Gnyags dz+nyA na ku mA ra


གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར་
gnyags dz+nyA na ku mA ra

Jñānakumara
Nyak Jñānakumara

Painting by Pema Namdol Thaye Courtesy of Courtesy of Padma Studios
Other names
  • ཡེ་ཤེས་གཞོན་ནུ་
  • གཉགས་ལོ་ཙཱ་བ་
  • ye shes gzhon nu
  • gnyags lo tsA ba
Dates
Birth:   8th Century
About
Religious Affiliations
Nyingma
Has following emanations
Garwang Dawa Gyaltsen · Ramo Shelmen · Sokdokpa Lodrö Gyaltsen
Teachers
Pad+ma 'byung gnas · Vimalamitra · bai ro tsa na · g.yu sgra snying po · Buddhaguhya
Students
sog po dpal gyi ye shes · lha lung dpal gyi rdo rje · gnyan chen dpal dbyangs · Gnubs chen sangs rgyas ye shes
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P6525
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Nyak-Jnyanakumara/9121
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གཉགས་ལོ་ཡེ་ཤེས་གཞོན་ནུ་ (gnyags lo ye shes gzhon nu)

Page #s for bio of this person: 378 to 379

Folio #s for bio of this person: 19b2 to 20a5

གཉགས་ལོ་ཡེ་ཤེས་གཞོན་ནུ་ནི། འཁྲུངས་ཡུལ་ཡར་ལུང་ཤེར་པའམ་འཕྱོས། རུས་ལས་མིང་དུ་ཆགས་པ་གཉགས་སྟག་སྒྲ་ལྷ་སྣང་། སྲུ་བཟའ་མགོན་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། མགྲིན་པ་ན་སྨེ་བ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད། མཚན་རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་སུ་བཏགས། མཁན་ཆེན་བོ་དྷི་སཏྭ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རྫོགས། མཁྱེན་རབ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་མང་དུ་བསྒྱུར། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ། བི་མ་ལ། བཻ་རོ། གཡུ་སྒྲ་རྣམས་བསྟེན་པས་བཀའི་ཆུ་བོ་བཞི་འདུས་པས། སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་དང་པོ་གཉགས་ལ་བབས་ཞེས་འབྱུང་། གཙོ་བོར་ཕུར་པ་ལ་མངོན་རྟགས་བརྙེས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུ་གྲུབ། ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཞེས་ཕྱིས་ཀྱི་བར་དུ་དར་རྒྱས་ཆེ་བ་དང་། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་དུས་རྒྱལ་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་དབུས་ཀྱི་ཆེ་མཆོག་ལ་མེ་ཏོག་ཕོག་པས། གསང་མཚན་དྲི་མེད་ཟླ་ཤར་ཏེ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་བཀའ་བབས། སྒྲུབ་གནས་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སྒྲུབ་ཆུ་བཏོན་པ་ད་ལྟའང་ཡོད། ཡང་ངན་ལམ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་དང་ལྷན་ཅིག་ཡེར་པར་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་གྲུབ་པ་ཐོབ་སྟེ་བྱ་རོག་ཞིག་ཏུ་བརྫུས་ནས་གྲོགས་པོའི་རྩར་བྱོན་པས་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱིས་ཀྱང་ངོ་མཁྱེན་པས། སླར་རྔ་མོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་བསྐོར་བ་ལན་གསུམ་བྱས་ནས་མཆོག་དབྱངས་ལ་སྤྱང་རབ་བྱུང་གསུངས་སྐད་དེ། དབེན་པ་དེར་དེང་སང་ཡང་བྱ་རོག་རྫོང་དུ་གྲགས། བཀའ་བབས་མི་བརྒྱད་ཀྱི་དུས་གཉགས་མི་བགྲང་བའང་འདུག་སྟེ། དབང་པོའི་སྡེས་ཀྱང་བགྲང་བར་མ་གནང་ཡང་འདིར་བཀའ་བརྒྱད་བདེར་འདུས་ལྟར་བྲིས་སོ། །གང་ལྟར་ཡང་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གྱི་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར། སློབ་མ་སོག་པོ་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་སོགས་དཔལ་གྱི་བུ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་དང་། དབོན་རྒྱུད་རྣམས་ལས་ཀྱང་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་། འདིའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡར་སྟོད་ར་མོ་ཤེལ་སྨན་དང་། བྱ་རོང་ཨེ་ཡི་སྨན་པ་ཉི་འོད་གསལ་སོགས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཅི་རིགས་པ་བྱོན་པར་སྣང་།

gnyags lo ye shes gzhon nu ni/_'khrungs yul yar lung sher pa'am 'phyos/_rus las ming du chags pa gnyags stag sgra lha snang /_sru bza' mgon skyid gnyis kyi sras su 'khrungs/_mgrin pa na sme ba rdo rje rgya gram gyi tshul du yod/_mtshan rgyal ba'i blo gros su btags/_mkhan chen bo d+hi satwa las rab tu byung zhing bsnyen par rdzogs/_mkhyen rab bsam gyis mi khyab pas mdo sngags kyi chos mang du bsgyur/_slob dpon chen po/_bi ma la/_bai ro/_g.yu sgra rnams bsten pas bka'i chu bo bzhi 'dus pas/_snga 'gyur rdo rje theg pa'i bstan pa dang po gnyags la babs zhes 'byung /_gtso bor phur pa la mngon rtags brnyes pas rdzu 'phrul gyi mthu grub/_phur pa gnyags lugs zhes phyis kyi bar du dar rgyas che ba dang /_slob dpon chen pos bka' brgyad kyi dbang bskur dus rgyal po dang lhan cig dbus kyi che mchog la me tog phog pas/_gsang mtshan dri med zla shar te bdud rtsi sman gyi bka' babs/_sgrub gnas yar lung shel brag nas rdzu 'phrul gyis sgrub chu bton pa da lta'ang yod/_yang ngan lam rgyal ba mchog dbyangs dang lhan cig yer par sgrub pa mdzad pas grub pa thob ste bya rog zhig tu brdzus nas grogs po'i rtsar byon pas rgyal ba mchog dbyangs kyis kyang ngo mkhyen pas/_slar rnga mo chung ngu zhig tu sprul nas bskor ba lan gsum byas nas mchog dbyangs la spyang rab byung gsungs skad de/_dben pa der deng sang yang bya rog rdzong du grags/_bka' babs mi brgyad kyi dus gnyags mi bgrang ba'ang 'dug ste/_dbang po'i sdes kyang bgrang bar ma gnang yang 'dir bka' brgyad bder 'dus ltar bris so/_/gang ltar yang mdo sgyu sems gsum gyi bstan pa'i mnga' bdag tu gyur/_slob ma sog po dpal gyi ye shes sogs dpal gyi bu brgyad du grags pa dang /_dbon rgyud rnams las kyang phrin las rgya cher byung /_'di'i rnam 'phrul yar stod ra mo shel sman dang /_bya rong e yi sman pa nyi 'od gsal sogs sprul pa'i gter ston ci rigs pa byon par snang


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཟབ་མོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ (Vol. 30, Text 1)
  2. རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ཟབ་མོ་ (Vol. 30, Text 4)
  3. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ (Vol. 30, Text 5)
  4. དམག་ཟློག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལས༔ རྒྱལ་ཆེན་གཙོ་འཁོར་གྱི་དྲག་བསྐུལ་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་ (Vol. 44, Text 76)