Difference between revisions of "RTZ Volume 44"

m (Text replace - "(\|)dkarchagpage=RTZ Volume ([0-9]*) Karchag " to "\1dkarchagpage=Terdzo-Volume-\2-Karchag ")
(XML import Adding Cover Link to Volume Pages)
Line 1: Line 1:
{{UnderConstruction}}
+
{{UnderConstruction
 +
}}
 
{{RTZ Metadata
 
{{RTZ Metadata
 
|classification=Tibetan Publications
 
|classification=Tibetan Publications
Line 43: Line 44:
 
* 2007 - 2016: Shechen Edition of the Rin chen gter mdzod.
 
* 2007 - 2016: Shechen Edition of the Rin chen gter mdzod.
 
|pagestatus=Temporary stub only
 
|pagestatus=Temporary stub only
 +
|frontcoverimg=Terdzo-Volume-44-front.jpg
 +
}}
 +
{{Header
 
}}
 
}}
{{Header}}
 
 
 
VOLUME CONTENT HERE INCLUDING NOTES AND EXTRA OR MISSING TEXTS
 
VOLUME CONTENT HERE INCLUDING NOTES AND EXTRA OR MISSING TEXTS
 
+
{{Footer
{{Footer}}
+
}}

Revision as of 18:46, 15 July 2015

This page is under construction. Check back later for updated content.
Property "Publisher" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


Click the picture above to view the original manuscript.
Rinchen Terdzö, Volume 44 (ཕི)
The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 44
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་པོད་ཞེ་བཞི་པ།

VOLUME CONTENT HERE INCLUDING NOTES AND EXTRA OR MISSING TEXTS

Texts in this Volume[edit]

