Bal po a hU~M 'bar


བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་
bal po a hU~M 'bar

Balpo A Hūm Bar

Other names
 • བལ་པོ་ཨ་ཧཱུཾ་འབར་
 • bal po a hUM 'bar
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Nanam Dorje Dudjom
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P7624
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་ (bal po a hU~M 'bar)

Page #s for bio of this person: 533 to 534

Folio #s for bio of this person: 97a6 to 97b3

བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་ནི། གཙང་གི་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་། སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་སྤྲུལ་པར་ལུང་གིས་གསལ་བ་ལྟར་སྤ་གྲོའི་ཅལ་གྱི་བྲག་དམར་ནས་ཛཾ་ནག་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་ཆེན་མོ་དང་གླང་ཆེན་བཅས་ཆོག་སོགས་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པ་དཔལ་དགའ་བ་ལུང་པ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད། ཕྱིས་ཀྱི་བར་ལུང་དང་ཕྱག་ལེན་སོགས་ཡོད་པར་སྣང་ནའང་དེང་སང་དཔེ་རྒྱུན་ཙམ་མཇལ་དུ་མེད་པའི་སྐབས། རྗེ་བླ་མར་འཁོར་ལོའི་དཔེ་རྙིང་མཁའ་འགྲོས་དངོས་སུ་བསྩལ་པ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ཡང་གཏེར་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ལེགས་པར་ནོས་ཏེ་ཡིག་ཆའི་ཞབས་འདེགས་སྤེལ་བའོ།

bal po a hU~M 'bar ni/_gtsang gi lho rgyud du 'khrungs/_rten sngags 'chang /_sna nam rdo rje bdud 'joms kyi sprul par lung gis gsal ba ltar spa gro'i cal gyi brag dmar nas dzaM nag srog gi 'khor lo chen mo dang glang chen bcas chog sogs gdams ngag zab mo rnams spyan drangs pa dpal dga' ba lung pa nas rim par brgyud/_phyis kyi bar lung dang phyag len sogs yod par snang na'ang deng sang dpe rgyun tsam mjal du med pa'i skabs/_rje bla mar 'khor lo'i dpe rnying mkha' 'gros dngos su bstsal pa dang sgrub thabs las tshogs kyi skor yang gter du gtan la phab pa kho bos kyang legs par nos te yig cha'i zhabs 'degs spel ba'o


List of Cycles Associated with this Person

 1. Bal po'i glang chen bcas chog rab zab (1 of 1 Texts)
 2. Bal po'i yak+sha dzaM nag (6 of 6 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. གླང་ཆེན་བཅས་ཆོག་རབ་ཏུ་ཟབ་པ་ (Vol. 50, Text 30)
 2. ཡཀྴ་ཛམ་བྷ་ལའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས་ (Vol. 50, Text 31)
 3. རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དབྱིག་གི་ང་རོ་ (Vol. 50, Text 32)
 4. རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་འདོད་དགུ་རིན་ཆེན་ཆར་འབེབ་ (Vol. 50, Text 33)
 5. མཁྱེན་བརྩེའི་ཡང་གཏེར་བལ་པོའི་ཛཾ་ནག་གཡང་འགུགས་འགྲེས་བྱང་ (Vol. 50, Text 34)
 6. ཡང་གཏེར་ཡཀྵ་ཛམ་བྷ་ལའི་གཏེར་སྲུང་མཆོད་ཐབས་ (Vol. 50, Text 35)
 7. རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ཆེན་པོའི་སྲོག་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་རིན་ཆེན་ཆུ་འཛིན་ (Vol. 50, Text 36)