Bya btang sku mchog ngag gi rdo rje


བྱ་བཏང་སྐུ་མཆོག་ངག་གི་རྡོ་རྗེ་
Bya btang sku mchog ngag gi rdo rje

Jatang Kuchok Ngaki Dorje

Other names
  • སྒོམ་སྡེ་ཇ་པ་
  • sgom sde ja pa
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Trisong Deutsen
Teachers
Yon dge mi 'gyur rdo rje
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: སྒོམ་སྡེ་ཇ་པ་གཏེར་སྟོན་བྱ་བཏང་སྐུ་མཆོག་ངག་གི་རྡོ་རྗེ་ (sgom sde ja pa gter ston bya btang sku mchog ngag gi rdo rje)

Page #s for bio of this person: 625 to 626

Folio #s for bio of this person: 143a2 to 143b3

།ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་ལྡེའི་ཡང་སྤྲུལ་སྒོམ་སྡེ་ཇ་པ་གཏེར་སྟོན་བྱ་བཏང་སྐུ་མཆོག་གམ་ངག་གི་རྡོ་རྗེར་གྲགས་པ་ནི། སྒོམ་སྡེ་ནང་ཆེན་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་པ་དཀྱུས་མར་བཞུགས། ལྷོ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་ལས་ཟབ་ཆོས་མང་དུ་གསན་ཅིང་སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛད། ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེས་རང་གཏེར་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་བཀའ་བབས་དང་གཏེར་ཁ་ལ་དབང་བར་ལུང་བསྟན། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་པའི་སྐབས་གཏེར་སྲུང་གི་ལུང་བསྟན་དང་བསྐུལ་མ་ཡང་ཡང་བྱུང་ནའང་རྩིས་གདབ་མ་མཛད། སླར་དག་སྣང་དུ་མཁའ་འགྲོས་ལམ་སྣ་བྱས་ཏེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཅན་གྱི་སྤྱན་སྔར་ཕྱིན་ཅིང་བྱིན་རླབས་དང་གདམས་པ་བསྩལ་ཅིང་། མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དང་བླ་མ་ལྷོ་པས་ཀྱང་གཏེར་འདོན་པར་འོས་པའི་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་པདྨའི་སྤྱན་གྱི་སྐུ་བརྙན་བརྒྱ་རྩ་རང་བྱོན་དུ་གསལ་བའི་གནས་མཆོག་ཇ་པ་བྲག་དཀར་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་རྒྱ་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་བསལ་ཏེ། སྐུ་རྟེན་ཕྱག་ཆ། སའི་སྒྲོམ་བུ་རྣམས་ཐོན་ཅིང་། སྒྲོམ་ནས་གསང་བདག་དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཆེས་ཟབ་པའི་ཆོས་སྐོར་བྱོན། གཏེར་སྒྲུབ་མཛད་སྐབས་གསང་བའི་བདག་པོའི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་ཕྱི་རྟགས་ཀུན་གྱིས་མཐོང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའང་བྱུང་། གཏེར་ཁ་གཞན་བཏོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མི་འདུག་ཅིང་སྐྱེ་བདུན་གྱི་སྐུ་ཤ་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ་གཞན་གྱིས་སྒྲོ་སྐུར་གྱི་བར་ཆད་བྱུང་བར་བཤད། ཆོས་བདག་བླ་མ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ལ་སྤེལ་བའི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས་ཤིང་། སྤྲུལ་བརྒྱུད་རིམ་པར་བྱོན་པ་དེང་སང་ཡང་ནང་ཆེན་ཇ་པ་དགོན་དུ་ཡོད་དོ།

chos rgyal khri lde'i yang sprul sgom sde ja pa gter ston bya btang sku mchog gam ngag gi rdo rjer grags pa ni/_sgom sde nang chen phyogs su 'khrungs/_rten sngags pa dkyus mar bzhugs/_lho rin po che sogs yongs 'dzin dam pa rnams las zab chos mang du gsan cing sku chung ngu nas sgrub pa nyams len rtse gcig tu mdzad/_khyad par rig 'dzin mi 'gyur rdo rjes rang gter rdo rje gro lod kyi bka' babs dang gter kha la dbang bar lung bstan/_rdo rje phag mo'i bsnyen sgrub mdzad pa'i skabs gter srung gi lung bstan dang bskul ma yang yang byung na'ang rtsis gdab ma mdzad/_slar dag snang du mkha' 'gros lam sna byas te gu ru rin po che dmod pa drag sngags kyi bkod pa can gyi spyan sngar phyin cing byin rlabs dang gdams pa bstsal cing /_mi 'gyur rdo rje dang bla ma lho pas kyang gter 'don par 'os pa'i gsung bskul gnang ba ltar/_thugs rje chen po'i pho brang sangs rgyas ma chags pad+ma'i spyan gyi sku brnyan brgya rtsa rang byon du gsal ba'i gnas mchog ja pa brag dkar nas zla ba gsum du rgya rim pa bcu gsum bsal te/_sku rten phyag cha/_sa'i sgrom bu rnams thon cing /_sgrom nas gsang bdag dmod pa drag sngags ches zab pa'i chos skor byon/_gter sgrub mdzad skabs gsang ba'i bdag po'i zhal gzigs shing phyi rtags kun gyis mthong ba'i cho 'phrul chen po'ang byung /_gter kha gzhan bton pa'i lo rgyus mi 'dug cing skye bdun gyi sku sha spyan drangs pa la gzhan gyis sgro skur gyi bar chad byung bar bshad/_chos bdag bla ma blo gros rgya mtsho sogs la spel ba'i rgyun ma nyams par bzhugs pa bdag gis kyang nos shing /_sprul brgyud rim par byon pa deng sang yang nang chen ja pa dgon du yod do


List of Cycles Associated with this Person

  1. Gsang bdag phyag rdor gtum po drag sngags (5 of 5 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. གསང་བདག་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ (Vol. 34, Text 1)
  2. ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དྲག་སྔགས་མའི་དབང་གི་ཆོ་ག་དྲག་སྔགས་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིགས་ (Vol. 34, Text 2)
  3. གསང་བདག་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་ལས༔ ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བཙན་རྫོང་ (Vol. 34, Text 3)
  4. ཕྱག་རྡོར་དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་དྲག་སྔགས་རྡོ་རྗེའི་བཙན་རྫོང་ (Vol. 34, Text 4)
  5. ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་ཁྲོས་པའི་རྒྱུད་ལས་རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་ (Vol. 44, Text 82)