Gra sgom chos kyi rdo rje


གྲ་སྒོམ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་
gra sgom chos kyi rdo rje

Dragom Chökyi Dorje

Other names
  • གྲ་སྒོམ་ཆོས་རྡོར་
  • gra sgom chos rdor
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Gyalse Lhaje
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P7078
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གྲ་སྒོམ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ (gra sgom chos kyi rdo rje)

Page #s for bio of this person: 447 to 448

Folio #s for bio of this person: 54a6 to 54b6

དུས་ནི་ལོ་རེ་ལོ་རེས་ངན་དུ་འགྲོ༔ མཁན་པོ་བྱས་ནས་གྲོང་དུ་ཚོགས་དབང་བསྐུར༔ ལྐོག་ཏུ་བུ་སྨད་ཁྱི་ཕག་ཙམ་པ་འབྱུང༔ སྡེ་འཁྲུག་ནང་དམེ་རྒྱབ་བརྟེན་དུག་ལ་རེ༔ བུ་ཚལ་གསེར་ཁང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གྲ་སྒོམ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་གྲ་སྒོམ་ཆོས་རྡོར་ནི། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་སྐྱེ་མཐའ་ལྔ་པ་ཁྱུང་ནག་ཤཱཀྱ་དར་ཏེ་འདིས་ཀྱང་ཆོས་དང་སྨན་དང་ཁྱད་པར་རྩིས་ཀྱི་སྐོར་སོགས་ཅི་རིགས་སྤྱན་དྲངས་པའི་གཏེར་སྟོན་ནོ། །དེའི་ཡང་སྲིད་དྲུག་པ་འདི་ཉིད་གྲ་ནང་དུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་པར་བཞུགས་པས་སྒོམ་པ་དང་མཚན་དངོས་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། འདིས་བུ་ཚལ་གསེར་ཁང་ནས་གཉན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ་གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྐོར་དང་པེ་དཀར་ལས་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་ཨར་གཏད་སོགས་འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་སྐོར་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ནའང་དེང་སང་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་མི་བཞུགས། གུར་དྲག་ཀཱི་ལ་ཡའི་མན་ངག་རིམ་པ་གསུམ་པ་རྗེ་བླ་མར་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས་པར་སྣང་། ཡང་མདོ་ཁམས་སྒོམ་སྡེ་ནང་དུ་སྔ་མོ་ཞིག་བྱུང་བ་གྲ་སྒོམ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་གྲགས་པས་གཏེར་ཁ་ཅི་རིགས་བཞེས། བར་སྐབས་སུ་ཕྲིན་ལས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་བྱུང་། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་དེའི་གཏེར་ཆོས་སོགས་མི་བཞུགས་ཞེས་རིག་འཛིན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་གསུངས་པ་ཐོས།

dus ni lo re lo res ngan du 'gro:_mkhan po byas nas grong du tshogs dbang bskur:_lkog tu bu smad khyi phag tsam pa 'byung:_sde 'khrug nang dme rgyab brten dug la re:_bu tshal gser khang sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gra sgom chos kyi rdo rje zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston gra sgom chos rdor ni/_rgyal sras lha rje'i skye mtha' lnga pa khyung nag shAkya dar te 'dis kyang chos dang sman dang khyad par rtsis kyi skor sogs ci rigs spyan drangs pa'i gter ston no/_/de'i yang srid drug pa 'di nyid gra nang du 'khrungs/_rten sngags par bzhugs pas sgom pa dang mtshan dngos chos kyi rdo rje/_'dis bu tshal gser khang nas gnyan po stobs kyi lha gu ru drag po'i skor dang pe dkar las rgyud sgrub thabs ar gtad sogs 'jig rten mchod bstod kyi skor mang du spyan drangs na'ang deng sang dpe lung gi rgyun mi bzhugs/_gur drag kI la ya'i man ngag rim pa gsum pa rje bla mar yang gter gyi tshul du bka' babs par snang /_yang mdo khams sgom sde nang du snga mo zhig byung ba gra sgom chos kyi rdo rjer grags pas gter kha ci rigs bzhes/_bar skabs su phrin las kyang cung zad byung /_'on kyang da lta de'i gter chos sogs mi bzhugs zhes rig 'dzin mchog gyur gling pas gsungs pa thos


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. སྲོག་བདག་རྒྱལ་པོ་དཀར་པོ་དྲུག་མདོས་རཀ་ཤག་གཏེར་བྱོན་གྱི་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ (Vol. 43, Text 53)