Chos rgyal rdo rje


ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་
Chos rgyal rdo rje

Chögyal Dorje

Dates
Birth:   1789
Death:   1859
About
Religious Affiliations
Kagyu
Is emanation of
Mutri Tsenpo
Teachers
'ba' lag lhun grub rab brtan
Students
tshogs gnyis pad+ma dri med 'od zer
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P1711
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ (rig 'dzin chos rgyal rdo rje)

Page #s for bio of this person: 674 to 676

Folio #s for bio of this person: 167b6 to 168b2

།ལྷ་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙད་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ནི། མདོ་སྟོད་དགེ་རྒྱལ་གྱི་འབྲོག་སྡེར་སྐུ་འཁྲུངས། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྒོར་ཞུགས། འབྲུག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་འགའ་ཞིག་ལས་བཀའ་ཆོས་མང་དུ་གསན། ཁྱད་པར་རྟོགས་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལྷུན་གྲུབ་རབ་བརྟན་ལས་ཐབས་ལམ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གདམས་ཟབ་ནོས་ཏེ་ཉམས་བཞེས་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། གཉན་རྫོང་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཕུག་ཏུ་ལོ་གྲངས་མང་པོར་དཀའ་སྤྱད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཡོངས་དགེའི་པདྨ་བཛྲ་ལ་ཐུགས་དམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་སྙིང་པོ་དུང་ཕྱུར་བདུན་ལྗགས་བཟླས་མཛད་པས་གྲུབ་པའི་རྟགས་དུ་མ་མངོན་དུ་གྱུར། ཁོང་མི་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུའང་ཤུལ་གྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ་སྙིང་པོའི་སྒྲ་དི་རི་རི་གྲགས་པ་ཕྱིས་ཀྱི་བར་ཀུན་གྱིས་ཐོས་པར་སྣང་། ཟབ་གཏེར་ལ་དབང་བའི་ལུང་བསྟན་མང་དུ་བྱུང་ཞིང་སྐབས་ཤིག་དག་པའི་སྣང་བར་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོས་བྲག་དེ་ཀ་ནས། གཏེར་སྒྲོམ་གྱི་བུམ་པར་ཤོག་སེར་བཅས་ཕྱུང་ནས་གསལ་བར་བསྟན་ཅིང་བརྡའ་དཀྲོལ་གནང་བ་ལྟར་ཐུགས་ལ་ངེས་པའི་ཐོག་བུམ་པ་སླར་སྦས། ཕྱིས་དུས་ལ་བབས་པའི་བསྐུལ་བྱང་བྱུང་བའི་ཚེ་གཏན་ལ་ཕབས་པ་གུ་རུ་དྲག་མཐིང་ལྷ་ལྔའི་ཆོས་སྐོར་ཟབ་ཁྱད་ཅན་བཞུགས་ཤིང་། འདིའི་རྩ་བ་ཙམ་བསམ་ཡས་མཆོད་རྟེན་ནག་པོ་ནས་དངོས་གཏེར་བཞེས་པ་ཡིན་འདུག །གཞན་ཡང་ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའི་གཡང་སྒྲུབ་སྐོར་དགོངས་གཏེར་ལས་ཕྱུངས་ཤིང་ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་བའི་རིང་བསྲེལ་དང་དམ་རྫས་ཨ་རྒྱ་མ་སོགས་གཏེར་དྲངས་ནས་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པ་ལས། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་དང་། མཁན་ཆེན་ཟླ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་བླ་མར་བཀུར་ཞིང་། གཙོ་བོ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཚོགས་གཉིས་ལ་གཏེར་ཆོས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་བབས་ཤིང་ཉམས་བཞེས་མཛད། ཁོ་བོས་ཀྱང་ཆོས་བཀའ་རྣམས་གཏེར་སྟོན་ཉིད་ལས་ནོས་ཤིང་རྒྱུད་འཛིན་གོང་འཕེལ་དུ་བཞུགས་སོ།

