'brog mi dpal gyi ye shes


འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་
'brog mi dpal gyi ye shes

Drokmi Palgyi Yeshe

Painting by Pema Namdol Thaye Courtesy of Padma Studios
Dates
Birth:   8th Century
About
Religious Affiliations
Nyingma
Has following emanations
Dechen Lingpa · Longpo Samten Dechen Lingpa · Rashak Chenpo Chöbar
Teachers
Pad+ma 'byung gnas
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P8402
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Drokmi-Pelgyi-Yeshe/11117
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ ('brog mi dpal gyi ye shes)

Page #s for bio of this person: 381 to 382

Folio #s for bio of this person: 21a4 to 21b3

།འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ནི། གདུང་རུས་འབྲོག་མི་ཡིན། ཡར་འབྲོག་སྒང་དུ་འཁྲུངས། ལོ་ཙཱ་མཁས་པར་མཁྱེན་པས་མ་མོའི་རྒྱུད་སོགས་མདོ་སྔགས་མང་དུ་བསྒྱུར། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་དབང་བསྐུར་གནང་དུས་མེ་ཏོག་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕོག་སྟེ་སྲིད་པ་མ་མོའི་བཀའ་བབས། སྲིད་པ་བདེ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཤིང་སྣང་སྲིད་མ་མོ་ཐམས་ཅད་བྲན་ཏུ་འཁོལ། ཡར་སྟོད་ཤམ་པོ་གངས་རི་ལ་སྒྲུབ་གནས་མཛད་པས། ལྷ་ཆེན་ཤམ་པོའི་སྲོག་གི་བླ་རྡོ་ལྷ་ཀླུ་མིའི་རིན་པོ་ཆེ་བཅོ་ལྔའི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པ་དྲོད་རྟ་རྔ་ཙམ་རྒྱུན་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་གཏེར་དུ་བཅོལ་བ་ཕྱིས་སོ་སྐལ་ལྡན་རྡོ་རྗེས་བཏོན་པར་གྲགས། སྐུའི་རྟེན་རིག་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་ཡིན་པས་གདུང་དང་དབོན་རྒྱུད་ཀྱང་སྔགས་འཆང་གྲུབ་བརྙེས་དང་ལོ་ཙཱ་བ་སོགས་མང་དུ་བྱོན་ཅིང་གདུང་རིགས་ད་ལྟའང་ཡོད། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ར་ཤག་ཆོས་འབར་དུ་གྲགས་པའང་འདི་ཉིད་དང་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྤྲུལ་པ་དང་། ཁ་རག་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱིས་མཚོན་རྣམ་འཕྲུལ་ཅི་རིགས་བྱོན་པར་མངོན།

'brog mi dpal gyi ye shes ni/_gdung rus 'brog mi yin/_yar 'brog sgang du 'khrungs/_lo tsA mkhas par mkhyen pas ma mo'i rgyud sogs mdo sngags mang du bsgyur/_slob dpon chen pos dbang bskur gnang dus me tog bla med he ru ka'i dkyil 'khor la phog ste srid pa ma mo'i bka' babs/_srid pa bde 'gro'i dkyil 'khor mngon sum du gzigs shing snang srid ma mo thams cad bran tu 'khol/_yar stod sham po gangs ri la sgrub gnas mdzad pas/_lha chen sham po'i srog gi bla rdo lha klu mi'i rin po che bco lnga'i rgyu las grub pa drod rta rnga tsam rgyun du yod pa zhig gter du bcol ba phyis so skal ldan rdo rjes bton par grags/_sku'i rten rig sngags 'chang chen po'i tshul du bzhugs pa yin pas gdung dang dbon rgyud kyang sngags 'chang grub brnyes dang lo tsA ba sogs mang du byon cing gdung rigs da lta'ang yod/_sprul pa'i gter ston chen po ra shag chos 'bar du grags pa'ang 'di nyid dang lo chen bai ro zung du 'jug pa'i sprul pa dang /_kha rag bde chen gling pa snga phyi bar gsum gyis mtshon rnam 'phrul ci rigs byon par mngon