 1. ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་ལས༔ མཁའ་འགྲོ་གླིང་བཞི་སྲིད་པའི་སྤྱི་མདོས་ཆེན་མོ་
  Pages 1-24 (24 pages total)
  Link to text
 2. རཏ་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་འདུས་ལས་མཁའ་འགྲོ་གླིང་བཞི་སྲིད་པའི་སྤྱི་མདོས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་རཱ་ག་ཨ་སྱས་མཛད་པ་
  Pages 25-30 (6 pages total)
  Link to text
 3. སློབ་དཔོན་པདྨ་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་བཙན་གྱི་མདོས་ཕྲན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་
  Pages 31-37 (7 pages total)
  Link to text
 4. ཤིན་ཏུ་གཉན་པ་མ་མོའི་ཁྲག་མདོས་
  Pages 39-48 (10 pages total)
  Link to text
 5. གཙུག་ལག་སྣང་སྲིད་སྤྱི་སྐོང་གི་མདོས་ཆོག་
  Pages 49-69 (21 pages total)
  Link to text
 6. བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་ལས༔ སྲིད་པ་ཁོད་སྙོམ་གྱི་མདོས་
  Pages 71-82 (12 pages total)
  Link to text
 7. བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་ལས༔ གླིང་བཞི་སྤྱི་མདོས་
  Pages 83-98 (16 pages total)
  Link to text
 8. གླིང་བཞི་སྤྱི་མདོས་ཀྱི་ལས་འགྲིགས་
  Pages 99-100 (2 pages total)
  Link to text
 9. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ བདུད་མོ་ཁྲག་རལ་ཅན་གྱི་མདོས་
  Pages 101-108 (8 pages total)
  Link to text
 10. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། བདུད་མོ་ཁྲག་རལ་མའི་མདོས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་
  Pages 109-112 (4 pages total)
  Link to text
 11. གནམ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་ལས༔ རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་དྲིལ་སྒྲུབ་
  Pages 113-114 (2 pages total)
  Link to text
 12. གནམ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་ལས་ལས་ཧུར་དྲག་མོའི་སྒྲུབ་པ་
  Pages 115-124 (10 pages total)
  Link to text
 13. གནམ་ཆོས་ལས་ཧུར་དྲག་མོ་ཀག་ཟློག་རྣམ་དགུ་དང་བཅས་པའི་དབང་བསྐུར་བཀའ་གཏད་ཀྱི་ལག་ལེན་གཏོ་མཁན་གསོ་ཐིག་
  Pages 125-134 (10 pages total)
  Link to text
 14. གནམ་ཆོས་ལས་ཧུར་དྲག་མོ་ལས། ཀེག་ཟློག་རྣམ་དགུའི་ཕྱག་ལེན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་གསལ་བར་སྣང་བ་
  Pages 135-160 (26 pages total)
  Link to text
 15. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ལས་ས་བདག་ཧ་ས་གརྦྷའི་བཀའ་གཏད་ཀྱི་ལག་ལེན་
  Pages 161-175 (15 pages total)
  Link to text
 16. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ལས། བཀའ་སྲུང་ཧ་ས་གརྦྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་རྣལ་འབྱོར་རང་དོན་རྟེན་འབྲེལ་ངན་པ་རྣམས་ཟློག་པའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་
  Pages 177-195 (19 pages total)
  Link to text
 17. གནམ་ཆོས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་དབང་ཕྱུག་ཟོར་མདོས་ཀྱི་བཀའ་གཏད་བྱ་ཐབས་
  Pages 197-201 (5 pages total)
  Link to text
 18. གནམ་ཆོས་དགོངས་གཏེར་ལས་དབང་ཕྱུག་མ་ཡི་ཟོར་མདོས་ཁྱེར་བདེ་བར་བཀོད་པ་
  Pages 203-228 (26 pages total)
  Link to text
 19. གནམ་ཆོས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་མ་མོའི་ཁྲག་མདོས་ཀྱི་བཀའ་གཏད་བྱེད་ཚུལ་
  Pages 229-232 (4 pages total)
  Link to text
 20. དགོངས་གཏེར་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་དོན་བཀྲོལ་བ་
  Pages 233-274 (42 pages total)
  Link to text
 21. གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས༔ ལྷ་ཆོག་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
