Lang gro dkon mchog 'byung gnas


ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་
lang gro dkon mchog 'byung gnas

Langdro Könchok Jungne

Painting by Pema Namdol Thaye Courtesy of Padma Studios
Dates
Birth:   8th Century
Place of birth:   g.yas ru byang rta nag
About
Religious Affiliations
Nyingma
Has following emanations
Jamyang Khyentse Wangchuk · Uru Tönpa Śākya Ö · Karma Drupgyu Tendzin Trinle · Ratna Lingpa · Jedrung Trinle Jampa Jungne · [[|Longsel Nyingpo]]
Teachers
Pad+ma 'byung gnas
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P00EGS1017610
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Langdro-Konchok-Jungne/86
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ (lang gro dkon mchog 'byung gnas)

Page #s for bio of this person: 394 to 395

Folio #s for bio of this person: 27b6 to 28a5

།ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ནི། གཙང་གཡས་རུ་བྱང་རྟ་ནག་གི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས། སྔོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ནང་བློན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཏེ་ལང་གྲོ་སྣང་གཞིར་ཟེར་ཡང་། ཕྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་སུ་གྲགས། ལོ་ཙཱ་མཁས་པར་མཁྱེན་པས་ཆོས་བསྒྱུར་བའི་ལོ་ཙཱ་ཡང་མཛད། སློབ་དཔོན་ལས་དབང་དང་གདམས་པ་ཞུས་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་པས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མངོན་སུམ་དུ་སྟོན་པར་ནུས་ཏེ། རྟེན་སྔགས་འཆང་ཡིན། དགོངས་པ་གཏད་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་གནམ་ལྕགས་དྲག་པོའི་ཐོག་ཆེན་མདའ་ལྟར་འཕེན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་དབང་པོར་གྱུར་ཏེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཞིག་གོ །གདུང་རྒྱུད་རྟ་ནག་སྒྲོལ་མ་བ་སྟེ་དེང་སང་ཡང་ཡོད། འདིའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་རཏྣ་གླིང་པ་དང་། རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་གཉིས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་། དེ་དག་གི་སྐྱེས་རབས་གཏེར་ལུང་ལ་དཔྱད་ན་གཞན་ཡང་འགའ་རེ་བྱུང་བར་སྣང་ངོ་།

lang gro dkon mchog 'byung gnas ni/_gtsang g.yas ru byang rta nag gi phyogs su 'khrungs/_sngon chos rgyal gyi nang blon chen po zhig yin te lang gro snang gzhir zer yang /_phyis rab tu byung ba'i mtshan dkon mchog 'byung gnas su grags/_lo tsA mkhas par mkhyen pas chos bsgyur ba'i lo tsA yang mdzad/_slob dpon las dbang dang gdams pa zhus nas nyams su blangs pas grub pa'i rtags mngon sum du ston par nus te/_rten sngags 'chang yin/_dgongs pa gtad pa tsam gyis kyang gnam lcags drag po'i thog chen mda' ltar 'phen pa'i rdzu 'phrul dang ldan/_slob dpon chen po'i thugs sras kyi dbang por gyur te gsang sngags kyi chos tshul rgya mtsho tsam la mnga' dbang 'byor pa'i rnal 'byor gyi dbang phyug chen po zhig go_/gdung rgyud rta nag sgrol ma ba ste deng sang yang yod/_'di'i rnam 'phrul sprul pa'i gter ston chen po rat+na gling pa dang /_rig 'dzin klong gsal snying po gnyis yongs su grags shing /_de dag gi skyes rabs gter lung la dpyad na gzhan yang 'ga' re byung bar snang ngo


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ རྩ་བའི་སྒྲུབ་པ་ (Vol. 13, Text 28)