Ldan ma rtse mang


ལྡན་མ་རྩེ་མང་
ldan ma rtse mang

Denma Tsemang

Dates
Birth:   mid 8th Century
Death:   early 9th Century
Place of birth:   ldan ma, khams
About
Religious Affiliations
Nyingma
Teachers
Pad+ma 'byung gnas
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P6991
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Denma-Tsemang/9624
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ལྡན་མ་རྩེ་མང་ (ldan ma rtse mang)

Page #s for bio of this person: 388 to 389

Folio #s for bio of this person: 24b6 to 25a3

།ལྡན་མ་རྩེ་མང་ནི། ཁམས་ལྡན་གྱི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས་པས་ལྡན་མར་གྲགས་ཏེ། མཚན་དངོས་རྩེ་མང་ངོ་། །ཡི་གེ་འབྲི་བ་ལ་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་གྱུར་པས་ལག་རྒྱུན་མ་ཉམས་པའི་ཁྲིད་སྲོལ་ད་ལྟའང་ཡོད་པར་སྣང་། ལོ་ཙཱ་ཡང་མཁྱེན་ཏེ་ལོ་ཙཱ་ཆེ་གསུམ་ཆུང་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་མཆན་བུའི་ལོ་ཙཱ་ཡིན། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་མང་པོ་ཐོབ་སྟེ། རྟོགས་པ་ཤར་བས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་ཐོབ། བཀའ་བརྒྱད་བདེར་འདུས་སོགས་གཏེར་ཡིག་ཕལ་ཆེར་འབྲི་བ་པོ་ཡང་འདི་ཡིན་པར་བཤད་དེ། ཁོ་བོས་ཀྱང་བདེ་འདུས་ཀྱི་གཏེར་ཡིག་གྲུབ་ཆེན་འདིའི་ཕྱག་བྲིས་ལྷོ་བྲག་སྨྲ་བོ་ཅོག་གི་གཞིས་ཀར་བཞུགས་པ་དངོས་སུ་མཇལ་བའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་བོ།

ldan ma rtse mang ni/_khams ldan gyi yul du 'khrungs pas ldan mar grags te/_mtshan dngos rtse mang ngo /_/yi ge 'bri ba la mkhas pa'i phul du gyur pas lag rgyun ma nyams pa'i khrid srol da lta'ang yod par snang /_lo tsA yang mkhyen te lo tsA che gsum chung gsum du grags pa'i mchan bu'i lo tsA yin/_slob dpon chen po las gsang sngags kyi chos mang po thob ste/_rtogs pa shar bas chos thams cad la mi brjed pa'i gzungs thob/_bka' brgyad bder 'dus sogs gter yig phal cher 'bri ba po yang 'di yin par bshad de/_kho bos kyang bde 'dus kyi gter yig grub chen 'di'i phyag bris lho brag smra bo cog gi gzhis kar bzhugs pa dngos su mjal ba'i skal bzang thob bo


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. སློབ་དཔོན་པདྨས་མཛད་པའི་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་ཡང་སྙིང༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་སྙིང་ཁྲག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་མཚོན་སྲུང་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ཀུན་ཐུབ་སྲུང་བའི་རྒྱལ་པོའི་བྲི་རྒྱུན་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་ (Vol. 45, Text 31)