  Pages 275-280 (6 pages total)
  Link to text
 22. གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས༔ ཀླུ་ཆོག་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་
  Pages 281-288 (8 pages total)
  Link to text
 23. ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། སྡེ་བརྒྱད་ཁེངས་མདོས་ཁོལ་ཕྱུང་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྩུབ་འགྱུར་རྙོག་མ་གཏིང་དྭངས་
  Pages 289-327 (39 pages total)
  Link to text
 24. ཤ་བརྒྱ་ཟན་བརྒྱའི་གླུད་བསྔོ་བའི་ཆོ་ག་ཟངས་ཡག་བྲག་གི་གཏེར་མ
  Pages 329-340 (12 pages total)
  Link to text
 25. ཤ་བརྒྱ་ཟན་བརྒྱའི་ལག་ལེན་གསལ་བྱེད
  Pages 341-344 (4 pages total)
  Link to text
 26. རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ལས། ལན་ཆགས་ཆུ་སྒྱུར་
  Pages 345-353 (9 pages total)
  Link to text
 27. མི་ཕྱུགས་གང་ཡིན་གྱི་རིམ་གྲོར་གླུད་རྫོང་བྱ་ཚུལ་བྱིན་རླབས་ཅན་
  Pages 355-359 (5 pages total)
  Link to text
 28. གླུད་གཏོར་གྱི་ཆོ་ག་ཉེར་མཁོ་ཁྱེར་བདེ་ཕན་བདེའི་དགའ་ཚལ་
  Pages 361-368 (8 pages total)
  Link to text
 29. གསང་བདག་དྲེགས་པ་འདུལ་བྱེད་ལས་ཚོགས་དམ་སྲིའི་གླུད་མདོས་
  Pages 369-374 (6 pages total)
  Link to text
 30. དགོངས་གཏེར་ལས་གདོན་གསུམ་མདོས་ཀྱི་ལག་ལེན་
  Pages 375-380 (6 pages total)
  Link to text
 31. གྲིབ་གླུད་བསྡུས་པ་
  Pages 381-382 (2 pages total)
  Link to text
 32. དགོངས་གཏེར་ལས་རྟ་གླུད་གཏང་ཐབས་
  Pages 383-386 (4 pages total)
  Link to text
 33. ཕྱུགས་གླུད་གཏང་ཐབས་འདོད་ཡོན་མཆོག་སྦྱིན་ནད་བདག་སྟོབས་འཇོམས་
  Pages 387-388 (2 pages total)
  Link to text
 34. ཤི་འདྲེ་གླུད་བསྔོ་
  Pages 389-390 (2 pages total)
  Link to text
 35. ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལས༔ རྭ་སྲུང་དུག་ཁྲག་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་
  Pages 391-405 (15 pages total)
  Link to text
 36. རྭ་སྲུང་ཟབ་མོ་བླ་མ་རྒྱ་ཕུར་བུའི་གཏེར་མ་
  Pages 407-418 (12 pages total)
  Link to text
 37. རྫས་སྲུང་གཏེར་གཞུང་
  Pages 419-441 (23 pages total)
  Link to text
 38. ཡིད་ཆེས་ཁུངས་དང་རིག་པའི་ངེས་པ་སྟེར་བར་བྱེད་པའི་སྐབས་གསུམ་པ་ལས་གསང་བའི་རྫས་སྲུང་གི་ཞལ་གདམས་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་ཆུ་སྲིན་གྱི་རྒྱ་ཅན་
  Pages 443-454 (12 pages total)
  Link to text
 39. རྭ་སྲུང་བུམ་ལྕགས་ཐུན་མོང་གི་རྗེས་གནང་རྫས་རྒོད་དབང་བསྐུར་
  Pages 455-462 (8 pages total)
  Link to text
 40. རྫས་སྲུང་གི་གདམས་པ་
  Pages 463-470 (8 pages total)
  Link to text
 41. བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་དང་ཕས་ཀྱི་ལྷ་ལྔས་སྐྱོབ་པའི་མན་ངག་གདམས་པ་
  Pages 471-478 (8 pages total)
  Link to text
 42. འཁོར་ལོའི་དཔེའུ་རིས།
  Pages 479 (1 pages total)
  Link to text
 43. ལྷ་ལྔའི་གསོལ་མཆོད་བསོད་ནམས་དཔལ་སྐྱེད་
  Pages 481-490 (10 pages total)
  Link to text
 44. འགོ་བའི་ལྷ་ལྔའི་གསོལ་མཆོད་བསང་དང་བཅས་པ་ཡར་ངོའི་ཟླ་རྒྱས་
  Pages 491-506 (16 pages total)
  Link to text
 45. རྫས་སྲུང་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བདུག་བྱུག་འདོག་གསུམ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་
  Pages 507-512 (6 pages total)
  Link to text
 46. ཤིང་བུ་དྲུག་གི་སྒྲིབ་ཤིང་ཟབ་ཁྱད་ཅན་
  Pages 513-514 (2 pages total)
  Link to text
 47. ཀུན་ཐུབ་སྒྲིབ་ཤིང་ཞྭ་སྲུང་ཞང་ཁྲོམ་གཏེར་བྱོན་ཕྱག་ལེན་མ་
  Pages 515 (1 pages total)
  Link to text
