Khams pa ngag dbang kun dga' bstan 'dzin


ཁམས་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་
khams pa ngag dbang kun dga' bstan 'dzin

Khampa Ngawang Kunga Tendzin

Other names
  • ཁམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་
  • ཁམས་སྤྲུལ་གསུམ་པ་
  • khams pa rin po che
  • khams sprul gsum pa
Dates
Birth:   1680
Death:   1728
Place of birth:   bde skyid gling
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Iron
Animal:   Monkey
Rab Jyung:   11
About
Religious Affiliations
Kagyu
Is emanation of
khams sprul gnyis pa kun dga' bstan 'phel
Teachers
mi pham chos kyi dbang phyug · gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje · Smin gling lo chen d+harma shrI
Students
Rol pa'i rdo rje · Chos kyi 'byung gnas
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P923
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཁམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ (khams pa rin po che ngag dbang kun dga' bstan 'dzin)

Page #s for bio of this person: 633 to 635

Folio #s for bio of this person: 147a4 to 148a6

།ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཁམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ཞེས་མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ནི། དབུས་གོང་དཀར་རྫོང་ཞོལ་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་སྤྲེལ་ལ་འཁྲུངས། མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བས་མཚན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ཞེས་གསོལ། འབྲུག་པ་ཡབ་སྲས། སྒམ་པོ་བཟང་རྡོར། སྨིན་གླིང་སྐུ་མཆེད་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོ་བསྟེན་ནས་གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་ཚུལ་རབ་འབྱམས་མ་གསན་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་མཛད། ཐུན་མོང་རིག་པའི་གནས་ལའང་མཁས་ཤིང་ཁྱད་པར་གསོ་རིག་གི་མཐར་སོན། སྔོན་བྱོན་འབྲུག་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་དང་། དབུ་མཛད་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཡང་སྲིད་དུ་ངེས་པས་ཁམས་སུ་གདན་དྲངས། ཆོས་ཕྱིར་དཀའ་སྤྱད་ཀྱིས་དབེན་གནས་རི་ཁྲོད་མང་པོར་བཞུགས་སྐབས་གཟེ་རྒྱལ་མགོར་བཞུགས་དུས་བི་མ་མི་ཏྲ་དངོས་སུ་མཇལ་ནས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ཁྲིད་གསན་པ་དང་། སློབ་དཔོན་པདྨས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་དང་ལུང་བསྟན་མང་པོ་བསྩལ་ནའང་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཀྱི་དབང་གིས་དངོས་གཏེར་རྒྱ་ཆེར་མ་བཞེས། འོན་ཀྱང་གནས་སྒོ་མང་པོ་གསར་འབྱེད་དང་ཆོས་སྐྱོང་ཁོག་ཞུགས་སོགས་ལ་བཀའ་བསྒོས་ཏེ་རྟེན་དང་ཆོས་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་ཅི་རིགས་པ་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་ལས། མདོར་རྒྱལ་ནས་བཞེས་པའི་སྤོམ་རའི་སྒྲུབ་སྐོར་ཙམ་ཞིག་སྣང་བ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས། ཆུ་འབྲུག་ཚེས་བཅུའི་ཐོ་རངས་ཁར་སློབ་དཔོན་པདྨ་སྐུ་གསུམ་རིགས་དྲུག་མཚན་བརྒྱད་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་ཚོགས་སོགས་ཚེས་བཅུའི་འཆམས་བཀོད་ལྟར་ཞལ་གཟིགས་པ་ལ་བརྟེན། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ལུང་བཞིན་བླ་མ་གསང་འདུས་དང་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཕན་ཚུན་གུང་སྤྲོས་ཏེ་ཁམས་པའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཅེས་དགོངས་གཏེར་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབས། རང་གི་གདན་སར་གར་ཐིག་དབྱངས་རོལ་སོགས་སྔོན་གྱི་ཕྱག་བཞེས་གཞིར་བཟུང་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་དག་སྣང་ལ་ཤར་བས་ཁ་བསྐངས་ཏེ་ཚེས་བཅུའི་གར་འཆམས་ངོ་མཚར་ཅན་དང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྩ་འཆམས་ལ་སོགས་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པ་ཁམས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཞེས་གྲགས་པ་ད་ལྟའང་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་མཆིས། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ལུང་ལས། ཚ་བའི་དུས་ཀྱི་གྲིབ་བསིལ་དུ། །འབུམ་ཕྲག་ལྔ་ཡི་སྤྲིན་ཆེན་བསྡུས། །ཞེས་པ་ལྟར་བོད་ཁམས་བདེ་ཐབས་སུ། སྐུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་སྣང་བརྙན། གསུང་བཛྲ་གུ་རུ་རྡོ་དུང་། ཐུགས་མཆོད་རྟེན། ཡོན་ཏན་ལེའུ་བདུན་མ། ཕྲིན་ལས་པདྨ་བཀའ་ཐང་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་སོ་སོ་ནས་འབུམ་ཕྲག་བསྒྲུབས་པ་སོགས་མཛད་པ་རླབས་ཆེ། གཞན་ཡང་མྱང་གྲོལ་རིལ་བུ་དང་། བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན། མདོ་དབང་སོགས་རྙིང་མ་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མང་དུ་བསྐོར་པས་མཚོན་སྔ་འགྱུར་གྱི་རིག་པ་འཛིན་པ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་བཞུགས། ཞལ་སློབ་ཀྱང་འབྲུག་ལུགས་རང་གི་བསྟན་འཛིན་ཕལ་ཆེར་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་དང་། རིག་འཛིན་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་འདུས། དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་རེ་ཞིག་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུས་པའི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པ། རྗེ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་ཐུ་བོ། མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཁྱུ་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ནས་ད་ལྟའི་བར་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱོན་པས་ཀར་རྙིང་ཟུང་འཇུག་གི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བར་མཛད་དོ།

