Khro phu lo tsA ba byams pa'i dpal


ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་བྱམས་པའི་དཔལ་
khro phu lo tsA ba byams pa'i dpal

Tropu Lotsāwa Jampai Pal

Other names
  • གནུབས་བྱམས་པའི་དཔལ་
  • gnubs byams pa'i dpal
Dates
Birth:   1172
Death:   1236
Place of birth:   gtsang
Tibetan date of birth
Gender:   Female
Element:   Water
Animal:   Snake
Rab Jyung:   3
About
Religious Affiliations
Kagyu
Teachers
Śākyaśrībhadra · mi tra dzo ki · Phag mo gru pa rdo rje rgyal po
Students
Rgyal sras legs pa
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P4007
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Tropu-Lotsawa-Jampa-Pel/6405
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་གནུབས་བྱམས་པའི་དཔལ་ (khro phu lo tsA ba gnubs byams pa'i dpal)

Page #s for bio of this person: 533 to 533

Folio #s for bio of this person: 97a1 to 97a5

ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་གནུབས་བྱམས་པའི་དཔལ་ནི། སྔགས་རྙིང་མའི་སྔགས་འཆང་རོ་ཟན་ནག་པོ་ཞེས་པའི་ནུས་ལྡན་ཞིག་གི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། ཆོས་ལུགས་ཕག་གྲུ་བཀའ་བརྒྱུད། ཟུང་བཞིའི་ཁྲོ་གླིང་གཉིས་སུ་གྲགས་པའི་ཡ་གྱལ་ཡིན། མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི། བུདྡྷ་ཤྲཱི། མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་སྟེ་པཎ་གྲུབ་གསུམ་སྤྱན་དྲངས། རྒྱར་འདོམ་ཉེར་བརྒྱད་ཡོད་པའི་བྱམས་སྐུ་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོ་བཞེངས། བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་གཅིག་ལ་བསྟན་པ་ལ་ཕྱག་རྗེས་འདི་རང་ཆེ། ལོ་ཆེན་འདིས་བྱ་རྒོད་གཤོང་ནས་གནོད་སྦྱིན་དབྱུག་ཐོ་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལེའུ་བདུན་པ་གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་རས་བསྒྱུར་བ་དང་། དེའི་ལེའུ་ཐ་མའི་ཚེ་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལས་མཛད་པ་སོགས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་པར་མཛད། གོང་འོག་གི་རྣམ་སྲས་ཀྱི་སྐོར་འདི་དག་ས་ལུགས་རྣམ་སྲས་བོད་དུ་ཚང་བར་བཞུགས་པའི་རྒྱུན་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས་པ་ཡིན་ནོ།

khro phu lo tsA ba gnubs byams pa'i dpal ni/_sngags rnying ma'i sngags 'chang ro zan nag po zhes pa'i nus ldan zhig gi sras su 'khrungs/_chos lugs phag gru bka' brgyud/_zung bzhi'i khro gling gnyis su grags pa'i ya gyal yin/_mkhas pa dang grub pa'i yon tan bsam gyis mi khyab/_paN chen shAkya shrI/_bud+d+ha shrI/_mi tra dzo ki ste paN grub gsum spyan drangs/_rgyar 'dom nyer brgyad yod pa'i byams sku mthong grol chen mo bzhengs/_bod kyi mkhas grub gcig la bstan pa la phyag rjes 'di rang che/_lo chen 'dis bya rgod gshong nas gnod sbyin dbyug tho can gyi rgyud le'u bdun pa gnyags dz+nyA na ku mA ras bsgyur ba dang /_de'i le'u tha ma'i tshe sgrub gsal byed paN chen bi ma las mdzad pa sogs gter nas gdan drangs par mdzad/_gong 'og gi rnam sras kyi skor 'di dag sa lugs rnam sras bod du tshang bar bzhugs pa'i rgyun bdag gis kyang nos pa yin no


List of Cycles Associated with this Person

  1. Rgyal po chen po rnam thos sras mdung dmar can (1 of 3 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. པཎྜི་ཏ་མ་ཏི་ནས་བརྒྱུད་པའི་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ (Vol. 49, Text 75)
  2. རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་མདུང་དམར་ཅན་གྱི་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་སྐོར་ (Vol. 50, Text 61)