lha sras mu khri btsad po'i rnam 'phrul rig 'dzin chos rgyal rdo rje ni/_mdo stod dge rgyal gyi 'brog sder sku 'khrungs/_dpal ldan 'brug pa'i bstan sgor zhugs/_'brug chen rin po che sogs yongs 'dzin 'ga' zhig las bka' chos mang du gsan/_khyad par rtogs ldan rnal 'byor gyi dbang phyug lhun grub rab brtan las thabs lam thun mong ma yin pa'i gdams zab nos te nyams bzhes mthar phyin par mdzad/_gnyan rdzong rdo rje khyung phug tu lo grangs mang por dka' spyad kyi sgo nas yongs dge'i pad+ma badz+ra la thugs dam rtse gcig tu dril nas snying po dung phyur bdun ljags bzlas mdzad pas grub pa'i rtags du ma mngon du gyur/_khong mi bzhugs pa'i skabs su'ang shul gyi brag phug tu snying po'i sgra di ri ri grags pa phyis kyi bar kun gyis thos par snang /_zab gter la dbang ba'i lung bstan mang du byung zhing skabs shig dag pa'i snang bar bde chen rgyal mos brag de ka nas/_gter sgrom gyi bum par shog ser bcas phyung nas gsal bar bstan cing brda' dkrol gnang ba ltar thugs la nges pa'i thog bum pa slar sbas/_phyis dus la babs pa'i bskul byang byung ba'i tshe gtan la phabs pa gu ru drag mthing lha lnga'i chos skor zab khyad can bzhugs shing /_'di'i rtsa ba tsam bsam yas mchod rten nag po nas dngos gter bzhes pa yin 'dug_/gzhan yang dzam dkar lha lnga'i g.yang sgrub skor dgongs gter las phyungs shing lang gro lo tsA ba'i ring bsrel dang dam rdzas a rgya ma sogs gter drangs nas 'gro don rgya cher mdzad pa las/_gter chen mchog gyur gling pa dang /_mkhan chen zla bzang rin po che sogs kyis kyang bla mar bkur zhing /_gtso bo grub pa'i dbang phyug tshogs gnyis la gter chos sogs kyi bka' babs shing nyams bzhes mdzad/_kho bos kyang chos bka' rnams gter ston nyid las nos shing rgyud 'dzin gong 'phel du bzhugs so


List of Cycles Associated with this Person

 1. Gu ru drag po mthing ga (8 of 8 Texts)
 2. O rgyan nor lha dzaM dkar tshe g.yang kha sbyor (5 of 5 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ (Vol. 14, Text 1)
 2. དུས་ངན་སྙིགས་མའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནད་ཀྱི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་མན་ངག་གུ་རུ་དྲག་པོ་མཐིང་གའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་ཕྱུང་སྟེ་འགྲོ་བའི་དོན་དུས་ལ་བབས་ཚེ་བཀོད་པར་བྱས་སོ༔ (Vol. 14, Text 2)
 3. གུ་རུ་དྲག་པོ་མཐིང་ནག་གནམ་ལྕགས་ཐོག་གི་རལ་གྲིའི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ (Vol. 14, Text 3)
 4. གུ་རུ་དྲག་པོ་མཐིང་ནག་གི་གཏེར་སྲུང་གསོལ་ཀ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་མཚོན་ཆ་ (Vol. 14, Text 4)
 5. གུ་རུ་དྲག་པོ་མཐིང་ནག་གི་གདབ་ལས་ཟློག་པ་བསྟན་དགྲ་འཇོམས་པའི་སྤུ་གྲི་ (Vol. 14, Text 5)
 6. ཆོས་རྡོར་གུ་རུ་དྲག་མཐིང་ལྷག་བསྟབ་ (Vol. 14, Text 6)
 7. བླ་མ་དྲག་པོ་མཐིང་ནག་ཡང་ཁྲོས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་གནམ་ལྕགས་དབལ་ཟེར་ (Vol. 14, Text 7)
 8. བླ་མ་དྲག་པོ་མཐིང་ནག་ཡང་ཁྲོས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་པའི་བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་དཔལ་འབར་ (Vol. 14, Text 8)
 9. རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེའི་ས་གནམ་དགོངས་གཏེར་ཟུང་འཇུག་ཨོ་རྒྱན་ཛཾ་དཀར་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་སྔོན་འགྲོའི་ཟུར་རྒྱན་ (Vol. 50, Text 22)
 10. ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཚེ་གཡང་ཁ་སྦྱོར་ཞེས་བྱ་བ་འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབ་ (Vol. 50, Text 23)
 11. ལྷའི་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་གཉན་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་རིགས་བྱེད་རྩལ་ཞེས་བྱ་བའི་གསོལ་ཁ་ཕྲིན་བཅོལ་འདོད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ (Vol. 50, Text 24)
 12. ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཚེ་གཡང་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ཚོགས་མཆོད་འདོད་དགུ་ཀུན་འབྱུང་འགྲོ་ཕན་རྒྱ་མཚོ་ (Vol. 50, Text 25)
 13. གཏེར་གསར་ཛམ་དཀར་གྱི་གཏོར་དབང་དངོས་གྲུབ་གཏེར་གྱི་གོང་བུ་ (Vol. 50, Text 26)