o rgyan chen po'i byin rlabs kyi rnam 'phrul khams pa rin po che ngag dbang kun dga' bstan 'dzin zhes mtshan yongs su grags pa ni/_dbus gong dkar rdzong zhol bde skyid gling du rab byung bcu gcig pa'i lcags sprel la 'khrungs/_mi pham chos kyi dbang phyug la gtsug phud phul bas mtshan ngag dbang kun dga' bstan 'dzin zhes gsol/_'brug pa yab sras/_sgam po bzang rdor/_smin gling sku mched sogs skyes chen mang po bsten nas gsar rnying bka' gter gyi chos tshul rab 'byams ma gsan pa med pa lta bu mdzad/_thun mong rig pa'i gnas la'ang mkhas shing khyad par gso rig gi mthar son/_sngon byon 'brug pa karma bstan 'phel dang /_dbu mdzad kun dga' lhun grub kyi yang srid du nges pas khams su gdan drangs/_chos phyir dka' spyad kyis dben gnas ri khrod mang por bzhugs skabs gze rgyal mgor bzhugs dus bi ma mi tra dngos su mjal nas rdzogs chen gyi khrid gsan pa dang /_slob dpon pad+mas byin gyis brlabs nas gter gyi kha byang dang lung bstan mang po bstsal na'ang yul dus gnas skabs kyi dbang gis dngos gter rgya cher ma bzhes/_'on kyang gnas sgo mang po gsar 'byed dang chos skyong khog zhugs sogs la bka' bsgos te rten dang chos kyi zab gter ci rigs pa phyag tu son pa las/_mdor rgyal nas bzhes pa'i spom ra'i sgrub skor tsam zhig snang ba kho bos kyang nos/_chu 'brug tshes bcu'i tho rangs khar slob dpon pad+ma sku gsum rigs drug mtshan brgyad dpa' bo mkha' 'gro'i 'khor tshogs sogs tshes bcu'i 'chams bkod ltar zhal gzigs pa la brten/_o rgyan chen po'i lung bzhin bla ma gsang 'dus dang yang zab dkon mchog spyi 'dus phan tshun gung spros te khams pa'i thugs sgrub ces dgongs gter bstan bcos kyi tshul du gtan la phabs/_rang gi gdan sar gar thig dbyangs rol sogs sngon gyi phyag bzhes gzhir bzung rje nyid kyi dag snang la shar bas kha bskangs te tshes bcu'i gar 'chams ngo mtshar can dang rdo rje phur pa'i rtsa 'chams la sogs spros bcas kyi phyag bzhes rgya cher mdzad pa khams pa'i sgrub chen zhes grags pa da lta'ang rgyun ma nyams par mchis/_rje nyid kyi lung las/_tsha ba'i dus kyi grib bsil du/_/'bum phrag lnga yi sprin chen bsdus/_/zhes pa ltar bod khams bde thabs su/_sku o rgyan rin po che'i snang brnyan/_gsung badz+ra gu ru rdo dung /_thugs mchod rten/_yon tan le'u bdun ma/_phrin las pad+ma bka' thang rnams kyi rten so so nas 'bum phrag bsgrubs pa sogs mdzad pa rlabs che/_gzhan yang myang grol ril bu dang /_bdud rtsi sman gyi sgrub chen/_mdo dbang sogs rnying ma bka' gter gyi chos kyi 'khor lo mang du bskor pas mtshon snga 'gyur gyi rig pa 'dzin pa chen po'i sa la bzhugs/_zhal slob kyang 'brug lugs rang gi bstan 'dzin phal cher dang /_kun mkhyen chos kyi 'byung gnas dang /_rig 'dzin rol pa'i rdo rje sogs mtha' yas pa 'dus/_de lta bu'i sgo nas bstan 'gro'i don mthar phyin te re zhig sprul pa'i dkyil 'khor bsdus pa'i skye ba de ma thag pa/_rje chos kyi 'byung gnas kyi thugs sras thu bo/_mkhas btsun bzang po'i khyu mchog bstan 'dzin chos kyi nyi ma nas da lta'i bar rgyun ma chad par byon pas kar rnying zung 'jug gi bstan pa rgya cher spel bar mdzad do


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. གཏེར་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྨ་རྒྱལ་སྤོམ་རའི་གསོལ་ཁ་གཡང་འབོད་བསང་རབས་དང་བཅས་པའི་མན་ངག་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ (Vol. 51, Text 23)