Lcang sman don grub dar rgyas


ལྕང་སྨན་དོན་གྲུབ་དར་རྒྱས་
lcang sman don grub dar rgyas

Changmen Döndrup Dargye

About
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ལྕང་སྨན་དོན་གྲུབ་དར་རྒྱས་ (lcang sman don grub dar rgyas)

Page #s for bio of this person: 695 to 695

Folio #s for bio of this person: 178a2 to 178a3

ལྕང་སྨན་དོན་གྲུབ་དར་རྒྱས་ཀྱིས་གཉལ་སྨད་བྲག་ནག་མདའ་སྒྲོ་ནས་དུག་སྲུང་རྟ་རི་མའི་སྐོར་སྤྱན་དྲངས་པ་ཕྱིས་ཀྱི་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་ཏུའང་བཀོད་འདུག ཁམས་པ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོས་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་ཆོས་སྐོར་གཏེར་ནས་ཐོན་ཅིང་འདིའི་གདུང་རྣམས་དེང་སང་ཡང་ནང་ཆེན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པར་གྲགས།

lcang sman don grub dar rgyas kyis gnyal smad brag nag mda' sgro nas dug srung rta ri ma'i skor spyan drangs pa phyis kyi gso dpyad kyi yig cha 'ga' zhig tu'ang bkod 'dug_khams pa 'brug sgom zhig pos rta mgrin nag po'i chos skor gter nas thon cing 'di'i gdung rnams deng sang yang nang chen phyogs la yod par grags


List of Cycles Associated with this Person

  1. Dug srung rta ri ma (1 of 1 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. དུག་སྲུང་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་བདུད་རྩི་འཆི་གསོ་རྟ་རི་མའི་སྦྱོར་སྡེ་ (Vol. 45, Text 23)