Karmapa, 3rd


རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་
rang byung rdo rje

Third Karmapa Rangjung Dorje

Other names
 • ཀརྨ་པ་གསུམ་པ་
 • karma pa gsum pa
Alternate names
 • Karmapa, 3rd
Dates
Birth:   1284
Death:   1339
Place of birth:   tsa phu gangs zhur mo
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Wood
Animal:   Monkey
Rab Jyung:   5
About
Religious Affiliations
Karma Kagyu
Is emanation of
Second Karmapa Karma Pakshi
Teachers
o rgyan pa rin chen dpal · rig 'dzin ku mA ra rA dza · Pad+ma las 'brel rtsal · Rgyal sras legs pa
Students
klong chen rab 'byams · Rgyal sras legs pa · G.yung ston rdo rje dpal bzang po · g.yag sde paN chen · Shamarpa, 1st
Biographical information
The Third Karmapa, Rangjung Dorje, was a prominent Karma Kagyu hierarch who also held Nyingma and Chod lineages. He was likely the first man to carry the title of Karmapa, following his identification by Orgyenpa Rinchen Pel as the reincarnation of Karma Pakshi, whom Orgyenpa posthumously identified as the reincarnation of Dusum Khyenpa. He spent much of his life traveling across Tibet and made two visits to the Yuan court in China. (Read more at the source: Treasury of Lives)
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P66
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Third-Karmapa-Rangjung-Dorje/9201
Himalayan Art Resources Link or Other Art Resource
https://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=4741
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཀརྨ་པ་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ (karma pa gsum pa rang byung rdo rje)

Page #s for bio of this person: 702 to 703

Folio #s for bio of this person: 181b4 to 182a4

སྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་དྲུག་པ་སེང་གེའི་རྣམ་འཕྲུལ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཀརྨ་པ་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར་ལ། བྱེ་བྲག་དག་སྣང་གི་བཀའ་བབ་ཚུལ་ནི། ས་སྤྱོད་གསུང་གི་འཁོར་ལོ་འོག་མིན་ཀརྨའི་ཡང་དབེན་དེང་སང་རི་བར་གྲགས་པའི་གནས་དེར་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ནམ་མཁར་མཁས་པ་བི་མ་ལ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་མཛོད་སྤུར་ཐིམ་པའི་རྐྱེན་གྱིས། བི་མ་སྙིང་ཐིག་ཆེན་མོའི་ཚིག་དོན་མ་ལུས་པ་ཐུགས་ལ་ཤར་ནས་གདམས་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་དང་། སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཡིག་ཆ་རྫོགས་པར་མཛད་ནས་སྤེལ་བའི་རྒྱུན་ད་ལྟའང་བཞུགས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ཐོབ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་གདམས་སྐོར་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་ཕྱུངས་པ་ཕྱིས་རྗེ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་དག་སྣང་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བྱུང་བ་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་དང་། རྩ་ཚིག་ཡི་གེར་བཀོད། རྗེ་དགུ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེས་ལས་བྱང་དབང་ཆོག་རྒྱས་པར་བཀོད་པ་ལྟར་ཁོ་བོས་ཀྱང་དཔལ་ཀརྨ་པ་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ནོས་ཤིང་ཡིག་ཆའི་ཞབས་ཏོག་ཀྱང་སྤེལ་བ་སྟེ། འདི་ཉིད་ཕྱིས་རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དང་ལྷ་སྔགས་ངོ་བོ་གཅིག་པས་བརྒྱུད་པའི་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་སུའང་འགྱུར་རོ།

skal bzang sangs rgyas drug pa seng ge'i rnam 'phrul 'jig rten dbang phyug karma pa gsum pa rang byung rdo rje'i rnam par thar pa ni yongs su grags pa ltar la/_bye brag dag snang gi bka' bab tshul ni/_sa spyod gsung gi 'khor lo 'og min karma'i yang dben deng sang ri bar grags pa'i gnas der thugs dam la bzhugs pa'i skabs shar phyogs kyi nam mkhar mkhas pa bi ma la dngos su byon nas mdzod spur thim pa'i rkyen gyis/_bi ma snying thig chen mo'i tshig don ma lus pa thugs la shar nas gdams ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang dang /_smin grol gyi yig cha rdzogs par mdzad nas spel ba'i rgyun da lta'ang bzhugs pa kho bos kyang thob/_slob dpon chen po pad+ma'i byin rlabs kyis rtsa gsum dril sgrub kyi gdams skor zab mo dgongs pa'i gter las phyungs pa phyis rje brgyad pa mi bskyod rdo rjes thugs nyams su bzhes pas dag snang nye brgyud du byung ba ltar lo rgyus dang /_rtsa tshig yi ger bkod/_rje dgu pa dbang phyug rdo rjes las byang dbang chog rgyas par bkod pa ltar kho bos kyang dpal karma pa bcu bzhi pa'i bka' drin las nos shing yig cha'i zhabs tog kyang spel ba ste/_'di nyid phyis rig 'dzin chos rje gling pa'i gter byon 'chi med rtsa gsum dril sgrub dang lha sngags ngo bo gcig pas brgyud pa'i chu bo gnyis 'dres su'ang 'gyur ro

Buddha Nature Project

Expand to see this person's philosophical positions on Buddha-nature.

