Long po bsam gtan bde chen gling pa


ལོང་པོ་བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་
long po bsam gtan bde chen gling pa

Longpo Samten Dechen Lingpa

Other names
  • བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་
  • bsam gtan bde chen gling pa
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Drokmi Palgyi Yeshe · Yudra Nyingpo
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P4689
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ (bsam gtan bde chen gling pa)

Page #s for bio of this person: 507 to 508

Folio #s for bio of this person: 84a2 to 84b3

བོད་འདིར་རྒྱལ་པོའི་མིང་བཏགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད༔ གངས་དང་སེང་གེ་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་ཡིས༔ འཇིག་རྟེན་པ་ལ་བདེ་བ་སྐད་ཅིག་མེད༔ བྱར་གྱི་བྲག་ལ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ནི། འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་དང་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལོང་པོ་འཇིམ་གར་སྟེང་དུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། ཀོང་པོ་ཉང་ཁ་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་གྲགས་པའང་དང་པོ་འདིས་བཏབ་པར་གསལ། བྱང་སྨད་ཇོ་བོ་བྲག་དཀར་ནས་རྩ་གསུམ་ཟབ་མོ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྐོར་དང་། གཞན་ཡང་བཀའ་བརྒྱད་ལུགས་སྲོལ་ཆེན་པོ་དགུའི་ཡ་གྱལ་དུ་བགྲངས་པའི་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་སྐོར། དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པ། བདུད་མགོན་ཞིང་སྐྱོང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐོར་སོགས་སྤྱན་དྲངས་ནའང་བར་སྐབས་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་བ་མེད་པར་སྣང་མོད། ཕྱིས་འདིར་རྗེ་བླ་མར་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་འདུལ་གྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཡང་གཏེར་དུ་བབས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་སྐལ་བཟང་དུ་ཐོབ་བོ། །དུས་ཚོད་སྔ་ཕྱི་གསལ་བར་མ་ངེས་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་གཞན་གྱི་བབས་ལ་བརྟགས་ན་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་སྐུ་ཚེའི་སྨད་ཙམ་ལ་བྱུང་བར་མངོན། འདི་ཉིད་ཕྱིས་སུ་སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེ་ཡིན་པར་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་སོགས་ཀྱིས་བཞེད་པས་དོན་ལ་གནས་མོད། འདིར་དཀྱུས་སུ་སྔར་ཡོངས་གྲགས་ལྟར་བཀོད་ཅིང་གཏེར་ཆེན་སྟག་ཤམ་པའི་རྣམ་ཐར་ས་བོན་ཙམ་འོག་ཏུ་འབྱུང་བ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ།

bod 'dir rgyal po'i ming btags brgya rtsa brgyad:_gangs dang seng ge las kyis 'brel ba yis:_'jig rten pa la bde ba skad cig med:_byar gyi brag la sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_o rgyan bsam gtan gling pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston bsam gtan bde chen gling pa ni/_'brog mi dpal gyi ye shes dang g.yu sgra snying po zung du 'jug pa'i rnam 'phrul long po 'jim gar steng du 'khrungs/_rten sngags 'chang rdo rje 'dzin pa'i tshul du bzhugs/_kong po nyang kha bde chen gling du grags pa'ang dang po 'dis btab par gsal/_byang smad jo bo brag dkar nas rtsa gsum zab mo kun 'dus kyi skor dang /_gzhan yang bka' brgyad lugs srol chen po dgu'i ya gyal du bgrangs pa'i dregs pa kun 'dul gyi skor/_dpal mgon zhal bzhi pa/_bdud mgon zhing skyong yab yum gyi skor sogs spyan drangs na'ang bar skabs nas chos brgyud rgya cher byung ba med par snang mod/_phyis 'dir rje bla mar bka' brgyad dregs 'dul gyi rgyud lung man ngag yang gter du babs pa kho bos kyang skal bzang du thob bo/_/dus tshod snga phyi gsal bar ma nges kyang lo rgyus gzhan gyi babs la brtags na sangs rgyas gling pa'i sku tshe'i smad tsam la byung bar mngon/_'di nyid phyis su stag sham rdo rje yin par chos rje gling pa sogs kyis bzhed pas don la gnas mod/_'dir dkyus su sngar yongs grags ltar bkod cing gter chen stag sham pa'i rnam thar sa bon tsam 'og tu 'byung ba las shes par bya'o


List of Cycles Associated with this Person

  1. Bka' brgyad yang gsang dregs pa kun 'dul (5 of 5 Texts)
  2. Dam chos rdzogs pa chen po sde gsum (1 of 124 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་གྲུབ་སྟེར་ (Vol. 15, Text 35)
  2. བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་ལམ་ཁྱེར་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་ (Vol. 15, Text 36)
  3. སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབ་ (Vol. 15, Text 37)
  4. བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། དོན་གྱི་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་སྟེར་ (Vol. 15, Text 38)
  5. གསང་སྐོར་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་བཟླས་དམིགས་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་པའི་ངག་འདོན་ (Vol. 62, Text 68)