Dbu ru ston pa shAkya 'od


དབུ་རུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་འོད་
dbu ru ston pa shAkya 'od

Uru Tönpa Śākya Ö

About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Vairotsana · Langdro Könchok Jungne
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: དབུ་རུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་འོད་ (dbu ru ston pa shAkya 'od)

Page #s for bio of this person: 413 to 414

Folio #s for bio of this person: 37a3 to 37b2

ཤོད་གསུམ་ས་ལ་རོ་འདྲེན་འཇག་སྐྱ་འཕྱོ༔ མི་རེའི་ལག་ན་ཕུབ་རེ་མདའ་གཞུ་རེ༔ བྱང་གཏེར་གཏེར་ཕྲན་འགའ་ཞིག་སྦས་པ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་དབུ་རུ་སྟོན་ཤཱཀ་ཅེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་དབུ་རུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་འོད་ནི། དབུ་རུ་འཕན་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས། དྲག་སྔགས་ཀྱི་བཀའ་བབས་བཻ་རོ་དང་ལང་གྲོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྐྱེ་མཐར་གསལ། རྟེན་སྔགས་བཙུན་དཀྱུས་མ། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལའང་སྦྱང་པ་ཅི་རིགས་མཛད་པས་སྟོན་པར་གྲགས། བྱང་པྲ་དུན་རྩེ་ནས། རླུང་འཁོར་དམར་ནག་དང་ཟློག་པ་དང་། དྲེགས་པ་ཉི་ཤུ་སོགས་གཏེར་ཁ་མང་པོ་བཏོན་ཅིང་། གཞན་ཡང་གཡུ་མདོ་བྲག་ནས་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རོལ་པའི་ལས་ཕྲན་དང་། ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་ནས་རླུང་འཁོར་གྱི་གདམས་སྐོར་རྣམས་ཀྱང་གདན་དྲངས་པ་ལས། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རོལ་པའི་ལས་ཕྲན་ཙམ་རྒྱུན་སྣང་ཞིང་། གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་གཞུང་ཉུང་ངུ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་དུ་ཐོབ་བོ།

shod gsum sa la ro 'dren 'jag skya 'phyo:_mi re'i lag na phub re mda' gzhu re:_byang gter gter phran 'ga' zhig sbas pa 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston dbu ru ston shAka ces bya 'byung:_zhes pa'i gter ston dbu ru ston pa shAkya 'od ni/_dbu ru 'phan yul phyogs su 'khrungs/_drag sngags kyi bka' babs bai ro dang lang gro zung du 'jug pa'i skye mthar gsal/_rten sngags btsun dkyus ma/_mdo sngags kyi gzhung la'ang sbyang pa ci rigs mdzad pas ston par grags/_byang pra dun rtse nas/_rlung 'khor dmar nag dang zlog pa dang /_dregs pa nyi shu sogs gter kha mang po bton cing /_gzhan yang g.yu mdo brag nas bla ma sku gsum rol pa'i las phran dang /_ra sa 'phrul snang nas rlung 'khor gyi gdams skor rnams kyang gdan drangs pa las/_bla ma sku gsum rol pa'i las phran tsam rgyun snang zhing /_gsang bdag rdo rje me 'bar gyi gzhung nyung ngu pad+ma mdo sngags gling pas byin rlabs nye brgyud kyi tshul du gtan la phab pa kho bos kyang bka' drin du thob bo


List of Cycles Associated with this Person

  1. Dpal gsang ba'i bdag po rdo rje me 'bar (2 of 2 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་དྲིལ་སྙིང་པོ་ (Vol. 28, Text 12)
  2. དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིགས་ (Vol. 28, Text 13)