Dzogchen Drubwang, 4th


མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་
mi 'gyur nam mkha'i rdo rje

Fourth Dzogchen Drubwang Mingyur Namkhai Dorje

Dzogchen 4.jpg
Other names
  • རྫོགས་ཆེན་གྲུབ་དབང་བཞི་པ་
  • མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པ་རྩལ་
  • འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་
  • rdzogs chen grub dbang bzhi pa
  • mi 'gyur nam mkha'i rdo rje tshe dbang grub pa rtsal
  • 'jigs med mkhyen brtse'i dbang phyug phrin las rnam rgyal rdo rje
Dates
Birth:   1793
Death:   1870
Place of birth:   'dan chos 'khor
Tibetan date of birth
Gender:   Female
Element:   Water
Animal:   Ox
Rab Jyung:   13
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Vimalamitra · Lang Palgyi Senge · Dzogchen Drubwang, 3rd
Has following emanations
[[|Fifth Dzogchen Drubwang Tubten Chokyi Dorje]]
Teachers
Zur mkhar zla ba'i 'od zer · Zhe chen dbon sprul 'gyur med mthu stobs rnam rgyal
Students
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po · 'jam mgon kong sprul · A 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje · Rgyal sras gzhan phan mtha' yas · Mchog gyur gling pa · Thugs mchog rdo rje · Mi pham rgya mtsho · Dodrupchen, 3rd · Dpal sprul rin po che · gling sprul thub bstan pad+ma rgyal mtshan
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P1710
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Dzogchen-Drubwang-04-Mingyur-Namkai-Dorje/3020
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པ་རྩལ་; འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ (mi 'gyur nam mkha'i rdo rje tshe dbang grub pa rtsal; 'jigs med mkhyen brtse'i dbang phyug phrin las rnam rgyal rdo rje)

Page #s for bio of this person: 749 to 750

Folio #s for bio of this person: 205a3 to 205b2

པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་དང་རླངས་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གྲུབ་ཆེན་ཆགས་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ། མདོ་ཁམས་རྫོགས་ཆེན་པ་པདྨ་རིག་འཛིན་ཞེས་བོད་ཆེན་པོའི་ལྗོངས་སུ་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཕྲིན་ལས་ལྷག་པར་སྤེལ་བ་ལ་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུ་གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པར་བྱོན་པའི་བཞི་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པ་རྩལ་ལམ། འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་ལ། སྤྱིར་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས་ལུང་བསྟན་བར་མ་ཆད་པ་དང་། དུས་གསུམ་སྒྲིབ་མེད་དུ་གཟིགས་པའི་མངོན་ཤེས་མངའ་བ་ཀུན་ལ་གསལ། ཁྱད་པར་ཟབ་མོ་དག་སྣང་གི་ཆོས་སྡེ་ཅི་རིགས་བཞུགས་པ་ལས། ཐོག་མ་ཙམ་དུ་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད་ཅེས་པའི་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཞིག་སློབ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ལན་མང་དུ་གནང་ཞིང་། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་ཀྱང་ཆེད་དུ་གསན་པར་མཛད་ལ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་པ། མཆོག་གཟིགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འདི་ཉིད་སྐུ་ཚེ་དང་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་པས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ།

paN chen bi ma la dang rlangs dpal gyi seng ge sogs kyi rnam 'phrul grub chen chags med rin po che'i thugs sras kyi thu bo/_mdo khams rdzogs chen pa pad+ma rig 'dzin zhes bod chen po'i ljongs su snga 'gyur rdo rje theg pa'i phrin las lhag par spel ba la smon lam gyi mthu grub pa de nyid sku phreng rim par byon pa'i bzhi pa mi 'gyur nam mkha'i rdo rje tshe dbang grub pa rtsal lam/_'jigs med mkhyen brtse'i dbang phyug phrin las rnam rgyal rdo rje zhes yongs su grags pa de nyid la/_spyir rtsa gsum chos srung rab 'byams kyi zhal gzigs lung bstan bar ma chad pa dang /_dus gsum sgrib med du gzigs pa'i mngon shes mnga' ba kun la gsal/_khyad par zab mo dag snang gi chos sde ci rigs bzhugs pa las/_thog ma tsam du gtan la phabs pa'i tshe sgrub rdo rje rgya mdud ces pa'i nyung gsal snying por dril ba zhig slob tshogs rnams la lan mang du gnang zhing /_gter chen mchog gyur gling pas kyang ched du gsan par mdzad la kho bos kyang nos pa/_mchog gzigs sprul pa'i sku 'di nyid sku tshe dang phrin las mthar phyin pas rten 'brel legs par grub bo

Buddha Nature Project

Expand to see this person's philosophical positions on Buddha-nature.

Is Buddha-nature considered definitive or provisional?
Position:
Notes:
All beings have Buddha-nature
Position:
If "Qualified", explain:
Notes:
Which Wheel Turning
Position:
Notes:
Yogācāra vs Madhyamaka
Position:
Notes:
Zhentong vs Rangtong
Position:
Notes:
Promotes how many vehicles?
Position:
Notes:
Analytic vs Meditative Tradition
Position:
Notes:
What is Buddha-nature?
Position:
Notes:
Svātantrika (རང་རྒྱུད་) vs Prāsaṅgika (ཐལ་འགྱུར་པ་)
Position:
Notes:
Causal nature of the vajrapāda
Position: