Kun bzang nges don dbang po


ཀུན་བཟང་ངེས་དོན་དབང་པོ་
kun bzang nges don dbang po

Kunzang Ngedön Wangpo

Dates
Birth:   18th Century
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Nupchen Sangye Yeshe
Teachers
'jigs med gling pa · Dge rtse ma hA paN+Di ta tshe dbang mchog grub · Dri med zhing skyong mgon po
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P10542
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཀཿ་ཐོག་པ་ཀུན་བཟང་ངེས་དོན་དབང་པོ་ (kaH thog pa kun bzang nges don dbang po)

Page #s for bio of this person: 748 to 749

Folio #s for bio of this person: 204b6 to 205a3

།གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གྲགས་པ་ཀཿཐོག་པ་ཀུན་བཟང་ངེས་དོན་དབང་པོ་ཞེས་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་ཀྱང་དོན་གྱིས་ལུང་་་་་་་བསྟན་པ་ལྟར་གཏེར་འབྱིན་གྱི་གང་ཟག་ཏུ་ངེས་ཀྱང་ཚངས་སྤྱོད་ལ་ཐུགས་ཞེན་ཆེས་པས་སྔགས་སྤྱོད་མ་མཛད་སྟབས་ཟབ་གཏེར་དངོས་ཕྱག་ཏུ་མ་སོན་རུང་། དམ་གཙང་བྱམས་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་དམ་པའི་དག་སྣང་གསུང་རྡོ་རྗེ་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ། དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་དཀར་ཉུང་ངུ་བཞུགས་པ་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས།

gnubs sangs rgyas ye shes kyi rnam 'phrul du grags pa kaHthog pa kun bzang nges don dbang po zhes mkhas grub chen por yongs su grags pa de nyid rig 'dzin 'jigs med gling pas kyang don gyis lung bstan pa ltar gter 'byin gyi gang zag tu nges kyang tshangs spyod la thugs zhen ches pas sngags spyod ma mdzad stabs zab gter dngos phyag tu ma son rung /_dam gtsang byams gsum gyi byin rlabs la brten dam pa'i dag snang gsung rdo rje dbang chog dang bcas pa/_dgongs gter sgrol dkar nyung ngu bzhugs pa bdag gis kyang nos


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. གཏུམ་མོའི་མེ་དབང་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ (Vol. 55, Text 12)
  2. རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏིའི་མུན་ཁྲིད་བཀླགས་པས་དོན་གྲུབ་ (Vol. 59, Text 12)