Is Buddha-nature considered definitive or provisional?
Position: Definitive
Notes: "Furthermore, the Third Karmapa composed a summary of the Uttaratantra in accordance with the meditative tradition, which establishes the Uttaratantra as a definitive text included in the last wheel of the Buddha's teachings." Wangchuk, Tsering. Uttaratantra in the Land of Snows, pp. 30-31.
All beings have Buddha-nature
Position: Qualified Yes
If "Qualified", explain: "Rangjung Dorjé says in accordance with RGV I.27-28 that only the dharmakāya of all buddhas truly abides in sentient beings. The form kāyas are then explained as the outflow of the Dharma teachings on the level of the fruit, which corresponds to the pertinent passages in the first and third chapters of the Ratnagotravibhāga."
Notes: Mathes, K., A Direct Path to the Buddha Within, p. 72.
Which Wheel Turning
Position: Third Turning
Notes: "Furthermore, the Third Karmapa composed a summary of the Uttaratantra in accordance with the meditative tradition, which establishes the Uttaratantra as a definitive text included in the last wheel of the Buddha's teachings." Wangchuk, Tsering. Uttaratantra in the Land of Snows, pp. 30-31.
Yogācāra vs Madhyamaka
Position: Yogācāra
Notes:
 • "To sum up, in his explanation of buddha nature, Rangjung Dorjé combines three different strands of interpretations:

1. The mahāmudrā interpretation stemming from Saraha. 2.The interpretation according to Asaṅga's Mahāyānasaṁgraha. 3.The dzogchen interpretation. In other words, for Rangjung Dorjé, well-founded mahāmudrā and dzogchen explanations need be combined with Asaṅgas Yogācāra distinction." Mathes, K., A Direct Path to the Buddha Within, p. 65.

Zhentong vs Rangtong
Position: Zhentong
Notes:
Promotes how many vehicles?
Position:
Notes:
Analytic vs Meditative Tradition
Position: Meditative Tradition
Notes: "Furthermore, the Third Karmapa composed a summary of the Uttaratantra in accordance with the meditative tradition, which establishes the Uttaratantra as a definitive text included in the last wheel of the Buddha's teachings." Wangchuk, Tsering. Uttaratantra in the Land of Snows, pp. 30-31.
What is Buddha-nature?
Position: Tathāgatagarbha as Mind's Luminous Nature
Notes:
 • "The tathāgata heart is mind’s luminous ultimate nature or nondual wisdom, which is the basis of everything in saṃsāra and nirvāṇa. Its essence is empty, its nature is lucid, and its display is unimpeded (this is also how the nature of the mind is presented in the Mahāmudrā tradition, and the Karmapa’s commentary on the Dharmadhātustava indeed equates the tathāgata heart with Mahāmudrā)." Brunnhölzl, K., When the Clouds Part, p. 72.
 • Another take on this is found in Mathes, K., A Direct Path to the Buddha Within, pp. 51-54, in which he seems to suggest that his views are more inclined to view it as the dharmadhātu, which is equivalent to dharmakāya.
 • "This becomes clear from an answer to a rhetorical question in the autocommentary of the Zab mo nang gi don:

Question: How are the properties of purification produced? They are supported by buddha nature, [in as much as] it is the dharmakāya of the above-mentioned purity of mind." Mathes, K., A Direct Path to the Buddha Within, p. 58.

Svātantrika (རང་རྒྱུད་) vs Prāsaṅgika (ཐལ་འགྱུར་པ་)
Position:
Notes:
Causal nature of the vajrapāda
Position:

"Tathāgatagarbha as Mind's Luminous Nature" is not in the list (Tathagatagarbha as the Emptiness That is a Nonimplicative Negation, Tathagatagarbha as Mind's Luminous Nature, Tathagatagarbha as the Alaya Consciousness, Tathagatagarbha as a Sentient Being, Tathagatagarbha as the Dharmakaya, Tathagatagarbha as Suchness, Tathagatagarbha as the Disposition, Tathagatagarbha as Nonconceptuality) of allowed values for the "PosEmptyLumin" property.

List of Cycles Associated with this Person

 1. Kar lugs rtsa gsum dril sgrub (3 of 3 Texts)
 2. Karma snying thig (1 of 1 Texts)
 3. Rta mgrin bder gshegs thugs dril (1 of 1 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. ཀར་ལུགས་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་གཏེར་ (Vol. 4, Text 24)
 2. ཀར་ལུགས་ཚེ་དཔག་མེད་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་དམིགས་རིམ་གསལ་བར་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་ (Vol. 4, Text 25)
 3. རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩ་ཚིག་ (Vol. 4, Text 26)
 4. བདེར་གཤེགས་ཐུགས་དྲིལ་གྱི་ལས་བྱང་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ (Vol. 25, Text 18)
 5. དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོ་ག་ (Vol. 47, Text 14)
 6. གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་གྱི་ཆོ་ག་ (Vol. 47, Text 41)
 7. གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་མོ་སྔ་འགྱུར་བི་མའི་ལུགས་ཀྱི་རིག་པ་གཏད་པའི་ཆོ་ག་ཡོན་ཏན་བཅུད་སྐྱེད་ (Vol. 47, Text 42)
 8. ཉམས་ལེན་ལག་ཁྲིགས་མའི་ཁྲིད་ངོ་མཚར་ཅན་ (Vol. 55, Text 36)