E ne ring pa ngag dbang rdo rje


ཨེ་ནེ་རིང་པ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་
e ne ring pa ngag dbang rdo rje

Eneringpa Ngawang Dorje

About
Religious Affiliations
Nyingma
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: མཁས་གྲུབ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་ (mkhas grub ngag dbang rdo rje)

Page #s for bio of this person: 748 to 748

Folio #s for bio of this person: 204b4 to 204b6

།མཁས་གྲུབ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་ནི། ཨེ་ཡུལ་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་སུ་འཁྲུངས། ཨེ་ནེ་རིང་ནུབ་དགོན་ཞེས་པ་སྔོན་ནས་རྙིང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུད་འཛིན་པ་དེའི་བླ་མར་མཛད། ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་པའི་ཕྱག་བཞེས་གཙོ་བོར་བསྐྱངས། ལུགས་གཉིས་ཀར་མཁྱེན་པ་ཆེ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས། ཁྱད་པར་ཟབ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་རིམ་པར་བྱུང་བ་སྦྱོར་ར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་དྭགས་པོ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སོགས་ཀྱིས་གསན་བཞེས་གནང་བ་ལས། ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་ཁྲོ་བོ་སྨེ་བརྩེགས་ཀྱི་གདམས་སྐོར་ཉུང་ངུ་ཟབ་ཁྱད་ཅན་ཞིག་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས་སོ།

mkhas grub ngag dbang rdo rje ni/_e yul rig pa'i 'byung gnas su 'khrungs/_e ne ring nub dgon zhes pa sngon nas rnying lugs kyi chos rgyud 'dzin pa de'i bla mar mdzad/_o rgyan smin grol gling pa'i phyag bzhes gtso bor bskyangs/_lugs gnyis kar mkhyen pa che zhing phrin las rgyas/_khyad par zab gter gyi bka' babs rim par byung ba sbyor ra thams cad mkhyen pa dang dwags po sprul pa'i sku sogs kyis gsan bzhes gnang ba las/_yang zab rtsa gsum kun 'dus kyi cha lag khro bo sme brtsegs kyi gdams skor nyung ngu zab khyad can zhig bdag gis kyang nos so


List of Cycles Associated with this Person

  1. Yang zab rtsa gsum kun 'dus (1 of 1 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ལས༔ ཁྲོ་བོ་སྨེ་བ་བརྩེགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དམ་གྲིབ་ཀུན་སེལ་ (Vol. 47, Text 37)