོན་སོགས་ལ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། མཐར་ཤར་ཀོང་པོའི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་པོ་ཕབ། ལྷུན་གྲགས་དགོན་པ་ཞེས་སྔགས་འཆང་གི་སྡེ་བཏབ། དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས། དེའི་གདན་སར་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་མཚན་ལྡན་གཞོན་ནུ་སངས་རྒྱས་བཞུགས་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་རིམ་པར་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ཉིད་ཀྱི་སྐུའི་ཆས་དང་འདུས་སྡེ་བཅས་དཀར་ཆས་སུ་བསྒྱུར་པ་ལ་བརྟེན། ལྷུན་གྲགས་དཀར་པོ་བར་གྲགས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ། གདུང་རྒྱུད་ཀྱང་ཀོང་པོའི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དོན་ཅན་མང་དུ་བྱུང་བར་གྲགས། འདིའི་ཟབ་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་མགོན་པོ་འབར་ཆུང་སྐོར་དར་རྒྱས་ཆེ་བར་བྱུང་ནའང་ཕྱིས་འདིར་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་མ་མཇལ། བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་རྣམས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པ་ལས་འཆད་སྤེལ་མ་མཛད་ཅིང་མ་འོངས་པའི་དུས་ལ་དགོངས་ཏེ་ཤོག་སེར་རྣམས་བྲག་དམར་མགྲིན་པ་བཟང་པོར་ཡང་གཏེར་དུ་རྒྱས་བཏབ་་་པ། ཕྱིས་འདིར་ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་བབས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་སྐོར་དང་ལྷན་ཅིག་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་ཡུན་རིང་དུ་གསང་བ་སྲུང་བ་ཉིད་གནས་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཁྱད་པར་ཅན་འགྲིགས་པའི་སྐབས་བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་ཁོ་བོ་ལའང་སྨིན་གྲོལ་ཚང་སྤྲུགས་སུ་བསྩལ། བླ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཆེན་བཅས་ཡང་ཡང་བགྱིས་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་མའང་ཐོབ་པས་སྙིང་གི་ནོར་བུར་བཅང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཉེར་མཁོའི་ཡིག་ཆའི་ཞབས་ཏོག་ཀྱང་འགའ་ཞིག་སྤེལ་བའོ།

[edit]

gter ston dri med rnam gsum du grags pa'i nang tshan gnubs chen sangs rgyas ye shes kyi rnam 'phrul dri med kun dga' ni/_grwa phyi'i mda' khang dmar du yab dpal 'byor bzang po dang /_yum dgos dgos 'dzom ma gnyis kyi sras su me mo phag gi tshes bcur ngo mtshar ba'i mtshan rtags dang bcas te 'khrungs/_sngags rigs bzang po'i rgyud las byon cing nyid kyang phyis sngags 'chang rdo rje 'dzin pa chen po'i tshul du bzhugs/_thog mar grwa phyi chu bzang du byon nas 'dul ba la sbyangs/_dgung lo nyer gcig par chu bzang pa chen po las bslab tshigs rim par bzhes te mtshan shes rab rgyal mtshan du gsol/_bla ma mkha' 'gro'i lung gis skabs phyes nas bsam yas mchims phur sgrub pa mdzad pas dbang dang gdams ngag rnams o rgyan dngos kyis gnang /_nyams rtogs tshad med par 'khrungs/_khyad par dgung lo nyer drug pa'i steng mchims phu blon po mgul gyi rtse mor o rgyan chen pos lung bstan/_ye shes mtsho rgyal gyis kha byang dngos su bstsal pa ltar de'i phyi lor mchims phu'i mda' brag sna seng ge'i gdong pa can nas/_bla ma nor bu lam khyer/_rdzogs chen mkha' 'gro yang tig_/thugs rje chen po ye shes 'od mchog bcas bla rdzogs thugs gsum rgyas pa dang snying po'i skor/_gzhan yang bka' brgyad gtsug rgyan nor bu/_tshe sgrub rta mchog rol pa/_mkha' 'gro chen mo/_mgon po 'bar chung sogs chos dang nor gter mang du spyan drangs/_mchims phur gter sgrub mngon rtags thon par mdzad/_bla rdzogs thugs gsum gyi sgo nas dbus gtsang lho mon sogs la 'gro don rgya cher spel/_mthar shar kong po'i yul du byon nas chos kyi char chen po phab/_lhun grags dgon pa zhes sngags 'chang gi sde btab/_de lta bu'i mdzad pa mthar phyin nas ngo mtshar ba'i ltas dang bcas zhing khams gzhan du gshegs/_de'i gdan sar nyid kyi thugs sras kyi thu bo mtshan ldan gzhon nu sangs rgyas bzhugs pa la ye shes mkha' 'gros lung bstan rim par byung ba la brten nyid kyi sku'i chas dang 'dus sde bcas dkar chas su bsgyur pa la brten/_lhun grags dkar po bar grags te phrin las rgya cher 'phel/_gdung rgyud kyang kong po'i phyogs su 'gro don can mang du byung bar grags/_'di'i zab gter thugs rje chen po dang mgon po 'bar chung skor dar rgyas che bar byung na'ang phyis 'dir dpe lung gi rgyun ma mjal/_bla rdzogs thugs gsum snying po'i skor rnams rang nyid kyis thugs nyams su bzhes pa las 'chad spel ma mdzad cing ma 'ongs pa'i dus la dgongs te shog ser rnams brag dmar mgrin pa bzang por yang gter du rgyas btab pa/_phyis 'dir zab gter rgya mtsho'i bka' babs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas thugs rje chen po sems nyid ngal gso'i skor dang lhan cig spyan drangs shing yun ring du gsang ba srung ba nyid gnas dus kyi rten 'brel khyad par can 'grigs pa'i skabs bla ma mkha' 'gro'i lung gis bskul ba ltar gtan la phab cing kho bo la'ang smin grol tshang sprugs su bstsal/_bla ma yid bzhin nor bu dang thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i bsnyen sgrub sgrub chen bcas yang yang bgyis pas byin rlabs kyi mtshan ma'ang thob pas snying gi nor bur bcang bar bya ba yin la/_nyer mkho'i yig cha'i zhabs tog kyang 'ga' zhig spel ba'o


2 Cycles

  1. ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་
    Yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying po (9 of 9 Texts)
  2. ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
    Zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu (5 of 5 Texts)


Works