Karma bstan 'dzin phrin las


ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་
karma bstan 'dzin phrin las

Karma Tendzin Trinle

Other names
 • ཀརྨ་ཆགས་མེད་བཞི་པ་
 • karma chags med bzhi pa
Dates
Birth:   18th Century
About
Religious Affiliations
Kagyu
Is emanation of
Karma Chakme
Teachers
pad+ma nyin byed dbang po
Students
theg mchog rdo rje
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P7620
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཆགས་མེད་བཞི་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ (chags med bzhi pa karma bstan 'dzin 'phrin las)

Page #s for bio of this person: 735 to 736

Folio #s for bio of this person: 198a5 to 198b2

།རྗེ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་ཆགས་མེད་བཞི་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ཞེས་མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེན་པོ། རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པས་ཀྱང་ཡོངས་འཛིན་མཆོག་ཏུ་བཀུར་བ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་ཁང་དཔལ་རི་རྩེར་རཏྣའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས། སྔོན་གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀྱིས་གནས་དེར་ཡང་གཏེར་དུ་རྒྱས་བཏབ་པའི་ནོར་ལྷ་དབྱུ་གུ་མཆེད་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁ་ཚང་དོན་འདྲིལ་གྱི་སྐོར་དངོས་སུ་ཕྱག་ཏུ་བབས་པ་ཞལ་བཤུས་པའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་ཡང་ནོས་ཤིང་། དགོངས་གཏེར་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་རྩ་བ་ལ་གནས་མདོ་གྲུབ་བརྙེས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོས་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ལུང་རྒྱུན་ཡང་ཐོབ་བོ།

rje pad+ma nyin byed kyi thugs sras chags med bzhi pa karma bstan 'dzin phrin las zhes mkhas btsun grub pa'i khyu mchog chen po/_rgyal dbang bcu bzhi pas kyang yongs 'dzin mchog tu bkur ba de nyid sgrub khang dpal ri rtser rat+na'i thugs sgrub yang snying 'dus pa'i bsnyen sgrub la bzhugs pa'i skabs/_sngon grub chen karma chags med kyis gnas der yang gter du rgyas btab pa'i nor lha dbyu gu mched gsum gyi sgrub thabs kha tshang don 'dril gyi skor dngos su phyag tu babs pa zhal bshus pa'i smin grol gyi rgyun yang nos shing /_dgongs gter pad+ma rgyal po'i rtsa ba la gnas mdo grub brnyes bde chen snying pos phrin las mdzad pa'i lung rgyun yang thob bo


List of Cycles Associated with this Person

 1. Chags sprul dbyug gu lha mo mched gsum (3 of 4 Texts)
 2. Gu ru pad+ma rgyal po'i g.yang skyabs (1 of 1 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་གཡང་སྐྱབས་དབང་གི་ལྕགས་ཀྱུ་ (Vol. 50, Text 8)
 2. དབྱུག་གུ་ལྷ་མོ་མཆེད་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་ཆུང་དང་། བསང་མཆོད། མཆོད་ཐབས། བསྟོད་པ། བསྐུལ། རྩ་གཞུང་གཏོར་ཆོག །ཆུ་གཏོར། ཟིན་བྲིས་བཅས་ (Vol. 51, Text 24)
 3. དབྱུག་གུ་ལྷ་མོ་གསུམ་གྱི་གདམས་པ་གུད་སྦས་ཁྱད་པར་ཅན་ཤིན་ཏུ་ཡང་ཟབ་བཞུགས་པའི་དབུ་ (Vol. 51, Text 25)
 4. དབང་གི་ལྷ་མོ་དབྱུག་གུ་མཆེད་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་ཡིག་མན་ངག་གནད་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་ཟབ་གསང་ཡིད་བཞིན་མཛོད་ཀྱི་ལྡེའུ་མིག་ (Vol. 51, Text 26)
 5. ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོ་མཆེད་གསུམ་གྱི་སྲོག་གཏད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཌཱ་ཀིའི་ཐུགས་བཅུད་ (Vol. 51, Text 27)
 6. ཞིང་ལྷ་ཚངས་པའི་མཆོད་ཆོག་གཡང་སྐྱབས་དང་འབྲེལ་པ་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་དངོས་གྲུབ་འདོད་པ་འཇོ་བའི་བུམ་བཟང་ (Vol. 51, Text 62)
 7. ཆགས་མེད་མཆོག་སྤྲུལ་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་སྒྲིག་ཆོག་ཞིང་ལྷ་ཚངས་པའི་གཡང་སྐྱབས་ཀྱི་གཏོར་མའི་དཔེའུ་རིས་ (Vol. 51, Text 63)
 8. ལོ་གླུད་འགོང་པོ་བཀར་ཡས་ལན་ཆགས་ཚིམ་བྱེད་ (Vol. 51, Text 64)