 48. མུ་སྟེགས་ཀྱི་ཡིག་རྒོད་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་
  Pages 517-518 (2 pages total)
  Link to text
 49. ནག་པོ་དགུའི་སྦྱོར་བ་ནད་གདོན་ཀུན་འཇོམས་
  Pages 519-522 (4 pages total)
  Link to text
 50. དྲེགས་པ་འདུལ་བའི་རྫས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སྦྱོར་བ་
  Pages 523 (1 pages total)
  Link to text
 51. ཡིག་སྣ་ངན་པ་ཀུན་ཐུབ་དང་ཐོད་ངན་ཀུན་ཐུབ་
  Pages 525-526 (2 pages total)
  Link to text
 52. དཔེ་སྣ་ཀུན་ཐུབ་རཱ་ག་ཨ་སྱེས་སྦྱར་བའོ་
  Pages 527-528 (2 pages total)
  Link to text
 53. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས༔ ཕྱོགས་ངན་གནོད་བྱེད་ཀུན་ཐུབ་
  Pages 529-542 (14 pages total)
  Link to text
 54. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས༔ སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་གདོང་གཏད་སྲུང་བ་
  Pages 543-548 (6 pages total)
  Link to text
 55. བླ་མ་དྲག་པོའི་ལས་ཚོགས་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་སྲུང་བ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ་
  Pages 549-558 (10 pages total)
  Link to text
 56. ཡིག་སྣ་དང་ཐོད་པ་ངན་སྔགས་འཁོར་ལོ་རྫས་ངན་ལ་སོགས་ཀུན་ཐུབ་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་ལས་ཚོགས་གནམ་སྐས་མ་
  Pages 559-566 (8 pages total)
  Link to text
 57. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། སྡེ་བརྒྱད་སྲུང་བ་རྡོ་རྗེའི་གུར་ཁང་
  Pages 567-589 (23 pages total)
  Link to text
 58. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ ལྷ་འདྲེ་སྤྱི་འདུལ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ
  Pages 591-592 (2 pages total)
  Link to text
 59. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ སྡེ་བརྒྱད་གདོང་ཟློག་རྟེན་འབྲེལ་སྤྱི་བཅོས་
  Pages 593-596 (4 pages total)
  Link to text
 60. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། ཀུན་འདུས་སྲུང་ཟློག་རྫས་སྒྲུབ་ནག་པོ་
  Pages 597-600 (4 pages total)
  Link to text
 61. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ སྔགས་ཀྱི་ལས་འཇུག་ལྷ་འདྲེ་སྤྱི་ཆིངས་
  Pages 601-602 (2 pages total)
  Link to text
 62. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། དུས་ཀྱི་རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་སྒྲིབ་ཤིང་
  Pages 603-610 (8 pages total)
  Link to text
 63. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པ་སྲུང་བའི་རིམ་པ་
  Pages 611-612 (2 pages total)
  Link to text
 64. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སོགས་སྲུང་བའི་ལས་རིམ་
  Pages 613-622 (10 pages total)
  Link to text
 65. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། གོ་ཆ་ལྷ་ལྔའི་ལས་ཀྱི་ཁ་བསྒྱུར་
  Pages 623-630 (8 pages total)
  Link to text
 66. ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལས་ཚོགས་དུག་ནད་ཆུ་གནོད་ལྔ་སྲུང་
  Pages 631-634 (4 pages total)
  Link to text
 67. གཏེར་ཁ་སྣ་ཚོགས་ལས་བྱུང་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྲུང་བའི་མན་ངག་ཕན་བདེའི་གོ་ཆ་
  Pages 635-686 (52 pages total)
  Link to text
 68. འབྱུང་བ་བཞིའི་འཇིགས་པ་སྲུང་བའི་མན་ངག་
  Pages 687-696 (10 pages total)
  Link to text
 69. ཆུ་སྒྱུར་གྱི་མན་ངག་ཟབ་པ་འགའ་ཞིག་
  Pages 697-703 (7 pages total)
  Link to text
 70. རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་ཀློང་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་དག་སྣང་དུ་བསྩལ་པ་ཐུགས་རྗེ་བྱམས་པའི་མན་ངག་འགྲོ་བའི་སྲོག་འཛིན་
