Grub chen dpal ldan rdo rje


གྲུབ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་
grub chen dpal ldan rdo rje

Drupchen Palden Dorje

Other names
  • འཕན་ཡུལ་བ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་
  • 'phan yul ba dpal ldan rdo rje
Dates
Birth:   16th Century
Place of birth:   'phan yul
About
Religious Affiliations
Gelug
Students
tA la'i bla ma gsum pa bsod nams rgya mtsho
Links
Catalog Pages
Notes
Since the cycle related to this figure was received in a pure vision, I've recorded him as an author rather than as a terton.
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: འཕན་ཡུལ་བ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ ('phan yul ba dpal ldan rdo rje)

Page #s for bio of this person: 706 to 706

Folio #s for bio of this person: 183b4 to 183b6

།རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་གྲུབ་བརྙེས་རྡོ་རྗེའི་མཚན་ཅན་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ། འཕན་ཡུལ་བ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཞེས་མ་དག་པའི་ལུས་གནས་གྱུར་ནས་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུར་ཇོ་མོ་ལྷ་རི་ན་བཞུགས་པ་དེས། དག་པའི་སྣང་བར་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་དངོས་སུ་གསན་པ་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཤིང་དུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོར་འབྲས་སྤུངས་གཟིམས་ཆུང་ཉི་འོད་འཁྱིལ་པར་བསྩལ་པའི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས།

rje tsong kha pa'i brgyud 'dzin grub brnyes rdo rje'i mtshan can gsum gyi ya gyal/_'phan yul ba dpal ldan rdo rje zhes ma dag pa'i lus gnas gyur nas 'ja' tshon lta bu'i ye shes kyi skur jo mo lha ri na bzhugs pa des/_dag pa'i snang bar o rgyan rin po che las dngos su gsan pa tshe sgrub 'chi med rdo rje'i srog shing du grags pa rgyal ba bsod nams rgya mtshor 'bras spungs gzims chung nyi 'od 'khyil par bstsal pa'i rgyun ma nyams par bzhugs pa kho bos kyang nos


List of Cycles Associated with this Person

  1. Nye brgyud tshe khrid 'chi med rdo rje'i srog shing (2 of 2 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཤིང་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ (Vol. 48, Text 51)
  2. ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཤིང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་བཅུད་ལེན་ (Vol. 48, Text 52)