Khyung po dpal dge


ཁྱུང་པོ་དཔལ་དགེ་
khyung po dpal dge

Khyungpo Palge

Dates
Birth:   10/11th Century
Place of birth:   la stod
About
Religious Affiliations
Nyingma; Bon
Is emanation of
Vairotsana
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཁྱུང་པོ་དཔལ་དགེ་ (khyung po dpal dge)

Page #s for bio of this person: 420 to 421

Folio #s for bio of this person: 40b6 to 41a5

དབུས་གཙང་ཁམས་སུ་དུག་ལྔའི་ཆོས་ཤིག་འབྱུང༔ ལྟ་ལོག་ཆོས་སྟོན་བསྟན་པ་ཐབས་ཀྱིས་བསྣུབས༔ ཞབས་ཏོག་ཡིན་ཟེར་བསྟན་ཞབས་ཐག་པ་འདོགས༔ མོན་ཁ་བུམ་ཐང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་ཁྱུང་པོ་དཔལ་དགེ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་ཁྱུང་པོ་དཔལ་དགེ་ནི། བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཙང་ལ་སྟོད་དུ་འཁྲུངས། རུས་ཁྱུང་པོ། མཚན་དཔལ་དགེ །རྟེན་སྔགས་བཙུན་དཀྱུས་མའི་ཚུལ། དུས་གོང་གི་ལུང་བསྟན་ལས་ཟུར་གྱིས་གསལ་བ་ལྟར་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་དུས་སུ་ཨར་ཙོ་བནྡྷེ་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་འཇིག་རྟེན་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པས་སྦྱོར་སྒྲོལ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པའི་ལོག་ཆོས་ཅི་རིགས་སུ་དར་བའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བར་གསལ། མོན་གྱི་བུམ་ཐང་ནས་ཟབ་མོ་སྡེ་དྲུག་ཟེར་བའི་ཆོས་བོན་གཉིས་སོགས་ཀྱི་གཏེར་དང་། ཧས་པོ་རི་ནས་ཆོས་བོན་སྨན་རྩིས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་རྒྱ་ཆེར་ཐོན་པར་གྲགས་ཀྱང་ཐོག་སྔས་པས་དེང་སང་དཔེ་ལུང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུན་ཅིའང་མ་མཇལ། ཕྱིས་སུ་རྗེ་བླ་མར་ཟབ་མོ་སྡེ་དྲུག་གི་སྙིང་པོ་ཙམ་གྱི་བཀའ་བབས་བཞུགས་པར་སྣང་།

dbus gtsang khams su dug lnga'i chos shig 'byung:_lta log chos ston bstan pa thabs kyis bsnubs:_zhabs tog yin zer bstan zhabs thag pa 'dogs:_mon kha bum thang sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston khyung po dpal dge zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston khyung po dpal dge ni/_bai ro'i rnam 'phrul gtsang la stod du 'khrungs/_rus khyung po/_mtshan dpal dge_/rten sngags btsun dkyus ma'i tshul/_dus gong gi lung bstan las zur gyis gsal ba ltar lha bla ma ye shes 'od kyi dus su ar tso ban+d+he bco brgyad ces 'jig rten pa'i dngos grub thob pas sbyor sgrol sgra ji bzhin du spyod pa'i log chos ci rigs su dar ba'i skabs su byung bar gsal/_mon gyi bum thang nas zab mo sde drug zer ba'i chos bon gnyis sogs kyi gter dang /_has po ri nas chos bon sman rtsis kyi gter kha rgya cher thon par grags kyang thog sngas pas deng sang dpe lung gnyis ka'i rgyun ci'ang ma mjal/_phyis su rje bla mar zab mo sde drug gi snying po tsam gyi bka' babs bzhugs par snang


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཤིན་ཏུ་གཉན་པ་མ་མོའི་ཁྲག་མདོས་ (Vol. 44, Text 4)