  Pages 705-710 (6 pages total)
  Link to text
 71. ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་སྲུང་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ཕན་བདེ་ཀུན་ཁྱབ་
  Pages 711-726 (16 pages total)
  Link to text
 72. རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་གི་དམག་ཟློག་མི་མཐུན་ཀུན་སེལ་
  Pages 727-740 (14 pages total)
  Link to text
 73. དམག་ཟློག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལས༔ སྤྱི་རུ་ཟློག་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་སྡེ་ཚན་དུ་བྱས་པ་
  Pages 741-755 (15 pages total)
  Link to text
 74. དམག་ཟློག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལས་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་མཆོད་ཕྲིན་གྲོང་ཁྱེར་སྲུང་བ་ཡུལ་ཁམས་མངའ་འབངས་སུ་གཏད་པའི་ཐབས་བཅས་
  Pages 757-774 (18 pages total)
  Link to text
 75. དམག་ཟློག་ཉེར་ལྔ་ལས༔ བོད་ཀྱི་སྒོ་སྲུང་བཞི་དང་འཕྲང་སྲུང་བཞིའི་གཏོར་ཆོག་
  Pages 775-784 (10 pages total)
  Link to text
 76. དམག་ཟློག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལས༔ རྒྱལ་ཆེན་གཙོ་འཁོར་གྱི་དྲག་བསྐུལ་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་
  Pages 785-803 (19 pages total)
  Link to text
 77. མགོན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་གི་བསྐང་གསོ་བདུད་དཔུང་ཀུན་འཇོམས་
  Pages 805-832 (28 pages total)
  Link to text
 78. དམག་ཟློག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལས༔ མགོན་པོ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་མདོས་ཀྱི་བཅའ་ཐབས་བསྐུལ་པ་དང་བཅས་པ་
  Pages 833-846 (14 pages total)
  Link to text
 79. ཞིག་གླིང་གི་གཏེར་བྱོན་དམག་ཟློག་ཉེར་ལྔ་ལས་རྒྱལ་ཆེན་མཆོད་ཐབས་དང་གཏོར་ཟློག་མདོས་རྣམས་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ལག་ལེན་བཀླག་ཆོག་མཐོང་བས་དོན་རྟོགས་
  Pages 847-888 (42 pages total)
  Link to text
 80. དམག་ཟློག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལས། རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞིའི་སྲོག་དབང་བཀའ་རྒྱ་ཅན་བསྐུར་བའི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་བོད་ཁམས་བདེ་བའི་ལས་འཇུག་
  Pages 889-916 (28 pages total)
  Link to text
 81. ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལས༔ རྒྱལ་ཆེན་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་གི་མཆོད་རྟེན་ལས་འཇུག་བོད་ཁམས་བདེ་བྱེད་
  Pages 917-931 (15 pages total)
  Link to text
 82. ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་ཁྲོས་པའི་རྒྱུད་ལས་རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་
  Pages 933-947 (15 pages total)
  Link to text
 83. སེར་བ་སྲུང་བའི་མན་ངག་ཨ་ཙ་ར་དམར་པོའི་ལུགས་ཀྱི་རྡོ་འཁོར་
  Pages 949-964 (16 pages total)
  Link to text
 84. ཨ་ཙ་ར་དམར་ཆུང་གི་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་སེར་སྲུང་ཐབས་
  Pages 965-968 (4 pages total)
  Link to text
 85. ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་ཚོགས་རིན་ཆེན་ཁང་བུའི་སྐོར་ལས༔ སེར་སྲུང་གནམ་ལྕགས་གུར་ཁང་
  Pages 969-1003 (35 pages total)
  Link to text
 86. སེར་ལམ་གཅོད་པའི་ཙཀྲ་དཔེའུ་རིས་
  Pages 1005-1006 (2 pages total)
  Link to text
 87. སེར་སྲུང་གནམ་ལྕགས་གུར་ཁང་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟིན་བྲིས་
  Pages 1007-1015 (9 pages total)
  Link to text

Karchag[edit]

གཏེར་མཛོད། ཕི༽པ་ལ། རཏ་གླིང་མཁའ་འགྲོ་གླིང་བཞི་སྤྱི་མདོས་ལྡེབ། ༡༢ 1-24 དེའི་ཟིན་བྲིས་ལྡེབ། ༣ 25-30 བོན་པོ་དྲག་རྩལ་གྱི་བཙན་མདོས་ལྡེབ། ༤ 31-37 ཁྱུང་པོ་དཔལ་དགེའི་གཏེར་མ་མ་མོའི་ཁྲག་མདོས་ལྡེབ། ༥ 39-48 བྱང་བདག་ཆེན་པོའི་དག་སྣང་སྣང་སྲིད་སྤྱི་མདོས་ལྡེབ། ༡༡ 49-69 ཀློང་གསལ་བདེ་འདུས་སྲིད་པ་ཁོད་སྙོམ་མདོས་ལྡེབ། ༦ 71-82 ཡང་གླིང་བཞི་སྤྱི་མདོས་ལྡེབ། ༨ 83-98 ལས་འགྲིགས་ལྡེབ། ༡ 99-100 ཡེ་འབར་བདུད་མོ་ཁྲག་རལ་མདོས་ལྡེབ། ༤ 101-108 དེའི་འཕྱོང་ངམ་འདོན་ཟིན་ལྡེབ། ༢ 109-112 རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ལྡེབ། ༡ 113-114 གནམ་ཆོས་ལས་ཧུར་དྲག་མོའི་གཞུང་ལྡེབ། ༥ 115-124 ཀག་ཟློག་རྣམ་དགུ་དང་བཅས་པའི་བཀའ་གཏད་ལྡེབ། ༥ 125-134 གནམ་ཆོས་ཀག་ཟློག་རྣམ་དགུའི་ཕྱག་ལེན་ལྡེབ། ༡༣ 135-160 ཧ་ས་གརྦྷའི་བཀའ་གཏད་ལྡེབ། ༨ 161 175 གནམ་ཆོས་བཀའ་སྲུང་ཧ་ས་གརྦྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོས་ཆོག་བཅས་ལྡེབ། ༡༠ 177-195 དབང་ཕྱུག་ཟོར་མདོས་བཀའ་གཏད་ལྡེབ། ༣ 197-201 གནམ་ཆོས་དགོངས་གཏེར་དབང་ཕྱུག་མ་ཡི་ཟོར་མདོས་ལྡེབ། ༡༣ 203-228 མ་མོའི་ཁྲག་མདོས་བཀའ་གཏད་ལྡེབ། ༢ 229-232 དགོངས་གཏེར་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་དོན་བཀྲོལ་མ་མོའི་ཁྲག་མདོས་ལྡེབ། ༢༡ 233-274 རོལ་རྡོར་གཏུམ་པོའི་ལྷ་ཆོག་ལྡེབ། ༣ 275-280 ཀླུ་ཆོག་ལྡེབ། ༤ 281-288 གཏེར་གསར་སྡེ་བརྒྱད་ཁེངས་མདོས་ལྡེབ། ༢༠ 289-327 གུ་རུ་ཇོ་ཚེའི་ཤ་བརྒྱ་ཟན་བརྒྱའི་གླུད་གཞུང་ལྡེབ། ༦ 229-340 དེའི་ལག་ལེན་ལྡེབ། ༢ 341-344 ལན་ཆགས་ཆུ་སྒྱུར་ལྡེབ། ༥ 345-353 བསྟན་གཉིས་གླིང་པའི་མི་ཕྱུགས་གླུད་རྫོངས་ལྡེབ། ༣ 355-359 སྤྱི་ཁྱབ་གླུད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་རྒྱས་བསྡུས་ལྡེབ། ༤ 361-368 རོལ་རྡོར་དམ་སྲི་གླུད་མདོས་ལྡེབ། ༣ 369-374 ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་གདོན་གསུམ་མདོས་ལྡེབ། ༣ 375-380 གྲིབ་གླུད་ལྡེབ། ༡ 381-382 རྟ་གླུད་ལྡེབ། ༢ 383-386 ཕྱུགས་གླུད་ལྡེབ། ༡ 387-388 ཤི་འདྲེ་གླུད་བསྔོ་ལྡེབ། ༡ 389-390 ༈ གཉིས་པ་ལས་བྱེ་བྲག་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་ལས། དང་པོ་སྲུང་བའི་སྐོར་ལ། ནད་གདོན་བར་ཆད་སྤྱིར་སྲུང་བ། རྒྱ་ཕུར་བུའི་ཟབ་གཏེར་རྭ་སྲུང་དུག་ཁྲག་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་་་བུམ་ཐང་མ་རྩ་བ།ལྡེབ། ༨ 391-405 རྭ་སྲུང་མན་ངག་་་ལྕགས་སྡོང་མ་རྩ་བ།ལྡེབ། ༦ 407-418 རྫས་སྲུང་བུམ་ཐང་གཏེར་མ་ལྡེབ། ༡༢ 419-441 ཞལ་གདམས་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་ལྡེབ། ༦ 443-454 རྭ་སྲུང་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༤ 455-462 རྭ་དོང་སྙན་བརྒྱུད་ལྡེབ། ༤ 463-470 གྲྭ་མངོན་གཏེར་མ་འགོ་བའི་ལྷ་ལྔས་སྐྱོབ་པའི་གདམས་པ་ལྡེབ། ༤ 471-478 དེའི་རང་སྲུང་འགོ་བའི་ལྷ་དང་སྲུང་མས་སྐྱོབ་པའི་འཁོར་ལོའི་དཔེའུ་རིས་ལྡེབ། ༡ 479 ལྔ་པའི་གསུང་ལྷ་ལྔའི་གསོལ་མཆོད་ལྡེབ། ༥ 481-490 འཇམ་མགོན་གསུང་གསོལ་མཆོད་བསང་བཅས་ཡོད་པ་ལྡེབ། ༨ 491-506 ཉང་གི་ཟབ་གཏེར་བྱུག་བདུག་འདོགས་གསུམ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ལྡེབ། ༣ 507-512 ཤིང་བུ་དྲུག་གི་སྒྲིབ་ཤིང་ལྡེབ། ༡ 513-514 སྒྲིབ་ཤིང་ཞྭ་སྲུང་ཞང་ཁྲོམ་གཏེར་མ་ལྡེབ། ༡ 515-516 ཡིག་རྒོད་ཉེར་གཅིག་གི་སྲུང་བ་ལྡེབ། ༡ 517-518 རྫས་སྲུང་ནག་པོ་དགུ་སྦྱོར་ལྡེབ། ༢ 519-522 རྫས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སྦྱོར་བ་ལྡེབ། ༡ 523 ཡིག་སྣ་ངན་པ་ཀུན་ཐུབ་དང་ཐོད་ངན་ཀུན་ཐུབ་ལྡེབ། ༡ 525-526 དཔེ་སྣ་ཀུན་ཐུབ་ཆགས་མེད་གསུང་ལྡེབ། ༡ 527-528 དགོངས་འདུས་ཕྱོགས་ངན་སོགས་ཀུན་ཐུབ་དྲུག་གི་སྲུང་བ་ལྡེབ། ༧ 529-542 དགོངས་འདུས་སྐྱོབ་བྱེད་སྲུང་འཁོར་དྲུག་ལ་ལྡེབ། ༣ 543-548 རཏྣའི་གུར་དྲག་ཉེས་པ་ཀུན་སྲུང་ལྡེབ། ༥ 549-558 ཡིག་སྣ་ཐོད་པ་རྫས་ངན་ཀུན་ཐུབ་རཏྣའི་གཏེར་མ་ལྡེབ། ༤ 559-566 ཡེ་འབར་སྡེ་བརྒྱད་སྲུང་བའི་སྐོར་ལྡེབ། ༡༢ 567-589 ལྷ་འདྲེ་སྤྱི་སྲུང་ལྡེབ། ༡ 591-592 སྡེ་བརྒྱད་གདོང་ཟློག་ལྡེབ། ༢ 593-596 ཀུན་འདུས་སྲུང་ཟློག་ལྡེབ། ༢ 597-600 ལྷ་འདྲེ་སྤྱི་ཆིངས་ལྡེབ། ༡ 601-602 དུས་ཀྱི་རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོའི་སྒྲིབ་ཤིང་ལྡེབ། ༤ 603-610 རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པ་སྲུང་བའི་ལས་རིམ་ལྡེབ། ༡ 611-612 འཇིགས་བརྒྱད་སྲུང་བ་ལྡེབ། ༥ 613-622 གོ་ཆ་ལྷ་ལྔའི་ལས་ཀྱི་ཁ་སྒྱུར་ལྡེབ། ༤ 623-630 གནམ་ཆོས་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེའི་གནོད་ལྔ་སྲུང་བ་ལྡེབ། ༢ 631-634 སྲུང་བ་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་བསྡུས་བེ་བུམ་ཕན་བདེའི་གོ་ཆ་ལྡེབ། ༢༦ 635-686 ༈ གཉིས་པ་འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་པ་སྲུང་བའི་སྐོར་ལ། ཀུན་གླིང་སོགས་གཏེར་ཁ་མང་བསྡུས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་འཇིགས་སྲུང་ཟབ་བསྡུས་ལྡེབ། ༥ 687-696 ཆོས་དབང་གཏེར་མ་སོགས་ཆུ་སྒྱུར་ཟབ་པ་ལྡེབ། ༤ 697-703 འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་དག་སྣང་གྲུ་སྲུང་ལྡེབ། ༣ 705-710 མཆོག་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་སྲུང་ལྡེབ། ༨ 711-726 ༈ གསུམ་པ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་བའི་སྐོར་ལ། གུ་རུ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཡུལ་སྲུང་དམག་ཟློག་གཞུང་ལག་ལེན་བཅས་པར་ལྡེབ། ༧ 727-740 ཞིག་གླིང་དམག་ཟློག་ཉེར་ལྔ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༨ 741-755 རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་མཆོད་ཕྲིན་ལྡེབ། ༩ 757-774 སྒོ་སྲུང་འཕྲང་སྲུང་གཏོར་ཆོག་ལྡེབ། ༥ 775-784 རྒྱལ་ཆེན་གཙོ་འཁོར་དྲག་བསྐུལ་ལྡེབ། ༡༠ 785-803 མགོན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་གི་བསྐང་གསོ་ལྡེབ། ༡༤ 805-832 རྒྱལ་ཆེན་དཔལ་མགོན་མདོས་ཆོག་བཅའ་ཐབས་བཅས་ལྡེབ། ༧ 833-846 གཏོར་མདོས་ལག་ལེན་ལྡེབ། ༢༡ 847-888 རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞིའི་སྲོག་དབང་ལག་ལེན་ལྡེབ། ༡༤ 889-916 ཀློང་གསལ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་གི་མཆོད་རྟེན་ལས་འཇུག་ལྡེབ། ༨ 917-931 ངག་རྡོར་རྒྱལ་ཆེན་སྒྲུབ་ཐབས་ལྡེབ། ༨ 933-947 ༈ བཞི་པ་སེར་བ་སྲུང་བའི་སྐོར་ལ། ཨ་ཙ་ར་དམར་པོའི་ལུགས་ཀྱི་རྡོ་འཁོར་ལྡེབ། ༨ 949-964 དམར་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་སེར་སྲུང་བ་ལྡེབ། ༢ 965-968 བྱང་གཏེར་སེར་སྲུང་གནམ་ལྕགས་གུར་ཁང་ལྡེབ། ༡༨ 969-1003 སེར་ལམ་གཅོད་པའི་ཙཀྲ་དཔེའུ་རིས་ལྡེབ། ༡ 1005-1006 དེའི་ལག་ལེན་པད་ཕྲིན་མཛད་པ་ལྡེབ། ༥ 1007-1015 བཅས་བཞུགས།།